Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2016 року

Азарова А. О., Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Практикум, 2016, 216 c. Зам. № 2016-001

Анотація

Практичні заняття, що містяться у навчальному посібнику, складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно, та питань для проведення самоконтролю знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва», «Основи економіки та організації виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Організація виробництва».

Кормановський С. І., Козачко О. М., Козачко А. О. Інженерна та комп'ютерна графіка. Практикум, 2016, 164 c. Зам. № 2016-004

Анотація

В посібнику викладено методи побудови зображень геометричних образів на площинах проекцій. Містяться загальні вимоги до побудови і оформлення схем. Наводяться тестові запитання для самоконтролю і варіанти завдань до виконання графічних робіт. Навчальний посібник розраховано для студентів напрямів підготовки: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія».

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 106 c. Зам. № 2016-006

Анотація

В навчальному посібнику викладено найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведено методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести перевірки знань студентів.

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Теорія та практикум. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 98 c. Зам. № 2016-007

Анотація

В навчальному посібнику викладено найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведено методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести перевірки знань студентів.

Кавецький В. В., Козловський В. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-008

Анотація

В навчальному посібнику подано теоретичний матеріал та рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень». Розглянуті теоретичні та практичні питання економічних обґрунтувань та розрахунків доцільності розробок нових інженерних рішень.

Навчальний посібник може також використовуватись для виконання курсової роботи студентами технічних і економічних спеціальностей при вивченні дисциплін «Економіка підприємства і організація виробництва», «Організація і планування виробництва», «Економіка підприємства», «Інноваційний менеджмент» та «Виробничий менеджмент», а також виконання техніко-економічного обґрунтування і економічних розрахунків в дипломних проектах та роботах.

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, 2016, 137 c. Зам. № 2016-009

Анотація

В навчальному посібнику, на основі узагальнення робіт вітчизняних та іноземних науковців, викладено теоретичні, методологічні й практичні питання економічного обґрунтування інноваційних рішень. Розглянуто основні питання економічних обґрунтувань та розрахунків доцільності розробок нових інженерних рішень; базові положення теорії інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності підприємства.

Даний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей при вивченні курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», студентів економічних спеціальностей, а також всім, хто розпочинає дослідження економічної доцільності створення та подальшого використання нововведень.

Кавецький В. В., Козловський В. О., Причепа І. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень. Навчальний посібник, 2016, 113 c. Зам. № 2016-010

Анотація

В практикумі наведено рекомендації до виконання практичних робіт з дис-ципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень». Розглянуті теоретичні та практичні питання економічних обґрунтувань та розрахунків доцільності розро- бок нових інженерних рішень. Розроблені практичні завдання для самостійного виконання та наведено методику їхнього розв’язання.

Даний практикум може використовуватись для виконання практичних робіт студентами технічних і економічних спеціальностей при вивченні дисциплін «Економіка підприємства і організація виробництва», «Організація і планування виробництва», «Економіка підприємства», «Інноваційний менеджмент» та «Виробничий менеджмент».

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Лінійні інтегральні схеми» для студентів напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Гарнага В. А., Решетнік О. О., 2016, 34 c. Зам. № 2016-012

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Лінійні інтегральні схеми», наводиться короткий огляд дисципліни, містяться питанні для самостійного вивчення дисципліни, задачі, приклади розв’язання задач. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури до кожної теми, що розглядається на лекційних заняттях.

Призначені для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та естетика» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Грозна Н. З., 2016, 17 c. Зам. № 2016-013

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Етика та естетика”.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 21 c. Зам. № 2016-014

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання. У вказівках наводяться варіанти контрольних робіт, рекомендації до їх виконання та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Психологія”.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 22 c. Зам. № 2016-015

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Основи психології та педагогіки”.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ. Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В., 2016, 44 c. Зам. № 2016-016

Анотація

Методичні вказівки містять матеріали, що передбачають опрацювання тем з орфографії, синтаксису, стилістики сучасної української літературної мови, а також розкривають особливості усної форми професійного спілкування, основні вимоги до перекладу та редагування наукових текстів, особливості укладання інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових документів.

Призначено для тих, хто поглиблює знання із справочинства, опановувати ключові моменти ділового усного і писемного спілкування.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 29 c. Зам. № 2016-017

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів у відповідності до типової навчальної програми з курсу «Охорона праці в галузі», планом кафедри і програмою нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Основне завдання – закріплення теоретичних і практичних знань під час написання контрольної роботи.

Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 26 c. Зам. № 2016-018

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені у відповідності до типової програми з курсу «Охорона праці в галузі». Основне завдання – допомогти студентам сформувати у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці у конкретній галузі.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 36 c. Зам. № 2016-019

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів у відповідності до типової програми з курсу «Безпека життєдіяльності» та передбачають опанування знаннями, уміннями та навичками виконувати завдання в небезпечних та надзвичайних ситуаціях.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 6.030601 − «Менеджмент» та 6.040106 − «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 36 c. Зам. № 2016-020

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Основне завдання – набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя і здоров’я працівників.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Заюков І. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В., 2016, 23 c. Зам. № 2016-021

Анотація

У даних методичних вказівках викладені основні положення щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві. Вони розроблені відповідно до типової програми з курсу «Охорона праці в галузі», планом кафедри та програмою нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».

Головашенко І. О. Філософія. Навчальний посібник, 2016, 200 c. Зам. № 2016-026

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми навчальної дисципліни «Філософія». В ньому подані завдання для студентів з філософії, хрестоматія з першоджерелами – філософськими текстами, розкрито загальні засади підготовки студентів з курсу філософії.

