Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2010 року

Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Тептя В. В. Проектування електричної частини електричних станцій.. Навчальний посібник, 2010, 194 c. ISBN 978-966-641-339-3.Зам. № 2010-004.

Анотація

В посібнику розглядаються загальні засади проектування електричних станцій, методика техніко-економічних розрахунків, питання проектування головних електричних схем, електроустановок власних потреб, конструкцій розподільних установок, систем керування електростанцій Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Перейти до   часткового перегляду

Арсенюк І. Р., Захарченко Л. М. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Моделювання систем» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». МВ, 2010, 40 c. Зам. № 2010-005.

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» У виданні наведено методичні вказівки щодо вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування її задач з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Козловський В. О., Лесько О. Й. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. Навчальний посібник, 2010, 166 c. Зам. № 2010-006.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті теоретичні, методологічні і практичні питання розробки, укладання, підписання зовнішньоекономічних договорів і контрактів. Розкриті основні концепції ціноутворення у світовій торгівлі, способи здійснення міжнародних розрахунків, особливості застосування валютних застережень, умови страхування вантажів тощо. Навчальний посібник може бути використаний магістрантами всіх спеціальностей для вивчення дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність”.

Колос О. В., Макаров З. Ю., Хома О. І. Логіка. Навчальний посібник, 2010, 122 c. Зам. № 2010-009.

Анотація

В посібнику розглянуто основні форми, принципи і операції людського мислення, що відповідають усталеним структурі та змісту «логіки» як класичної академічної дисципліни і навчального курсу вищої школи. У відповідності з базовою навчальною програмою та досвідом викладання цього курсу студентам економічних та технічних спеціальностей до кожної теми наведено стислий лекційний огляд, типові приклади та завдання, довідкові узагальнення. Засвоєння навчального посібника слугуватиме необхідною інтелектуальною базою для будь-якої спеціальної галузі знань та практичних дій.

Головашенко І. О. Філософія. Навчальний посібник, 2010, 182 c. Зам. № 2010-011.

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Філософія». В ньому подані завдання для студентів заочної форми навчання з філософії, хрестоматія з першоджерелами – філософськими текстами, розкрито загальні засади підготовки студентів-заочників з курсу філософії. Посібник містить глосарій, термінологічний словник, теми семінарських занять, список рекомендованої літератури. Може бути використаний студентами при підготовці до семінарських та контрольних робіт, складанні іспитів та заліків студентами заочної форми навчання, магістрантами та для самоосвіти.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2010, 164 c. Зам. № 2010-013.

Анотація

Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни “Основи психології та педагогіки”. В ньому розкрито загальні засади курсу психології та педагогіки. Посібник містить матеріали до проведення практичних занять, теми контрольних робіт, тестові завдання для самоперевірки, список використаної та рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник. Може бути використаний студентами, які навчаються заочно при написанні контрольних робіт, підготовці до складання заліків; студентами стаціонарної форми навчання, для самоосвіти.

Месюра В. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Функціональне та логічне програмування» для студентів заочної форми навчання бакалаврських напрямів: 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050103 «Програмна інженерія». 2010, 46 c. Зам. № 2010-015.

Анотація

У роботі наведено зміст дисципліни, завдання до контрольних робіт та типові розв’язування задач з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Лялюк О. Г. Економіка енергетики. Практикум, 2010, 118 c. Зам. № 2010-016.

Анотація

В посібнику представлений курс практичних робіт з дисципліни "Економіка енергетики" студентам спеціальності “Теплоенергетика”, коротко розкривається зміст кожної теми з викладенням розрахунково-аналітичних моментів, подається перелік обов’язкових питань, наводяться приклади розв’язування типових задач. Електронний варіант посібника рекомендується для дистанційної форми навчання.

Краєвський В. О. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 1. Навчальний посібник, 2010, 120 c. Зам. № 2010-018.

Анотація

У першій частині посібника містяться матеріали з арифметики і алгебри. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивчення студентами математичних термінів українською мовою. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів розв'язання типових завдань. Після кожної теми наводяться практичні завдання для самостійної роботи. Рекомендується для студентів-іноземців підготовчих факультетів.

Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни „Теорія електрозв’язку” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації” заочної форми навчання. 2010, 60 c. Зам. № 2010-019.

Анотація

В методичних вказівках наведено зміст дисципліни “Теорія електрозв’язку”, короткі пояснення, контрольні запитання та рекомендована література до кожного з розділів. Наведено 25 варіантів контрольних завдань та приклади розв'язання типових задач. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та навчальної програми дисципліни “Теорія електрозв’язку”.

Пішенін В. О., Пішеніна Н. В. Основи конструювання в теплоенергетиці. Навчальний посібник, 2010, 88 c. Зам. № 2010-026.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто проектування ємнісних технологічних апаратів для підготовки робочих середовищ теплоенергетичного господарства промислових підприємств та проектування апаратів, під час роботи яких виникає або використовується теплова енергія і містить ряд рекомендацій та методик розрахунків теплоенергетичного обладнання різного призначення. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Основи конструювання" для студентів напряму підготовки "Енергетика" спеціальності "Теплоенергетика".

Головатюк М. О., Остапчук Ж. І., Собчук Н. В. Розподільні електричні мережі. Лабораторний практикум, 2010, 57 c. Зам. № 2010-027.

