Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2012 року

Прибельська М. В. Посібник з математики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Геометрія. Планіметрія. Навчальний посібник. 2012, 100 c. Зам. № 2012-003

Анотація

Бурбело М. Ю., Бірюков О. О., Мельничук Л. М. Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків. Навчальний посібник. 2012, 204 c. Зам. № 2012-004

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні аспекти побудови та функціонування систем електропостачання, що стосуються методів розрахунку електричних навантажень, вибору і розміщення підстанцій, розрахунку внутрішньозаводських та цехових мереж. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни «Системи електропостачання» і може бути використаний для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Перейти до   часткового перегляду

Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б. та ін. Апаратура для фізіотерапії та діагностики. Навчальний посібник. 2012, 212 c. Зам. № 2012-005

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено результати експериментальних та клі-нічних досліджень взаємодії та оцінювання впливу на біологічні об’єкти полів різної фізичної природи: електричного, магнітного і електромагнітного практич-но всього частотного діапазону. Розглянуто основні типи лазерних та фотонних апаратів, що використовуються у біології та медицині. Наведені новітні розроб-ки фізіотерапевтичної апаратури для застосування в біомедичній практиці. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та «Електронні апарати”, які займаються розробкою оптоелектронних приладів та систем.

Перейти до   часткового перегляду

Пєтух А. М., Обідник Д. Т. Елементи, вузли та пристрої ЕОМ. Лабораторний практикум та курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-006

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються питання побудови і експериментального дослідження елементів, вузлів і пристроїв ЕОМ. Дослідження проводяться за допомогою сучасних засобів машинного моделювання схем. Зміст лабораторного практикуму і курсового проектування відповідає програмам дисциплін "Цифрова схемотехніка" та "Архітектура комп’ютера". Лабораторний практикум призначено для студентів напряму підготовки "Програмна інженерія" спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем".

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації. Навчальний посібник. 2012, 199 c. Зам. № 2012-011

Анотація

У підручнику розглядаються питання організації та функціонування надійних систем криптографічного захисту інформації. Наведено методику генерації та оцінювання якості псевдовипадкових послідовностей, а також методи генерації псевдовипадкових простих чисел. Наводяться характеристики стійкості розповсюджених блокових шифрів та асиметричних криптоалгоритмів, описані криптографічно стійкі генератори псевдовипадкових чисел, викладено принципи організації, функціонування та забезпечення надійності інфраструктури відкритих ключів. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також фахівців, які займаються криптографією.

Перейти до   часткового перегляду

Гайдамак О. Л., Архіпова Т. Ф. Методичні вказівки. Технологічний комплекс зміцнення поверхонь гальванічними методами насталювання. 2012, 24c., Зам. № 2012-022.

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напрямів підготовки “Зварювання”, “Інженерна механіка”. Основне завдання – допомогти набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технологічних задач зміцнення та відновлення поверхонь гальванічними методами насталювання. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості для розробки змісту і порядку технологічних операцій зміцнення поверхонь.

Малярчук А. О., Поліщук Л. К. Методичні вказівки. Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва. 2012, 28 c., Зам. № 2012-023.

Анотація

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 120 c. Зам. № 2012-024

Анотація

Навчальний посібник містить теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Розглянуті методи добування, будова, фізичні і хімічні властивості аліфатичних вуглеводнів. Екологічні питання органічної хімії охоплюють аналіз сучасного хімічного комплексу України, способи знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук.

Ранський А. П. Органічна хімія і екологія Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 250 c. Зам. № 2012-025

Анотація

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості ароматичних вуглеводнів та функціональних аліфатичних і ароматичних похідних. Екологічні питання органічної хімії охоплюють аналіз сучасного хімічного комплексу України, способи знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристику альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.

Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки. Навчальний посібник. 2012, 291 c. Зам. № 2012-026

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються основи філософії науки і філософії техніки. Важливе місце займають епістемологічні питання науки – про критерії науковості, особливості наукової діяльності, про природу наукової раціональності. Особлива увага приділяється методологічним етичним проблемам сучасної науки і техніки. Розглядаються статус науки в динаміці культури і системі соціальних цінностей, структура і динаміка науки, а також форми і методи наукового пізнання, міждисциплінарні стратегії і перспективи науки в контексті процесів глобалізації. Посібник призначений для магістрантів, аспірантів, студентів, що займаються науковою працею, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. Даний по-сібник буде корисним аспірантам і здобувачам, що готуються до кандидатського іспиту з філософії.