Посібник містить глосарій, термінологічний словник, теми семінарських занять, список рекомендованої літератури. Особливо цікавим є наявність відповідей на найбільш популярні серед студентів запитання з філософії.

Може бути використаний студентами при підготовці до семінарських та конт-рольних робіт, складання іспитів та заліків студентами, магістрантами та для самоосвіти.

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Основи наноелектроніки. Навчальний посібник, 2016, 200 c. Зам. № 2016-028

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто квантово-механічні основи фізичних процесів в напівпровідникових наноструктурах. Описано основні методи дослідження наноструктурних об'єктів та матеріали, на основі яких виготовляються наноелектронні прилади. Розглянуто принципи роботи нанотранзисторів та функціональних елементів оптоелектроніки на основі квантово-розмірних ефектів. Навчальний посібник підготовлено відповідно до плану кафедри електроніки та програми до дисципліни “Основи наноелектроніки”.

Навчальний посібник розрахований на студентів мікроелектронних та радіоелектронних спеціальностей всіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами. з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Trace Mode 6. Уклад.: Розводюк М. П., Левицький С. М., 2016, 20 c. Зам. № 2016-030

Анотація

У методичних вказівках викладено підходи до налаштування обміну даними між віддаленими операторськими станціями за допомогою SCADA-системи Trace Mode.

Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Автоматизовані системи керування технологічними процесами з теми Віртуальний тренажерний комплекс для керування перетворювачем частоти Altivar 71 no Ethernet. Уклад.: Розводюк М. П., Левицький С. М., 2016, 20 c. Зам. № 2016-031

Анотація

У методичних вказівках розглянуто спосіб розробки віртуального тренажерного комплексу для дослідження частотно-регульованого електропривода з використанням віддаленого доступу до даних процесу по Ethernet.

Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Розводюк М. П., Левицький С. М. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології». Навчальний посібник, 2016, 108 c. Зам. № 2016-032

Анотація

В навчальному посібнику приведені контрольні завдання з розділів «Транс-форматори», «Асинхронні машини», «Синхронні машини», «Машини постійного струму» дисципліни «Електричні машини». Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямками 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Розводюк М. П. Електричні машини. Організація СРС. Навчальний посібник, 2016, 138 c. Зам. № 2016-033

Анотація

В навчальному посібнику викладено підходи до засвоєння теоретичного матеріалу з дисципліни «Електричні машини». Навчальний посібник рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання за напрямками «Електромеханіка» та «Електротехніка».

Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для СРС. Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-034

Анотація

В навчальному посібнику приведені задачі для самостійного розв’язування студентами з розділів «Трансформатори», «Асинхронні машини», «Синхронні машини», «Машини постійного струму» дисципліни «Електричні машини». До кожного з розділів подані основні розрахункові формули. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямками 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Азарова Л. Є., Харьков М. Г., Горчинська Л. В. Російська мова для іноземців. СРС. Навчальний посібник, 2016, 72 c. Зам. № 2016-036

Анотація

Учебное пособие знакомит студентов-иностранцев с лучшими музеями мира, а также музеем Н. Пирогова и Краеведческим музеем в Виннице. Пособие состоит из адаптированных текстов, упражнений для лексической и грамматической работы и дополнительных текстов для самостоятельной работы. В конце каждой темы помещены вопросы для проверки знаний, а также подана итоговая контрольная работа. В пособии предлагается иллюстративный материал – репродукции великих мастеров живописи и скульптуры.

Для студентов-иностранцев, изучающих русский язык.

Бурєнніков Ю. А., Дерібо О. В., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-037

Анотація

Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які охоплюють основні розділи дисциплін «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Гідравліка і гідропневмоавтоматика».

В роботах наведено короткі теоретичні відомості, описано стенди для проведення досліджень, методики виконання та опрацювання дослідних даних, запитання для самостійної підготовки. Рекомендується для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050502 — «Інженерна механіка», 6.050503 — «Машинобудування» та 6.050504 — «Зварювання».

Бурбело М. Й. Математичні задачі електроенергетики. Математичне моделювання електропостачальних систем. Навчальний посібник, 2016, 185 c. Зам. № 2016-041

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені методи аналізу та розрахунку усталених і перехідних режимів, застосування теорії ймовірностей та математичної статистики, розв’язування оптимізаційних задач. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Електротехнічні системи електроспоживання” та “Енергетичний менеджмент” напряму “Електротехніка та електротехнології”.

Огородніков В. А., Федотов В. О., Грушко О. В., Губанов А. В. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-042

Анотація

В навчальному посібнику наведені тестові завдання вхідного контролю з вищої математики (розділ «Диференціальні рівняння»), загальної фізики (розділ «Механіка») та тестові завдання для самоконтролю теоретичних знань студентів (розділ «Динаміка») з відповідями; дев’ять комплектів завдань для індивідуальної практичної роботи та поточного контролю знань студентів на практичних заняттях з динаміки точки та тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач.

Для студентів денної та заочної форм навчання.

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання та прилади. Навчальний посібник, 2016, 141 c. Зам. № 2016-043

Анотація

В посібнику подано теоретичний матеріал для вивчення дисципліни «Тепло-технічні вимірювання та прилади». Основна увага приділялась фундаментальним основам методики вимірювання фізичних величин в теплоенергетичних та тепло-технічних процесах, викладені особливості компонування первинних та вторинних засобів вимірювання для досягнення достовірного результату вимірювань.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика».