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто методи та засоби компенсації струмів однофазного замикання на землю, методи аналізу режимів роботи розподільних мереж. Лабораторний практикум розроблено відповідно до плану кафедри ЕСС та програми до дисципліни “Розподільні електричні мережі”.

Зянько В. В., Кулик І. М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Гроші та кредит” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент” всіх спеціальностей. 2010, 46 c. Зам. № 2010-028.

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу „Гроші і кредит”, наводиться навчальна програма дисципліни, вимоги щодо виконання контрольних робіт, містяться варіанти контрольних питань, тестів, задач та перелік питань на залік. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури. Призначений для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних студентами спеціальності „Менеджмент організацій”. МВ, 2010, 48 c. Зам. № 2010-037.

Анотація

У методичних вказівках розглянуті теоретичні і практичні питання написання студентами, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій”, бакалаврських дипломних робіт. Викладена методика розробки теоретичного, аналітичного та проектного розділів бакалаврської дипломної роботи. Наведені нормативні матеріали, необхідні для написання бакалаврських дипломних робіт.

Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій”. 2010, 116 c. Зам. № 2010-038.

Анотація

У методичних вказівках розглянуті теоретичні і практичні питання написання студентами, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій”, дипломних та магістерських робіт. Викладена методика розробки теоретичного, аналітичного та проектного розділів дипломної (магістерської) роботи. Наведені методики розрахунку та обгрунтування вибору кращих рекомендацій з підвищення ефективності роботи підприємства та його менеджменту. Наведені нормативні матеріали, необхідні для написання дипломних (магістерських) робіт.

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення. Навчальний посібник, 2010, 214 c. ISBN 978-966-641-348-5.Зам. № 2010-049.

Анотація

У навчальному посібнику викладено базовий навчальний матеріал із актуальних проблем метрологічного забезпечення, метрологічного нагляду та контролюь, виходячи з сучасних міжнародних документів, що спрямовані на забезпечення єдності вимірювань. Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Актуальні проблеми метрологічного забезпечення» та частково дисципліні «Метрологічний нагляд за засобами вимірювання», і призначений для наукових працівників, інженерів метрологів, викладачів та студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Перейти до   часткового перегляду

Mельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів. Практикум, 2010, 144 c. Зам. № 2010-055.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення утворення прямокутних зображень тривимірних геометричних об’єктів, методи розв’язування задач на графічних моделях та відтворення графічних зображень у графічній системі КОМПАС-3D. Всі навчальні матеріали використані у дистанційному курсі в середовищі eLerarning Server, тому посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання.

Лежнюк П. Д., Комар В. О. Регулювання напруги в електричних системах / 2-е видання. Навчальний посібник, 2010, 172 c.ISBN 978-966-641-353-9 Зам. № 2010-056.

Анотація

В посібнику розглянуті засоби і способи регулювання напруги як одного з основних показників якості електроенергії, з метою оптимізації режиму роботи енергосистеми і, як наслідок, споживачів. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри і програмою дисципліни “Електричні системи та мережі” і призначений для студентів спеціальності “Електричні системи та мережі”, також може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

Перейти до   часткового перегляду

Біліченко Н. О., Снігур А. В., Озеранський В. С., Тарасова О. М., Колесник І. С. Робота в середовищі Windows'XX. Навчальний посібник, 2010, 161 c. Зам. № 2010-059.

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні відомості про особливості роботи в середовищі Windows. Розглядаються склад і структура персонального комп'ютера, робота із сервісними програмами, зокрема, програмами-архіваторами та антивірусами. Аналізуються особливості роботи в локальній та глобальній мережах. Надаються відомості щодо інсталяції та адміністрування операційних систем сімейства windows, засобів забезпечення їх безпеки. Посібник відповідає навчальній програмі дисципліни "Робота в середовищі windows'xx" і призначений для студентів напрямків підготовки "Комп'ютерна інженерія", "Комп'ютерні науки", "Інформаційна безпека", "Електроніка".

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Динаміка точки. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Збірник завдань, 2010, 100 c. Зам. № 2010-060.

Анотація

В збірнику наведені чотири завдання з динаміки матеріальної точки. Кожне із завдань розв’язується шляхом складання диференціальних рівнянь в певних початкових умовах із настуним аналізом результатів за допомогою ЕОМ. Кожне завдання має триста варіантів з прикладом виконання. Для студентів денної та заочної форм навчання.

Кашканов А. А., Кужель В. П., Грисюк О. Г. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту. Навчальний посібник, 2010, 230 c. Зам. № 2010-061.

Анотація

В посібнику подано основні принципи побудови та функціонування сучасних інформаційних комп’ютерних систем, які знаходять широке застосування в бортовому обладнанні автотранспортних засобів (АТЗ). Розглянуто варіанти реалізації автоматичного електронного керування механічними вузлами, системами та агрегатами, дія яких направлена на поліпшення експлуатаційних властивостей автомобіля. Також описано вхідні перетворювачі (датчики) та виконавчі механізми електронних систем АТЗ. Розрахований на студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Буяльська Т. Б., Прищак М. Д., Мацко Л. А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі.. Методичний посібник, 2010, 154 c. Зам. № 2010-062.