Нікіфорова Л. О. Методичні вказівки. Економіка та організація виробництва. Курсова робота. 2012, 40 c., Зам. № 2012-031.

Анотація

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. Навчальний посібник. 2012, 172 c. Зам. № 2012-032

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірювань. Навчальний посібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання та форм подання невизначеностей вимірювань. Посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальним програмам дисциплін «Основи теорії невизначеності вимірювань» та «Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», здобувачів та аспірантів спеціальностей 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.02.01.

Перейти до   часткового перегляду

В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Грабко Основи метрології та електричних вимірювань : підручник , 2012, 522 c. Зам. № 2012-033

Анотація

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

Перейти до   часткового перегляду

Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник. 2012, 191 c. Зам. № 2012-061

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто особливості проектування, програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів загального призначення виробництва Atmel, що об’єднані під загальною маркою AVR. Посібник розроблено відповідно з планом кафедри обчислювальної техніки і програмою дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем» для студентів старших курсів та спеціалістів в галузі мікропроцесорної техніки.

Перейти до часткового перегляду

Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Снігур А. В. Методичні вказівки. Системне адміністрування. Курсова робота для заочників. 2012, 80 c., Зам. № 2012-063.

Анотація

Петрук В. А., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика з комп'ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. 2012, 157 c. Зам. № 2012-084

Анотація

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики. До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять. Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Перейти до часткового перегляду

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 141 c. Зам. № 2012-085

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми дисципліни “Психологія”. Посібник містить теоретичні матеріали із сучасної загальної та соціальної психології, методичні матеріали для проведення семінарських та практичних занять, вказівки до проведення лабораторного практикуму, матеріали для самостійної роботи, додаткові методики для наукових і тестових досліджень, список рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник. Може бути використаний студентами при підготовці до семінарських та практичних занять, в процесі виконання самостійної роботи, підготовки складання заліків, самопізнання та пізнання інших людей, для самоосвіти.

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-086

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми дисципліни “Психологія”. Посібник містить теоретичні матеріали із сучасної загальної та соціальної психології, методичні матеріали для проведення семінарських та практичних занять, вказівки до проведення лабораторного практикуму, матеріали для самостійної роботи, додаткові методики для наукових і тестових досліджень, список рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник. Може бути використаний студентами при підготовці до семінарських та практичних занять, в процесі виконання самостійної роботи, підготовки складання заліків, самопізнання та пізнання інших людей, для самоосвіти.

Адлер О. О. Економічна діагностика. Практикум. 2012, 90 c. Зам. № 2012-087

Анотація

У практикумі висвітлено типову навчальну програму курсу, короткі теоретичні відомості, методичні рекомендації з проведення аналітичної діагностики діяльності підприємства на основі його фінансово-економічних показників, проведення діагностики певної галузі за різними методами, оцінювання конкурентоспроможності галузі та продукції, проведення діагностики майна та ринкової ціни підприємства, вертикального та горизонтального аналізу балансу підприємства, а також діагностики безпеки підприємства й дослідження соціально-психологічного клімату в колективі.Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.

Ратушняк О. Г. Методичні вказівки. Операційний менеджмент. 2012, 45 c., Зам. № 2012-088.

Анотація

Бондаренко Є. А. Методичні вказівки. Основи охорони праці. 2012, 50 c., Зам. № 2012-089.

Анотація

Бондаренко Є. А. Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 2012, 52 c., Зам. № 2012-090.

Анотація

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Методичні вказівки. Захисні заходи електробезпеки та розрахунок занулення. 2012, 32 c., Зам. № 2012-091.

Анотація

П'яст Н. Й., Андрікевич І. А. Методичні вказівки. Українська мова для іноземних студентів. 2012, 53 c., Зам. № 2012-092.

Анотація

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки. Інженерна геодезія. Розв'язування задач на топографічних картах та планах. 2012, 26 c., Зам. № 2012-093.