Довбиш В. А. Основи підприємницького права України. Навчальний посібник, 2016, 219 c. Зам. № 2016-044

Анотація

У навчальному посібнику розкрито основні інститути Загальної частини навчальної дисципліни «Підприємницьке право», показано його предмет, джерела, правовий статус основних суб’єктів підприємницької діяльності, правові засади майнової основи їх діяльності, види господарських договорів та правила їх укладення та виконання.

Розраховано для студентів напряму підготовки «менеджмент» та осіб, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність.

Підготовлено на основі законодавства України, чинного станом на 28.03.2014 р.

Кичак В. М., Стронський В. В. Технічна електроніка. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2016, 148 c. Зам. № 2016-045

Анотація

В посібнику розглянуті основні питання розрахунку та конструювання гібридних інтегральних мікросхем. Він розроблений відповідно до програми дисципліни “Технічна електроніка”. Посібник буде корисним студентам галузі знань 0509 “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок” під час навчального процесу, а також може бути цікавим для викладачів та фахівців.

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Ігнатенко О. Г. Умовні графічні позначення елементної бази електронної техніки. Навчальний посібник, 2016, 113 c. Зам. № 2016-046

Анотація

Довідник призначений для використання студентами технічних спеціальностей при оформленні розрахункових завдань, курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. У довіднику систематизовані основні положення державних стандартів щодо умовних графічних позначень елементної бази електронної техніки і наведені у графічній конспективній формі.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2016, 42 c. Зам. № 2016-047

Анотація

Методичні вказівки містять зміст лекційних занять з дисципліни, задачі для са-мостійного розв’язування, теми рефератів, тести для самоперевірки знань та перелік питань до заліку.

Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Менеджмент організацій за видами економічної діяльності» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в галузі операційного менеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентів.

Крилик Л. В., Селецька О. О. Надійність та стандартизація приладів мікро- та наноелектроніки. Навчальний посібник, 2016, 132 c. Зам. № 2016-049

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються актуальні питання аналізу надійності мікроелектронних приладів, трактуються основні терміни та визначення, які відносятся до надійності в техніці, методи оцінки показників надійності мікроелектронних приладів, аналізуються основні види та механізми їх відмов, аналіз зовнішніх дій, що призводять до відмов. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка».

Етика Стародавньої Греції. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика». Уклад.: Прищак М. Д., Харьков М. Г., 2016, 44 c. Зам. № 2016-051

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати на заняттях з дисципліни ”Етика та естетика” при вивченні теми ”Етика Стародавньої Греції”.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни ”Етика та естетика”.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Психологія» та «Основи психології та педагогіки». Уклад.: Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В., 2016, 68 c. Зам. № 2016-052

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати на заняттях з дисциплін “Психологія”, “Основи психології та педагогіки”. Крім того, даний матеріал може бути застосований студентами для самопізнання та пізнання інших людей.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програм дисциплін “Психологія” та “Основи психології та педагогіки”.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та аноелектроніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2016, 52 c. Зам. № 2016-054

Анотація

У даних методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та наноелектроніці» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Надійність та стандартизація приладів в мікро- та наноелектроніці».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 58 c. Зам. № 2016-055

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-056

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2016, 30 c. Зам. № 2016-057

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мік-ро- та наноелектроніки» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки».

Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 104 c. Зам. № 2016-064

Анотація

Лабораторний практикум поєднує виконання практичних завдань і лаборато-рних досліджень пристроїв на сучасних мікроконтролерах (МК). Одночасно з вивченням МК і елементної бази передбачено опанування повноциклової системи автоматизованого проектування Arduino, програмного пакета створення електричних схем Fritzing та комплексного засобу для розробки друкованих плат Eagle. З метою активізації навчального процесу завдання охоплює створення діючого макета для експериментального дослідження певного пристрою згідно з варіантом індивідуального завдання.

Матеріал є базою також для курсового і дипломного проектування з можливістю виготовлення експериментального макета.

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-065

Анотація

Посібник створений відповідно до програми дисципліни «Історія української культури». В ньому висвітлюються особливості розвитку української культури з найдавніших часів до початку XXI ст. Є словник термінів, контрольні запитання, тестові завдання, список використаної та рекомендованої літератури.

Може бути використаний для підготовки до семінарських занять, виконання самостійної роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти. Посібник стане корисним також викладачам вищих навчальних закладів та широкому колу читачів.

Сідлецька Т. І. Історія української культури. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 78 c. Зам. № 2016-066

Анотація

Посібник створений відповідно до програми дисципліни «Історія української культури». В ньому висвітлюються особливості розвитку української культури з найдавніших часів до початку XXI ст. Є словник термінів, контрольні запитання, тестові завдання, список використаної та рекомендованої літератури.

Може бути використаний для підготовки до семінарських занять, виконання самостійної роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти. Посібник стане корисним також викладачам вищих навчальних закладів та широкому колу читачів.

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС. Навчальний посібник, 2016, 84 c. Зам. № 2016-068

Анотація

В навчальному посібнику наведені питання для самостійного контролю знань студентів, тестові завдання, словник термінів. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність".

Савчук Т. О. Організація баз даних та знань. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 86 c. Зам. № 2016-069

Анотація

У лабораторному практикумі наведено порядок виконання лабораторних досліджень з теоретичними рекомендаціями щодо їх виконання. При цьому виконання дослідницьких дій пояснено прикладами. Запропоновано перелік питань для перевірки набутих при виконанні лабораторних робіт теоретичних знань та практичних навичок.

Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Репінський С. В., Сердюк О. В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. Навчальний посібник, 2016, 88 c. Зам. № 2016-071

Анотація

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», містить методичні вказівки до виконання тем практичних занять, домашніх (контрольних) робіт, самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Практикум включає короткі теоретичні відомості по відповідних темах, приклади виконання розрахунків, порядок виконання робіт, питання для самоконтролю.

