Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2022 року

 

 

Сідлецька Т. І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська та зарубіжна культура» для студентів заочної форми навчання. , 2022, 19 c. Зам. № 2022-001. Ціна 30,20₴

Анотація

У цих методичних рекомендаціях наводяться основні вказівки до виконання контрольних робіт студентів з дисципліни «Українська та зарубіжна культура». Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми дисципліни «Українська та зарубіжна культура».

Небава М. І., Лесько О. Й., Мельничук Д. П., Ратушняк О. Г. Збірник тестових завдань для підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 - Менеджмент. Збірник завдань, 2022, 144 c. Зам. № 2022-002. Ціна 166,60₴

Анотація

У збірнику завдань згруповано, систематизовано та логічно подано розроблені тестові завдання з економічної теорії, економіки підприємства, менеджменту, самоменеджменту, управління персоналом та фінансів підприємства. Використання збірника призначено для проведення тестових випробувань під час підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент. Збірник розрахований на використання викладачами та студентами для підготовки і проведення вступного контролю рівня знань студентів, їх закріплення під час вступу до магістратури.

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

/ Никипорець С. С., Герасименко Н. В., Кот С. О., Габрійчук Л. Е. English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І. Збірник завдань, 2022, 108 c. Зам. № 2022-020. Ціна 67₴

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

Краєвський В. О., Добранюк Ю. В., Коломієць А. А. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля. Навчальний посібник, 2022, 144 c. Зам. № 2022-048. Ціна 196,00₴

Анотація

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів, а також приведено елементи теорії поля. З цією метою розроблено значну кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам під час розв'язання практичних завдань. В підручнику підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях по кожній темі та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання основних прикладів з кожної теми, надається 100 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт. Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні. Навчальний посібник, 2022, 99 c. Зам. № 2022-056. Ціна 180,00₴

Анотація

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості карбонових кислот, гетерофункціональних (галоген- сульфо-, гідрокси-, аміно-) карбонових кислот, нітрогенвмісних органічних сполук, гетероароматичних та металоорганічних сполук. Екологічні питання органічної хімії стосуються способів знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристики їх токсичності.

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1. Навчальний посібник, 2022, 124 c. Зам. № 2022-057. Ціна 175,00₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум. Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

Анісімов В. Ф., Біліченко В. В., Музичук В. І., Митко М. В. Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів. Навчальний посібник, 2022, 172 c. Зам. № 2022-058. Ціна 240,00₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання будови теоретичних діаграм розрахункового циклу та теоретичні характеристики поршневих ДВЗ, теоретичні діаграми переміщення, швидкості та прискорення поршня, сил і моментів, які діють в двигунах внутрішнього згорання та режими роботи двигунів. Сформульовані навчальні цілі, що окреслюють навички та уміння бакалаврів з автомобільного транспорту. Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань: 27 – Транспорт, спеціальності: 274 – Автомобільний транспорт і програмі дисципліни «Автомобільні двигуни».

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання

Азарова Л. Є., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах. Навчальний посібник, 2022, 200 c. Зам. № 2022-066. Ціна 270,00₴

Анотація

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення.

Перейти до   часткового перегляду та замовлення видання