Анотація

Крушевський Ю. В., Семенов А. О. Методичні вказівки. Технічна електродинаміка. 2012, 48 c., Зам. № 2012-094.

Анотація

Семенова О. О., Семенов А. О., Войцеховська О. О. Методичні вказівки. Системи документального електрозв'язку. 2012, 32 c., Зам. № 2012-095.

Анотація

Методичні вказівки. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., 2012, 64 c., Зам. № 2012-096.

Анотація

Азарова Л. Є., Завальнюк Л. В., Кошельник В. В. Методичні вказівки. Українська мова. Морфологія. 2012, 64 c., Зам. № 2012-097.

Анотація

Остапенко О. П. Технічна термодинаміка. Лабораторний практикум. 2012, 92 c., Зам. № 2012-098.

Анотація

В практикумі викладено теоретичні основи законів технічної термодинамі-ки з метою їх застосування для дослідження і аналізу термодинамічних процесів і циклів, подані лабораторні роботи з дослідження термодинамічних процесів на фізичних моделях та передбачено дослідження термодинамічних циклів за до-помогою аналітичних програм в середовищі Excel.

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 106 c. Зам. № 2012-099

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні положення про управління організаціями в сучасних умовах господарювання, послідовно висвітлено усі основні аспекти управління, а саме: сутність організації та їх види, система організаційних відносин, побудова ефективної організаційної структури, побудова стратегії управління, особливості організаційного розвитку організації. Посібник містить також тести, словник понять та термінів. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 108 c. Зам. № 2012-100

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні положення про управління організаціями в сучасних умовах господарювання, послідовно висвітлено усі основні аспекти управління, а саме: сутність організації та їх види, система організаційних відносин, побудова ефективної організаційної структури, побудова стратегії управління, особливості організаційного розвитку організації. Посібник містить також тести, словник понять та термінів. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Грабко В. В., Розводюк М. П., Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник 2012, 98 c., Зам. № 2012-101.

Анотація

В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку цифрової системи керування електроприводом ТП-Д. Наведені вихідні дані та завдання для курсового та дипломного проектування, а також приклад розрахунку в математичному пакеті прикладних програм MathCAD. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямком „Електромеханіка”.

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія. Навчальний посібник. 2012, 147 c. Зам. № 2012-102

Анотація

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з „Хімії” довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

Перейти до часткового перегляду

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний практикум., 2012, 71 c. Зам. № 2012-103

Анотація

В практикумі розглянуті основні задачі аналізу якості продукції в сучасному машинобудівному виробництві. В практикумі наведено приклади розв’язання типових задач пов’язаних із визначенням показників якості продукції, параметрів статистичного контролю та заповнення документації для проходження сертифікації системи якості. Практикум розроблений відповідно до плану кафедри та програмою дисципліни «Управління якістю продукції».

Клочко В. І., Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Вища математика. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Тестові завдання. Навчальний посібник. 2012, 84 c. Зам. № 2012-104

Анотація

Навчальний посібник містить базові поняття теоретичного матеріалу функцій багатьох змінних та диференціальних рівнянь. Також пропонуються тестові завдання щодо зазначених тем. Посібник може бути корисним викладачам та студентам технічних університетів.

Майданюк В. П., Пєтух А. М. Обробка сигналів. Навчальний посібник. 2012, 146 c. Зам. № 2012-105

Анотація

В посібнику розглянуто основи обробки сигналів. Матеріал містить 10 розділів, які відповідають 10 двогодинним лекціям. Крім того, в додатках наведено основи роботи в середовищі MATLAB. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» та 6.050103 - «Програмна інженерія» для вивчення дисципліни “Обробка сигналів і зображень”, а також окремих розділів інших споріднених дисциплін.

Буяльська Т. Б., Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Ч. 1. Навчальний посібник. 2012, 108 c. Зам. № 2012-106

Анотація

Посібник створений відповідно до програми дисципліни «Практична культурологія». В ньому розглядаються гуманістичні засади фахової професійності і культурної компетентності особистості; розкривається мета, зміст і структура дисципліни; дається перелік основних тем; аналізуються особливості функціонування та розвитку різних жанрів музичного мистецтва. Є словник термінів, контрольні запитання, список використаної та рекомендованої літератури. Може бути використаний для виконання самостійної роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти. Посібник стане корисним також викладачам навчальних мистецьких закладів та широкому колу читачів.