Практикум призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050504 – «Зварювання».

Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. Прикладне програмування у комп’ютерних мережах. Навчальний посібник, 2016, 130 c. Зам. № 2016-072

Анотація

Посібник орієнтований на програмування в Windows. Для вивчення матеріалу посібника потрібно мати знання з програмування мовою Visual C++. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Прикладне програмування у комп'ютерних мережах”.

У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні відомості з прикладного програмування у комп’ютерних мережах мовою Visual C++ на основі використання WinAPI. Розглянуто такі технології розробки мережевих програм: перенаправлювач, поштові скриньки, іменовані канали, інтерфейс NetBIOS, сокети.

Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні. Навчальний посібник, 2016, 129 c. Зам. № 2016-073

Анотація

У навчальному посібнику наведена загальна характеристика АСУ промислових систем електропостачання. Детально розглядається математична постановка та моделювання таких задач керування електричними режимами як керування якістю електричної енергії, реактивною потужністю та електроспоживанням в умовах дефіциту потужності систем живлення. Переважна частина задач, що розглядаються, має практичну реалізацію на виробництві. Наводяться чисельні приклади розв’язування цих задач.

Навчальний посібник призначений для студентів електроенергетичних спеці-альностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання автомобілів і тракторів» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». Уклад.: Богачук В. В., Граняк В. Ф., 2016, 52 c. Зам. № 2016-074

Анотація

Наведені вимоги щодо тематики, структури і змісту розділів пояснювальної записки і графічної частини, коротко розглянуті приклади виконання завдань курсового проекту та оформлення його матеріалів.

Осадчук О. В., Звягін О. С. Теорія електричних кіл і сигналів. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 156 c. Зам. № 2016-077

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття теорії електричних кіл і сигналів, зокрема: методи розрахунку електричних кіл, лінійні електричні кола в режимі гармонічних коливань, частотні характеристики електричних кіл, нелінійні електричні кола в режимі постійного струму, а також лінійні електричні кола в режимі періодичних негармонічних сигналів. Навчальний посібник підготовлено згідно з планом кафедри радіотехніки та програми до дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів бакалаврського напрямку 6.050903 – «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання і буде корисним для студентів суміжних спеціальностей.

Основи здорового способу життя студентів. Методичні вказівки. Уклад.: Овчарук В. В., Овчарук В. Г., 2016, 44 c. Зам. № 2016-078

Анотація

Зміст роботи розкриває основні вимоги навчальної програми для вищих навчальних закладів з дисципліни "Фізичне виховання", тема "Основи здорового способу життя студентів".

Розглядається здоровий спосіб життя і його вплив на здоров'я студентів. Наведе-ні змістові характеристики складових здорового способу життя. Викладенні ціннісні орієнтації студентів на здоровий спосіб життя, їх відображення в життєдіяльності.

Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей при вивченні дисципліни "Фізичне виховання".

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напрямів підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Уклад.: Кучерук В. Ю., Ігнатенко О. Г., Марущак В. Ю., 2016, 36 c. Зам. № 2016-079

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для користування студентами-дипломниками, які навчаються за напрямами підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація», а також керівниками бакалаврських дипломних робіт під час дипломного проектування. Подано рекомендації щодо тематики та змісту робіт, вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини. У методичних вказівках містяться також рекомендації та положення про організацію роботи над бакалаврськими дипломними роботами та їх захистом перед екзаменаційною комісією.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Петрусь В. В., Бадьора Н. П., 2016, 24 c. Зам. № 2016-081

Анотація

Дані методичні вказівки до виконання контрольних робіт та СРС розроблені відповідно до вимог, викладених в навчальній програмі з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» для студентів напряму підготовки «Будівництво». Розроблені методичні вказівки допомагають засвоїти теоретичні основи з розрахунку нагнітальних пристроїв; розвинути у студентів вміння проводити аналіз роботи нагнітальних пристроїв у різних експлуатаційних умовах; вивчити заходи з регулювання нагнітальних пристроїв, підвищення надійності та стійкості їх роботи в мережах.

Теоретичні та практичні завдання для розрахунку будівельних конструкцій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Сіянов О. І., 2016, 28 c. Зам. № 2016-082

Анотація

В методичних вказівках наводиться порядок виконання самостійної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції». Наводяться теоретичні та практичні завдання, приклади розрахункових схем і таблиці вхідних даних.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А., 2016, 48 c. Зам. № 2016-083

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Бухгалтерський облік» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика». Уклад.: Степанова Н. Д., Юзюк А. О., 2016, 24 c. Зам. № 2016-084

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання виконання студентами-теплоенергетиками лабораторних робіт з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни», наведені правила виконання і оформлення звіту, контрольні запитання до захисту лабораторних робіт, а також необхідний довідковий матеріал. Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни».

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт». Частина І. Уклад.: Гарнага В. Л., Кучеренко Л. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-085

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт» студентами всіх форм навчання спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання та вентиляція».

В методичних вказівках наведені короткі теоретичні відомості, порядок виконання практичних завдань, рекомендації до виконання необхідних розрахунків, побудови карт шуму, інсоляції, а також довідковий матеріал.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка». Уклад.: Камінський А. В., 2016, 16 c. Зам. № 2016-086

Анотація

В процесі виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" студенти повинні закріпити навички розв'язання інженерних задач із застосуванням засобів обчислювальної техніки. З цією метою у методичних вказівках наводяться необхідні пояснення та приклад комп'ютерного моделювання сигналів в підсистемі автоматичного керування засобами Microsoft Excel, Mathcad та мови програмування С.

