Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2017 року

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна термодинаміка» (частина 1) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 42 c. Зам. № 2017-001. Ціна 28,75₴

Анотація

В методичних вказівках викладено програму вивчення дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади розв’язання задач з дисципліни із властивостей ідеальних газів і газових сумішей, термодинамічних процесів ідеальних газів, термодинамічних процесів з водяною парою та термодинамічних процесів з вологим повітрям.

Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання та містять практичні завдання контрольних робіт і перелік контрольних запитань для самоперевірки.

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Екологічні аспекти виробництва енергії. Навчальний посібник, 2017, 84 c. Зам. № 2017-002. Ціна 69,70₴

Анотація

Розглянуті основні питання утворення шкідливих продуктів згорання при спалюванні органічних палив в котельних установках. Викладені традиційні і перспективні методи обмеження шкідливих викидів ТЕС і котелень в навколишнє середовище в процесах паливопідготовки, спалювання палива і охолодження продуктів згорання. Наведені методики розрахунку шкідливих речовин в атмосферу з димовими газами.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху». Уклад.: Севостьянов І. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-003. Ціна 19,20₴

Анотація

Методичні вказівки містять матеріали лабораторних робіт з курсу дисципліни «Вступ до фаху», що вивчається здобувачами вищої освіти спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». На даних лабораторних роботах здобувачі вивчають призначення основних груп металорізальних інструментів та верстатів, поняття концентрації та диференціації операцій механічної обробки, способи одержання заготовок деталей машин, отримують навички розробки раціональних схем обробки типових деталей й настроювання ланцюга головного руху токарного і фрезерного верстатів для реалізації заданої частоти обертання шпинделя.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи електроніки» для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» заочної форми навчання. Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., 2017, 49 c. Зам. № 2017-004. Ціна 31,25₴

Анотація

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання контрольної роботи, програма дисципліни, короткі теоретичні відомості, варіанти завдань, приклади розв’язування типових задач. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів, всіх форм навчання, що вивчають електроніку та мікросхемотехніку і споріднені з нею дисципліни.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей. Уклад.: Адлер О. О., Причепа І. В., Тарасюк Н. М., 2017, 39 c. Зам. № 2017-005. Ціна 26,35₴

Анотація

У методичних вказівках розглянутий порядок виконання, пояснення та поради до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Управління інформаційною безпекою», «Консолідована інформація», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Екологічна безпека», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з основ вакуумної та плазмової електроніки для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 16 c. Зам. № 2017-006. Ціна 12,00₴

Анотація

Наведені методика, програма дисципліни, практичні рекомендації і варіанти контрольних завдань для студентів заочної форми навчання з основ вакуумної та плазмової електроніки.

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» в межах дисциплін «Вакуумна та плазмова електроніка» і «Основи вакуумної та плазмової електроніки».

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Причепа І. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-007. Ціна 29,85₴

Анотація

У методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування». Курсова робота сприяє набуттю системи теоретичних знань, умінь і практичних навичок в галузі менеджменту організацій, корпоративного управління, управління змінами та проектами, управління якістю в організації.

Методичні вказівки охоплюють порядок виконання, зміст і структуру курсової роботи, містять вимоги до оформлення пояснювальної записки та порядку захисту курсової роботи.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Холодильна техніка та технологія», напрям підготовки «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 27 c. Зам. № 2017-008. Ціна 19,20₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання організації викладання дисципліни “Холодильна техніка та технологія”, наведені розрахункові завдання, приклади їх розв’язання, контрольні запитання та приклади тестових завдань.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи риторики» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання. Уклад.: Залюбівська О. Б., Прищак М. Д., 2017, 40 c. Зам. № 2017-011. Ціна 26,35₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до здачі іспитів студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни ”Основи риторики”.

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Лабораторнийпрактикум, 2017, 56 c. Зам. № 2017-012. Ціна 30,25₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено методики розрахунків елементів конструкції автомобіля. Лабораторний практикум ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами.

Лабораторний практикум стане в нагоді студентам напряму підготовки – «Автомобільний транспорт» під час підготовки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку».

Рубаненко О. Є., Гончарук О. Ф., Рубаненко О. О. Мікропроцесорний релейний захист ліній електропередач: Лабораторний практикум, 2017, 112 c. Зам. № 2017-013. Ціна 60,15₴

Анотація

Лабораторний практикум містить відомості про мікропроцесорне реле REJ515, його використання в мікропроцесорному багатоступеневому захисті лінії електропередач, про програмне забезпечення САР505. Наведено методичні рекомендації щодо програмування та використання реле REJ515, щодо використання електронного осцилографа.

Огородніков В. А., Побережний М. І., Грушко О. В. Опір матеріалів. Частина 2. Лабораторний практикум, 2017, 85 c. Зам. № 2017-016. Ціна 44,90₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено теоретичні положення та лабораторні роботи до другої частини курсу «Опір матеріалів». Розглянуто експериментальну перевірку теоретичних висновків і розрахункових формул, описано конструкцію та роботу випробувальних машин та приладів.

Краєвський В. О, Сачанюк-Кавецька Н. В. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple. Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 112 c. Зам. № 2017-017. Ціна 59,90₴

Анотація

У посібнику наведено основні поняття й означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь. Розглянуто низку фізичних процесів, які призводять до диференціальних рівнянь із частинними похідними. Підібрано задачі для практичних занять та самостійної роботи студентів. Розглянуто можливість застосування математичного додатка Maple для розв’язання відповідних задач. Посібник розраховано для студентів технічних спеціальностей.

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник, 2017, 123 c. Зам. № 2017-018. Ціна 66,20₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто особливості програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів загального призначення виробництва Atmel, що об’єднані під загальною маркою AVR. Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання при вивченні дисциплін «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна схемотехніка» спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія», інженерів та вчених, а також для всіх, хто вже має певні основні знання про побудову й функціонування мікроконтролерів, бажає зрозуміти й вивчити мікроконтролери AVR і успішно запровадити в життя власні ідеї.

Кобилянський О. В., Дембіцька С. В. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Лабораторний практикум, 2017, 130 c. Зам. № 2017-021. Ціна 69,35₴

Анотація

У лабораторному практикумі розглянуто питання з дисципліни «Охорона праці в галузі». Розглянуто вісім лабораторних робіт з курсу за розділами «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі», «Пожежна безпека у галузі».

Подано необхідні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт. У додатках наведені нормативні вимоги для дослідження.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Частина 3. Навчальний посібник, 2017, 85 c. Зам. № 2017-022. Ціна 43,30₴

Анотація

У третій частині посібника розглянуто технології локальних комп’ютерних мереж Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 G Ethernet, Wi-Fi. Зокрема, розглянуто фізичні рівні технологій, методи доступу до середовища передачі даних. Приділено увагу технологіям Token Ring, FDDI та 100VG-AnyLAN.

Посібник розроблено відповідно до плану кафедри й програми дисципліни «Комп’ютерні мережі», може бути використаний під час вивчення дисциплін «Корпоративні і глобальні комп’ютерні мережі» та «Мережеві інформаційні технології».

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Приктикум, 2017, 118 c. Зам. № 2017-024. Ціна 62,80₴

Анотація

У навчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з базових тем курсу «Вища математика», а саме з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії та основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, запитання для самоперевірки, вправи для практичних занять та самостійного розв’язування. Наведені приклади проведення інтерактивних практичних занять із розглядуваних тем.

Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Білинський Й. Й., Ратушний П. М., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 2. Електронні пристрої і системи. Навчальний посібник, 2017, 171 c. Зам. № 2017-025. Ціна 88,75₴

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються елементи цифрових пристроїв та способи синтезу комбінаційних схем та автоматів жорсткої логіки на їх основі; різні структури пам’яті цифрових пристроїв; основи програмованих логічних схем; та принципи побудови спеціалізованих арифметико-логічних пристроїв для додавання, віднімання, множення та ділення чисел.

Метою навчального посібника є освоєння студентами методів та алгоритмів синтезу відповідних цифрових пристроїв.

Хом’юк В. В., Хом’юк І. В. Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Приктикум, 2017, 152 c. Зам. № 2017-028. Ціна 78,35₴

Анотація

У навчальному посібнику на системній основі наводиться теоретичний мінімум з базових тем курсу «Вища математика», а саме з диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної наведено основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, запитання для самоперевірки, вправи для практичних занять та самостійного розв’язування. Наведені приклади проведення інтерактивних практичних занять із розглядуваних тем.

Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Франчук Н. Л., Поздрань Ю. В. Словник термінів із математики, фізики та хімії для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення, 2017, 87 c. Зам. № 2017-029. Ціна 45,50₴

Анотація

Словник містить основні терміни з математики, фізики та хімії, що дасть змогу слухачам підготовчого відділення для іноземних громадян швидко поповнити словниковий запас та оволідити основами цих наук. Переклад українських термінів російською, англійською, іспанською та арабською мовами робить процес вивчення слів студентами-іноземцями легким та ефективним.

Кацив С. Ш. Теорія електричних та магнітних кіл. Конспект лекцій, 2017, 134 c. Зам. № 2017-030. Ціна 71,40₴

Анотація

У конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електротехніки та теорії сигналів. Посібник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing I. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-032. Ціна 55,80₴

Анотація

Навчальний посібник містить фахові тексти, лексичні та граматичні вправи комунікативного спрямування. Посібник також укомплектований аудіокурсом, що дає змогу використовувати автентичні записи зі спеціальності з метою формування навичок аудіювання.

Призначається для студентів, що вивчають комп’ютерні науки.

Абрамович Г. В., Кот С. О., Хоменко Н. П. English for Computing II. Навчальний посібник, 2017, 148 c. Зам. № 2017-033. Ціна 76,40₴

Анотація

Навчальний посібник містить фахові тексти, лексичні та граматичні вправи комунікативного спрямування. Посібник також укомплектований аудіокурсом, що дає змогу використовувати автентичні записи зі спеціальності з метою формування навичок аудіювання.

Призначається для студентів, що вивчають комп’ютерні науки.

Свиридов М. П., Тептя В. В. Перехідні процеси. Розрахунок статичної і динамічної стійкості електричної мережі. Навчальний посібник, 2017, 99 c. Зам. № 2017-034. Ціна 53,70₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються загальні питання перехідних процесів та стійкості електричної системи.

Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2017, 53 c. Зам. № 2017-035. Ціна 33,65₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст лекційних занять з дисципліни, задачі для самостійного розв’язання, теми рефератів, тести для самоперевірки знань та перелік питань до іспиту.

Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Операційний менеджмент» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в галузі операційного менеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А., 2017, 42 c. Зам. № 2017-037. Ціна 28,75₴

Анотація

У методичних вказівках викладено вимоги до змісту розділів пояснювальної записки до курсової роботи та її оформлення. Наведено завдання до курсової роботи, зразки оформлення титульного аркуша та індивідуального завдання. Надано список літератури. Методичні вказівки можуть використовуватись для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання та для самостійної роботи студентів.

Євсєєва М. В., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум. Навчальний посібник, 2017, 111 c. Зам. № 2017-040. Ціна 55,50₴

Анотація

В навчальному посібнику викладені теоретичні положення та практичне застосування електрохімічних процесів, розглянуті загальні властивості металів в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для інженерно-технічних спеціальностей. Наведені методики виконання лабораторних дослідів, завдання для самостійної роботи і тести для перевірки знань студентів.

Денисюк С. Г. Комунікологія. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-041. Ціна 51,75₴

Анотація

У посібнику висвітлено найактуальніші проблеми становлення й розвитку комунікології як науки. Розкривається сутність комунікації, її роль у житті суспільства, основні теорії і види. Акцентовано увагу на політико-комунікативних процесах, які базуються як на культурних, психологічних, так і технологічних засадах. Проаналізовано шляхи оптимізації комунікативних процесів, зокрема, у сфері політичних відносин. Наводяться приклади моделювання комунікації у рамках теорії ігор.

Посібник розрахований на студентів, викладачів, політиків і активних громадських діячів, які бажають поглибити свої знання з комунікативних проблем.

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М. Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 119 c. Зам. № 2017-044. Ціна 63,75₴

Анотація

Посібник призначений для організації виконання курсової роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів» і буде корисним студентам електротехнічних спеціальностей.

В посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання розрахунку електроприводів широкого кола типових виробничих механізмів.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Засоби діагностування релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем. Навчальний посібник, 2017, 120 c. Зам. № 2017-047. Ціна 64,00₴

Анотація

В посібнику розглянуто методи побудови моделей пристроїв релейного захисту та автоматики і засоби діагностування.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Засоби діагностування релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності Електричні станції.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення. Уклад.: ЄвсєєваМ. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., 2017, 41 c. Зам. № 2017-048. Ціна 22,25₴

Анотація

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості та лабораторний практикум в обсязі, передбаченому навчальною програмою з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення технічного вузу, методики виконання лабораторних дослідів та вимоги до їх оформлення.

Губарєв О. П., Коц І. В., Яхно О. М. та ін. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. Підручник, 2017, 708 c. Зам. № 2017-052. Ціна 178,00₴

Анотація

У підручнику проаналізовані основні закони механіки і гідроаеромеханіки. Показано принцип дії та використання нових ультразвукових кавітаційних пристроїв, розглянуто принципи побудови, моделювання і проектування електронно-механічних систем та устаткування, наведені дані стосовно сенсорних засобів контролю і комп’ютерного управління систем механотроніки, розглянуті приклади розв’язання практичних задач. Підручник рекомендується для поглибленного вивчення студентами різних форм навчання, магістрантами та аспірантами напрямків підготовки, чий фах орієнтований на створення і використання автоматизованих виробничих систем та інтелектуальної техніки в складних експлуатаційних та виробничих процесах.

Кононов С. П., Тромсюк В. Д. Цифрове відео- та аудіокодування. Лабораторний практикум, 2017, 71 c. Зам. № 2017-057. Ціна 35,10₴

Анотація

В лабораторних роботах практикуму розглянуто питання цифрового кодування зображень та звуку, програмної обробки та запису звуку. Проаналізовано способи гатопозиційної цифрової модуляції мовних сигналів, наведено методики визначення основних параметрів пристроїв відтворення звуку. Практикум розроблений згідно з планом кафедри та програмою дисципліни "Цифрове відео-, аудіокодування". Практикум стане в нагоді студентам спеціалізацій "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення", "Радіотехніка", "Телекомунікаційні системи та мережі", також буде корисним викладачам і фахівцям.

Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. Інженерна та комп'ютерна графіка. Навчальний посібник, 2017, 133 c. Зам. № 2017-058. Ціна 65,10₴

Анотація

Посібник призначений для практичного засвоєння змістовних модулів «Проекційне креслення» та «Машинобудівне креслення», що охоплюють теми: «Вигляди», «Розрізи», «Перерізи», «Аксонометричні проекції», «Різь». Умовне зображення та позначення», «Різьбові з’єднання» та «Зварні з’єднання».

Посібник призначений для вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» студентами 1 курсу (2 триместр) напряму підготовки 6.050504 – «Зварювання».

Слободян Н. М., Панкевич О. Д., Ободянська О. І. Організація та технологія проектування систем теплогазопостачання та вентиляції. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-059. Ціна 55,80₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто принципи та порядок організації, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва; склад проектної і робочої документації різного призначення залежно від стадійності проектування; основні вимоги до проектної та робочої документації. Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 1. Ортогональні проекції елементарних геометричних фігур та їх перетворення. Навчальний посібник, 2017, 40 c. Зам. № 2017-060. Ціна 11,00₴

Анотація

Робочий зошит призначений для самостійної індивідуальної роботи студентів при розв'язуванні задач та підготовки до контрольних та колоквіумів на першому курсі в першому семестрі при вивченні дисциплін "Інженерна графіка" та "Інженерна та комп’ютерна графіка". Містить теоретичні та графічні умови задач для безпосереднього розв'язування в зошиту. Може бути використаний студентами всіх напрямків.

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Навчальний посібник, 2017, 120 c. Зам. № 2017-061. Ціна 63,95₴

Анотація

Навчальний посібник поєднує класичну теорію з практичним розв’язанням типових задач та лабораторний практикум. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм дисципліни «Матеріали електронної техніки» для студентів спеціальності «Електроніка» та інших спеціальностей, в навчальному плані яких є аналогічна дисципліна.

Операційне числення. Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих розділів вищої математики для студ. технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. Уклад.: Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Клочко В. І., 2017, 50 c. Зам. № 2017-063. Ціна 28,25₴

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості, основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, завдання для типових розрахунків та самостійної роботи. Методичні вказівки складаються з двох тем, містять навчальний матеріал, що відповідає програмі курсу вищої математики, що вивчається у технічних ВНЗ. Основним матеріалом є перетворення Лапласа та обернене перетворення Лапласа.

Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Ч.ІІ Виконання та оформлення технічних зображень. Дистанційний практикум. Навчальний посібник, 2017, 107 c. Зам. № 2017-064. Ціна 37,35₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено сучасні відомості з інженерної практики виконання та оформлення технічних зображень у вигляді певних конструкторських документів, які складають відповідно до вимог діючого комплексу стандартів. Наведено прилади виконання креслеників різних типів за авторською методикою з використанням графічної системи КОМПАС-3D. Всі навчальні матеріали використані в дистанційному курсі в середовищі eLearning Server. Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання.

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2017, 110 c. Зам. № 2017-065. Ціна 54,60₴

Анотація

У посібнику викладені загальні вимоги до побудови підрозділу «Охорона праці» розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях», змісту його окремих структурних частин і наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Наведені чинні в Україні норми охорони праці станом на 2017 р.

озрахований на студентів вищих навчальних закладів при підготовці спеціалістів і магістрів будівельних спеціальностей.

Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-066. Ціна 68,20₴

Анотація

У посібнику розкриваються основи побудови і функціонування комп’ютерних мереж. Наведено класифікацію, вимоги до комп’ютерних мереж, багаторівневий підхід та основні принципи побудови комп’ютерних мереж, роз-глянуто основні стандартні стеки комунікаційних протоколів, особливо OSI та TCP/IP, а також лінії зв’язку, мережеве обладнання та адресацію у глобальних комп’ютерних мережах. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і відповідає програмам дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет».

Шевчук Ю. В., Проценко Д. П., Бабій С. М. Обчислювальна техніка та програмування. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 64 c. Зам. № 2017-067. Ціна 31,45₴

Анотація

Посібник призначений для організації виконання курсової роботи з дисци-пліни «Обчислювальна техніка та програмування» і буде корисним студентам електротехнічних спеціальностей.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Романюк С. О. Основи логістики. Навчальний посібник, 2017, 129 c. Зам. № 2017-068. Ціна 63,85₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто основні принципи логістичного обслуговування автотранспортних підприємств. Посібник ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами.

Навчальний посібник стане в нагоді студентам спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" при вивченні та підготовці до лабораторних робіт з дисциплін "Основи логістики" та "Транспортна логістика".

Зозуля І. Є., Новак О. М., Присяжна О. Д. Тексти для читання (початковий етап). Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 126 c. Зам. № 2017-069. Ціна 62,00₴

Анотація

Начальний посібник містить авторські тексти та діалоги, що включають найбільш вживанішу навчальну, побутову, суспільно-політичну та загально-наукову лексику. Кожен текст супроводжується рядом завдань, спрямованим на удосконалення навичок читання студентами-іноземцями, поглиблення знань з граматики, розширення словникового запасу, активізацію навичок усного та писемного мовлення, набутих під час опрацювання «Вступного розмовно-фонетичного та граматичного курсів». Призначено для іноземних студентів підготовчих відділень та факультетів.

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Релейний захист генераторів малої та середньої потужності. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-070. Ціна 56,10₴

Анотація

В посібнику розглядаються загальні питання релейного захисту генераторів малої та середньої потужності.

Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І. Безпека дорожнього руху. Навчальний посібник, 2017, 90 c. Зам. № 2017-071. Ціна 45,35₴

Анотація

В посібнику подано принципи організації роботи з безпеки руху на автомобільному транспорті, основані на діючих законах, керівних документах, стандартах і нормативах. Розглянуті методики організації експертизи дорожньо-транспортних пригод та виконання робіт щодо попередження ДТП в автотранспортних підприємствах та організаціях.

Розрахований на студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт»,275 – «Транспортні технології».

Гайдамак О. Л. Автоматичне керування та автоматизація процесів зварювання і відновлення. Лабораторний практикум, 2017, 50 c. Зам. № 2017-072. Ціна 24,95₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуті актуальні способи та обладнання для автоматичного керування та автоматизації процесів зварювання і відновлення. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Автоматичне керування та автоматизація процесів зварювання і відновлення".

Лабораторний практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.050504 – "Зварювання".

Бєлов В. С., Кононов С. П. Системи радіозв’язку. Лабораторний практикум, 2017, 90 c. Зам. № 2017-073. Ціна 45,40₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуті основні питання основ та організації систем радіозв’язку, основні характеристики первинних та радіочастотних сигналів, принципи побудови професійних систем радіорелейного супутникового зв’язку. Він розроблений відповідно до програми дисциплін “Системи радіозв’язку” та “Пристрої радіозв’язку та телемовлення”. Лабораторний практикум буде корисним студентам бакалавріату та магістрату галузі знань 0509 “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок” під час навчального процесу, а також може бути корисним для викладачів та фахівців з радіотехніки й телекомунікацій.

Павлов С. М., Войцеховська О. В. Технологія мікроелектронних засобів. Збірник задач , 2017, 77 c. Зам. № 2017-074. Ціна 46,65₴

Анотація

В збірнику задань розглянуто основні процеси технології мікроелектронних засобів, зокрема процеси механічної обробки та підготовки напівпровідникових пластин, а також такі методи отримання структур, як епітаксіальне нарощування, фотолітографія, дифузія, іонна імплантація, термічне випаровування та іонно-плазмове розпилювання. Крім того, викладено питання щодо радіаційної обробки пластин та складання мікроелектронних засобів.

Співак О. Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація. Лабораторний практикум, 2017, 110 c. Зам. № 2017-075. Ціна 54,05₴

Анотація

В посібнику подано фундаментальні основи теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Розглянуто методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки результатів теплотехнічних експериментів та визначення похибок. Викладено особливості компонування первинних та вторинних засобів вимірювання для досягнення достовірного результату вимірювань. Лабораторний практикум розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація".

Призначений для студентів напряму підготовки "Теплоенергетика".

Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування. Навчальний посібник, 2017, 100 c. Зам. № 2017-076. Ціна 49,90₴

Анотація

Викладено теоретичні основи побудови енергетичних характеристик паротурбінних установок різного типу та визначення основних показників їх роботи. Розглянуто питання регулювання і розподілу навантаження між сумісно працюючими турбогенераторами. Наведено основні положення про експлуатаційні випробування та експлуатацію основного і допоміжного устаткування. Наведено приклади розв’язування задач.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисц. «Методологія та організація наукових досліджень». Уклад.: Злепко С. М., Штофель Д. Х., Тимчик С. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-077. Ціна 22,90₴

Анотація

У методичних вказівках висвітлені основні рекомендації до виконання, оформлення та захисту практичних робіт з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 163 – Біомедична інженерія; 171 – Електроніка; 172 – Телекомунікації та радіотехніка (для усіх форм навчання).

Методичні вказівки можуть бути використані при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за іншими спеціальностями.

Кашканов А. А., Кужель В. П. Організація дорожнього руху. Навчальний посібник, 2017, 125 c. Зам. № 2017-078. Ціна 62,00₴

Анотація

оцінювання її ефективності. Наведені характеристики транспортних і пішохідних потоків, закономірності їх формування, поняття про рівні завантаженості та зручності руху. Розглянуті практичні заходи з організації руху на окремих елементах вулично-дорожньої мережі, методи оцінювання впливу заходів з організації дорожнього руху на аварійність.

Розрахований на студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт», 275 – «Транспортні технології».

Лагутін В. М., Нетребський В. В., Тептя В. В. Обслуговування турбо- та гідрогенераторів. Навчальний посібник, 2017, 98 c. Зам. № 2017-079. Ціна 48,55₴

Анотація

У посібнику розглянуто такі питання, як вступ до чисельних методів; елементарна теорія похибок; деякі ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь; деякі методи розв’язання нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь; чисельне диференціювання та інтегрування, а також наближене розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.

Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни „Чисельні методи”.

Колесницький О. К., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Чисельні методи. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-080. Ціна 63,30₴

Анотація

У посібнику розглянуто такі питання, як вступ до чисельних методів; елементарна теорія похибок; деякі ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь; деякі методи розв’язання нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь; чисельне диференціювання та інтегрування, а також наближене розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.

Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни „Чисельні методи”.

Крилик Л. В., Селецька О. О. Монтаж радіоелектронних приладів. Спеціальна технологія. Навчальний посібник, 2017, 75 c. Зам. № 2017-081. Ціна 38,70₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються основи сучасних технологій монтажу компонентів на друковані плати при виготовленні електронних засобів. Розглядається елементна база, методи забезпечення якісного паяного з’єднання компонентів на друкованій платі, матеріали для монтажу, види монтажу і паяння компонентів. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни "Спеціальна технологія" для студентів підготовки "Монтаж ник РЕА 2-го розряду" напрямів "Мікро- та наноелектроніка та "Електронні пристрої та системи".

Городецька О. С., Михалевський Д. В. Комп'ютерні мережі та Інтернет. Лабораторний практикум, 2017, 76 c. Зам. № 2017-082. Ціна 37,35₴

Анотація

У лабораторному практикумі розкриваються основи побудови і функціонування комп’ютерних мереж. Завдання до лабораторних робіт охоплюють принципи побудови комп’ютерних мереж, управління, налаштування та діагностику мережі, створення фізичного сегмента мережі на основі «крученої пари», створення web-сторінок з використанням мови гіпертекстового розмічування HTML. Лабораторний практикум відповідає програмам дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет».

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні телекомунікаційні технології. Навчальний посібник, 2017, 162 c. Зам. № 2017-083. Ціна 78,75₴

Анотація

У навчальному посібнику наведено основні принципи побудови та використання волоконно-цифрових транспортних систем передавання з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Розглянуті архітектури транспортних мереж з урахуванням систем синхронізації, керування та захисту на основі стандартів OTN-OTH, Ethernet,T-MPLS, ASON/ASTN. Детально розглянуті принципові підходи проектування оптичних транспортних мереж.

Призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум, 2017, 75 c. Зам. № 2017-085. Ціна 38,70₴

Анотація

Лабораторний практикум містить практичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання і використання, від статичного та динамічного дослідження. Детально розглянуто основні засоби програмування для використання цих методів у реалізації задач побудови систем захисту програмного забезпечення.

Посібник призначений для студентів денної і заочної форм навчання із спеціальності 125 «Кібербезпека» (спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Захист програмного забезпечення».

Власенко А. М. Вступ до матеріалознавства. Навчальний посібник, 2017, 74 c. Зам. № 2017-086. Ціна 36,50₴

Анотація

Навчальний посібник присвячений висвітленню основних відомостей про властивості конструктивних матеріалів, з яких виготовляють деталі машин, що зазнають силових та теплових навантажень, які є не лише замінниками металів, а й самостійними, іноді навіть незамінними Навчальний матеріал поданий як поєднання текстів та ілюстрацій, розподілених на кроки.

Посібник призначений для студентів, які вивчають інженерні спеціальності у енергетиці та інших галузях, може бути корисним для студентів коледжів і технікумів, учнів професійно-технічних училищ, які опановують робітничі професії.

Павлов С. М., Войцеховська О.В. Технологія мікроелектронних засобів. Навчальний посібник, 2017, 169 c. Зам. № 2017-087. Ціна 97,30₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто основні процеси технології мікроелектронних засобів, зокрема процеси механічної обробки та підготовки напівпровідникових пластин, а також такі методи отримання структур, як епітаксійне нарощування, фотолітографія, дифузія, іонна імплантація, термічне випаровування та іонноплазмове розпилювання. Крім того, викладено питання щодо радіаційної обробки пластин та складання мікроелектронних засобів.

Методичні вказівки до СРС та вик-ня КРС ЗФН з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кашканов В. А., 2017, 17 c. Зам. № 2017-088. Ціна 9,90₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам напряму підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання у самостійній роботі при вивченні дисципліни «Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті» та виконанні контрольних робіт.

Призначені для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання.

Менеджмент та маркетинг. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701- «Електротехніка та електротехнології». Уклад.: Шуллє Ю. А., Демов О. Д., 2017, 24 c. Зам. № 2017-089. Ціна 14,20₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни, перелік основної та додаткової літератури. Наведені методичні рекомендації для підготовки до заліку, а також завдання на контрольну роботу.

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» при вивченні дисципліни та підготовки до заліку.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів напряму підготовки 6.050504 − «Зварювання». Уклад.: Мельник О. П., Буда А. Г., Боцула М. П., 2017, 28 c. Зам. № 2017-090. Ціна 17,65₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічного завдання «Ескізи деталей та складальний кресленик виробу» на другому курсі в першому триместрі при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Містять загальні відомості для виконання розрахунково-графічної роботи, а також приклади виконання та оформлення її складових. Можуть бути використані студентами всіх напрямків для виконання відповідних графічних та розрахунково-графічних робіт.

Методичні вказівки, контрольні завдання і програма з дисципліни «Твердотільна електроніка». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 12 c. Зам. № 2017-092. Ціна 7,70₴

Анотація

Наведені: методика, програма дисципліни, практичні рекомендації і варіанти контрольних завдань для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Твердотільна електроніка».

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи».

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів з дисц. «Високотемпературні процеси та установки». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 60 c. Зам. № 2017-093. Ціна 35,10₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної та контрольної робіт студентів наведено методи і приклади розв’язання задач та завдання на самостійну та індивідуальну роботу, теми, що вивчаються в курсі "Високотемпературні процеси та установки".

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 26 c. Зам. № 2017-094. Ціна 16,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведені інструкції до виконання лабораторних робіт, які містять тему, мету, зміст роботи, а також вказівки щодо оформлення звіту про виконану роботу та її захист.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Аналогова та цифрова схемотехніка» на тему: «Дослідження логічних схем з використанням MICRO-CAP та PROTEUS» для студентів напряму підготовки «Електромеханіка». Уклад.: Проценко Д. П., Грабко В. В., Шевчук Ю. В., Курочка В. П., 2017, 44 c. Зам. № 2017-095. Ціна 26,35₴

Анотація

У методичних вказівках викладено підходи проектування, моделювання та експериментальних досліджень електронних пристроїв, побудованих на пристроях комбінаційної логіки. Наведено основні теоретичні відомості про основні елементи комбінаційної логіки та розв’язаний приклад одного з варіантів завдання з необхідними поясненнями.

Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» для студ. напряму підгот. «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 48 c. Зам. № 2017-096. Ціна 28,50₴

Анотація

В методичних вказівках наведені основні положення, етапи підготовки, виконання, оформлення та захисту курсових проектів, визначені їх тематика і структура. Описана методика виконання основних розділів проекту та орієнтовні карти роботи з літературою.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 30 c. Зам. № 2017-097. Ціна 18,60₴

Анотація

У методичних вказівках наведені основні положення організації самостійної роботи студентів, орієнтовні карти роботи з літературою, питання для опрацювання і самоконтролю з кожної теми дисципліни, які відповідають змісту навчальної і робочої програм. Також наведено основні вимоги і завдання контрольної роботи.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 1. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2017, 50 c. Зам. № 2017-098. Ціна 29,55₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації та вимоги до виконання завдань, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу з дисципліни.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання КР з дисципліни «Діагностика мехатронних систем автомобілів» для студ. напряму підготовки «Автомобільний транстпорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 29 c. Зам. № 2017-099. Ціна 18,60₴

Анотація

У методичних вказівках наведені основні положення організації самостійної роботи студентів, орієнтовні карти роботи з літературою, питання для опрацювання і самоконтролю з кожної теми дисципліни, які відповідають змісту навчальної і робочої програм. Також наведено основні вимоги і завдання контрольної роботи..

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до виконання графічнних робіт з інженерної графіки та варіанти завдань для студ. радіотехнічних спеціальностей з.ф.н.. Уклад.: Козачко О. М., Гречанюк М. С., Козачко А. О., 2017, 25 c. Зам. № 2017-100. Ціна 15,50₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Містять в собі методичні настанови, варіанти графічних завдань та зразки до їхнього виконання для студентів спеціальностей факультету радіотехніки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Проектування комплексів обладнання для напилювання» для студ. спец. «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій». Уклад.: Гайдамак О. Л., 2017, 48 c. Зам. № 2017-101. Ціна 27,35₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації зі змісту курсової роботи порядок її виконання та застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, для вирішення поставлених завдань. У додатках наводиться приклад курсової роботи.

Гайдамак О. Л., Осадчук А. Ю. Паяння, склеювання та споріднені процеси. Навчальний посібник, 2017, 40 c. Зам. № 2017-102. Ціна 23,60₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуті технології паяння та склеювання, способи визначення міцності цих з’єднань та їх властивості. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Паяння, склеювання та споріднені процеси».

Лабораторний практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.05050403 «Заврювання».

Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 34 c. Зам. № 2017-103. Ціна 20,80₴

Анотація

У методичних вказівках наведені основні положення організації самостійної роботи студентів, орієнтовні карти роботи з літературою, питання для опрацювання і самоконтролю з кожної теми дисципліни. Наведені вказівки та приклади виконання практичних завдань з технології технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 2) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 30 c. Зам. № 2017-104. Ціна 18,60₴

Анотація

У методичних вказівках наведені інструкції до виконання лабораторних робіт, які містять тему, мету, зміст роботи, а також вказівки щодо оформлення звіту про виконану роботу та її захист.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» (частина 3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 25 c. Зам. № 2017-105. Ціна 16,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведені інструкції до виконання лабораторних робіт, які містять тему, мету, зміст роботи, а також вказівки щодо оформлення звіту про виконану роботу та її захист.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Автомобільний транспорт".

Методичні вказівки до СРС та практичних робіт з дисц. «Технічна експлуатація автомобілів» (ч.3) для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» Кукурудзяк Ю. Ю., 2017, 32 c. Зам. № 2017-106. Ціна 19,80₴

Анотація

У методичних вказівках наведені основні положення організації самостійної роботи студентів, орієнтовні карти роботи з літературою, питання для опрацювання і самоконтролю з кожної теми дисципліни. Наведені вказівки та приклади виконання практичних завдань з організації технологічних процесів технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Автомобільний транспорт».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 12 c. Зам. № 2017-107. Ціна 7,60₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм виконання самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка частково наводиться в даних вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Штофель Д. Х., 2017, 25 c. Зам. № 2017-108. Ціна 16,40₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» в позааудиторний час. Наведено пе-релік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрова обробка інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 10 c. Зам. № 2017-109. Ціна 7,60₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка наводиться в даних вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Штофель Д. Х., 2017, 20 c. Зам. № 2017-110. Ціна 13,20₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів четвертого курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 15 c. Зам. № 2017-111. Ціна 11,00₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни для четвертого курсу, яка наводиться в даних вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цифрові методи обробки інформації» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 9 c. Зам. № 2017-112. Ціна 6,75₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка наводиться в даних вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Надійність біотехнічних систем» для студ. спец. «Біомедична інженерія». Уклад.: Злепко С. М., Барановський Д. М., 2017, 21 c. Зам. № 2017-114. Ціна 15,30₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної підготовки студентів з дисципліни «Надійність біотехнічних систем» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів третього курсу напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Книш Б. П., Кулик Я. А., 2017, 12 c. Зам. № 2017-116. Ціна 6,75₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни для третього курсу, яка наводиться в даних вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Основи науково-дослідної роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 18 c. Зам. № 2017-117. Ціна 13,90₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати» денної форми навчання.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій» для студ. спец. 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка». Уклад.:Злепко С. М., Тимчик С. В., Костішин С. В., 2017, 24 c. Зам. № 2017-118. Ціна 17,76₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень на факультеті РТЗП.