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. 2012, 361 c. Зам. № 2012-107

Анотація

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів. Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури. Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

Перейти до часткового перегляду

Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник. 2012, 388 c. Зам. № 2012-111

Анотація

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

Перейти до часткового перегляду

Кононов С. П. Системи радіо- і телевізійного мовлення. Навчальний посібник. 2012, 116 c. Зам. № 2012-112

Анотація

В посібнику розглянуті основи організації радіо-, телемовлення, а також питання побудови передавально-приймальних радіопристроїв. Він розроблений відповідно до програми дисципліни “Системи радіо- і телевізійного мовлення”. Посібник буде корисним студентам бакалаврського напрямку – «Телекомунікації» під час навчального процесу, а також може бути цікавим для викладачів та фахівців.

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів. Навчальний посібник. 2012, 118 c. Зам. № 2012-113

Анотація

У навчальному посібнику викладаються теоретичні основи технічного діагностування автомобіля в цілому та його окремих деталей і вузлів. Подаються основні поняття, моделі об’єктів і несправностей, оцінювання повноти й вірогідності контролю, глибини пошуку несправностей. Навчальний посібник стане в нагоді студентам при вивченні дисципліни, під час підготовки до виконання лабораторних робіт та дипломного проектування. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Козлов Л. Г., Петров О. В., Семічаснова Н. С., Коцюбівська К. І. Інформатика. Курсове проектування для студентів машинобудівних спеціальностей. Навчальний посібник. 2012, 184 c. Зам. № 2012-114

Анотація

В навчальному посібнику наведені варіанти завдань для виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика». Теоретичний матеріал посібника викладений з максимальним наближенням до структури курсової роботи і містить в собі детальні пояснення та приклади виконання розділів курсової роботи. Посібник призначений для студентів бакалаврських напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування» денної та заочної форм навчання, а також буде корисним для студентів суміжних напрямів.

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А. Deutshe Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. 2012, 109 c. Зам. № 2012-115

Анотація

Навчальний посібник містить оригінальні тексти, спрямовані на формування навичок читання та перекладу німецькомовної літератури з фаху, оскільки цей вид мовної комунікації має найбільше значення для студентів технічних вузів. Посібник складається з двох розділів, містить лексичний коментар до текстів, завдання на закріплення прочитаного матеріалу. Матеріал розробки складається з текстів різного ступеня складності і розрахований на диференційований підхід у навчанні професійно спрямованої німецької мови.

Клочко В. І., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В., Дубова Н. Б. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Ч. 2. Навчальний посібник. 2012, 168 c. Зам. № 2012-116

Анотація

В посібнику розглянуто випадкові величини: їх види, числові характеристики, закони розподілу. Окремими темами подано математичну статистику та приклади розв’язування задач за допомогою Mathcad. Наведена достатня кількість прикладів та задач, в тому числі і прикладного характеру, які вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі і легко сприймаються. Істотною особливістю даного посібника є розгляд в кожній з тем творчих завдань чи завдань підвищеної складності, що дозволить здійснити диференційований підхід при роботі із студентами. До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто достатньо варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Гідрогазодинаміка (приклади і задачі). Навчальний посібник. 2012, 180 c. Зам. № 2012-117

Анотація

В посібнику подано основний теоретичний матеріал, необхідний для розв’язання практичних завдань з дисципліни “Гідрогазодинаміка“. Наведені приклади розрахунків із основних розділів дисципліни. В посібнику підібрані завдання і необхідний довідковий матеріал для виконання самостійної роботи студентами. Даний посібник буде корисним під час підготовки курсових проектів та бакалаврських робіт.

Барковська А. А., Дереч В. Д. Вища математика. Математичний аналіз. Границя функції та неперервність. Навчальний посібник. 2012, 73 c. Зам. № 2012-118

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні поняття класичного математичного аналізу, якими є границя і неперервність функції. Детально розглянуто теорію границь послідовностей і функцій дійсної змінної. На різноманітних прикладах показано методи знаходження границь функцій. Аналізуються типові помилки при знаходженні границь. Запропоновано 30 варіантів завдань для самостійної роботи студентів.