Анотація

В посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти виховної роботи кураторів у вищому навчальному закладі. Проаналізовано та узагальнено досвід роботи кураторів Вінницького національного технічного університету. Дані методичні рекомендації щодо організації роботи кураторів. Посібник розрахований на кураторів академічних груп, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, усіх хто цікавиться проблемами навчально-виховної роботи у ВНЗ.

Обертюх Р. Р. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник, 2010, 165 c. Зам. № 2010-063.

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні поняття та закони різних видів тепломасообміну, а також його особливості за наявності дифузійних процесів і під час хімічних перетворень. Розглянуто теоретичні основи роз-рахунку теплових (термічних) напружень і деформацій, наведено та проаналізовано ідеалізовані цикли теплових двигунів і холодильників. В кінці перших трьох розділів для закріплення вивченого матеріалу наведено перелік запитань для самоперевірки та задачі. Зміст посібника відповідає програмі дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» освітньо-професійної програми (ОПП) для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка», який є базовим для продовження навчання за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування». Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Савуляк В. І., Марченко Ю. С. Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів . Лабораторний практикум, 2010, 75 c. Зам. № 2010-064.

Анотація

В посібнику висвітлені питання організації, зміст і необхідна інформаційна база для підготовки до виконання лабораторних робіт та курсового проекту з ремонту та відновлення деталей машин і апаратів. Кожна лабораторна робота містить запитання для самоконтролю. Рекомендується для студентів, магістрів, які навчаються за напрямом “Зварювання”

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів економічних спеціальностей. 2010, 46 c. Зам. № 2010-065.

Анотація

Методичні вказівки містять пояснення щодо загальних вимог до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій». Наводиться структура курсової роботи, етапи її виконання, вимоги до оформлення. Методичні вказівки будуть корисними викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також всім бажаючим.

Шварц І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів економічних спеціальностей. 2010, 47 c. Зам. № 2010-066.

Анотація

Методичні вказівки містять пояснення загальних вимог до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність». Наводиться структура курсової роботи, вимоги до оформлення, зразки розрахунків фінансових показників, особливі вказівки щодо аналізу показників. Методичні вказівки будуть корисними викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також всім бажаючим.

Краєвський В. О., Краєвська О. Д. Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2. Навчальний посібник, 2010, 137 c. Зам. № 2010-067.

Анотація

У другій частині посібника містяться матеріали із векторної алгебри, тригонометрії, початків аналізу, комбінаторики, теорії комплексних чисел та геометрії. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивченні студентами математичних термінів українською мовою. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів розв'язання типових завдань. Рекомендується для студентів-іноземців підготовчих факультетів.

Осадчук О. В., Крилик Л. В., Семенов А. О. Лабораторний практикум з інформатики. Лабораторний практикум, 2010, 131 c. Зам. № 2010-068.

Анотація

У навчальному посібнику наведені дванадцять лабораторних робіт першої частини курсу Інформатика, який охоплює розділи будови і апаратного забезпечення персонального комп’ютера, операційні системи (MS-DOS, Windows, Linux), текстовий (Microsoft Word) і табличний (Microsoft Excel) редактори, файлові менеджери, програми-архіватори (WinZip), основні відомості про роботу в мережі Internet. Теоретичний матеріал посібника викладений з максимальним наближенням до структури виконання лабораторних робіт і містить у собі детальні пояснення. Посібник призначений для студентів бакалаврських напрямків “Електроніка” і “Радіотехніка” усіх форм навчання і може бути корисним для студентів суміжних спеціальностей.

Несен Л. М., Ратушняк О. Г., Причепа І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». 2010, 49 c. Зам. № 2010-071.

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій». Запропоновано орієнтовний план виконання та оформлення пояснювальної записки. Курсова робота включає вивчення та вдосконалення системи менеджменту в організації. Сприяє закріпленню теоретичних знань в галузі менеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентами.

Смоляк О. М., Очеретний В. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Урбаністика» для студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство». 2010, 32 c. Зам. № 2010-072.

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання курсового проекту з дисципліни «Урбаністика» студентами всіх форм навчання спеціальності «Міське будівництво та господарство». Використовуючи дані методичні вказівки, можна виконати детальну розробку сельбищної території та надати її екологічну, економічну, соціальну та кадастрову оцінку стану забудови міського середовища.

Кукурудзяк Ю. Ю., Кашканов В. А., Зелінський В. Й. Електричне та електронне обладнання автомобілів. . Лабораторний практикум, 2010, 110 c. Зам. № 2010-093.

Анотація

У лабораторному практикумі наведено короткі теоретичні відомості та інструкції до виконання лабораторний робіт зі всіх розділів дисципліни "Електричне та електронне обладнання автомобілів". Кожна інструкція складається з описання порядку виконання роботи, рекомендацій щодо способів визначення технічного стану елементів електрообладнання, форми звітності після виконання роботи та контрольних питань для закріплення знань і навичок. Для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство".

Кукурудзяк Ю. Ю., Біліченко В. В. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР. Навчальний посібник, 2010, 198 c. Зам. № 2010-094.