Грабко В. В., Мошноріз М. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Ч. 1. Проектування систем автоматизованого електропривода. Навчальний посібник, 2016, 104 c. Зам. № 2016-091

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто питання розрахунку елементів автоматизованого електропривода, вибору двигуна та побудови технічної документації на електропривод. Посібник розроблено відповідно до плану кафедри та програм дисциплін «Проектування систем автоматизованого електропривода», «Системи автоматизованого проектування систем автоматизації та електроприводів».

Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET. Навчальний посібник, 2016, 105 c. Зам. № 2016-093

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні відомості про основи роботи в Internet. Розглядаються структура, типи підключення та можливості налагодження глобальної мережі. Аналізуються архітектура клієнт-сервер, процеси відкриття і перегляду Web-сторінок, інтерфейс та можливості програми Mіcrоsоft Offіce Outlооk, процеси отримання та відправлення повідомлень. Описано способи зберігання інформації на жорсткому диску та дискетах тощо, зберігання посилань, а також мережева етика або правила хорошого тону в Internet.

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. Англійська мова в таблицях. НП для СРС. Навчальний посібник, 2016, 68 c. Зам. № 2016-094

Анотація

Довідник містить граматичні таблиці з різних граматичних тем англійської мови. Він буде корисним при самостійному виконанні граматично-лексичних завдань різного ступеня складності.

Призначається для студентів технічних університетів, наукових працівників і викладачів англійської мови.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи цифрової та мікропроцесорної техніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка». Уклад.: Тарновський М. Г., 2016, 36 c. Зам. № 2016-095

Анотація

У методичних вказівках розглянуті основні питання проектування цифрових пристроїв на мікроконтролерах, структура курсового проекту, вимоги до виконання та оформлення його основних розділів та графічної частини. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри та навчальної програми дисципліни ”Основи цифрової та мікропроцесорної техніки”.

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки ”Оптотехніка”. Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок щодо застосування теоретичних знань при вирішенні завдань з проектування цифрових мікроконтролерних пристроїв різного функціонального призначення.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи оптоелектроніки і фотоніки» для студентів напряму підготовки «Оптотехніка». Уклад.: Тарновський М. Г., 2016, 32 c. Зам. № 2016-096

Анотація

У методичних вказівках розглянуті основні питання проектування оптоелектронних пристроїв, структура курсового проекту, вимоги до виконання та оформлення його основних розділів та графічної частини. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри “Лазерної та оптикоелектронної техніки” та навчального плану дисципліни “Основи оптоелектроніки і фотоніки ”.

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки “Оптотехніка”. Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок щодо застосування теоретичних знань при вирішенні завдань проектування оптоелектронних пристроїв різноманітного функціонального призначення.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Уклад.: Зінько О. В., Кадочнікова Л. О., 2016, 28 c. Зам. № 2016-097

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Основне завдання – допомогти студентам заочної форми навчання набути практичних навичок застосування теоретичних знань дисципліни "Історія української культури" для вирішення конкретних практичних задач при виконанні контрольних робіт.

Методичні рекомендації з вивчення техніки катання на ковзанах. Уклад.: Колос О. А., Тихонова С. В., 2016, 20 c. Зам. № 2016-098

Анотація

Дані методичні рекомендації розроблені для студентів усіх спеціальностей. Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок під час занять з фізичного виховання, вивчаючи техніку катання на ковзанах.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Уклад.: Захарченко С. М., Кадук О. В., 2016, 25 c. Зам. № 2016-099

Анотація

Вказівки підготовлено відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Курсовий проект має за мету завдання поглибленого вивчення розділів базового курсу, а також засвоєння основних навиків щодо проектування комп’ютерних мереж. Подано зміст, тематику, обсяг графічної та текстової частин курсового проектування. Викладено вимоги до виконання пояснювальної записки, а також наведено приклади оформлення технічного завдання, титульного аркуша та інших обов’язкових елементів.

Технічна експлуатація автомобілів. Ч.1. Уклад.: Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., 2016, 48 c. Зам. № 2016-100

Анотація

В методичних вказівках наведені лабораторні роботи, розроблені колективом кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ. Методичні вказівки складені відповідно до навчальної програми дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів». В методичних вказівках подано основні теоретичні відомості, які необхідні студентам при виконанні лабораторних робіт та ознайомленні з основними видами руйнування та зношування деталей автомобілів, методами обробки статистичних даних, прогнозування залишкового ресурсу та основними положеннями системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та естетика» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Грозна Н. З., 2016, 32 c. Зам. № 2016-102

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до здачі заліків студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Етика та естетика”.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., 2016, 36 c. Зам. № 2016-103

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки “Менеджмент”. Основні завдання – використання студентами заочної форми навчання при виконанні контрольних робіт, підготовці до складання заліків.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2016, 52 c. Зам. № 2016-104

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до складання заліків студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Основи психології та педагогіки”.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент». Уклад.: Адлер О. О., 2016, 28 c. Зам. № 2016-105

Анотація

У методичних вказівках розглянутий порядок виконання, пояснення та поради до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». Методичні вказівки розроблено для студентів денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи матеріалознавства і матеріали електронних апаратів» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Павлов С. М., 2016, 80 c. Зам. № 2016-113

Анотація

В методичних вказівках поданий цикл лабораторних робіт, який охоплює всі основні теми курсу. Методичні вказівки призначені для студентів технічних спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Системний аналіз» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання. Уклад.: Колодний В. В., Озеранський В. С., 2016, 20 c. Зам. № 2016-114

Анотація

В методичних вказівках наведені завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Системний аналіз». Наведено настанову щодо використання комп’ютерної програми «GenGraph» та приклад виконання завдання контрольної роботи.