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисц. «Медична апаратура спеціального призначення» для студ. спеціальності 163 -»Біомедична анженерія». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 25 c. Зам. № 2017-119. Ціна 18,80₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Медична апаратура спеціального призначення» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 163 – «Біомедична інженерія».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисц. «Методи моделювання в біотехнічних та медичних апаратах і системах» для студ. спеціальності 163 - «Біомедична анженерія». Уклад.: Злепко С. М., 2017, 20 c. Зам. № 2017-122. Ціна 15,30₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Медична апаратура спеціального призначення» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 163 – «Біомедична інженерія».

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Комп’ютерна обробка біометричної інформації» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Коваль Л. Г., Тимчик С. В., Злепко С. М., 2017, 22 c. Зам. № 2017-123. Ціна 16,35₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Комп’ютерна обробка біомедичної інформації» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки –«Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Частина 2. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Кобилянський О. В., 2017, 39 c. Зам. № 2017-124. Ціна 24,15₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації та вимоги до виконання завдань, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу з дисципліни.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Техніка пошуку роботи» для студ. напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Злепко С. М., Московко М. В., Гомолінський В. О., 2017, 20 c. Зам. № 2017-125. Ціна 15,30₴

Анотація

У методичних вказівках висвітлені основні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Техніка пошуку роботи» відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання.

Снігур А. В., Тарасова О. М., Савицька Л. А. Машинопис. Навчальний посібник, 2017, 117 c. Зам. № 2017-126. Ціна 67,80₴

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні відомості про особливості швидкого набору тексту на клавіатурі персонального комп’ютера. Розглядаються посадка користувача за комп’ютером, сліпий десятипальцевий метод друку, правила оформлення документів. Аналізуються особливості створення бланків, а також складання та оформлення деяких службових документів та документів з особового складу. Надаються відомості щодо роботи з текстом, створення виносок, формул та оформлення надрукованих робіт у редакторі Word.

Посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Машинопис» і призначений для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою». Уклад.: Карпінець В. В., Кец Д. О., 2017, 37 c. Зам. № 2017-127. Ціна 22,00₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення».

Коваль К. О., Мельник О. В., Бурдейна О. В., Белзецький Р. С., Косарук О. М. Навчальна практика. Навчальний посібник, 2017, 76 c. Зам. № 2017-128. Ціна 40,75₴

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основні питання розвитку у студіюючої молоді соціально-особистісних компетенцій («soft skills»), корисних для становлення у професійній та особистій сферах життя. Викладено навчальні матеріали з основних компетенцій, наведено факти й аргументи, щоб стимулювати молодь до саморозвитку.

Структура та зміст посібника відповідають програмі курсу «Навчальна практика» для студентів усіх спеціальностей.

Посібник буде корисним для студентів усіх форм навчання, працівникам ка-дрових агентство та менеджерам з персоналу, а також для усіх, хто прагне успішно будувати власну кар’єру та особисте життя.

Методичні вказівки до СРС з вивчення дисц. «Методологія та організація наукових досліджень». Уклад.: Злепко С. М., Штофель Д. Х., 2017, 25 c. Зам. № 2017-129. Ціна 18,80₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для самостійної роботи студентів. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та виконання інших індивідуальних завдань.

Методичні вказівки призначені для студентів, спеціальностей: 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 163 – «Біомедична інженерія», 171 – «Електроніка», 172 – «Телекомунікації і радіотехніка» всіх форм навчання.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху «Електроніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., 2017, 16 c. Зам. № 2017-130. Ціна 11,00₴

Анотація

Методичні вказівки пояснюють алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу, містять тематичний зміст дисципліни, питання для поглибленого вивчення, а також список рекомендованої літератури. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка частково наводиться в даних вказівках. Наведено комплект тестових завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Схемотехніка» для студентів для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Ратушний П. М., 2017, 20 c. Зам. № 2017-131. Ціна 13,20₴

Анотація

Методичні вказівки містять пояснювальну записку, тематичний зміст дисципліни, питання для поглибленого вивчення, а також список рекомендованої літератури. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка частково наводиться в даних вказівках. Наведено комплект тестових завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Білинський Й. Й., 2017, 24 c. Зам. № 2017-132. Ціна 15,40₴

Анотація

Методичні вказівки містять пояснювальну записку, тематичний зміст дисципліни, питання для поглибленого вивчення, а також список рекомендованої літератури. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка частково наводиться в даних вказівках. Наведено комплект тестових завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Спеціальні питання електропостачання. Програма дисц., Методичні вказівки до її вивчення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 141- «Електротехнічні системи електроспоживання». Уклад.: Бурбело М. Й., Бабенко О. В., Лобода Ю. В., 2017, 33 c. Зам. № 2017-133. Ціна 23,60₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни, методичні вказівки до її само-стійного вивчення. Наведені методичні рекомендації для підготовки до заліку, а також завдання на контрольну роботу.

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Королевська С. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : практикум, 2017, 129 c. Зам. № 2017-134. Ціна 64,85₴

Анотація

Практикум містить інформацію про особливості аналізу стану здоров’я людей та темпів їх старіння, аналіз індивідуального харчового раціону і його відповідність критеріям раціонального харчування, методи та способи дослідження темпераменту, біоритмів людини, вивчення хронотипу, рівня метеочутливості людини, оцінювання психологічних якостей людини, дослідження характеристики уваги людини при обробці інформації, визначення рівня адаптації до умов на-вколишнього середовища.

МР до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи. Уклад.: Євсєєв Л. Г., Тихонова С. В., Дубовік Р. Г., Кулик Д. Г., 2017, 33 c. Зам. № 2017-135. Ціна 20,80₴

Анотація

Дані методичні рекомендації призначені для студентів спеціальної медичної групи всіх спеціальностей з метою надання допомоги в організації і проведенні самостійних занять.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Мікроекономіка» для студ. спеціальності 073-Менеджмент. Уклад.: Зянько В. В., Зянько В. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-136. Ціна 21,25₴

Анотація

В методичних вказівках висвітлено вимоги до курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент», зокрема розкрито вимоги до змісту, структури курсової роботи та її оформлення; наведено базову тематику курсових робіт; рекомендовану літературу. Наводяться критерії оцінювання курсової роботи.

Лагутін В. М., Тептя В. В., Видмиш В. А. Релейний захист розподільних мереж. Навчальний посібник, 2017, 70 c. Зам. № 2017-137. Ціна 30,75₴

Анотація

В посібнику розглядаються питання виконання та налагоджування пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики розподільних мереж, а також вибір робочих параметрів спрацювання апаратури РЗА.

Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Методичні вказівки до СРС з російської мови для студентів-іноземців 4-го курсу всіх спеціальностей. Уклад.: Старовойт Ю. Л., Мошноріз М. М., 2017, 55 c. Зам. № 2017-138. Ціна 37,90₴

Анотація

Методичні вказівки для СРС з російської мови для студентів-іноземців 4 курсу призначені для виконання домашніх завдань студентами-іноземцями всіх спеціальностей задля активного закріплення мовного матеріалу, вивченого під час аудиторних занять

Методичні вказівки до виконання СРС з дисципліни «Методи інтенсифікації теплообміну». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 40 c. Зам. № 2017-139. Ціна 27,35₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної роботи студентів наведено ме-тоди і приклади розв’язання задач та завдання на самостійну та індивідуальну роботу, теми, що вивчаються в курсі "Методи інтенсифікації теплообміну".

Корженко В. Я., Присяжна О. Д., Солодар Л. В. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап). Навчальний посібник, 2017, 82 c. Зам. № 2017-140. Ціна 35,40₴

Анотація

Посібник містить адаптовані авторські тексти, де розкриваються моральноетичні, екологічні, соціальні проблеми. Кожен текст супроводжується рядом завдань, спрямованим на удосконалення навичок читання студентами-іноземцями, поглиблення знань з граматики, розширення словникового запасу, активізацію навичок усного та писемного мовлення, набутих під час опрацювання «Вступного розмовно-фонетичного та граматичного курсів».

Нікольський О. І., Шеремета О. П. Моделювання теплових процесів в РЕА. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-141. Ціна 67,85₴

Анотація

В посібнику проаналізовано методи моделювання теплових процесів, показано умови подібності вимушеного конвективного теплообміну та вільної теплової конвекції, розглянуто сучасні програми із моделювання теплових процесів в електронній апаратурі. Проведено порівняльний аналіз програмних продуктів для моделювання теплових процесів. Описано інтерфейс програми Thermal Desktop, показано моделювання теплових процесів та розподіл теплових полів в РЕА. Навчальний посібник створено для студентів напряму підготовки 6.050902 – Радіоелектронні апарати освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст 7.05090201 – Радіоелектронні апарати та засоби.

Методичні вказівки до практичних занять з російської мови для студентів-іноземців усіх спеціальностей (базовий рівень, тестовий контроль). Уклад.: Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В., Ярмоленко О. М., 2017, 58 c. Зам. № 2017-142. Ціна 39,40₴

Анотація

Методические указания содержат материалы, которые могут быть использованы во время аудиторных и самостоятельных занятий как в качестве тренировочных упражнений для повторения и закрепления изученного материала, углубления знаний и навыков владения русским языком, так и в качестве контрольных заданий с целью выявления уровня подготовки студентов к речевой практике.

Адресовано иностранным студентам, владеющим элементарным уровнем изучения русского языка.

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Технічна термодинаміка (частина 2) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 50 c. Зам. № 2017-143. Ціна 33,30₴

Анотація

В методичних вказівках викладено програму вивчення дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади термодинамічних розрахунків циклів паротурбінних і газотурбінних установок, розрахунків термодинамічних процеси витікання газів і пари, стиснення газів в компресорах, розрахунків циклів двигунів внутрішнього згорання та циклів холодильних машин і теплонасосних установок.

Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання та містять практичні завдання контрольних робіт і перелік контрольних запитань для самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання СР студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика» (частина 2). Уклад.: Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П., 2017, 65 c. Зам. № 2017-144. Ціна 43,40₴

Анотація

В методичних вказівках викладено програму вивчення дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади термодинамічних розрахунків циклів паротурбінних і газотурбінних установок, розрахунків термодинамічних процесів витікання газів і пари, стиснення газів в компресорах, розрахунків циклів двигунів внутрішнього згорання та циклів холодильних машин і теплонасосних установок.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів та містять практичні завдання до самостійної роботи студентів і перелік контрольних запитань для самоперевірки.

Методичні рекомендації до навчально-тренувального процесу груп спортивного вдосконалення з футболу. Уклад.: Кулик Д. Г., Колос О. А., Дубовік Р. Г., 2017, 26 c. Зам. № 2017-145. Ціна 18,80₴

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів I–V курсів денної форми навчання всіх спеціальностей з метою надання допомоги в організації і проведенні самостійних занять.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» всіх форм навчання. Частина 1. Уклад.: Войцеховська О. В., Мотигін В. В., 2017, 46 c. Зам. № 2017-146. Ціна 31,20₴

Анотація

Методичні вказівки присвячено проведенню лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика». Лабораторні роботи цієї частини методичних вказівок присвячено будові персонального комп’ютера, зокрема компонентам системного блока та материнської плати, а також роботі з табличним процесором Exсel, зокрема побудові таблиць функ-цій, діаграм та створенню калькулятора функцій.

Призначені для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «ба-калавр», спеціальність «Телекомунікації».

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Уклад.: Біліченко В. В., Кашканов В. А., 2017, 22 c. Зам. № 2017-147. Ціна 16,60₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики, вони призначені допомогти студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» для студентів енергетичних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Частина 1. Уклад.: Віштак І. В., Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., 2017, 42 c. Зам. № 2017-148. Ціна 28,75₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації та вимоги до виконання завдань, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу з дисципліни.

Методичні вказівки до опрацювання розділу «Охорона праці» в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням. Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., 2017, 56 c. Зам. № 2017-149. Ціна 37,95₴

Анотація

У методичних вказівках викладені загальні вимоги до побудови розділу “Охорона праці”, змісту його окремих структурних частин і наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Наведені чинні в Україні норми охорони праці станом на 2013 р. Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці бакалаврів.

Методичні вказівки до виконання КР та вивчення дисц. «Організація автомобільних перевезень» для студ. напряму підготовки 6.070106-«Автомобільний транспорт» з.ф.н.. Уклад.: Кашканов А. А., Кашканов В. А., 2017, 24 c. Зам. № 2017-150. Ціна 16,20₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам бакалаврського напряму спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання у самостійній роботі при вивченні дисципліни «Організація автомобільних перевезень» та виконанні контрольної роботи.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Статистика» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Карачина Н. П., 2017, 59 c. Зам. № 2017-151. Ціна 26,20₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Статистика», наводяться програмні питання, методичні вказівки та запитання до самоконтролю щодо кожної теми відповідно до нормативної програми, розроблено завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія» студентами заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., Сіверський В. А., 2017, 48 c. Зам. № 2017-152. Ціна 32,60₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до здачі заліків студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни ”Психологія”.

Методичні вказівки до самостійної роботи студ. з дисц. «Холодильна техніка та технологія». (Ч 2. Теплові насоси) для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «теплоенергетика»). Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 61 c. Зам. № 2017-153. Ціна 41,75₴

Анотація

В методичних вказівках наведено програму вивчення дисципліни «Холодильна техніка та технологія» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади розрахунків термодинамічних циклів теплових насосів, ексергетичного аналізу циклів парокомпресійних теплонасосних установок та теплонасосних станцій. В методичних вказівках передбачено завдання для самостійної роботи студентів: тестові завдання для самоперевірки знань студентів за основними темами та варіанти практичних завдань для самостійної роботи з індивідуальними числовими даними.

Петрук В. Г., Іщенко В. А., Васильківський І. В., Петрук Р. В., Турчик П. М., Квартенюк С. М. Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). Навчальний посібник, 2017, 97 c. Зам. № 2017-155. Ціна 58,40₴

Анотація

В посібнику викладено загальні рекомендації щодо підготовки, організації та захисту кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних, магістерських) робіт студентів екологічних спеціальностей. Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів екологічних спеціальностей та для широкого загалу фахівців, пов’язаних з проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Методичні вказівки для виконання лаб. робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студ. бакалаврського напрямку 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. Уклад.: Кашканов В. А., Варчук В. В., 2017, 43 c. Зам. № 2017-156. Ціна 26,85₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 274 –“Автомобільний транспорт” у самостійній роботі при підготовці та виконанні лабораторних робіт з курсу “Організація автомобільних перевезень”.

Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчально- методичні матеріали. Уклад.: Укладач: В. Р. Сердюк, 2017, 156 c. Зам. № 2017-157. Ціна 38,00₴

Анотація

Викладено нормативні документи щодо діяльності медичних закладів, акцетована увага та коментарі що до діяльності медичних закладів, у зваязку з прийняттям з 01.01.2016 року нового закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативних актів та адаптацією нормативної бази до вимог ЄС. Розмежування регулюючих, наглядових і господарських функцій у сфері метрології потребує перегляду та прийняття нових підзаконних актів для переходу до нової європейської системи технічного регулювання.

Навчально-методичні матеріали розроблені у відповідності до плану чергового підвищення кваліфікації інженерів-метрологів, керівників медичних закладів обласних департаментів охорони здоров’я.

Укладач: В. Р. Сердюк Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчально- методичні матеріали, 2017, 156 c. Зам. № 2017-157. Ціна 38,00₴

Анотація

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» для студ. напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 19 c. Зам. № 2017-158. Ціна 15,55₴

Анотація

Вказівки підготовлені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності – «Електронні пристрої та системи». Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структура курсової роботи з дисципліни «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Вальдшмідт І. М., 2017, 66 c. Зам. № 2017-169. Ціна 43,40₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Гроші та кредит», наводяться інформаційний обсяг навчальної дисципліни, тематика та плани практичних занять, рекомендації і вимоги щодо виконання контрольних робіт, містяться варіанти контрольних питань, тестів, задач та перелік питань на залік. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводяться глосарій економічних термінів та список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Проектування систем автоматизації». Уклад.: Ковалюк О. О., 2017, 29 c. Зам. № 2017-171. Ціна 21,50₴

Анотація

У методичних вказівках наведено рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування систем автоматизації». Кожна із робіт містить завдання, теоретичні відомості, контрольні питання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів спеціальності Радіоелектронні апарати. Уклад.: Штофель Д. Х., Костішин С. В., Моторний А. П., 2017, 50 c. Зам. № 2017-172. Ціна 33,70₴

Анотація

У методичних вказівках висвітлені основні рекомендації до виконання, оформлен-ня та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати» усіх форм на-вчання.

Методичні вказівки до виконання студентами самост. роботи з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів спеціальності «Теплоенергетики». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 34 c. Зам. № 2017-173. Ціна 23,95₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання організації викладання дисципліни «Котельні установки промислових підприємств», наведені індивідуальні завдання, приклади їх розв’язання, контрольні запитання та тести, необхідний довідковий матеріал розміщений у додатках.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки» для студентів напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Крилик Л. В., 2017, 44 c. Зам. № 2017-174. Ціна 30,20₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Матеріали електронної техніки».

Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей. Уклад.: Стадній А. С., 2017, 60 c. Зам. № 2017-175. Ціна 40,95₴

Анотація

Матеріали призначені для самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь, удосконаленню орфографічних навичок.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та усіх, хто прагне підвищити рівень професійного мовлення.

Методичні вказівки до ЛР з дисц. «Технологічне обладнання підприємств та його проектування» для студ. напряму підготовки «Машинобудування». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2017, 47 c. Зам. № 2017-176. Ціна 34,35₴

Анотація

У методичних вказівках подано роз'яснення щодо виконання двох лабораторних робіт. Кожна із лабораторних робіт містить теоретичну частину, в якій подано зміст роботи і пояснення щодо виконання практичної частини роботи, а також приклади виконання окремих її етапів.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки і функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування елементів інтегрованих схем для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 35 c. Зам. № 2017-177. Ціна 25,30₴

Анотація

Наведені методика, основні формули і довідкові дані необхідні для розрахунків елементів інтегрованих схем, а також практичні рекомендації щодо використання таких розрахунків при проектуванні приладів мікроелектроніки.

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів спеціальностей «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» в ме-жах дисциплін «Твердотільна електроніка» і «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи вимірювань та випробувань» для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 37 c. Зам. № 2017-178. Ціна 17,10₴

Анотація

Дані методині вказівки розроблені для студентів спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» та можуть бути призначені для студентів машинобудівних, транспортних і енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Методичні вказівки містять необхідні відомості щодо вивчення теоретичного матеріалу і його практичного застосування при виконанні відповідних лабораторних робіт.

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М., 2017, 32 c. Зам. № 2017-179. Ціна 15,60₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки».

Методичні вказівки до вивчення курсу «Комунікологія» та тематика КР для студентів з.ф.н. всіх спеціальностей. Уклад.: Денисюк С. Г., 2017, 38 c. Зам. № 2017-180. Ціна 17,10₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Комунікологія»,наводяться тематика та сітка годин курсу, вимоги щодо виконання контрольної роботи та її варіанти. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт наводиться список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів спеціальності «Зварювання» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 35 c. Зам. № 2017-181. Ціна 17,10₴

Анотація

Дані методичні вказівки стануть у нагоді студентам машинобудівних спеціальностей, розроблені відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Технологія металів і матеріалознавство» для студентів напряму підготовки 6.050504 – «Зварювання» всіх форм навчання. Основне завдання – допомогти організувати самостійну роботу з дисципліни шляхом застосування теоретичних знань для розв’язання конкретних задач та підготовки до іспиту. Методичні вказівки містять необхідні відомості для виконання та оформлення контрольних завдань.

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Конструювання і технологія приладів мікро- та наносистемної техніки» для студ. спец. «Електроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Жагловська О. М., 2017, 34 c. Зам. № 2017-182. Ціна 16,25₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів електронної техніки» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія приладів електронної техніки».

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Математичні методи і моделі» для студ.спец. 144 - «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., Степанова Н. Д., 2017, 45 c. Зам. № 2017-183. Ціна 20,75₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто питання виконання студентами спеціальності 144 – «Теплоенергетика» лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи і моделі», наведено правила виконання і оформлення звіту, порядок виконання роботи, варіанти завдань та контрольні запитання до захисту лабораторних робіт. Методичні вказівки розроблено відповідно до програми дисципліни «Математичні методи і моделі».

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Роїк О. М., Азарова А. О., Міронова Ю. В., 2017, 57 c. Зам. № 2017-184. Ціна 24,90₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Розкривається зміст та структура кваліфікаційної магістерської роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика кваліфікаційних магістерських робіт, вимоги до оформлення, а також організаційні аспекти підготовки та захисту роботи.

Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт». Уклад.: Прадівлянний М. Г., Ситник О. Д., 2017, 32 c. Зам. № 2017-185. Ціна 17,10₴

Анотація

В методичних вказівках до практичних занять наведено завдання, що спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів у професійній сфері та сприяють удосконаленню фонетичних, лексичних, граматичних та комунікативних навичок.

Рекомендується використання методичних вказівок як для проведення аудиторної, так і для поза аудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт». В методичних вказівках до практичних занять запропоновано вправи різного рівня складності, призначені як для роботи з викладачем, так і для самостійної роботи студентів.

Граняк В. Ф. Теорія електричних та електронних кіл. Частина 1. Конспект лекцій, 2017, 101 c. Зам. № 2017-186. Ціна 44,55₴

Анотація

В конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електроте-хніки та теорії сигналів. Конспект лекцій розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей «Мікро- та нано- електроніка» та «Електронні пристрої та системи».

Огородніков В. А., Федотов В. О., Перлов В. Є. Теоретична механіка. Кінематика. Навчальний посібник, 2017, 75 c. Зам. № 2017-187. Ціна 34,25₴

Анотація

В навчальному посібнику поряд із векторною формою викладання теоретичного матеріалу з кінематики точки та твердого тіла застосовується і матрична, що дозволяє застосовувати сучасні комп’ютерні технології. Розглянуті приклади використання теоретичного матеріалу для розв’язання задач.

Для студентів денної та заочної форм навчання.

Збірник тестів та контрольних завдань з ділової французької мови для студентів магістратури всіх спеціальностей. Методичні вказівки для студентів магістратури. Уклад.: Старовойт Ю. Л., Хоменко Н. П., 2017, 28 c. Зам. № 2017-188. Ціна 14,05₴

Анотація

Цей збірник містить граматичні та лексичні тести різного рівня складності та контрольні завдання, які основані виключно на лексиці ділової мови передбачені програмою немовного (технічного) вузу для студентів магістратури денної та заочної форм навчання.

Тематика тестів охоплює весь курс граматики французької мови, що дає можливість викладачу працювати з студентами різного ступеня підготовки.

Збірник складається з 4 частин: ділова кореспонденція, написання автобіографії та співбесіда з роботодавцем, ділові переговори та написання анотації до магістерської роботи та наукових статей. Даний збірник можна використовувати як на заняттях, так і під час самостійної підготовки.

Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М. Фінанси підприємств : практикум, 2017, 87 c. Зам. № 2017-190. Ціна 39,25₴

Анотація

Практикум містить методичні рекомендації, структурно-логічні схеми та практичні завдання для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» в обсязі повної програми курсу.

Практикум призначений для студентів, аспірантів, викладачів та спеціалістів-практиків.

Методичні вказівки до організації СРС з вивчення дисц.»Управління регіональним розвитком», спец. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Уклад.: Небава М. І., Ткачук Л. М., 2017, 57 c. Зам. № 2017-191. Ціна 24,90₴

Анотація

Методичні вказівки містять опис навчального навантаження дисципліни «Управління регіональним розвитком», зміст дисципліни в розрізі тем лекцій та практичних занять. Наводяться ключові поняття з тем лекцій, тести для самостійного опрацювання, питання для самоконтролю, термінологічний словник.

Методичні вказівки призначені для студентів управлінського фахового спрямування, представників місцевих органів влади й самоврядування, для всіх зацікавлених осіб.

Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. Уклад.: Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А., 2017, 40 c. Зам. № 2017-192. Ціна 18,60₴

Анотація

Дані методичні рекомендації призначені для студентів, що займаються в секціях з волейболу на факультативних заняттях у ВНЗ та викладачів, що проводять дані занняття.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність. Приктикум, 2017, 143 c. Зам. № 2017-193. Ціна 83,00₴

Анотація

В практикумі розглянуті фундаментальні основи проведення практичного аналізу фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності та характерних практичних задач, тестів. Практикум розроблено відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність».

Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації. Уклад.: Зубенко О. В., Степанова І. С., 2017, 44 c. Зам. № 2017-194. Ціна 20,55₴

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-5 курсів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Молодший спеціаліст», «Магістр» очної та заочної форми навчання за усіма напрямами підготовки. У виданні розглянуто два види спец. заходів – конференція та презентація, а також представлено ряд методичних рекомендацій та порад правильної підготовки та організації виступу студента, наданий перелік базових мовних висловів та кліше англійською мовою, завдання для самоконтролю.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисц. «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Малініна Н. М., 2017, 53 c. Зам. № 2017-195. Ціна 23,25₴

Анотація

У методичних вказівках наводиться зміст лекційних занять з дисципліни, рекомендації стосовно самостійної підготовки до практичних робіт, теми реферативних виступів, тести для самоперевірки знань, перелік питань до складання заліку та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для полегшення підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Електронна комерція» та контролю знань студентів; сприяють закріпленню теоретичних знань у сфері електронної комерції та оволодінню практичними навичками використання сучасних технологій ведення електронного бізнесу в практичній діяльності підприємств і організацій. Призначені для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.

Методичні вказівки «Культура Трипілля» з дисципліни «Історія української культури». Уклад.: Ярмоленко О. М., Зінько О. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-196. Ціна 14,65₴

Анотація

У методичних вказівках розглядається тема «Культура Трипілля», в якій містяться варіанти контрольних питань, тестів для творчих завдань. Для полегшення вивчення дисципліни наводиться список використаної літератури.

Короткий курс граматики сучасної англійської мови для студентів усіх спеціальностей. Методичні вказівки. Уклад.: Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В., 2017, 44 c. Зам. № 2017-197. Ціна 22,25₴

Анотація

Методичні вказівки щодо самостійної роботи відповідають змісту програми учбової дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)» та націлені на формування навичок практичного оволодіння граматикою англійської мови в обсязі загальної тематики необхідної для комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування.

Філинюк М. А., Барась С. Т., Фурса С. Є, Лазарєв О. О. Навчальний посібник до виконання дипломних проектів (робіт) та магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7(8).05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» та 7(8).05090201 «Радіоелектронні апарати і засоби» всіх форм навчання, 2017, 79 c. Зам. № 2017-198. Ціна 36,20₴

Анотація

У посібнику висвітлені питання організації дипломного проектування та переддипломної практики, тематики, змісту, дипломних проектів та робіт різних напрямків.

Савуляк В. І., Шенфельд В. Й., Дусанюк Ж. П. Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. Лабораторний практикум, 2017, 51 c. Зам. № 2017-199. Ціна 23,65₴

Анотація

В лабораторному практикумі наведені теоретичні відомості до лабораторних робіт, які стосуються проектування технологічних процесів відновлення поверхонь. При виконання робіт студенти отримають навички розробки раціональних технологічних процесів для наступного їх використання у курсовому, дипломному проектуванні та майбутній інженерній діяльності; наведено порядок та організація виконання, контрольні питання, правила оформлення, зміст та порядок захисту лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь».

Розрахований на студентів спеціальності «Матеріалознавство».

Методичні вказівки «Культура Поділля» з дисципліни «Історія української культури». Уклад.: Зінько О. В., Ярмоленко О. М., 2017, 44 c. Зам. № 2017-200. Ціна 20,15₴

Анотація

У методичних вказівках розглядається тема «Культура Поділля», в якій містяться ва-ріанти контрольних питань, тестів для творчих завдань. Для полегшення вивчення дисципліни наводиться список використаної літератури.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. «Історія української культури» для студ. усіх спец.. Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І., 2017, 50 c. Зам. № 2017-201. Ціна 22,25₴

Анотація

У методичних рекомендаціях наведено основні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури». Є словник термінів, контрольні запитання, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з курсу «Системи мобільного зв’язку» для студ. напряму підг. 6.050903 ― «Телекомунікації» спеціальностей «Телекомунікаційні системи і мережі», «Технології та засоби телекомунікацій». Уклад.: Семенова О. О., Бєлов В. С., Войцеховська О. О., 2017, 52 c. Зам. № 2017-202. Ціна 23,25₴

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості, подано методику вико-нання лабораторних робіт, та запропоновано контрольні запитання для закріплення матеріалу.

Завдання з англійської мови для формування соціокультурної та комунікативної компетентності. Методичні вказівки. Уклад.: Медведєва С. О., Вяхк І. А., Степанова І. С., 2017, 55 c. Зам. № 2017-203. Ціна 25,20₴

Анотація

Методичні вказівки містять тексти і завдання з англійської мови з країнознавчої тематики для студентів 2 і 3 курсів, які сприяють формуванню соціокультурної та комунікативної компетентності студентів технічного ВНЗ.

Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник, 2017, 89 c. Зам. № 2017-204. Ціна 40,40₴

Анотація

Навчальний посібник містить матеріали, що розкривають основні положення дисципліни «Групова динаміка і комунікації». Наведені тексти лекцій та лабораторних робіт з даної дисципліни. Також наведені тестові завдання для поточного контролю. Окремий розділ присвячений завданням для студентів заочної форми навчання. Посібник може бути використаний як студентами, так і викладачами при викладанні споріднених дисциплін.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Бевз О. М., Довгалець С. М., Маслій Р. В. Програмування. Частина 2. Програмування мовою С. Навчальний посібник, 2017, 149 c. Зам. № 2017-205. Ціна 63,60₴

Навчальний посібник присвячений основним засадам та принципам формування програмного забезпечення засобами мови С.

В посібнику розглянуто такі питання: основні елементи мови С, прості типи даних, операції та вирази, введення та виведення даних, оператори керування, масиви, функції, рядки мови С, покажчики, робота з файлами, структури, об’єднання, перерахування, динамічне виділення пам’яті.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей: 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 126 – «Інформаційні системи та технології».

Яковець О. Р., Ярмоленко О. М., Степанова І. С. Sprecht Deutsch besser! Texte und Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Навчальний посібник, 2017, 60 c. Зам. № 2017-206. Ціна 28,45₴

Анотація

Мета даного навчального посібника полягає в тому, щоб сформувати у студентів іншомовну комунікативну компетентність, допомогти засвоїти необхідні слова і вирази. Рекомендований для вивчення студентами молодших курсів вищих навчальних закладів.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність). Уклад.: Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л., 2017, 72 c. Зам. № 2017-207. Ціна 30,85₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій методичного характеру з організації і виконання бакалаврської дипломної роботи, яка є завершальним етапом підготовки спеціаліста-менеджера за спеціалізацією – фінансово-кредитна діяльність. Розкривається зміст та структура бакалаврської дипломної роботи, порядок її виконання, оформлення та підготовки до захисту. Наводяться критерії оцінювання бакалаврської дипломної роботи.

Призначені для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» спеціалізації – фінансово-кредитна діяльність та керівників бакалаврської дипломної роботи.

Методичні вказівки до практичних занять з дисц. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Тестові завдання. Частина 1. Уклад.: Стадній А. С., 2017, 44 c. Зам. № 2017-208. Ціна 21,05₴

Анотація

Матеріали методичних вказівок мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь і навичок професійного спілкування на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях.

Пропоновані тестові завдання можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Габрійчук Л. Е., Гадайчук Н. М., Степанова І. С., Тульчак Л. В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів І - ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей, 2017, 118 c. Зам. № 2017-209. Ціна 50,40₴

Анотація

Посібник містить п’ятнадцять уроків, які складаються з лексико-граматичних вправ, основних текстів, а також текстів для додаткового читання, та граматичні таблиці.

Мета посібника – забезпечити підготовку студентів першого етапу навчання до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної науково-технічної

літератури англійською мовою, а також розвитути навички усного мовлення. Призначений для студентів І–ІІ курсів радіотехнічних спеціальностей.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати. Навчальний посібник, 2017, 91 c. Зам. № 2017-210. Ціна 54,95₴

Анотація

Посібник містить основні поняття про автоматизацію металорізальних верстатів. В посібнику наведено класифікацію верстатів-автоматів і напівавтоматів, системи керування автоматичними верстатами, а також викладені основні відомості про конструкцію та принцип роботи найбільш розповсюджених кулачкових токарних автоматів і напівавтоматів. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Методичні вказівки до виконання ЛР з дис. «Технології створення програмних продуктів» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки». Уклад.: Сілагін О. В., Войцеховська О. О., 2017, 47 c. Зам. № 2017-211. Ціна 21,70₴

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості та методику виконання чотирьох лабораторних робіт з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Для самостійного контролю знань студентів наведено контрольні запитання.

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисц. «Основи та фундаменти будівель і споруд» для студ. спец. «ПЦБ». Ч. 3. Фундаменти на просадкових грунтах. Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М., 2017, 78 c. Зам. № 2017-212. Ціна 33,00₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання розрахункової частини курсових та дипломних проектів з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» студентами всіх форм навчання спеціальності «Промислове та цивільне будівництво».

Використовуючи дані методичні вказівки, можна визначити розміри, осідання та просідання фундаментів на природних та штучних основах, а також виконати розрахунок міцності матеріалу фундаментів та їх конструювання.

Мещерякова Т. К., Козловський В. О., Лесько О. Й. Біржова справа. Приктикум, 2017, 79 c. Зам. № 2017-213. Ціна 42,65₴

Анотація

В практикумі розглядаються фундаментальні основи біржової торгівлі в характерних практичних задачах та ринкових ситуаціях. Практикум розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Біржова справа".

Рекомендується для студентів, магістрантів, слухачів, які отримують другу вищу економічну освіту зі спеціальності "Менеджмент організацій".

Гикавий В. А., Городецька О. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Лабораторний практикум, 2017, 103 c. Зам. № 2017-214. Ціна 45,60₴

Анотація

У посібнику розкриваються основи побудови і функціонування телекомунікаційних мереж. Практичні завдання охоплюють проектування різних мереж з можливістю моделювання великої кількості пристроїв різного призначення та різних типів зв’язків, конфігурування вибраних пристроїв за допомогою термінального доступу чи командної стрічки, налаштування концентраторів та маршрутизаторів в мережах Ethernet, ознайомлення з принципом роботи різних про-токолів стеку TCP/IP. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і відповідає програмам дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі».

Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-215. Ціна 70,15₴

Анотація

У посібнику викладені загальні вимоги до побудови підрозділу „Охорона праці” розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”, змісту йо-го окремих структурних частин і наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Наведені діючі в Україні норми охорони праці станом на 2013 р.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів при підготовці спеціалістів і магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. Уклад.: Карачина Н. П., Сметанюк О. А., 2017, 29 c. Зам. № 2017-218. Ціна 14,15₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 073 – «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, c. Зам. № 2017-220. Ціна 17,10₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діагностики» за час навчання та набути практичні навички застосування теоретичних знань до вирішення фахового завдання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студ. з дисц. «Економічний аналіз» напряму підготовки 073 -»Менеджмент». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 32 c. Зам. № 2017-221. Ціна 15,60₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 073 – «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Економічний аналіз» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до розв’язання фахового завдання.

Методичні вказівки до СРС з дисц. «Менеджменту»для студентів напряму 073 «Менеджмент». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 33 c. Зам. № 2017-222. Ціна 15,70₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання з дисципліни «Менеджмент» за час навчання та набути практичні навички застосування теоретичних знань до вирішення фахових завдань.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (зовнішньоекономічна діяльність)». Уклад.: Сметанюк О. А., 2017, 21 c. Зам. № 2017-223. Ціна 12,80₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання з дисципліни «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діагностики» за час навчання та набути практичні навички застосування теоретичних знань до вирішення фахових завдань.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Конструювання і технологія електроннх приладів та пристроїв» для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої». Уклад.: Осадчук О. В., Крилик Л. В., 2017, 55 c. Зам. № 2017-224. Ціна 29,90₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв».

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap. Лабораторний практикум, 2017, 180 c. Зам. № 2017-225. Ціна 75,00₴

Анотація

У посібнику викладено комп’ютерне моделювання електричних та електронних кіл за допомогою програми схемотехнічного моделювання MicroCap. Посібник розрахований для студентів, аспірантів і викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисц. «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» для студ. напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2017, 24 c. Зам. № 2017-226. Ціна 14,65₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки».

Кравченко Ю. С. Вакуумна та плазмова електроніка. Плазмова електроніка. Навчальний посібник, 2017, 49 c. Зам. № 2017-227. Ціна 22,30₴

Анотація

Посібник містить теоретичні питання, які віддзеркалюють сучасний стан теорії і практики плазмової електроніки, контрольні питання та задачі, розв’язання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу з основ плазмової електроніки. Посібник розроблено для студентів, які навчаються за cпеціальністю «Електроніка» відповідно до програми дисципліни «Вакуумна та плазмова електроніка».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В., 2017, 34 c. Зам. № 2017-228. Ціна 16,20₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні прилади відображення інформації», тестові завдання та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Електронні прилади відображення інформації»

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Пастушенко О. Л. Елементна база радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-229. Ціна 40,40₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто вісім лабораторних робіт з дисциплін «Елементна база радіоелектронної апаратури та електронні прилади», «Елементна база телекомунікаційних систем». Роботи присвячені дослідженню основних параметрів та характеристик різних електронних елементів, зокрема резисторів, конденсаторів, котушок індуктивностей, трансформаторів, напівпровідникових діоді, біполярних та польових транзисторів.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисц. «Фізічні основи мікро- та нанотехнологій» для студ. спец. «Мікро- та наноелектронні прилади». Уклад.: Осадчук В. С., Осадчук О. В., Білилівська О. П., 2017, 57 c. Зам. № 2017-230. Ціна 30,50₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Мікро- та нано-електронні прилади і пристрої». Для поглиблення знань з базового курсу, а також засвоєння основних навиків розв’язання задач із розрахунку параметрів напівпровідникових та мікроелектронних приладів наведено теоретичні відомості до кожної з тем, приклади розв’язання типових задач, завдання для виконання.

Бікс Ю. С., Власенко А. М. Кам’яні роботи : Навчальний посібник, 2017, 115 c. Зам. № 2017-231. Ціна 50,20₴

Анотація

У навчальному посібнику наведені основні теоретичні положення та наглядно показані практичні прийоми щодо мурування різними кам’яними матеріалами. Наведені теоретичні відомості щодо фізико-механічних властивостей матеріалів для кам’яного мурування є прикладними для використання мулярами при виконанні мурувальних робіт з різними матеріалами. Основний акцент посібника зроблено на практичному використанні отриманих знань при кам’яному муруванні різноманітних конструктивних елементів будівельних конструкцій за різними способами ведення кладки.

Посібник містить також українсько-англійський глосарій основних понять та термінів.

Рекомендується студентам, учням профтехучилищ, майстрам виробничого навчання.

Бікс Ю. С., Попов В. О. Проектування елементів покриття будівлі. Частина 1. Великопрогонова металева кроквяна ферма : Навчальний посібник, 2017, 72 c. Зам. № 2017-232. Ціна 31,25₴

Анотація

Навчальний посібник призначений для використання при виконанняі розрахункової частини курсових та дипломних проектів, контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Будівельні конструкції» студентами всіх форм навчання спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Використання навчального посібника під час виконання курсового проекту дозволяє студентам набути практичного досвіду у прийнятті конкретних інженерних рішень при проектуванні металевих кроквяних ферм покриття будівель.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Паславська О. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 88 c. Зам. № 2017-233. Ціна 39,25₴

Анотація

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, завдання для виконання індивідуальних домашніх робіт студентами денної форми навчання і контрольних робіт студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролю знань, питання і тестові завдання для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт і приклади розв’язання цих задач.

Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 – «Прикладна механіка».

Методичні вказівки до диплом. проект. для студ. спец. «Біомедична інженерія» всіх форм навч.. Уклад.: Злепко С. М., Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Штофель Д. Х., Костішин С. В., Гомолінський В. О., 2017, 50 c. Зам. № 2017-234. Ціна 26,60₴

Анотація

У методичних вказівках висвітлені питання організації, тематики, змісту та захисту дипломних проектів (робіт) за спеціальністю 163 – «Біомедична інженерія». Вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Методичні вказівки до самост. та індивід. роботи з дисципл. «Ділове адміністрування» для студ спец. 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Уклад.: Причепа І. В., 2017, 26 c. Зам. № 2017-235. Ціна 14,65₴

Анотація

У методичних вказівках викладено рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Ділове адміністрування». Наведено загальні засади самостійної роботи студентів, подано методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуальних завдань з дисципліни.

Запропоновано перелік літературних джерел для опрацювання питань з СРС та для написання рефератів. Подано перелік питань з дисципліни, які виносяться на іспит.

Самостійна та індивідуальна робота студентів сприяє закріпленню теоретичних знань та практичних навичок в галузі ділового адміністрування.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Ч. 2. «Охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В., 2017, 36 c. Зам. № 2017-236. Ціна 19,85₴

Анотація

У методичних вказівках викладено питання, які виносяться на самостійну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій». Розраховано на студентів вищих навчальних закладів при підготовці магістрів спеціальностей: 171 – «Електроніка», 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».

Сачанюк-Кавецька Н. В., Краєвський В. О., Ковальчук М. Б., Черноволик Г. О. Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Функції багатьох змінних, кратні інтеграли : Навчальний посібник, 2017, 139 c. Зам. № 2017-237. Ціна 70,55₴

Анотація

В посібнику розглянуто основні поняття та теореми теорії функцій багатьох змінних та кратних інтегралів. Наведена достатня кількість прикладів та задач, розв’язаних безпосередньо та з використанням прикладних пакетів Mathcad та Maple, які вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі і легко сприймаються. Істотною особливістю даного посібника є детальний розгляд алгоритмів переходу від подвійного до повторного і від потрівного до трикратного інтегралів. До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто 30 варіантів завдань для самостійної роботи.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів та викладачів.

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 1 : Навчальний посібник, 2017, 145 c. Зам. № 2017-238. Ціна 60,80₴

Анотація

У посібнику розглянуто основні поняття і теореми теорії ймовірностей та математичної статистики. Виклад навчального матеріалу побудовано за такою схемою: наводиться необхідний теоретичний матеріал, подаються приклади розв’язування типових задач, в кінці пропонуються вправи для самостійного розв’язування та питання для самоперевірки у вигляді кросвордів.

Посібник містить чимало задач прикладного характеру. Розглядаються варіанти розв’язування деяких задач засобами MathCad.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом’юк В. В. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-239. Ціна 67,45₴

Анотація

Даний посібник є керівництвом до практичних занять з теорії ймовірностей та математичної статистики, в якому систематизовано методи розв’язування відповідних задач. Весь матеріал посібника розділено на вісім розділів і містить велику кількість задач, які висвітлюють основні питання теорії ймовірностей, математичної статистики. В кожній темі розглянуто розв’язування основних задач та наведено завдання для самостійної роботи, які дають можливість студенту закріпити розібраний матеріал. До кожної теми розглянуто достатньо варіантів завдань для самостійної роботи.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Поліщук О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В., 2017, 37 c. Зам. № 2017-240. Ціна 20,35₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації до вивчення тем «Прогнозування та оцінення радіаційної та хімічної обстановки», «Стійкість роботи об’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях»

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В. Основи технології машинобудування. Ч. 1. Навчальний посібник, 2017, 106 c. Зам. № 2017-241. Ціна 46,45₴

Анотація

Практикум відповідає програмі першої частини навчальної дисципліни «Основи технології машинобудування» і містить задачі з технологічного забезпечення точності складання машин та механічної обробки, приклади розв’язання цих задач і питання для самоконтролю знань.

Зміст практикуму дозволяє використовувати його під час практичних занять, для виконання індивідуальних домашніх завдань, а також для самостійної роботи студентів. Він може бути корисним також для курсового проектування й виконання бакалаврських дипломних робіт.

Практикум призначений для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» та спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування».

Михалевський Д. В., Кичак В. М. Системи комутації : Навчальний посібник, 2017, 133 c. Зам. № 2017-242. Ціна 69,00₴

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основні поняття комутації, види комутаційних пристроїв та систем комутації, принципи їх побудови, параметри і характеристики. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації», а також рекомендований для самостійної роботи студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Дрючин О. О., Кичак В. М., Мінов М. Л. Оптичні транспортні мережі. Синхронна цифрова ієрархія: Навчальний посібник, 2017, 94 c. Зам. № 2017-243. Ціна 49,90₴

Анотація

У навчальному посібнику послідовно наведено основні принципи побудови та використання волоконно-цифрових систем передавання, які належать до синхронної цифрової ієрархії SDH. Розглянуті основи побудови SDH, основні функціональні та структурні модулі, а також принципи керування в оптичних транспортних мережах.

Призначений для студентів спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі”.

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Навчальний посібник, 2017, 85 c. Зам. № 2017-244. Ціна 58,25₴

Анотація

В посібнику наведені рекомендації до самостійної проробки студентами спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” матеріалу з курсу “Основи і фундаменти” Змістовий модуль 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах. Наводиться стислий виклад тем, методичні вказівки до їх вивчення, рекомендовані практичні завдання з прикладами їх розв’язання. Наведені питання для самоконтролю з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контр. завдання здисципліни «Інженерна геологія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» з.ф.н. та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Попович М. М., Маєвська І. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-245. Ціна 16,10₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки студентами заочної форми навчання та слухачів Центру післядипломної освіти матеріалу з курсу «Інженерна геологія». Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містить теоретичну і розрахунково-графічну частину. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила оформлення роботи і приклади виконання та розрахунку.

Маєвська І. В., Блащук Н. В. Основи і фундаменти: самостійна та індивідуальна робота студентів. Ч. 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (навчальний посібник), 2017, 98 c. Зам. № 2017-246. Ціна 66,00₴

Анотація

В посібнику наведені рекомендації до самостійної проробки студентами спеціальності ”Будівництво та цивільна інженерія” матеріалу з курсу ”Основи і фундаменти” Змістовий модуль 2. Проектування основ і фундаментів у особливих ґрунтових умовах. Наводиться стислий виклад тем, методичні вказівки до їх вивчення, рекомендовані практичні завдання з прикладами їх розв’язання. Наведені питання для самоконтролю з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-248. Ціна 27,60₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи з дисципліни ” Механіка ґрунтів” для студентів спеціальності 192 – ”Будівництво та цивільна інженерія”. Наводяться тестові завдання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань для практичних робіт.

Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Франчук Н .Л., Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах і таблицях) для іноземних студентів. Фонетика, лексика, морфологія. Навчальний посібник, 2017, 102 c. Зам. № 2017-250. Ціна 45,05₴

Анотація

Матеріал посібника містить таблиці з граматичним матеріалом, що спря-мовані на продуктивне засвоєння й максимальну активізацію комунікативних моделей та їхнє лексичне наповнення з метою якнайшвидшої мовленнєвої адаптації студентів, що сприятимуть оволодінню студентами-іноземцями лексико-граматичними конструкціями в навчальній та науково-професійній сферах спіл-кування.

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців 1–6 курсів, які згідно з навчальним планом оволодівають українською мовою як основною для навчання в україномовному ВНЗ.

Лемешев М. С., Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник, 2017, 78 c. Зам. № 2017-251. Ціна 54,00₴

Анотація

У посібнику викладено загальні вимоги до побудови розділу «Охорона праці» у бакалаврських дипломних роботах, змісту його окремих структурних частин і наведено методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їхньому опрацьовуванні. Наведено чинні в Україні норми охорони праці станом на 2016 р.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів під час підготовки бакалаврів будівельних спеціальностей.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисц. «Цивільний захист та охорона праці в галузі електроніки та телекомунікацій. Ч. 1. Цивільний захист для спеціальностей: 171 - «Електроніка», 172 - «Телекомунікації та радіотехніка». Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С., Поліщук О. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-252. Ціна 18,50₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації до вивчення теми «Стійкість роботи об’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях», а також підготовки та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Цивільний захист».

Семенова О. О., Семенов А. О., Бєлов В. С. Системи рухомого зв'язку. Навчальний посібник, 2017, 185 c. Зам. № 2017-253. Ціна 77,55₴

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються мережі стільникового (мобільного), супутникового та транкінгового (професійного) рухомого зв’язку, які використовують різноманітні міжнародні стандарти. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програм дисциплін "Системи рухомого зв'язку" та "Системи зв'язку з рухомими об’єктами".

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи рухомого зв’язку» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення». Уклад.: Семенова О. О., Бєлов В. С., 2017, 33 c. Зам. № 2017-254. Ціна 18,60₴

Анотація

У методичних вказівках подано методику виконання курсового проекту, а також наведено вхідні дані та показано приклад розрахунку.

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Ч.2. Навчальний посібник, 2017, 148 c. Зам. № 2017-255. Ціна 62,25₴

Анотація

Метою даного посібника, який складається з двох частин, є допомога студенту-заочнику навчитися з найменшими витратами часу самостійно розв’язувати довільні задачі курсу «Вища математика». Посібник структурований згідно з контрольними роботами, кожна з яких відповідає певним темам і містить перелік основних теоретичних положень та велику кількість детально розв’язаних типових завдань. В другій частині подано завдання з таких тем: кратні інтеграли, теорія поля; ряди, функція комплексної змінної; операційне числення; елементи теорії ймовірностей.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які займаються самоосвітою.

Методичні вказівки до виконання КП з дисц. «Нейрокомп'ютерні технології штучного інтелекту» для студ. спеціальності 122 - «Комп'ютерні науки» для усіх форм навчання. Уклад.: Колесницький О. К., 2017, 33 c. Зам. № 2017-256. Ціна 18,15₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсового проекту з дисципліни «Нейрокомп’ютерні технології штучного інтелекту», а саме, для допомоги при виконанні конкретних розділів курсового проекту, яким чином оформляти курсовий проект.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» напряму підготовки 073 – «Менеджмент». Уклад.: Карачина Н. П., Лазарчук О. В., 2017, 39 c. Зам. № 2017-257. Ціна 22,20₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Контролінг», наводяться програмні питання, методичні вказівки та питання до самоконтролю щодо кожної теми, розроблені завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічна термодинаміка», напрям підготовки «Теплоенергетика». Ч. 1.. Уклад.: Ткаченко С. Й., Чепурний М. М., Остапенко О. П., 2017, 60 c. Зам. № 2017-258. Ціна 18,50₴

Анотація

В методичних вказівках викладено програму вивчення дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади розв’язання задач з дисципліни із властивостей ідеальних газів і газових сумішей, термодинамічних процесів ідеальних газів, термодинамічних процесів з водяною парою та термодинамічних процесів з вологим повітрям.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів та містять практичні завдання до самостійної роботи студентів і перелік контрольних питань для самоперевірки.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» денної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 40 c. Зам. № 2017-259. Ціна 22,20₴

Анотація

В методичних вказівках наведено програму вивчення дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика». Подано загальні вказівки щодо підготовки до практичних занять, наведені теми та плани практичних занять, містяться методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Подано тематику звітів та рефератів, завдання до виконання контрольних робіт, контрольні запитання до заліку та самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Холодильна техніка та холодильна технологія» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 53 c. Зам. № 2017-260. Ціна 28,10₴

Анотація

В методичних вказівках наведено програму вивчення дисципліни «Холодильна техніка та холодильна технологія» для студентів напряму підготовки «Теплоенергетика» (спеціальності «Теплоенергетика»). Подано приклади розрахунків термодинамічних циклів холодильних машин і теплових насосів, ексергетичного аналізу циклів парокомпресійних холодильних машин і теплонасосних установок. В методичних вказівках передбачені завдання для самостійної роботи студентів: тестові завдання для самоперевірки знань студентів за основними темами та варіанти практичних завдань для конрольної роботи з індивідуальними числовими даними для студентів заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., 2017, 32 c. Зам. № 2017-261. Ціна 18,50₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема: зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомен-довану літературу.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напрямів підготовки «Теплоенергетика» та «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання. Уклад.: Ткаченко С. Й., Остапенко О. П., Боднар Л. А., 2017, 57 c. Зам. № 2017-262. Ціна 30,00₴

Анотація

Наведено перелік лабораторних робіт з дослідження теплотехнологічних установок та тепломасообмінних процесів в них на фізичних моделях. До кожної лабораторної роботи викладено теоретичні основи з тепломасообмінних процесів в теплотехнологічних установках та з визначення режимів їх роботи. Наведено схеми експериментальних установок, порядок виконання роботи та методику обробки результатів. До кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання. Методичні вказівки оснащені необхідними додатками, що полегшує їх використання для вирішення практичних завдань.