Анотація

Посібник складається з двох частин. В теоретичній частині подано основні принципи організації технологічних процесів технічного обслуговування та поточного ремонту дорожніх транспортних засобів в умовах ВАТ АТП і СТО. Описані схеми технологічного планування виробничих зон і дільниць з розташуванням технологічного обладнання та розподілом обсягів робіт між робочими місцями. Практична частина містить приклади технологічних розрахунків, опис та приклади організаційних заходів, а також рекомендації щодо розроблення технологічних процесів і оформлення технологічної документації. Для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство".

Кичак В. М., Барась С. Т., Кравцов Ю. І., Городецька О. С. Основи побудови засобів та систем телекомунікацій. Навчальний посібник, 2010, 188 c. Зам. № 2010-095.

Анотація

У посібнику розкриваються основи побудови і функціонування різноманітних телекомунікаційних систем та мереж. Значна увага приділяється основам електроніки, яка є фундаментом всіх засобів телекомунікацій. Розглядаються основні поняття телекомунікацій, принципи телефонії, стільникового зв’язку, багатоканальних систем, автоматичної комутації тощо. Посібник буде корисним для студентів молодших курсів при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін та спеціальних дисциплін робітничої професії, а саме: «Теорія електрозв’язку», «Основи радіомовлення, радіозв’язку та телебачення», «Спеціальна технологія», «Технічна електроніка».

Слободянюк А. В., Андрущенко Н. О. Психологія управління та конфліктологія. Навчальний посібник, 2010, 120 c. Зам. № 2010-101.

Анотація

Посібник розроблений у відповідності з програмою дисциплін “Психологія управління та конфліктологія”, „Психологія управління”, „Конфліктологія”. Посібник містить матеріали до проведення практичних та семінарських занять, тестові завдання для самоперевірки, орієнтовну тематику доповідей, контрольні запитання, список використаної та рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник. Може бути використаний студентами, які навчаються заочно, при написанні контрольних робіт, підготовці до складання заліків; студентами стаціонарної форми навчання, для самоосвіти.

Кравченко Ю. С., Смольков Є. О. Квантова електроніка: питання та задачі. Збірник задач, 2010, 89 c. Зам. № 2010-102.

Анотація

Збірник задач містить питання та задачі, розв’язання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу з квантової електроніки. Збірник розроблено для студентів, які навчаються за напрямами „Мікро- та наноелектроніка” і „Електронні пристрої та системи” відповідно до програми дисципліни „Квантова електроніка”.

Лисий М. В., Поспєлов І. М. Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення.. Навчальний посібник, 2010, 209 c. Зам. № 2010-104.

Анотація

Навчальний посібник для слухачів-іноземців підготовчого відділення складено згідно з повною навчальною програмою з фізики для вступників до технічного вузу. У кожному розділі посібника подані теоретичні відомості, основні поняття, закони і формули з тем, що вивчаються, далі даються приклади розв’язування задач з глибоким їх аналізом, потім слухачам з метою закріплення вивченого матеріалу і для самоконтролю пропонуються задачі для самостійного розв’язування. В кінці посібника розміщений довідник постійних величин і англо-український словник фізичних термінів.

Семеренко В. П. Візуальне програмування. Навчальний посібник, 2010, 113 c. Зам. № 2010-105.

Анотація

Навчальний посібник присвячено вивченню мови програмування Visual Basic з використанням пакета Microsoft Visual Studio 2005/2008. Основну увагу приділено технології розробки візуального інтерфейсу для програм Windows Forms. Детально викладені питання роботи з векторною і растровою графікою з використанням класів GDI+, роботи з файлами і потоками введення-виведення, роботи з базами даних в ADO.NET. Посібник призначений для студентів напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” для вивчення дисциплін "Візуальне програмування", “Паралельне програмування”, а також може бути рекомендований студентам інших спеціальностей, пов’язаних з вивченням сучасного програмного забезпечення, зокрема для напряму підготовки “Інформаційна безпека”.

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Навчальний посібник, 2010, 67 c. Зам. № 2010-106.

Анотація

Посібник містить теоретичні питання, які віддзеркалюють сучасний стан теорії і практики вакуумної електроніки, контрольні питання та задачі, розв’язання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу з основ вакуумної електроніки. Посібник розроблено для студентів, які навчаються за напрямами „Мікро- та наноелектроніка ” і „Електронні пристрої та системи” відповідно до програми дисципліни „Вакуумна та плазмова електроніка”.

Грабко В. В., Розводюк М. П. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2010, 110 c. Зам. № 2010-107.

Анотація

В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку експлуатаційних характеристик трансформаторів, асинхронних двигунів та машин постійного струму. Наведено вихідні дані та завдання для курсового проектування, а також приклади розрахунку кожного з видів запропонованих електричних машин в математичному пакеті прикладних програм MathCAD. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямками „Електромеханіка” та „Електротехніка”.

Дудатьєв А. В., Войтович О. П., Каплун В. А. Захист комп’ютерних мереж. Теорія та практика. Навчальний посібник, 2010, 219 c. Зам. № 2010-108.

Анотація

В посібнику розглянуті основні поняття та засади забезпечення безпеки комп’ютерних мереж. Подані теоретичні відомості та матеріал для проведення практичних і лабораторних робіт з дисципліни “Захист комп’ютерних мереж”. Посібник розрахований у першу чергу на студентів, які навчаються за напрямком “Інформаційна безпека” та всіх фахівців, які цікавляться питаннями захисту комп’ютерних мереж.