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студ. спец. «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С., 2016, 12 c. Зам. № 2016-115

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації щодо порядку проходження студентами переддипломної практики. Наводяться відомості про мету і завдання переддипломної практики, її зміст, рекомендації з оформлення звіту.

Онищук О. В., Городецька О. С., Стець О. С. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку. Лабораторний практикум,, 2016, 84 c. Зам. № 2016-116

Анотація

У лабораторному практикумі розкриваються основи побудови і функціонування волоконно-оптичних ліній зв’язку. Завдання до лабораторних робіт охоплюють принципи побудови оптичних ліній зв’язку та монтажу її основних конструктивних елементів (оптичних муфт, кінцевих оптичних панелей, контрольно-вимірювальних пристроїв, заземлення тощо); вимірювання оптичних та електричних параметрів ліній, дослідження втрат у роз’ємних та нероз’ємних з’єднаннях ліній, методи та засоби захисту від негативних впливів. Лабораторний практикум відповідає програмам дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку».

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Обідник М. Д. Цифрова схемотехніка. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-119

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються питання побудови і експериментального дослідження елементів та вузлів ЕОМ. Зміст відповідає програмі дисципліни ”Цифрова схемотехніка”. Викладені основні положення дисципліни, наведені приклади і рекомендації щодо їхнього засвоєння та розширеного опанування. Велика увага приділена сучасним засобам машинного моделювання схем. Наведені контрольні запитання, задачі і приклади, рекомендації щодо лабораторного практикуму і курсового проектування.

Навчальний посібник призначено для студентів спеціальності ”Програмне забезпечення систем”.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2016, 36 c. Зам. № 2016-137

Анотація

В методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник, 2016, 100 c. Зам. № 2016-140

Анотація

Практикум містить стислі теоретичні положення курсу «Фінансовий аналіз та звітність», а також приклади розв’язання задач, особливі вказівки щодо аналізу показників та детальні пояснення у розрізі основних тем курсу. Практикум буде корисним передусім студентам, що вивчають курс «Фінансовий аналіз та звітність», а також всім бажаючим.

Камінський А. В., Боцула М. П. Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft excel. Навчальний посібник, 2016, 138 c. Зам. № 2016-142

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються основи мови програмування VBA. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується наведенням прикладів, що демонструють ту чи іншу особливість мови. Посібник призначено для студентів спеціалізацій "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Електричні станції", "Електричні системи і мережі", "Електротехнічні системи електроспоживання", "Системи штучного інтелекту" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг".

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 106 c. Зам. № 2016-144

Анотація

Посібник містить теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого дослідження – як від статичного, так і від динамічного. Детально розглянуті такі методи захисту, як обфускація програмного коду, ускладнення логіки, емуляція, антидампінгові прийоми, маніпулювання заголовками виконуваних файлів, а також методи захисту від інтерактивних та автоматичних дизасемблерів, від налагоджувачів реального та захищеного режимів.

Навчальний посібник, призначений для студентів напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" для вивчення дисципліни "Захист програмного забезпечення", є логічним продовженням матеріалів першої частини однойменного навчального посібника.

Практичні заняття та виконання контр. робіт з дисц. «Спецглави математики. Ч.2» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., 2016, 49 c. Зам. № 2016-148

Анотація

У другій частині методичних вказівок подаються короткі теоретичні відомості та практичні завдання з основ регресійного аналізу, дисперсійного аналізу та основи теорії випадкових процесів, наведені програма дисципліни, варіанти завдань, приклади розв’язування типових задач та рекомендації до виконання контрольної роботи. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів всіх форм навчання нематематичних спеціальностей, які вивчають дисципліни «Спецглави математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та інші.

Стадній А. С., Радомська Л. А. Основи ІТ-технологій на уроках української мови. Навчальний посібник, 2016, 80 c. Зам. № 2016-152

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок у побудові висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

Навчальний посібник призначено для студентів-іноземців комп’ютерних спеціальностей, викладачів, методистів.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник, 2016, 152 c. Зам. № 2016-153

Анотація

У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію ділових прийомів, питання аналізу та вирішення конфліктів в організації. Визначено чинники формування корпоративної культури та іміджу в діловій сфері. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації (вид. 2-ге, перероб. та доп.). Навчальний посібник, 2016, 152 c. Зам. № 2016-154

Анотація

У посібнику розкриваються питання психології управління в організації. Увага акцентується на висвітленні проблем психології управління працею, людьми та організацією в цілому. Розглянуто питання історії та сучасного стану психології управління; психології менеджменту професійного підбору, комунікації, мотивації, конфлікту, нововведень, реклами, іміджу та ін.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Білинський Й. Й., Білилівська О. П. Вступ до фаху «Електроніка». Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-155

Анотація

Посібник призначений для студентів спеціальності «Електроніка». У ньому розглянуті процеси в електричних та магнітних полях, структура та принципи роботи основних приладів електронної техніки. Зокрема, описані лінійні та нелінійні елементи електричних кіл (як постійного, так і змінного струму), наведені системи їх маркування, а також висвітлені базові поняття аналогової та цифрової електроніки. Матеріал посібника викладений у шести розділах, кожен з яких, для закріплення знань студентів із базового курсу, доповнений прикладами типових практичних завдань, запитаннями та задачами.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Огородник К. В., Ратушний П. М., 2016, 16 c. Зам. № 2016-156

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка частково наводиться в даних вказівках. Наведено комплект тестових завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Самостійна робота з дисц. «Мікропроцесорна техніка» для студ. напряму підгот. «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Огородник К. В., Ратушний П. М., Лазарєв О. О., 2016, 16 c. Зам. № 2016-157

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка наводиться в даних вказівках. Наведено комплект тестових завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Мороз О. О., Краєвська А.С., 2016, 32 c. Зам. № 2016-158

Анотація

Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент». У методичних вказівках визначається мета, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наводяться рекомендації щодо написання окремих розділів роботи, вимоги до структури, змісту і оформлення пояснювальної записки.