Анісімов В. Ф., Поляков А. П., Севостьянов С. М. Автомобільні двигуни. Курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 98 c. Зам. № 2012-119

Анотація

Навчальний посібник містить відомості та систематизовану методику розрахунків сучасних автомобільних двигунів. Розглянуто робочі процеси ДВЗ і їх вплив на енергетичні, економічні і екологічні показники. Наведено відомості з кінематики, динаміки і урівноваження ДВЗ. Навчальний посібник стане в нагоді студентам при вивченні дисципліни, під час підготовки до виконання лабораторних й практичних робіт та курсового проектування. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Ребедайло В. М., Кашканов В. А. Експертиза дорожньо-транспортних пригод. Навчальний посібник. 2012, 158 c. Зам. № 2012-120

Анотація

В посібнику подано методи аналізу дорожньо-транспортних пригод, способи визначення та фіксування даних для встановлення їх причин. Наведено розрахунки різних видів руху автомобіля. Наведено також список термінів, які вживаються при автотехнічній експертизі ДТП. Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" усіх форм навчання для вивчення теоретичного матеріалу та виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експертиза ДТП".

Мотигін В. В., Костюк О. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів. Частина 1. Експериментально-статистичні методи для дослідження радіоелектронних апаратів» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» заочної форми навчання. 2012, 38 c., Зам. № 2012-123.

Анотація

У методичних вказівках розглянуті теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, а також містяться завдання та контрольні запитання до виконання контрольної роботи, яка складається з трьох задач, двох тем.

Петрук В. А., Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ. Навчальний посібник. 2012, 92 c. Зам. № 2012-128

Анотація

На сторінках посібника розглядається проблема використання інтерактивних технологій навчання як засобів активізації навчально-пізнавального процесу у вищій школі. У навчальному посібнику на системній основі наводяться інтерактивні технології з базових тем курсу «Вища математика» технічного ВНЗ. Подано сценарії та їх наповнення (імітувальна ситуація, завдання, система стимулювання) для організації та проведення інтерактивних занять засвоєння, застосування та перевірки і корекції нових знань, умінь і навичок. Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Яровий А. А. Методичні вказівки. Теорія керування. Завдання до контрольної та лабораторного практикуму. 2012, 29 c., Зам. № 2012-136.

Анотація

Азарова Л. Є., Опанасюк М. М., Солодар Л. В. Методичні вказівки. Мовно-конструкторська наукова практика (для іноземних студентів 3-го курсу). 2012, 44 c., Зам. № 2012-138.

Анотація

Азарова А. О., Лисак Н. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації. Навчальний посібник. 2012, 293 c. Зам. № 2012-139

Анотація

Посібник містить основи сучасних мережевих інформаційних технологій та телекомунікацій. Розглянуто апаратні та логічні принципи побудови мереж, функції протоколів, сучасні комерційні технології локальних та глобальних мереж, питання управління та адміністрування мереж, віддаленого доступу тощо. Приділено увагу побудові типових мережевих рішень. Порівняно мережеві функції головних мережевих операційних систем. Посібник складено згідно з типовою програмою з дисципліни „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки “Менеджмент (організацій)”.

Перейти до часткового перегляду

Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава М. І. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. 2012, 130 c. Зам. № 2012-140

Анотація

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи розробки інноваційних проектів, розглянуто практичні аспекти розрахунку сіткових графіків, питання фінансування, бюджетування та економічної ефективності інноваційних проектів, запропоновані сучасні автоматизовані засоби управління інноваційними проектами. Практикум розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Перейти до часткового перегляду

Вірник М. М., Булига Ю. В. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. Навчальний посібник. 2012, 212 с.+ 4 с. іл. Зам. № 2012-141

Анотація

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для студентів напрямів підготовки «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Перейти до часткового перегляду

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Нагнітачі та теплові двигуни. Навчальний посібник. 2012, 100 c. Зам. № 2012-142

Анотація

В посібнику розглянуто теоретичні основи з теорії нагнітачів та теплових двигунів, наведено конкретні приклади розв’язування задач, сформовано контрольні запитання і набір задач для самостійної роботи студентів заочної та очної форми навчання.