Білоконь Т. М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів, які отримують другу вищу освіту зі спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання. 2010, 24 c. Зам. № 2010-109.

Анотація

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни «Контролінг», основні вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни студентами, які отримують другу вищу освіту зі спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання, питання до заліку, а також рекомендована література. Розроблені практичні завдання, наведено вказівки до їх виконання.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010, 85 c. Зам. № 2010-110.

Анотація

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни «Контролінг», основні вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни студентами, які отримують другу вищу освіту зі спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання, питання до заліку, а також рекомендована література. Розроблені практичні завдання, наведено вказівки до їх виконання.

Мадьяров В. Г., Говор І. К., Ведміцький Ю. Г., Корж С. Б. Теоретичні основи електротехніки. Контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2010, 145 c. Зам. № 2010-111.

Анотація

В першій частині посібника наведені завдання для розрахунково-графічних робіт, які виконуються студентами самостійно. В другій частині наведені приклади розрахунку електричних кіл. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей.

Співак О. Ю., Чепурний М. М. Тепломасообмін. Лабораторний практикум, 2010, 111 c. Зам. № 2010-117.

Анотація

В посібнику подано теоретичний матеріал для виконання лабораторних робіт з дисциплін "Тепломасообмін" і „Сушильні процеси та установки”, лабораторні роботи з цих дисциплін та необхідний довідковий матеріал. Курс лабораторних робіт складається з двох частин. Перша частина (роботи 1-15) виконуються студентами на фізичних моделях в лабораторіях кафедри теплоенергетики ВНТУ. Друга частина (роботи 16-20) виконуються методами математичного моделювання на ПЕОМ і можуть бути використані як для виконання їх в обчислювальних центрах ВНТУ, так і для дистанційного навчання студентів заочної форми навчання. Подані необхідні довідкові матеріали та критеріальні рівняння для виконання лабораторних робіт. Посібник розроблений згідно з програмою дисциплін "Тепломасообмін" і „Сушильні процеси та установки”.

Азаров О. Д., Черняк О. І. Прикладне програмування у комп'ютерних мережах.. Навчальний посібник, 2010, 132 c. Зам. № 2010-118.

Анотація

У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні відомості з прикладного програмування у комп’ютерних мережах мовою Visual C++ на основі використання WinAPI. Розглянуто такі технології розробки мережевих програм: перенаправлювач, поштові скриньки, іменовані канали, інтерфейс NetBIOS, сокети. Посібник орієнтований на програмування в Windows. Для вивчення матеріалу посібника потрібно мати знання з програмування мовою Visual C++. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Прикладне програмування у комп'ютерних мережах”.

Сакевич В. Ф., Поліщук О. В. Цивільна оборона. Теоретичні основи.. Навчальний посібник, 2010, 126 c. Зам. № 2010-119.

Анотація

В навчальному посібнику наведено теоретичні матеріали навчального курсу. Розглянуті питання організації та становлення Цивільної оборони в Україні. Показані основні джерела походження надзвичайних ситуацій, етапи їх розвитку та можливі наслідки. Наведені методики прогнозування, аналізу та оцінки надзвичайних ситуацій, а також оцінки стійкості роботи об’єктів народного господарства в цих умовах. Висвітлені основні способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник розроблено відповідно до плану кафедри та програмою дисципліни "Цивільна оборона".

Зянько В. В., Фурик В. Г., Єпіфанова І. Ю. Методичний посібник для складання державного іспиту та виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій». 2010, 89 c. Зам. № 2010-123.

Анотація

Державний іспит є завершальною стадією підсумкового контролю знань студентів для присвоєння їм кваліфікації «спеціаліст», а дипломна робота – завершальним етапом підготовки спеціаліста-менеджера з фінансово-кредитної діяльності. У методичному посібнику висвітлюються основні питання підготовки студентів до складання державного іспиту зі спеціальності та організації написання і підготовки до захисту ними дипломної роботи, а також основні завдання переддипломної практики. Методичний посібник призначений для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» зі спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність» та керівників дипломних робіт.

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізик и. Ч.1 (механіка, електрика, електромагнетизм) . Навчальний посібник, 2010, 123 c. Зам. № 2010-124.

Анотація

Збірник задач складається з розділів “Механіка, електрика і електромагнетизм”, які традиційно викладаються в одному триместрі. Кожен окремий розділ супроводжується короткими теоретичними викладками і прикладами розв’язування задач. В першу чергу збірник задач призначений для організації та проведення практичних занять з курсу загальної фізики студентами вищих технічних навчальних закладів. Велика кількість і різноманітність задач, які ввійшли до збірника задач, дозволяє широко організовувати самостійну та індивідуальну роботу студентів.

Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Репінський С. В., Дусанюк С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки.. Навчальний посібник, 2010, 199 c. Зам. № 2010-125.

Анотація

В посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, переваги та недоліки способів лиття, параметри точності та шорсткості, що можуть бути досягнені. Посібник розроблений відповідно до плану кафедр ТАМ та ТПЗ і програм дисциплін “Проектування та виробництво заготовок деталей машин”, “Заготівельні процеси в машинобудуванні”.