Савуляк В. І., Шиліна О. П. Магістерська кваліфікаційна робота. Загальні вимоги та рекомендації до її виконання. Навчальний посібник, 2016, 64 c. Зам. № 2016-160

Анотація

Посібник призначено для магістрів, які виконують кваліфікаційну роботу на кафедрі технології підвищення зносостійкості. В посібнику викладено питання організації, виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка», спеціалізація – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій». Наведено приклади оформлення розділів роботи.

Столяренко О. В., Степанова І. С. Англійська мова для студ. інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2016, 80 c. Зам. № 2016-162

Анотація

Посібник призначено для студентів других курсів будівельних спеціальностей факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання технічного університету. Його метою є формування у майбутніх інженерів-будівельників практичних навичок володіння англійською мовою для роботи з науковою літературою за фахом, усного та письмового спілкування в професійній сфері.

Посібник містить іншомовні (англ.) тексти за спеціальностями та завдання до кожного з них, що допоможуть студентам оволодіти термінологією з фаху, усвідомити особливості перекладу технічної літератури в галузі будівництва, набути умінь критичного мислення і навичок висловлюватися англійською мовою.

Практична робота з дисц. «Технологія заготівлельних та монтажних робіт систем ТГПіВ» для студ. напряму підгот. «Будівництво». Уклад.: Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю., Титко О. В., 2016, 32 c. Зам. № 2016-165

Анотація

У методичних вказівках визначено методику організації проведення робіт при прокладанні зовнішніх інженерних мереж, наведені довідкові дані, що використовуються при виконанні практичної роботи, і запитання для самоконтролю студентів.

Призначені для студентів усіх форм навчання.

Методичні вказівки до вивчення фахової термінології з метрології. Уклад.: Магас Л. М., Столяренко О. В., 2016, 60 c. Зам. № 2016-166

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні тексти та вправи до вивчення, закріплення лексичних одиниць та формування професійної лінгвістичної компетенції з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Методичні вказівки призначені для використання студентами за напрямами підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Буда А. Г., Обертюх Р. Р., Архипчук М. Р. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв’них і ланцюгових передач. Навчальний посібник, 2016, 84 c. Зам. № 2016-169

Анотація

В посібнику викладено методику розрахунку геометричних параметрів зубчастих циліндричних і конічних коліс, черв’яків і черв’ячних коліс та ланок ланцюгових передач, а також вимоги стандартів до виконання робочих креслеників зубчастих коліс, черв’яків, зірочок. Посібник містить пояснення до виконання графічного завдання на тему «Зубчасті передачі» та зразки виконаних креслеників для студентів машинобудівних спеціальностей.

Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що вивчають курси дисциплін «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» та «Деталі машин», «Підйомно-транспортні машини».

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Кушнір Д. В. Business English for Masters. Навчальний посібник, , 2016, 106 c. Зам. № 2016-170

Анотація

Посібник призначений для формування основних умінь усного і письмового ділового спілкування. Завдання цього посібника – надати можливість студентам магістратури технічного ВНЗ тренувати інтерактивне спілкування у базовому діловому контексті, оволодіти новим тезаурусом, а також повторити і перевірити свої знання у граматиці.

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 127 c. Зам. № 2016-171

Анотація

Навчальний посібник написано відповідно до чинної програми курсу «Фінанси підприємств». Розглянуто такі теми: основи фінансів підприємств, формування власного капіталу підприємства, організація грошових розрахунків, формування і розподіл доходів та прибутку підприємств, оподаткування підприємств та основні напрями його реформування.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, а також буде корисним науковцям та підприємцям.

Магістерська кваліфікаційна робота студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізацій «Підприємництво» і «Виробнича діяльність». Уклад.: Козловський В. О., Лесько О. Й., 2016, 75 c. Зам. № 2016-177

Анотація

В методичних вказівках поданий повний алгоритм написання студентами магістерської кваліфікаційної роботи за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». Викладено методику розробки теоретичного, аналітичного та практичного розділів магістерської кваліфікаційної роботи. Наведено методики розрахунку та обґрунтування вибору рекомендацій з покращення показників діяльності підприємства та підвищення ефективності його менеджменту.

Прадівлянний М. Г., Марченко О. Е., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-екологів. Ч. 1. Навчальний посібник, 2016, 61 c. Зам. № 2016-194

Анотація

Посібник призначений для розвитку практичних умінь та навичок іншомовного спілкування та розуміння фахово спрямованої літератури іноземною мовою.

Рекомендується використання посібника як для проведення аудиторної, так і для позаудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі екології. В посібнику запропоновано вправи різного рівня складності, призначені як для роботи з викладачем, так і для самостійної роботи студентів.

Зянько В. В., Фурик В. Г., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 144 c. Зам. № 2016-195

Анотація

Навчальний посібник написано відповідно до чинної програми курсу «Фінанси підприємств». Розглянуто такі теми: фінансове забезпечення відтворення основних засобів, фінансове забезпечення відтворення оборотних засобів, кредитування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємства, планування фінансової діяльності підприємства, фінансова санація та банкрутство підприємства.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, а також буде корисним науковцям та підприємцям.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Жагловська О. М., 2016, 31 c. Зам. № 2016-196

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистична фізика» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Статистична фізика».

Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська) для підготовки студ. старших курсів до вступу в магістратуру. Уклад.: Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А., Насонова Н. А., 2016, 79 c. Зам. № 2016-197

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для підготовки студентів старших курсів до вступу у магістратуру за напрямами підготовки “Менеджмент” та “Зварювання”, складаються з трьох розділів, містять навчальний матеріал, що відповідає програмі курсу англійської мови, що вивчається у технічних ВНЗ. Завданням є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузях менеджменту і зварювання, та підготовка до складання іспиту з англійської мови у магістратуру.

Севостьянов І. В. Вступ до фаху. Навчальний посібник, 2016, 108 c. Зам. № 2016-201

Анотація

У посібнику наведені деякі основні знання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування», що необхідні здобувачам вищої освіти для початкового ознайомлення з їхнього майбутньою спеціальністю. Зокрема, у посібнику розглядаються особливості професії інженера-механіка сучасного автоматизованого виробництва, деякі основні поняття, пов’язані з машинобудуванням, історія розвитку галузі та науки, що забезпечує її розвиток, способи одержання заготівок деталей машин та види їхньої обробки на верстатах, основи теорії різання та нормування точності у машинобудуванні, класифікації обладнання та інструменту, основні питання технології, безпеки життєдіяльності та екології.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Ч. 2. Навчальний посібник, 2016, 60 c. Зам. № 2016-203

Анотація

У частині 2 практикуму з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» викладено основні теоретичні положення та формули, необхідні для розв’язання задач, наведені приклади розв’язання задач, практичні завдання для самостійного розв’язання та основні питання для самоконтролю. Практикум містить також словник основних термінів та рекомендовану літературу.

Розраховано на студентів та слухачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Степанова І. С., Яковець О. Р., Ярмоленко О. М. Німецька мова. Посібник-порадник для студ. ВНЗ, 2016, 68 c. Зам. № 2016-204

Анотація

Мета даного навчального посібника полягає в тому, щоб сформувати іншомовну комунікативну компетентність у студентів. Підручник дає можливість зрозуміти граматичні закони мови, засвоїти необхідні слова і вирази країнознавчої тематики.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В., Ратушний П. М., 2016, 32 c. Зам. № 2016-207

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані для виконання самостійної роботи з дисципліни «Квантова механіка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Квантова механіка».

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» спец. «Біотехнічні та медичні апарати і системи». Уклад.: Коваль Л. Г., Московко М. В., 2016, 28 c. Зам. № 2016-208

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації щодо підготовки студентів з дисципліни «Комп’ютерні технології в медицині» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра з спеціальності 163 – «Біомедична інженерія» денної та заочної форм навчання.

Барковська А. А., Дереч В. Д. Лінійна алгебра. Векторні та евклідові простори. Лінійні оператори. Навчальний посібник, 2016, 120 c. Зам. № 2016-211

Анотація

Навчальний посібник знайомить студентів технічних спеціальностей з основними поняттями та типовими алгоритмами лінійної алгебри. Особливу роль приділено вивченню лінійних операторів у векторному і евклідовому просторі. Лінійні рівняння розглянуті в найбільш загальній формі, що дає змогу студентові поглянути на різні типи лінійних рівнянь з єдиної точки зору. В кінці навчального посібника запропоновано 25 варіантів (кожний варіант складається з 6 завдань) для індивідуального домашнього завдання.

Призначений для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» і спеціальності 124 – «Системний аналіз».

Буда А. Г., Мельник О. П., Гречанюк М. С. Креслення. Ч. 1. Теоретичні основи геометричного креслення. Навчальний посібник, 2016, 85 c. Зам. № 2016-220

Анотація

Посібник містить розділи геометричного креслення з використанням державних стандартів.

Кожен розділ містить розширені методичні вказівки, пояснення до виконання п’яти графічних завдань, зразки виконаних креслеників та індивідуальні варіанти завдань, що передбачені програмою курсу для іноземних слухачів з дисципліни «Креслення».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Огородник К. В., Мартинюк В. В., Ратушний Т. М., 2016, 61 c. Зам. № 2016-222

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться теоретичні відомості з тем дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Уклад.: Джеджула В. В., Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Коц І. В., 2016, 39 c. Зам. № 2016-223

Анотація

Наведені рекомендації до самостійної роботи студентів над виконанням бакалаврської дипломної роботи студентами кафедри інженерних систем у будівництві.

Даються рекомендації щодо процедури виконання бакалаврської дипломної роботи, її складу і обсягу, правила оформлення роботи, вказівки щодо виконання окремих її розділів.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Уклад.: Зубенко О. В., Степанова І. С., 2016, 42 c. Зам. № 2016-227

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» факультету ІТКІ. Видання містить контрольні роботи, що складаються із вправ та текстів, зразки виконання, перелік запитань із варіантами відповідей до усної співбесіди, а також граматичний довідник у схемах.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько В. В., 2016, 62 c. Зам. № 2016-228

Анотація

Методичні вказівки є комплексом рекомендацій методичного характеру з організації і виконання дипломної роботи спеціаліста, яка є завершальним етапом підготовки спеціаліста-менеджера за видом економічної діяльності – фінансово-кредитна діяльність. Розкрито зміст та структуру дипломної роботи спеціаліста, порядок її виконання, оформлення та підготовки до захисту. Наведено критерії оцінювання дипломної роботи спеціаліста.

Призначені для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адмі-ністрування» за видом економічної діяльності – фінансово-кредитна діяльність – та керівників дипломних робіт спеціаліста.