Добровольська К. В., Михалевич В. М. Практикум з теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник. 2012, 120 c. Зам. № 2012-143

Анотація

Посібник містить основні поняття та методи теорії ймовірностей. В посібнику подано теоретичний матеріал, розв’язки типових задач, задачі для самостійного розв’язування з відповідями до них. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Савуляк В. В. Управління якістю продукції. Навчальний посібник. 2012, 92 c. Зам. № 2012-144

Анотація

В посібнику розглянуті основні теоретичні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, його сертифікації. Приділено увагу способам виявлення першопричин браку та оцінки їх впливу на якість. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей "Технології машинобудування", "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій" всіх форм навчання.

Безсмертна О. В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Логістика» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання. 2012, 68 c., Зам. № 2012-145.

Анотація

Методичні вказівки містять опис навчального навантаження дисципліни «Логістика», зміст дисципліни в розрізі тем лекцій, практичних та семінарських занять. Наводяться короткі теоретичні відомості по темам лекцій, питання, тести й практичні завдання для самостійного опрацювання. Методичні вказівки будуть корисними викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також всім бажаючим.

Биков М. М., Ковтун В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії цифрових автоматів" для студентів спеціальності "Системна інженерія". 2012, 77 c., Зам. № 2012-146.

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості, завдання та пояснення до практичного виконання лабораторних робіт, що охоплюють матеріал з логічних, арифметичних, схемотехнічних основ цифрових автоматів та методів їх синтезу. Призначений для студентів денної форми навчання спеціальності “Системна інженерія”.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Вовк Т. Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика». 2012, 26 c., Зам. № 2012-147.

Анотація

В методичних вказівках викладено зміст польових робіт при прокладанні теодолітного ходу, за результатами польових матеріалів обчислені координати точок теодолітних ходів та визначена методика побудови плану будівельного майданчика, а також подано завдання до самостійного виконання роботи студентами. Призначені для студентів будівельних спеціальностей денної і заочної форми навчання.

Петров О. В., Сухоруков С. І., Ляховченко Н. В. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». 2012, 45 c., Зам. № 2012-157.

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал для виконання контрольних робіт із прикладами виконання окремих розділів розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування» всіх форм навчання. Матеріали вказівок можуть використовуватись під час навчання з робітничої професії «Токар» для вивчення основ розробки технологічних процесів. Методичні вказівки виконано згідно з програмою дисципліни Технологічна оснастка ВНТУ.

Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Дослідження операцій. Тестові завдання з теоретичною підтримкою. Навчальний посібник. 2012, 104 c. Зам. № 2012-158

Анотація

На сторінках посібника розглядається проблема використання математичного моделювання як засобу прийняття оптимальних рішень в реальних задачах. У навчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з базових тем курсу «Дослідження операцій» та основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач. Наведені тестові завдання, 5 варіантів тестів по 40 завдань в кожному та запитання для самоперевірки. Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Розводюк М. П. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». 2012, 29 c., Зам. № 2012-161.

Анотація

У методичних вказівках наведені основні питання по організації вивчення дисципліни, перелік питань для розгляду та контрольні запитання по кожній із запропонованих тем, які відповідають навчальній та робочій навчальній програмам. Призначені для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Ратушняк Г. С., Колісник О. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. 2012, 27 c., Зам. № 2012-162.

Анотація

Дані методичні вказівки до виконання практичних робіт розроблені відповідно до вимог, викладених в навчальній програмі з дисципліни “Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво”. Основне завдання практичних робіт – допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технічних задач з розрахунку кількості шкідливих речовин у викидах в атмосферу та їх концентрацій.

Іщенко В. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ресурсоенергозбереження» для студентів спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». 2012, 27 c., Зам. № 2012-163.

Анотація

У методичних вказівках розглянуті особливості написання курсового проекту з дисципліни «Ресурсоенергозбереження» студентами спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також вимоги до теоретичної і розрахункової частин проекту.