Власенко А. М. Основи металознавства. Модульний курс. Навчальний посібник, 2010, 108 c. Зам. № 2010-126.

Анотація

Навчальний посібник присвячений модульному висвітленню основних відомостей про металургійне виробництво чорних і кольорових металів, кристалізацію і будову металів і сплавів. Розглянуті основи теорії термічної обробки сталі. В основу посібника покладені концептуальні підходи та керівні принципи модульної методології, які можуть органічно функціонувати в дистанційній освіті. Призначений для студентів будівельних спеціальностей.

Лазарєв О. О. Теоретичні основи надійності електронних апаратів.. Навчальний посібник, 2010, 129 c. Зам. № 2010-127.

Анотація

Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних питань надійності електронних апаратів дисципліни «Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів» студентами спеціальностей “Виробництво електронних засобів”, “Технології та засоби телекомунікацій”, “Біотехнічні та медичні апарати і системи”. Може бути корисним студентам інших спеціальностей, науковим співробітникам і аспірантам, які цікавляться проблемами надійності електронних апаратів.

Укл.: Пішенін В. О., Нікітіна Н. В., Хомчук А. Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електроніки і мікропроцесорної техніки для студентів напряму підготовки "Інженерна механіка" та спеціальностей: "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" денної та заочної форм навчання. 2010, 32 c. Зам. № 2010-128.

Анотація

Зміст методичних вказівок відповідає програмі дисципліни "Електроніка і мікропроцесорна техніка", для студентів машинобудівних спеціальностей з питань використання електронної техніки у технологічному обладнанні та виробах машинобудівних галузей промисловості і застосування набутих знань у вивченні курсів дисциплін "Приводи верстатів та роботів" і "Приводи автоматизованого устаткування".

Риндюк В. І., Коц І. В., Приятельчук В. О. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання.. Навчальний посібник, 2010, 102 c. Зам. № 2010-129.

Анотація

Навчальний посібник присвячений висвітленню основних положень системного аналізу, а саме: понять системи, процедур та постулатів математичного моделювання і програмування. Мета його сприяти закріпленню теоретичного матеріалу із основ системного аналізу, широкому впровадженню математичного моделювання у технологію будівельного виробництва та розробку, спорудження і експлуатацію систем теплогазопостачання і вентиляції. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво".

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум. Навчальний посібник, 2010, 210 c. Зам. № 2010-130.

Анотація

В практикумі викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сухоруков С. І., Лозінський Д. О., Петров О. В. Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП. 2010, 53 c. Зам. № 2010-131.

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал для виконання курсових та контрольних робіт із прикладами виконання окремих елементів. Методичні вказівки виконано згідно з програмою з САПР ТП ВНТУ.

Суприган О. І. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «Моделювання складних систем» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки». 2010, 13 c. Зам. № 2010-132.

Анотація

У виданні наведено методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування її задач з урахуванням вимог до оформлення результатів, а також методику виконання лабораторного практикуму.

Гороховський О. І. Інтелектуальні системи. Навчальний посібник, 2010, 194 c. Зам. № 2010-133.

Анотація

В посібнику розглянуто основні поняття інженерії знань, розпізнавання зорових і мовних образів та побудови експертних систем. Посібник розроблено відповідно до плану кафедри та програми до дисципліни "Інтелектуальні системи”.

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 2 (коливання і хвилі, хвильова і квантова оптика) . Навчальний посібник, 2010, 122 c. Зам. № 2010-134.

Анотація

Збірник задач складається з розділів “Механіка, електрика і електромагнетизм”, які традиційно викладаються в одному триместрі. Кожен окремий розділ супроводжується короткими теоретичними викладками і прикладами розв’язування задач. В першу чергу збірник задач призначений для організації та проведення практичних занять з курсу загальної фізики студентами вищих технічних навчальних закладів. Велика кількість і різноманітність задач, які ввійшли до збірника задач, дозволяє широко організовувати самостійну та індивідуальну роботу студентів.

Авдєєв С. Г., Бабюк Т. І., Камінський О. С. Збірник задач з фізики. Ч. 3 (елементи квантової механіки, молекулярна фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла, ядерна фізика). Навчальний посібник, 2010, 84 c. Зам. № 2010-135.

Анотація

Збірник задач складається з розділів “Елементи квантової механіки, молекулярна фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла, ядерна фізика”, які традиційно викладаються в одному триместрі. Кожен окремий розділ супроводжується короткими теоретичними викладками і прикладами розв’язування задач. В першу чергу збірник задач призначений для організації та проведення практичних занять з курсу загальної фізики студентами вищих технічних навчальних закладів. Велика кількість і різноманітність задач, які ввійшли до збірника задач, дозволяє широко організовувати самостійну та індивідуальну роботу студентів.

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2010, 89 c. Зам. № 2010-137.

Анотація

В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку системи підпорядкованого керування електроприводом ТП-Д. Наведені вихідні дані та завдання для курсового та дипломного проектування, а також приклад розрахунку в математичному пакеті прикладних програм MathCAD. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямком „Електромеханіка”.

Розводюк М. П., Блінкін Є. Я. Електротехніка (електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). РГР. Навчальний посібник, 2010, 144 c. Зам. № 2010-138.