Остапенко О. П. Холодильна техніка та холодильна технологія. Теплові насоси. Конспект лекцій, 2017, 62 c. Зам. № 2017-264. Ціна 27,60₴

Анотація

В посібнику наведено конспект лекцій з теоретичних основ енергоперетворень в теплових насосах, класифікації теплових насосів, схем теплонасосних установок; подано термодинамічні основи ексергетичного аналізу парокомпресійних теплонасосних установок та станцій. Навчальний посібник передбачає завдання для самостійної роботи студентів: контрольні запитання та тестові завдання для самоперевірки знань студентів за основними темами. Навчальний посібник може бути використаний для дистанційного навчання та самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків польових транзисторів для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 23 c. Зам. № 2017-265. Ціна 15,15₴

Анотація

Наведені методика, основні формули і довідкові дані необхідні для розрахунків польових транзисторів, а також практичні рекомендації щодо використання таких розрахунків при проектуванні приладів твердотільної електроніки.

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» в межах дисципліни «Твердотільна електроніка».

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напрямів «Електронні пристрої та системи» і «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Кравченко Ю. С., Білинський Й. Й., 2017, 22 c. Зам. № 2017-266. Ціна 13,70₴

Анотація

Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки бакалаврської дипломної роботи, її оформлення та захисту, а також структура випускної кваліфікаційної роботи, необхідні довідкові дані.

Призначені для студентів електронних спеціальностей напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи».

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю., 2017, 51 c. Зам. № 2017-267. Ціна 29,50₴

Анотація

Наведені методика, основні формули і довідкові дані необхідні для розрахунків транзисторів і транзисторних структур, а також практичні рекомендації щодо використання таких розрахунків при проектуванні приладів твердотільної електроніки.

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» в межах дисципліни «Твердотільна електроніка».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциплін «Твердотільна електроніка» та «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки» щодо виконання розрахунків і проектування плівкових елементів гібридних інтегрованих схем, напрями підготовки «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи». Уклад.: Кравченко Ю. С., 2017, 29 c. Зам. № 2017-268. Ціна 17,25₴

Анотація

Наведені методика, основні формули і довідкові дані, необхідні для розрахунків плівкових елементів гібридних інтегрованих схем, а також практичні рекомендації щодо використання таких розрахунків при проектуванні приладів мікроелектроніки.

Призначені як додатковий матеріал при організації самостійної роботи студентів напрямів «Мікро- та наноелектроніка» і «Електронні пристрої та системи» в межах дисциплін «Твердотільна електроніка» і «Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки».

Методичні вказівки до виконання ЛР з дисц. «Приводи автоматизованого устаткування» студентами спеціальності 133 - Галузеве машинобудування. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Коцюбівський Р. П., Манжілевський О. Д., 2017, 17 c. Зам. № 2017-269. Ціна 10,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведено необхідні теоретичні відомості, порядок виконання, завдання до кожної лабораторної роботи.

Призначені для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»

Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Прикладна оптика. Ч.1. Основи теорії оптичних систем. Навчальний посібник, 2017, 101 c. Зам. № 2017-270. Ціна 67,60₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття та закони геометричної оптики, викладені основи теорії оптичних систем, необхідні для розуміння принципів побудови оптичних зображень, критеріїв їх якості, принципів роботи оптичних приладів та їх характеристик.

Навчальний посібник розроблений у відповідності до плану кафедри та навчального плану дисципліни «Прикладна оптика».

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-271. Ціна 24,30₴

Анотація

В методичних вказівках подано теоретичні основи та наведено приклади розв’язання задач з дисципліни із розрахунками циклів енергетичних установок. Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання та містять практичні завдання до контрольних робіт з індивідуальними числовими даними.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання. Уклад.: Остапенко О. П., 2017, 42 c. Зам. № 2017-272. Ціна 22,35₴

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні основи законів енергоперетворень в енергетичних установках з метою їх застосування для дослідження і аналізу ефективності циклів енергетичних установок, подані лабораторні роботи з дослідження термо-динамічних циклів енергетичних установок за допомогою аналітичних програм в середовищі Excel.

Методичні вказівки до СРС з дисц. «Вступ до фаху», спеціальність «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 27 c. Зам. № 2017-273. Ціна 16,10₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання організації викладання дисципліни “Вступ до фаху”, наведені розрахункові завдання, приклади їх розв’язання, індивідуальні завдання для поглибленого вивчення окремих тем, контрольні питання та приклади тестових завдань.

Головченко О. М., Нанака О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології». Частина 1. Експлуатацiя устаткування пpомислової котельні на газовому та рідкому паливі. Лабораторний практикум, 2017, 146 c. Зам. № 2017-274. Ціна 74,90₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто питання експлуатації устаткування пpомислової котельні на газовому та pідкому паливі. Для самостійної роботи студентів подані теоретичні основи експлуатації котельні у вигляді запитань та відповідей на них. Наведений опис комп’ютерної технології навчання енергетиків «КТН-Е». Розглянуті методики виконання лабораторних робіт на комп’ютерних тренажерах.

Призначений для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Уклад.: Черняк О. І., Ткаченко О. М., 2017, 48 c. Зам. № 2017-275. Ціна 25,60₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування, вимоги до змісту розділів пояснювальної записки до курсової роботи та її оформлення. Наведено завдання до курсової роботи, зразки оформлення титульного аркуша та індивідуального завдання.

Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Гідравлічні та аероди-намічні машини» та «Математичні методи розв’язання інженерних задач» (приклади завдань до СРС і контрольних робіт) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Бадьора Н. П., Колісник О. П., 2017, 30 c. Зам. № 2017-276. Ціна 16,70₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання завдань на ЕОМ і дозволяють здійснювати проектування гідрообладнання для різноманітного технологічного обладнання. Програми до завдань написані алгоритмічною мовою Turbo Pascal 7.1. Вихідні дані для обчислень видаються відповідно до завдання на курсову чи контрольну роботу або вказуються викладачем, посилаючись на таблиці, що розміщені у кожному завданні.

Методичні вказівки до вивчення дисциплін до вивчення дисциплін «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (приклади завдань для СРС) для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція») всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Колісник О. П., Бадьора Н. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-277. Ціна 24,30₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до вимог, викладених в навчальних програмах з дисциплін: «Прикладна механіка рідин та газів», «Гідро- та аеродинаміка систем ТГПіВ», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» для студентів напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»). Методичні вказівки призначені для виконання самостійної роботи студентів при підготовці до контрольних робіт, колоквіумів, а також заліку чи іспиту.

Мартинюк В. В., Жагловська О. М. Статистична фізика. Навчальний посібник, 2017, 81 c. Зам. № 2017-278. Ціна 42,65₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються питання статистичної фізики разом з термодинамікою. В основу покладено метод Гіббса. Всі конкретні задачі статистики досліджені за допомогою загальних методів. При викладенні основ класичної статистики розглядається з самого початку статистичний розподіл для малих частин системи (підсистем), а не для замкнених систем в цілому. Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» з курсів «Статистична фізика» та «Фізичні основи електроніки».

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., 2017, 45 c. Зам. № 2017-279. Ціна 24,45₴

Анотація

У методичних вказівках визначаються мета і завдання дипломного проектування та дипломних робіт, зазначаються їх тематика і організація виконання, наводяться: загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки та графічної частини; організація та порядок захисту; критерії оцінювання якості; освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю.

Призначені для студентів зі спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування".

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи». Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Поліщук Л. К., 2017, 43 c. Зам. № 2017-280. Ціна 24,45₴

Анотація

У методичних вказівках визначаються мета і завдання магістерської кваліфікаційної роботи, зазначається їх тематика і організація виконання, наводяться: загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки та графічної частини; організація та порядок захисту; критерії оцінювання якості; освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю.

Призначені для студентів спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування".

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання. Уклад.: Обертюх Р. Р., 2017, 35 c. Зам. № 2017-281. Ціна 20,45₴

Анотація

У методичних вказівках викладено основні методичні рекомендації для планування і організації самостійної та індивідуальної роботи студентів (СРС та ІРС) з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки», а також наведена інформація про форми та контроль СРС, зміст ІРС і завдання на домашню контрольну роботу для студентів заочної форми навчання. У розділі методичних вказівок до практичних занять наведено мету цих занять, інформацію про форми їх організації та тематику, а також приклади розв’язання та оформлення задач за змістом дисципліни і умови задач з відповідями для самостійної роботи.

Методичні вказівки призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання. Уклад.: Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., 2017, 31 c. Зам. № 2017-282. Ціна 18,60₴

Анотація

У методичних вказівках викладено основні методичні рекомендації для планування і організації самостійної (СРС) та індивідуальної роботи (ІРС) студентів із дисципліни «Деталі машин», а також наведена інформація про форми та контроль СРС, зміст ІРС (курсового проекту) для денної та заочної форм навчання. У розділі методичних вказівках до практичних занять наведено мету цих занять, інформацію про форми їх організації та тематику, а також приклади розв’язування та оформлення задач за змістом дисципліни і умови задач з відповідями для самостійної роботи.

Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Деталі машин. Лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-283. Ціна 48,55₴

Анотація

Лабораторний практикум складено відповідно до програми дисципліни «Деталі машин». В практикумі наведені детальні описання лабораторного обладнання та устаткування, що розглядаються, а також інструкції до виконання лабораторних робіт, зміст яких охоплює практичні питання основних розділів дисципліни. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості і запитання для самоконтролю, що дає змогу студентам самостійно перевірити рівень набутих знань.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю., 2017, 28 c. Зам. № 2017-284. Ціна 17,15₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання. Основне завдання – допомогти набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технологічних задач розробки технологічних процесів зварювання тиском та вибору обладнання. Методичні вказівки містять необхідні відомості для виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском».

Архіпова Т. Ф., Осадчук А. Ю. Прикладне матеріалознавство. Навчальний посібник, 2017, 60 c. Зам. № 2017-285. Ціна 31,25₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті фізичні основи растрової електронної мікроскопії. Описано схеми та принцип роботи сучасних моделей електронних мікроскопів, методи підготовки препаратів та найбільш доступні та популярні методи дослідження структури металів та сплавів. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Прикладне матеріалознавство» і рекомендується для використання магістрами спеціальності 8.050504(03) – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Смирнов Є. В., Огневий В. О. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку. Проектування підвіски автомобіля. Навчальний посібник, 2017, 78 c. Зам. № 2017-286. Ціна 41,35₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті основні принципи проектування підвіски автомобіля. Посібник ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами. Навчальний посібник стане в нагоді студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» при вивченні дисципліни «Автомобілі», а також під час підготовки до лабораторних робіт та виконання курсового проекту.

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-288. Ціна 82,75₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто порядок визначення основних експлуатаційних властивостей автомобіля. Наведені методики розрахунків елементів конструкції автомобіля. Подана методика тягово-швидкісного розрахунку автомобіля. Навчальний посібник ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами.

Навчальний посібник стане в нагоді студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» під час підготовки до лекційних занять з дисципліни «Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей».

Біліченко В. В., Добровольський О. Л., Огневий В. О., Смирнов Є. В. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. Лабораторний практикум, 2017, 86 c. Зам. № 2017-289. Ціна 59,05₴

Анотація

У лабораторному практикумі розглянуто порядок визначення основних експлуатаційних властивостей автомобіля. Наведені методики розрахунків елементів конструкції автомобіля. Представлена методика тягово-швидкісного розрахунків автомобіля. Лабораторний практикум ілюстровано принциповими та розрахунковими схемами.

Лабораторний практикум стане в нагоді студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» під час підготовки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі. Частина 2. Теорія експлуатаційних властивостей».

Біліченко В. В., Кужель В. П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : Навчальний посібник, 2017, 163 c. Зам. № 2017-290. Ціна 82,75₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті питання оптимізаційного моделювання та його використання на практиці, викладені основи методу, детально розглянуті питання розробки математичних моделей і статистичної обробки даних. Зроблений акцент на використанні методів оптимізації технологічних процесів автомобільного транспорту методами теорії масового обслуговування, статистичного імітаційного моделювання, мережевого планування, динамічного та лінійного програмування.

Розрахований на студентів спеціальностей «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Жагловська О. М., 2017, 34 c. Зам. № 2017-291. Ціна 18,65₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Технологічні основи електроніки». Курсова робота має за мету задачу поглибленого вивчення окремих розділів базового курсу, а також засвоєння основних навиків аналізу стану справ в галузі сучасних технологій в мікро- та нано-електроніці. Наведено опис основних етапів виконання роботи, методики розрахунку параметрів інтегральних МДН-транзисторів, технологічні маршрути створення КМДН інтегральних схем.

Методичні вказівки до СРС над розрахунково-графічними роботами з дисц. «Інженерна та комп'ютерна графіка». Уклад.: Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Корчевський Б. Б., 2017, 80 c. Зам. № 2017-292. Ціна 40,85₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічних завдань на першому курсі в першому семестрі при вивченні дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка". Містять приклади покрокового виконання розрахунково-графічних завдань, теоретичну умову та графічні варіанти завдань. Можуть бути використані студентами всіх напрямків для виконання відповідних графічних та розрахунково-графічних робіт.

Переддипломна практика. Методичні вказівки стосовно проходження переддипломної практики для підготовки фахівців. Галузь знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 132 – «Матеріалознавство».. Уклад.: Савуляк В. І., Шиліна О. П., 2017, 25 c. Зам. № 2017-293. Ціна 17,25₴

Анотація

В методичних вказівках подано порядок та організацію проведення переддипломної практики, правила оформлення, зміст та порядок захисту переддипломної практики. В додатках наведені необхідні обов’язкові документи, які є підставою на проведення практики та для зарахування на практику.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» напрями підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 –«Машинобудування», 6.070106 – «Автомобільний транспорт»,6.050504 – «Зварювання». Уклад.: Шиліна О. П., 2017, 43 c. Зам. № 2017-294. Ціна 26,65₴

Анотація

В методичних вказівках наведено теоретичні відомості до контрольних робіт. Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирышення конкретних технічних задач з дисципліни. Подано порядок та організація виконання, правила оформлення, зміст та порядок захисту контрольних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання» студентами напряму підготовки 6.050504 – Зварювання. Уклад.: Шиліна О. П., 2017, 34 c. Зам. № 2017-295. Ціна 21,60₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Основне завдання – допомогти студентам у виконанні, наповненні, оформленні курсового проекту з дисципліни «Наплавлення і напилювання»

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Уклад.: Савуляк В. І., Шиліна О. П., 2017, 38 c. Зам. № 2017-296. Ціна 23,80₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 132 – «Матеріало-знавство». Основне завдання – допомогти студентам у виконанні, наповненні, оформленні та захисті бакалаврської дипломної роботи.

Гайдамак О. Л., Савуляк В. І., Шиліна О. П. Проектування комплексів обладнання для напилювання. Лабораторний практикум, 2017, 56 c. Зам. № 2017-297. Ціна 30,50₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто актуальні способи нанесення функціональних покриттів та проектування відповідних розпилювальних пристроїв. Посібник розроблений відповідно з планом кафедри та програми до дисципліни "Проектування комплексів обладнання для напилювання".

Лабораторний практикум призначено для студентів підготовки магістрів зі спеціальності 132 – "Матеріалознавство", спеціалізація – "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій".

Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Екологічні аспекти виробництва енергії» для студентів напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика». Уклад.: Боднар Л. А., 2017, 47 c. Зам. № 2017-298. Ціна 28,80₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів наведено методи розрахунку шкідливих викидів від котельних та газотурбінних установок, приклади розвʼязання задач та завдання на самостійну та індивідуальну роботу.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Етика та психологія ділових відносин» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчанні. Уклад.: Прищак М. Д., 2017, 20 c. Зам. № 2017-299. Ціна 12,30₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання. У вказівках наводяться варіанти контрольних робіт, рекомендації до їх виконання та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни «Етика та психологія ділових відносин».

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психологія управління в організації» для студентів спеціальності 7.060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання. Уклад.: Прищак М. Д., 2017, 39 c. Зам. № 2017-300. Ціна 21,75₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до здачі іспитів студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни «Етика та психологія ділових відносин».

Чепурний М. М., Степанова Н. Д. Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств. Навчальний посібник, 2017, 159 c. Зам. № 2017-302. Ціна 105,45₴

Анотація

В посібнику викладено принципи виробництва енергоносіїв у комбінованих енергоустановках, методи розрахунку теплових схем таких установок, показників ефективності їх роботи, а також принципи виробництва стисненого повітря у компресорних установках, принципи підготовки та розподілу стисненого повітря, води і палива на промисловому підприємстві. В посібнику наведено приклади розрахунків, завдання для практичних занять та самостійної роботи.

Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Математичні методи і моделі теплоенергетичного обладнання : навчальний посібник. Навчальний посібник, 2017, 81 c. Зам. № 2017-303. Ціна 43,20₴

Анотація

В посібнику розглянуто методи розв’язання систем лінійних та нелінійних рівнянь, диференціальних рівнянь, методи інтерполяції та апроксимації даних, загальні характеристики та основи математичного моделювання робочих процесів в теплоенергетичному обладнанні, методи оптимізації та елементи теорії похибок. В посібнику наведені завдання для самостійної роботи студентів, вказівки до виконання розділу математичного моделювання в рамках підготовки бакалаврської дипломної роботи, завдання до контрольної роботи студентам заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами напряму підготовки «Радіотехніка». Уклад.: Семенов А. О., Коваль К. Ю., Савицький А. Ю., 2017, 56 c. Зам. № 2017-304. Ціна 33,15₴

Анотація

У методичних вказівках наведено вісім лабораторних робіт типової програми дисципліни «Електродинаміка та поширення радіохвиль», виконання яких ознайомить студентів з вимірювальною апаратурою НВЧ діапазону, допоможе отримати практичні навички у роботі з нею, що сприятиме поглибленню та закріпленню теоретичних знань з курсу. До кожної лабораторної роботи даються короткі теоретичні відомості, які складають мінімум знань для свідомого їх виконання.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» всіх форм навчання і можуть використовуватися студентами споріднених напрямків.

Воловик Ю. М., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці. Лабораторний практикум, 2017, 94 c. Зам. № 2017-305. Ціна 64,20₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведені тринадцять лабораторних робіт першої та другої частин курсу "Сигнали та процеси в радіотехніці", який охоплює такі розділи: детерміновані сигнали, спектральний аналіз сигналів, лінійні та нелінійні радіотехнічні кола, проходження детермінованих і випадкових сигналів крізь радіотехнічні кола, процеси генерування, модуляції та детектування радіосигналів.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності 172 – "Телекомунікації та радіотехніка" усіх форм навчання і може бути корисним для студентів суміжних спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів спеціальності «Будівництво»та «Теплоенергетика». Уклад.: Лялюк О. Г., Сердюк В. Р., 2017, 48 c. Зам. № 2017-307. Ціна 28,70₴

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень". Запропоновано орієнтований план оформлення пояснювальної записки.

Курсова робота містить обґрунтування ефективності інноваційних рішень за основними критеріями, приймання оптимальних інвестиційних рішень в умовах невизначеності, ризику, обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними строками, умовами реалізації та джерелами фінансування.

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Уклад.: Зянько В. В., Фурик В. Г., 2017, 26 c. Зам. № 2017-308. Ціна 21,75₴

Анотація

У даних методичних вказівках до виконання курсової роботи наводяться основні вимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, змісту та структури курсової роботи, її оформлення, базова тематика, а також рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа». Уклад.: Іщенко В. А., 2017, 34 c. Зам. № 2017-310. Ціна 21,65₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів екологічних спеціальностей та містять теоретичний і практичний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Савчук Т. О., Ваховська Л. М., 2017, 50 c. Зам. № 2017-312. Ціна 30,25₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера”, а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсової роботи, яким чином оформляти курсову роботу.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., 2017, 53 c. Зам. № 2017-313. Ціна 29,80₴

Анотація

У першій частині методичних вказівок подаються короткі теоретичні відомості та практичні завдання з основ теорії ймовірності, наведені програма дисципліни, варіанти завдань, приклади розв’язування типових задач та рекомендації до виконання контрольної роботи. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів всіх форм навчання нематематичних спеціальностей, які вивчають дисципліни «Спецглави математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та інші.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. «Схемотехніка» для студентів напряму підготовки «Мікро- та наноелектроніка». Уклад.: Ратушний П. М., Павлюк О. А., 2017, 63 c. Зам. № 2017-314. Ціна 37,35₴

Анотація

В даних методичних вказівках наводяться теоретичні відомості з тем дисципліни «Схемотехніка», а також порядок виконання робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів напрямку підготовки – «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство». Уклад.: Гарнага В. Л., Дудар І. Н., 2017, 44 c. Зам. № 2017-315. Ціна 26,60₴

Анотація

У методичних вказівках викладено основні положення та вимоги до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 6.050601. Уклад.: Степанов Д. В., 2017, 40 c. Зам. № 2017-316. Ціна 24,40₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання організації викладання дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств», наведені індивідуальні завдання, приклади їх розв’язання, контрольні запитання та тести, необхідний довідковий матеріал розміщений у додатках.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки:«Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка. Уклад.: Адлер О. О., 2017, 32 c. Зам. № 2017-317. Ціна 18,05₴

Анотація

У методичних вказівках розглянутий порядок виконання, пояснення та поради до підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Мікро- та наносистемна техніка», «Біомедична інженерія», «Електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка».

Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Слободянюк О. В. Локальні електроенергетичні системи. Навчальний посібник, 2017, 141 c. Зам. № 2017-318. Ціна 72,10₴

Анотація

В посібнику розглянуто засоби і способи регулювання напруги як одного з основних показників якості електроенергії з метою оптимізації режиму роботи енергосистеми і, як наслідок, споживачів. Посібник розроблено згідно з планом кафедри і програмою дисципліни “Електричні системи та мережі” та призначено для студентів спеціальності “Електричні системи та мережі”, також він може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

Боровська Т. М., Северілов В. А., Северілов П. В.,Васюра А. С., Юхимчук М. С. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ. Навчальний посібник, 2017, 143 c. Зам. № 2017-319. Ціна 73,55₴

Анотація

В посібнику розглянуто ряд задач, що становлять основу першої частини стандартного курсу теорії управління. Посібник має дві форми – електронна книга, що виконана в середовищі математичного пакета і звичайний «паперовий» посібник. Це дає багато переваг, зокрема, дозволяє інтенсифікувати навчання і відкриває простір для самостійних досліджень. Посібник є частиною комплексу методичного забезпечення, що повністю охоплює весь стандартний курс теорії автоматичного управління. Матеріали посібника – авторські. В останньому розділі подано нові задачі моделювання, аналізу і синтезу мікропроцесорних систем. Посібник призначено для широкого кола інженерних спеціальностей.

Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ. Навчальний посібник, 2017, 110 c. Зам. № 2017-321. Ціна 57,50₴

Анотація

В посібнику розглянуті грубодисперсні системи, гідродинаміка систем гідро- та пневмотранспорту частинок, характеристики двофазних газорідинних потоків в котлоагрегатах та випарних апаратах, особливості тепло- і масообміну в багатокомпонентних середовищах. В посібнику наведений лекційний матеріал, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, необхідні довідкові дані. Навчальний посібник корисний для інженерів, які займаються проблемами багатокомпонентних та багатофазних середовищ в теплоенергетиці.

Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Кулаков П. І., Овчинников К. В. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання. Лабораторний практикум, 2017, 77 c. Зам. № 2017-324. Ціна 41,65₴

Анотація

Лабораторний практикум призначений для організації лабораторних робіт з дисципліни «Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання» у середовищі CCS з використанням макетної плати LaunchPad для студентів спеціальності 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Для полегшення самостійного виконання завдань наводяться теоретичні відомості та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Схемотехніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 51 c. Зам. № 2017-325. Ціна 30,95₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Схемотехніка», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пристрої цифрової електроніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 51 c. Зам. № 2017-326. Ціна 30,95₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Схемотехніка», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 44 c. Зам. № 2017-327. Ціна 26,60₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Електронні системи», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 1 : лабораторний практикум, 2017, 91 c. Зам. № 2017-331. Ціна 59,90₴

Анотація

Лабораторний практикум присвячений розгляду лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» і містить методичні матеріали та теоретичні відомості, необхідні для їхнього виконання.

Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи ком’пютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2. Навчальний посібник, 2017, 104 c. Зам. № 2017-332. Ціна 70,15₴

Анотація

Матеріал лабораторного практикуму орієнтований на отримання навичок схемотехнічного моделювання в середовищі Orcad Pspice і може бути використаний у підготовці студентів електротехнічних спеціальностей та буде корисним для студентів, що вивчають автоматизоване проектування електронних пристроїв. Лабораторний практикум є базою також для курсового і дипломного проектування з можливістю моделювання роботи експериментального макета.

Хом’юк І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Хом’юк В. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою). Частина 1. Навчальний посібник, 2017, 199 c. Зам. № 2017-333. Ціна 130,85₴

Анотація

Метою даного посібника, який складається з двох частин, є допомога студенту-заочнику навчитися з найменшими витратами часу самостійно розв’язувати довільні задачі курсу «Вища математика». Основний принцип, яким керувались автори при підготовці даного посібника для студентів технічних вузів – підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки з посиленням її прикладної технічної спрямованості. Істотною особливістю даного посібника є корисна систематизація та алгоритмізація теоретичного матеріалу, які використовуються при розв’язуванні відповідної контрольної роботи.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які займаються самоосвітою.

Кичак В. М., Стронський В. В., Бєлов В. С. Електрорадіовимірювання. Лабораторний практикум, 2017, 90 c. Зам. № 2017-334. Ціна 47,20₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуті основні питання Теорії та практики електрорадіовимірювань, вимірювальні пристрої. Він розроблений у відповідності з програмою дисциплін «Електрорадіовимірювання» та «Виробниче навчання». Лабораторний практикум буде корисним студентам галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» під час навчального процесу, а також може бути корисним для викладачів та фахівців з радіотехніки та телекомунікацій.

Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Комп’ютерна стеганографія. Навчальний посібник, 2017, 150 c. Зам. № 2017-335. Ціна 99,65₴

Анотація

В посібнику розглянуто питання, що відносяться до одного з перспектив-них напрямків інформаційної безпеки – стеганографії. Розглядаються основні проблеми і методи стеганографії.

Описано відомі методи приховування інформації у цифрових зображеннях, зокрема векторного формату, у відео файлах, а також у текстовому та звуковому середовищі. Наведено відомості про прикладні напрямки комп’ютерної стеганографії, а саме: приховані канали у комп’ютерних мережах, технології цифрових водяних знаків і цифрових відбитків.

Посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека», а також для фахівців, що працюють в галузі захисту інформації.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронні системи» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Білинський Й. Й., Книш Б. П., 2017, 14 c. Зам. № 2017-336. Ціна 9,95₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка наводиться в цих вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 14 c. Зам. № 2017-337. Ціна 9,95₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто завдання та алгоритм самостійної роботи студентів на всіх етапах навчального процесу. В основі самостійної роботи лежить програма дисципліни, яка наводиться в цих вказівках. Наведено комплект завдань, які студент може використовувати для самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання в електроніці» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2017, 46 c. Зам. № 2017-338. Ціна 27,25₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Моделювання в електроніці», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Огородник К. В., Книш Б. П., Ратушний П. М., ЛазарєвО. О. Моделювання в електроніці. Навчальний посібник, 2017, 116 c. Зам. № 2017-339. Ціна 77,70₴

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основи теорії моделювання в електроніці. Зокрема розглядаються питання: моделювання за допомогою PSpice OrCAD, моделі сигналів і компонентів аналогової та цифрової електроніки.

Метою навчального посібника є ознайомлення читача з сучасними принципами моделювання електронних систем. Значна увага приділяється опису елементів електроніки.

Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Моделювання в електроніці» та розраховано для студентів спеціальності 171 – «Електроніка».

Риндюк В. І., Коц І. В., Риндюк С. В. Інформатика. Приклади і завдання з обчислювальної математики та теоретичної механіки для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2017, 76 c. Зам. № 2017-340. Ціна 52,35₴

Анотація

В посібнику для розв’язання задач обчислювальної математики і статики в теоретичній механіці використовується редактор WORD, електронні таблиці EXCEL та програмна система автоматизованого проектування КОМПАС.

Наведені приклади виконання завдань є достатніми для засвоєння відповідних методик розрахунків на комп’ютері. Посібник містить 30 варіантів завдань з кожної тематики, які можна використовувати для індивідуальних завдань з вищої математики, інформатики (практикум) та теоретичної механіки (статика).

Рекомендується для студентів денної та заочної форми навчання, магістрантів та аспірантів за напрямками підготовки «Будівництво та цивільна інженерія» та «Теплоенергетика».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 1 для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Ратушняк Г. С., Колесник К. В., 2017, 23 c. Зам. № 2017-343. Ціна 15,75₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія.

У цих методичних вказівках до виконання лабораторних робіт наводяться методики та приклади розрахунку основних елементів та компонентів системи гарячого водопостачання, необхідні під час вивчення дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві». Частина 2 для студентів спецільності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Колесник К. В., 2017, 32 c. Зам. № 2017-344. Ціна 20,15₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія.

У цих методичних вказівках для лабораторних робіт наводяться методика та приклади розрахунку основних елементів та компонентів системи гарячого водопостачання до вивчення дисципліни «Трубопровідні мережі в будівництві».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Цирульник С. М., 2017, 26 c. Зам. № 2017-345. Ціна 16,45₴

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичні положення, завдання та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектура комп’ютерів». Розглянуті підходи до проектування традиційних та перспективних мікропроцесорних систем, способів створення та керування такими системами.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2017, 36 c. Зам. № 2017-347. Ціна 22,25₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи студентів-будівельників над виконанням бакалаврської дипломної роботи.

Даються рекомендації щодо процедури виконання бакалаврської дипломної роботи, її складу і обсягу, правила оформлення роботи, вказівки щодо виконання окремих її розділів.

Шевченко А. В., Гречанюк М. С. Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка». Конспект лекцій, 2017, 124 c. Зам. № 2017-349. Ціна 82,80₴

Анотація

Конспект лекцій складено відповідно до програми з інженерної графіки для студентів всіх форм навчання, може використовуватись для студентів всіх спеціальностей. Він містить необхідний теоретичний матеріал для успішного засвоєння навчального курсу.

Тести з української літератури ХХ століття для слухачів заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення центру довузів-ської підготовки. Частина ІІ. : методичні вказівки. Уклад.: Азарова Л. Є, Олійник Л. І., Андрощук К. М., 2017, 48 c. Зам. № 2017-350. Ціна 28,70₴

Анотація

У методичних вказівках подано тестові завдання різного рівня складності з української літератури ХХ століття. Завдання складено відповідно до чинних програм та вимог ЗНО з української мови та літератури. Мета видання – повноцінна та кваліфікована допомога випускникам шкіл в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Для випускників, абітурієнтів, слухачів ЦДП, викладачів української мови та літератури.

Осадчук О. В., Гаврілов Д. В., Савицький А. Ю., Звягін О. С. Проектування пристроїв генерування та формування сигналів. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-351. Ціна 65,70₴

Анотація

В посібнику розглянуті основні питання генерування та формування сигналів, наведено рекомендації щодо проектування структурної схеми та окремих каскадів передавальної техніки, розрахунку та моделювання із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» всіх кваліфікаційних рівнів.

Азарова Л. Є. , Горчинська Л. В. , Франчук Н. Л. , Поздрань Ю. В. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. Навчальний посібник, 2017, 86 c. Зам. № 2017-352. Ціна 59,05₴

Анотація

Матеріал посібника містить таблиці з граматичним матеріалом, які спрямовані на продуктивне засвоєння та максимальну активізацію комунікативних моделей та їхнє лексичне наповнення з метою якнайшвидшої мовленнєвої адаптації студентів, що сприятимуть оволодінню студентами-іноземцями лексико-граматичними конструкціями в навчальній та науково-професійній сферах спілкування.

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців 1–5 курсів, які згідно з навчальним планом оволодівають українською мовою як основною для навчання в україномовному ВНЗ.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів другої вищої освіти спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Інформаційна безпека». Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А., 2017, 24 c. Зам. № 2017-353. Ціна 14,20₴

Анотація

У методичних вказівках викладено вимоги до змісту розділів пояснювальної записки до курсової роботи та її оформлення. Наведено завдання до курсової роботи, зразки оформлення титульного аркуша та індивідуального завдання. Надано список літератури. Методичні вказівки можуть використовуватись для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання та для самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Уклад.: Захарченко С. М., Кадук О. В., 2017, 22 c. Зам. № 2017-354. Ціна 14,30₴

Анотація

Методичні вказівки підготовлено відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Метою курсового проекту є забезпечення поглибленого вивчення розділів базового курсу, а також засвоєння основних навиків щодо проектування комп’ютерних мереж. Подано зміст, тематику, обсяг графічної та текстової частин курсового проектування. Викладено вимоги до виконання пояснювальної записки, а також наведено приклади оформлення технічного завдання, титульного аркуша та інших обов’язкових елементів.

Яремчук Ю. Є., Катаєв В. С., Сінюгін В. В., Гижко М. Ю., Дьогтєва І. О. Основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник, 2017, 128 c. Зам. № 2017-355. Ціна 65,80₴

Анотація

В посібнику розглядаються питання, що належать до галузі комп’ютерної техніки. Розглядаються основи організації обчислювальних процесів, методи оцінювання стану і діагностики режимів функціонування й експлуатації ЕОМ та комп’ютерних систем.

Мельничук Л. М. Економіка та організація виробництва в електрогосподарствах підприємств. Навчальний посібник, 2017, 112 c. Зам. № 2017-356. Ціна 58,00₴

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади економіки та органі-зації виробництва в електрогосподарствах промислових і енергетичних підприємств та наведені методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізацій: «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менедж-мент» «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електро-механічні системи автоматизації та електропривод».

Кузьмін І. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник, 2017, 116 c. Зам. № 2017-359. Ціна 59,80₴

Анотація

В настоящем учебном пособии дано определение науки как непосредственной производительной силы. Изложены особенности научно-технического прогресса и научно-технической революции, классификация наук, общие методы и формы научного познания, а также виды и структура наук, теория критериев оценки эффективности качества и оптимальности систем научного исследования, а также особенности научных исследований Вселенной и человека во Вселенной, потенциальная и реальная модели Бога.