Остапенко О. П. Теплотехнологічні установки. Курсове проектування. Навчальний посібник. 2012, 119 c. Зам. № 2012-164

Анотація

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи законів технічної термодинаміки з метою їх застосування для дослідження та аналізу термодинамічних процесів і циклів в теплотехнологічних установках, наведено теоретичний матеріал до виконання курсової роботи з прикладами розрахунків окремих елементів установок і термодинамічних циклів в теплотехнологічних установках, наведені схеми завдань і необхідні загальні пояснення щодо методів вирішення поставлених задач.

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Конструювання та технологія мікроелектронної апаратури. Ч. 1. Конструювання елементів мікроелектронної апаратури. Навчальний посібник. 2012, 185 c. Зам. № 2012-165

Анотація

В навчальному посібнику розглян уто питання конструювання елементів як гібридних так і напівпровідникови х мікросхем. Велика увага приділена методам підвищення надійності гібридних мікросхем та сучасним перспективним конструкціям. Перевагою навчального посібника є наявність у ньому конкретних прикладів розрахунків елементів гібридних та напівпровідникових мікросхем. Призначений для студентів спеціальності "Радіоелектронні апарати та засоби".

Азарова А. О., Поплавський А. В. Інформатика та комп'ютерна техніка. Ч.1. Навчальний посібник. 2012, 361 c. Зам. № 2012-170

Анотація

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів. Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури. Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

Перейти до часткового перегляду

Романюк О.Н., Рейда О. М., Мартинюк В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засоби обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 7.050802 " Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання. 2012, 53 c., Зам. № 2012-180.

Анотація

Наведено вказівки до розробки цифрових пристроїв на основі базових матричних кристалів при виконанні курсової роботи з дисципліни “САПР засобів обчислювальної техніки” та "Проектування електронних приладів та пристроїв". Наведено опис конструкції й принципи використання, особливості етапів логічного проектування і трасування.

Данілюк Т. О., Бурдейний В. М. Посібник з фізики для учнів і слухачів Головного центру довузівської підготовки. Частина 3. Навчальний посібник. 2012, 60 c. Зам. № 2012-184

Анотація

Пономарчук І. А. Слободян Н. М. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок. Навчальний посібник. 2012, 92 c. Зам. № 2012-189

Анотація

В даному навчальному посібнику розглянуто основні властивості газоподібних палив. Наведено основи горіння, теплопровідності, теплопередачі та гідродина-міки газоподібних палив. Призначений для студентів напряму підготовки 6.060101 – будівництво.

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів. Навчальний посібник. 2012, 2-й запуск, 352 c. Зам. № 2012-195

Анотація

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

Перейти до часткового перегляду

Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів і систем керування. Навчальний посібник. 2012, 308 c. Зам. № 2012-197

Анотація

В посібнику подано загальну характеристику математичного моделювання. В основу розгляду покладене поняття системи моделей. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням моделювання систем контролю та керування в умовах невизначеності. Розглянуто основні напрямки застосування математичного моделювання.

Перейти до часткового перегляду

Видмиш А. А., Бабій С. М., Петрусь В. В. Теорія електропривода. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник. 2012, 96 c. Зам. № 2012-198

Анотація

Вяхк І. А., Степанова І. С. Німецька мова за професійним спрямуванням. Deutsch in der Сomputerumwelt. Навчальний посібник. 2012, 162 c. Зам. № 2012-200

Анотація

Мета даного навчального посібника полягає в тому, щоб сформувати іншомовну комунікативну компетентність у студентів, які здобувають професії, пов’язані з інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою, автоматизованими системами. Цей підручник допоможе засвоїти необхідні слова і вирази, зрозуміти граматичні закони мови, спілкуватись на професійні та країнознавчі теми, швидко орієнтуватись в тексті, віднаходити необхідну інформацію в мережі Інтернет. А також ця книга допоможе дізнатись більше про Німеччину та німців.

Вяхк І. А., Медведєва С. О., Степанова І. С. Методичні вказівки. Формування комунікативної компетенції (завдання з англійської мови). 2012, 48 c., Зам. № 2012-201.

Анотація

Мартинюк В. В., Книш Б. П., Огородник Б. П. Методичні вказівки. Фізичні основи електроніки. 2012, 36 c., Зам. № 2012-202.

Анотація