Анотація

Запропонований навчальний посібник охоплює основні питання для закріплення теоретичних знань з дисциплін „Електротехніка”, „Електротехніка в будівництві”, „Теоретичні основи електротехніки”, „Електротехніка та електроніка” для неелектротехнічних спеціальностей. Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямами підготовки „Інженерна механіка”, „Зварювання”, „Енергетика”, „Будівництво”

Войтович О. П., Каплун В. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. 2010, 62 c. Зам. № 2010-139.

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання допомоги при виконанні курсової роботи з дисципліни "Програмування". У роботі зроблено акцент на застосуванні об’єктно-орієнтованого програмування, як нової технології програмування, на необхідності використання АРІ-функцій, знання яких має неабияке значення при захисті програмного забезпечення, та на тих базових конструкціях, які доцільно використовувати при реалізації завдання курсової роботи. Крім того, у методичних вказівках дано рекомендації з коректного оформлення пояснювальної записки до курсової роботи, наведено ряд прикладів подання текстової інформації та графічної частини. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” усіх форм навчання.

Шиян А. А. Управління розвитком соціально-економічних систем. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник, 2010, 162 c. Зам. № 2010-140.

Анотація

Навчальний посібник присвячено викладу теорії ігор як потужного апарату для моделювання економіки та менеджменту. Надані до кожного розділу задачі та завдання призначені для використання під час семінарських, практичних і самостійних занять. Матеріал посібника може бути використано при засвоєнні студентами економічних та технічних спеціальностей програмного матеріалу із навчальних дисциплін «Управління розвитком соціально-економічних систем», «Оцінка ризику зовнішньоекономічної діяльності», «Інноваційний менеджмент» та інших економічних дисциплін. Посібник може бути використано також магістрами та аспірантами всіх спеціальностей.

Кормановський С. І., Козачко О. М., Слободянюк О. В. Комп'ютерна графіка та моделювання. Графічні зображення схем.. Практикум, 2010, 110 c. Зам. № 2010-142.

Анотація

В практикумі містяться загальні вимоги до побудови і оформлення різних типів схем, які регламентують розміщення і розміри умовних позначень, наводяться варіанти завдань для виконання схем структурних, електричних принципових, алгоритмів і програм. Практикум підготовлено для студентів напряму інженерії “Телекомунікації”.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання маши н. Ч.1.. Практикум, 2010, 114 c. Зам. № 2010-143.

Анотація

Практикум відповідає програмі першої частини навчальної дисципліни “Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин” та дисципліні “Основи технології машинобудування” і містить задачі з технологічного забезпечення точності механічної обробки та складання машин і застосування методів математичної статистики у машинобудуванні. Практикум призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.030601 – Менеджмент організацій (спеціалізація – Менеджмент організацій машинобудування).

Іванець Т. Ю. Російська Америка — «Російське слово». Країнознавчий словник, 2010, 77 c. Зам. № 2010-144.

Анотація

Цель словаря – ознакомить студентов с явлениями российской и мировой культуры. В словаре даны толкования топонимов, терми-нов науки, искусства, спорта, символических названий.

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б., Сафранов Т. А., Горова А. І., Прилипко В. А., Адаменко О. М., Полєтаєва Л. М., Картавцев О. М. Моніторинг довкілля . Підручник, 2010, 234 c. ISBN 978-966-641-373-7 Зам. № 2010-147.

Анотація

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля. Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

Перейти до   часткового перегляду

Кондратенко Н. Р. Комп'ютерний практикум з математичної логіки.. Практикум Гриф МОНУ, 2010, 118 c. Зам. № 2010-166.

Анотація

В навчальному посібнику викладено базові поняття та методи математичної логіки, які використовуються для проектування комбінаційних схем, автоматів та інших засобів електронно-обчислювальної техніки. Наведено приклади розв’язання задач з математичної логіки за допомогою комп’ютерних пакетів. Розроблено індивідуальні та тестові завдання. Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Дискретна математика» і призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Перейти до   часткового перегляду

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Засоби оргтехніки.. Навчальний посібник, 2010, 198 c. Зам. № 2010-167.

Анотація

У навчальному посібнику наведено опис різних типів сучасних засобів оргтехніки, що використовуються в організаціях та на підприємствах електрозв’язку. Розглянуто основні технології друкування, копіювання та сканування. Викладено особливості та принципи побудови інтерфейсів для засобів оргтехніки. Наведено та проаналізовано основні структури засобів рухомого зв’язку, а саме безшнурової телефонії, стільникового та пейджингового зв’язку. Призначений для студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі».

Перейти до   часткового перегляду

Романюк О. Н., Денисюк А. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація баз даних і знань" для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" денної та заочної форм навчання, 2010, 52 c. Зам. № 2010-168.

Анотація

У методичних вказівках визначаються завдання і методи розробки курсової роботи “Організація баз даних і знань”, вимоги щодо виконання курсових робіт. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури. Призначений для студентів спеціальності “Програмна інженерія” денної та заочної форм навчання.

Корженко В. Я., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В. Спілкуємось українською. Країнознавство. Навчальний посібник, 2010, 84 c. Зам. № 2010-169.

Анотація

Матеріал посібника містить навчальні тексти, лексико-граматичні та мовленнєві конструкції, необхідні для навчальної діяльності та спілкування у побутовій. Культурній, науково-навчальній та соціальній сферах. Запропоновані тексти допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з найцікавішими традиціями та звичаями українського народу, збагатити словниковий запас, набути певного досвіду спілкування.

Малярчук А. О. Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина 2.. Навчальний посібник, 2010, 134 c. Зам. № 2010-170.

Анотація

В навчальному посібнику наведені методи конструювання та розрахунків механізмів переміщення вузлів верстатів, передач гвинт-гайка ковзання та кочення, напрямних різних типів та форм, проведення розрахунків напрямних ковзання, кочення, гідростатичних напрямних на довговічність та жорсткість, методи змащення та захисту від забруднення. Розглядаються склад та методики проектування гідро- та пневмопривода верстатів. Наведено довідковий матеріал, що стосується конструктивних елементів передач гвинт-гайка ковзання та кочення, різних форм напрямних, які застосовуються у металорізальних верстатах.

Березюк О. В., Лемешев М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Атестація робочих місць за умовами праці” з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей, 2010, 21 c. Зам. № 2010-173.

Анотація

В методичних вказівках наведено порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Дана робота є підсумковою і враховує всі раніше виконані лабораторні роботи з дисциплін “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”. Лабораторна робота надає навички порівняння фактичних рівнів шкідливих та небезпечних виробничих факторів з нормованими показниками, що необхідно для виконання розділу дипломної роботи/проекту “Безпека життєдіяльності”.

Павлов С. В., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Лабораторний практикум, 2010, 61 c. Зам. № 2010-174.

Анотація

У лабораторному практикумі розглянуті матеріали для розрахунку сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуті оптичні системи для керування лазерним випромінюванням. Зроблено аналіз характеристик сенсорів хвильового фронту. Розглянуто поглинання інфрачервоного випромінювання атмосферою. Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В., Анохіна К. В. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник, 2010, 179 c. ISBN 978-966-641-384-3. Зам. № 2010-175.

Анотація

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни “Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції”.

Перейти до   часткового перегляду

Моргун А. С., Сорока М. М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник, 2010, 243 c. ISBN 978-966-641-385-0. Зам. № 2010-176.

Анотація

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку статично визначених та статично невизначених стержневих систем на міцність, жорсткість, стійкість та на динамічні вібраційні і сейсмічні дії. Розглядається розрахунок похилих оболонок подвійної кривизни за допомогою рядів Фур′є. Також наведено основи методу скінченних елементів (МСЕ) та приклади розрахунку будівельних конструкцій за допомогою МСЕ. Всі розділи супроводжуються алгоритмами та прикладами розв′язання типових задач. Розглянутим темам передують теоретичні відомості. Посiбник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки.

Перейти до   часткового перегляду

Корчевський Б. Б., Козачко О. М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Моделювання поверхонь методом Кунса” з дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів всіх напрямів підготовки. 2010, 20 c. Зам. № 2010-181.

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для виконання розрахунково-графічної роботи “Моделювання поверхонь методом Кунса”. Містять в собі методичні настанови, варіанти завдань та зразки до їх виконання для студентів всіх напрямів підготовки з дисциплін “Інженерна та комп’ютерна графіка”.

Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Навчальний посібник, 2010, 368 c. ISBN 978-966-641-387-4. Зам. № 2010-190.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії кіл та сигналів, такі як: вивчення властивостей і параметрів електричних кіл постійно-го і гармонічного струмів, що складаються з основних пасивних елементів, утворюючи вузли і пристрої, де протікають фізичні процеси; аналіз детермінова-них радіотехнічних сигналів; кодування повідомлень і елементарні відомості з теорії інформації; проходження радіотехнічних сигналів через лінійні кола; нелінійні перетворення сигналів і принципи реалізації процесів: випрямлення, детектування, множення частоти, модулювання перетворення частоти.

Перейти до   часткового перегляду

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Навчальний посібник, 2010, 260 c. ISBN 978-966-641-388-1. Зам. № 2010-191.

Анотація

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються. Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

Перейти до   часткового перегляду

Шиліна О. П., Шаповалова О. В. Матеріалознавство. Лабораторний практикум, 2010, 76 c. Зам. № 2010-192.

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні основи сучасного проведення макро– та мікроструктурного аналізів металів і сплавів, вміння аналізувати процеси, які відбуваються в сплавах при їх охолодженні і формуванні структур, проведення термічної обробки металів за різними режимами, призначення матеріалу при виготовленні конкретних деталей для машин і призначення оптимального режиму їх термічної обробки Практикум розроблений згідно з планом кафедри ТПЗ і програмами дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” та “Матеріалознавство і термічна обробка зварних з’єднань”.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Системи доступу. Навчальний посібник, 2010, 308 c. ISBN 978-966-641-393-5. Зам. № 2010-200.

Анотація

У підручнику наведено сучасні методи цифрових модуляцій, що використовуються у мережах абонентського доступу. Розглянуто основні технології абонентського доступу проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. Викладено особливості та принципи побудови мереж абонентського доступу. Наведено та проаналізовано основні структури цифрових систем та мереж абонентського доступу. Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Перейти до   часткового перегляду