В пособии также названы по разделам темы научных рефератов и практических занятий.

Предназначено для студентов, аспирантов, инженеров и преподавателей, за-нимающихся научно-исследовательской работой.

Архіпова Т. Ф. Електронно-променеві технології. Лабораторний практикум, 2017, 84 c. Зам. № 2017-360. Ціна 44,55₴

Анотація

Лабораторний практикум укладено відповідно до програми курсу «Електронно-променеві технології» для студентів спеціальностей: 131 – «Прикладна механіка»; 133 – «Галузеве машинобудування»; 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»; 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».

Лабораторний практикум може бути корисним також для спеціалістів, аспірантів й магістрів. Основне завдання – допомогти набути практичних навичок у застосуванні теоретичних знань для вирішення конкретних технологічних задач з використання концентрованих потоків енергії.

Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В. Будівельне матеріалознавство. Збірник задач, 2017, 62 c. Зам. № 2017-361. Ціна 32,60₴

Анотація

У збірнику задач та розрахунків наведені задачі та розрахунки (розв’язання найбільш типових задач) за розділами: основи будівельного матеріалознавства, будівельна кераміка, мінеральні в’яжучі речовини, бетони та бетонознавство, органічні матеріали та вироби.

Збірник задач та розрахунків розроблений відповідно до плану кафедри та навчальної програми дисципліни «Будівельне матеріалознавство».

Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Приктикум, 2017, 86 c. Зам. № 2017-362. Ціна 57,20₴

Анотація

В практикумі розглянуто фундаментальні основи проведення практичного аналізу банківських операцій, оцінювання стану комерційних банків, наведено питання для самостійного контролю. Практикум розроблено відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Банківський менеджмент».

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І., 2017, 119 c. Зам. № 2017-363. Ціна 61,70₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено основи теорії і практики підприємництва як провідної форми господарювання в Україні.

Може бути використаний студентами бакалаврського напряму „Менеджмент” при вивченні навчальної дисципліни „Основи підприємництва”.

Козловський В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІI., 2017, 116 c. Зам. № 2017-364. Ціна 59,80₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено основи теорії і практики підприємництва як провідної форми господарювання в Україні.

Може бути використаний студентами бакалаврського напряму „Менеджмент” при вивченні навчальної дисциплін „Основи підприємництва”.

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І., 2017, 142 c. Зам. № 2017-366. Ціна 72,65₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні і практичні питання організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні, розкрито основні класичні теорії, а також досліджений економічний вплив на економіку країни тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх спеціальностей при вивченні економічних дисциплін.

Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина IІ., 2017, 143 c. Зам. № 2017-367. Ціна 73,20₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні і практичні питання організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні, розкрито основи митного та валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх спеціальностей при вивченні економічних дисциплін.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бондар А. В., 2017, 26 c. Зам. № 2017-368. Ціна 16,45₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок самостійно засвоювати теоретичні знання для вирішення завдань з будівельного матеріалознавства.

Поліщук Л. К., Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Лабораторний практикум, 2017, 118 c. Зам. № 2017-369. Ціна 60,60₴

Анотація

Лабораторний практикум складено відповідно до програми дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання». У роботі наведені детальні описання лабораторного обладнання та устаткування, що розглядаються, а також інструкції до лабораторних робіт, зміст яких охоплює практичні питання основних розділів дисципліни. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості і запитання для самоконтролю, що дають змогу студентам самостійно перевірити набуті знання.

Краєвський В. О. Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння у частинних похідних та їх аналіз в системі Maple. Ч. 2. Навчальний посібник, 2017, 130 c. Зам. № 2017-370. Ціна 68,70₴

Анотація

У навчальному посібнику наведено основні поняття і означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь. Розглянуто низку фізичних процесів, які приводять до диференціальних рівнянь із частинними похідними. Підібрано достатню кількість задач для розв’язання на практичних заняттях та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання прикладів з кожної теми, надається 100 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт. Розглянуто можливість застосування математичного додатка Maple для розв'язання відповідних задач.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електрична частина станцій та підстанцій. Лабораторний практикум, 2017, 100 c. Зам. № 2017-371. Ціна 52,40₴

Анотація

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань високовольтного обладнання електричних станцій та понижуваль-них підстанцій, а також готують студентів до вивчення спеціальних дисциплін. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні станції та підстанції».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від'ємним опором» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» . Уклад.: Осадчук В. С., Жагловська О. М., Крилик Л. В., 2017, 28 c. Зам. № 2017-373. Ціна 17,95₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прилади з від’ємним опором» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Прилади з від’ємним опором».

Методичні вказівки до розв’язання задач підвищеної складності з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Коваль А. М., Кацив С. Ш., 2017, 61 c. Зам. № 2017-375. Ціна 35,25₴

Анотація

У методичних вказівках наведено понад 60 задач підвищеної складності з теоретичних основ електротехніки, 16 з яких розв’язано з детальними поясненнями та викладками, а решта запропонована для самостійної роботи. На початку кожного розділу дано методичні рекомендації до розв’язання задач з відповідної теми. Основна увага була приділена особливостям розв’язання олімпіадних задач, що потребують прийняття нестандартних рішень і прийомів.

Методичні вказівки розраховані на студентів, аспірантів і викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco. Навчальний посібник, 2017, 136 c. Зам. № 2017-379. Ціна 69,00₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто особливості побудови захищених комп’ютерних мереж різного типу на основі використання обладнання компанії Cisco.

Видання містить вісім теоретичних розділів та лабораторний практикум. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для виконання налаштування обладнання компанії Cisco.

Навчальний посібник призначено для студентів спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Кібербезпека».

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів ЗФН ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки». Уклад.: Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М., 2017, 70 c. Зам. № 2017-380. Ціна 40,20₴

Анотація

У даних методичних вказівках наведено варіанти контрольних завдань, стислі теоретичні відомості та приклади розв’язання завдань.

Методичні вказівки до КП з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ОКР «бакалавр», галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки». Уклад.: Месюра В. І., Ваховська Л. М., Арсенюк І. Р., 2017, 44 c. Зам. № 2017-381. Ціна 26,55₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації щодо процесу організації роботи над курсовим проектом, виконання його конкретних розділів, а також оформлення і захисту курсового проекту.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки «Біомедична інженерія». Уклад.: Костішин С. В., 2017, 24 c. Зам. № 2017-385. Ціна 15,80₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до підготовки студентів з дисципліни «Інформатика» в позааудиторний час згідно з навчальною та робочою програмами даної дисципліни. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для їх самостійного опрацювання студентами, а також відомості щодо організації самостійної роботи з дисципліни.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія» денної форми навчання.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка та конструювання» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати». Уклад.: Костішин С. В., 2017, 20 c. Зам. № 2017-386. Ціна 12,10₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до підготовки студентів з дисципліни «Комп’ютерна графіка та конструювання» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури для їх самостійного опрацювання студентами. Наведено відомості щодо організації вивчення дисципліни. Наведено вимоги до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи магістрантами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М., 2017, 38 c. Зам. № 2017-388. Ціна 22,90₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи магістрантів-будівельників над виконанням магістерської кваліфікаційної роботи.

Даються рекомендації щодо процедури виконання магістерської кваліфікаційної роботи, її складу і обсягу, правила оформлення роботи, вказівки щодо виконання окремих розділів.

Слободяник А. Д., Мельник М. Д. Фізика. Аудиторна, самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 180 c. Зам. № 2017-390. Ціна 102,50₴

Анотація

Збірник задач з фізики розроблено відповідно до програми курсу фізики у вищих інженерно-технічних навчальних закладах. До кожного розділу програми подано відповідну кількість тематичних задач. На початку кожного параграфа наведено основні формули, необхідні для розв’язування запропонованих задач. До кожної теми розглянуто особливості розв’язування типових задач.

Рекомендовано для студентів інженерних спеціальностей та студентів-заочників.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2017, 40 c. Зам. № 2017-391. Ціна 24,40₴

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та написання курсової роботи, її оформлення та підготовка до захисту. Рекомендації щодо оформлення курсо-вої роботи викладені відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами спеціальностей машино-, радіо-, приладобудівного, будівельного, інформаційного, а також екологічного напрямів денної форми на-вчання для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Економіка та органі-зація виробництва».

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2017, 40 c. Зам. № 2017-392. Ціна 24,40₴

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та написання курсової роботи, її оформлення та підготовка до захисту. Рекомендації щодо оформлення курсової роботи викладені відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами технічних спеціальностей машино-, радіо-, приладобудівного, будівельного, інформаційного, а також екологічного напрямів денної форми навчання для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси». Уклад.: Лозінський Д. О., 2017, 42 c. Зам. № 2017-393. Ціна 26,55₴

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал та приклади до виконання курсової роботи з дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси та САП верстатів з ЧПК» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» всіх форм навчання. Матеріали вказівок можуть використовуватись під час дипломного проектування зі спеціальності «Прикладна механіка».

Методичні вказівки виконано згідно з програмою дисципліни «Роботизовані технологічні комплекси та САП верстатів з ЧПК» ВНТУ.

Буда А. Г., Корчевський Б. Б. Питання та задачі самоконтролю знань студентів машинобудівних та будівельних спеціальностей в розділі «Нарисна геометрія». Навчальний посібник, 2017, 87 c. Зам. № 2017-394. Ціна 49,45₴

Анотація

Навчальне видання призначено для засвоєння тем нарисної геометрії студентами першого курсу денної форми навчання. Містять в собі короткі теоретичні відомості, задачі, тести та по одному зразку подібних карток контролю знань при написанні контрольних робіт та колоквіумів студентами машинобудівних спеціальностей з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», студентами будівельних спеціальностей «Інженерна графіка».

Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. Організація автомобільних перевезень. Навчальний посібник, 2017, 139 c. Зам. № 2017-396. Ціна 80,60₴

Анотація

В посібнику розглядаються основи теорії транспортного процесу, технологія перевезення пасажирів та вантажів, форми та методи управління автомобільними перевезеннями.

Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальностей «Автомобілі та автомобільне господарство» та «Транспортні технології» усіх форм навчання.

Перевозніков С. І., Біліченко Н. О., Озеранський В. С. Теорія інформації та кодування. Навчальний посібник, 2017, 83 c. Зам. № 2017-397. Ціна 50,10₴

Анотація

Метою навчального посібника «Теорія інформації та кодування» є спроба наблизити теоретичні аспекти теорії інформації та кодування до їх практичного використання в розробках програмних засобів для збирання, передачі та обробки інформації, надати можливість студентам та фахівцям досконало розібратися у процесах кодування та стиснення повідомлень, засвоїти основні положення оцінювання кількості інформації, яка міститься у повідомленнях, що передаються та зберігаються.

Посібник може стати у нагоді викладачам і студентам вищих навчальних закладів як допоміжний матеріал для засвоєння дисципліни «Теорія інформації та кодування».

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з «Цивільного захисту». Уклад.: Поліщук О. В., Томчук М. А., 2017, 66 c. Зам. № 2017-398. Ціна 37,50₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації до вивчення теми «Стійкість роботи об’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях», а також підготовки та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Цивільний захист».

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 1.Лабораторний практикум, 2017, 64 c. Зам. № 2017-399. Ціна 37,35₴

Анотація

У лабораторному практикумі подано методи аналізу та розрахунку усталених режимів розподільних електричних мереж. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Пономарчук І. А., Колесник К. В. Опалення. Навчальний посібник, 2017, 127 c. Зам. № 2017-400. Ціна 74,60₴

Анотація

Посібник «Опалення» призначено для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить вісім розділів із описанням різновидів систем опалення.

В посібнику наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. Викладено класифікацію, особливості, відмінності та різновиди водяного, парового, газового, пічного та повітряного опалення. Запропоновано використання альтернативних джерел теплоти дя потреб опалення.

Перевірка знань іноземної мови (англійської) студентами перших курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль. Методичні вказівки. Уклад.: Присяжна О.Д., Варчук Л.В., 2017, 51 c. Зам. № 2017-401. Ціна 31,40₴

Анотація

Методичні вказівки сформовано відповідно до Програми з англійської мови з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов із використання тестів у навчальному процесі. Методичні вказівки охоплюють теоретичний і практичний матеріал усіх основних розділів курсу вивчення англійської мови і передбачають різні за функціональним призначенням завдання.

Призначено для студентів перших курсів усіх спеціальностей, а також використання їх викладачами, учителями та учнями, особливо випускних класів, та абітурієнтами, що сприятиме актуалізації і систематизації знань на різних етапах контролю і перевірки знань.

Методичні вказівки до виконання курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Оптотехніка» і спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Лазерна техніка та оптоінформатика». Уклад.: Дорощенков Г. Д., Заболотна Н. І., 2017, 56 c. Зам. № 2017-402. Ціна 34,45₴

Анотація

Методичні вказівки містять пояснення щодо вимог виконання та оформлення курсових робіт (проектів), бакалаврських дипломних робіт (проектів) і магістерських кваліфікаційних робіт в галузі лазерної та оптоелектронної техніки.

Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. Англійська мова для інженерів-механіків. Навчальний посібник, 2017, 67 c. Зам. № 2017-403. Ціна 40,00₴

Анотація

Посібник призначений для розвитку практичних умінь та навичок іншомовного спілкування та розуміння фахово спрямованої літератури іноземною мовою. Рекомендується використання посібника для підготовки студентів зі спеціальності «Прикладна механіка». Посібник містить навчальний матеріал, що відповідає програмі курсу англійської мови, яка вивчається у технічних ВНЗ. Завданням рукопису є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузі механічної інженерії.

Методичні вказівки для вивчення теми «Політична система суспільства» з курсу «Політологія» для студентів всіх спеціальностей. Уклад.: Кавка В. В., 2017, 52 c. Зам. № 2017-404. Ціна 31,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації до вивчення однієї з ключових тем дисципліни «Політологія» та організації самостійної роботи студентів.

Злепко С. М., Тимчик С. В., Федосова І. В. , Московко М. В. , Азархов О. Ю., Навроцька К. С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. Навчальний посібник, 2017, 146 c. Зам. № 2017-405. Ціна 84,90₴

Анотація

Навчальний посібник з дисципліни «Cучасні інформаційні технології в науці та освіті» містить найважливіші поняття про методи і принципи застосування інформаційних технологій при проведенні наукових досліджень та підготовці магістрів в галузі електроніки, радіотехніки, телекомунікацій та біомедичної інженерії денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів заочної форми навчання спеціально-стей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології». Уклад.: Співак О. Ю., 2017, 40 c. Зам. № 2017-406. Ціна 24,95₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки” для студентів заочної форми навчання подано зміст контрольних робіт, необхідний теоретичний матеріал для розв’язання задач і загальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки”.

Бурбело М. Й. Розрахунок внутрішнього електропостачання. Навчальний посібник, 2017, 124 c. Зам. № 2017-410. Ціна 72,50₴

Анотація

У навчальному посібнику висвітлені практичні аспекти побудови та функціонування систем електропостачання, що стосуються методів розрахунку електричних навантажень, розрахунку мереж внутрішнього електропостачання напругою до і вище 1000 В. Посібник розроблений відповідно до програми дисципліни «Системи електропостачання» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час проведення лекційних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Поплавський А. В., Хохлюк О. Ю., Горобець С. С. Логістика. Навчальний посібник, 2017, 100 c. Зам. № 2017-412. Ціна 59,40₴

Анотація

У посібнику наведені концептуальні основи логістики та розглянуті основні функціональні сфери логістики. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Логістика» і може бути рекомендований для студентів денної і заочної форм навчання.

Бурєнніков Ю. А., Лозінський Д. О. Технологічні основи машинобудування. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-413. Ціна 62,15₴

Анотація

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал до самостійної та індивідуальної роботи студентів, а також до виконання розрахунково-графічних завдань та контрольних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальностей «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.

Посібник може бути використаний також для виконання домашніх та індивідуальних завдань з дисципліни «Вступ до фаху» студентами спеціальності «Прикладна механіка».

Навчальний посібник виконано згідно з програмою дисципліни «Технологічні основи машинобудування» ВНТУ.

Яровий А. А., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Експертні системи. Частина 2. Навчальний посібник, 2017, 105 c. Зам. № 2017-414. Ціна 62,10₴

Анотація

В другій частині посібника розглядаються основні методи та моделі пошуку рішень в експертних системах, що базуються на дедуктивному та індуктивному логічному виведенні; наведено особливості логічного виведення в умовах ненадійних або неповних знань. Розглянуто питання щодо застосування при побудові моделей логічного виведення теорії ймовірностей, теорії Демпстера-Шефера, методики Перла та баєсових мереж довіри.

Посібник розроблений відповідно до плану кафедри комп’ютерних наук і призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, а також для всіх бажаючих ознайомитися з основами теорії експертних систем.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні». Уклад.: Муляр Ю. І. , Козлов Л. Г., Репінський С. В., 2017, 30 c. Зам. № 2017-415. Ціна 19,10₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться: мета та задачі дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» (спеціальність 131 – Прикладна механіка), рекомендації щодо вивчення дисципліни, програма дисципліни, теми лекційних, практичних та лабораторних занять, зміст індивідуального завдання (контрольної роботи для студентів заочної форми навчання), перелік питань для складання іспиту, задачі для індивідуального завдання, приклад виконання індивідуального завдання, критерії оцінювання відповідей на іспиті та список рекомендованої літератури.

О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Заюков, С. В. Королевська Безпека життєдіяльності : практикум, 2017, 98 c. Зам. № 2017-417. Ціна 58,75₴

Анотація

У практикумі викладено основні методики інженерних розрахунків параметрів захисту від небезпечних, шкідливих та факторів ураження навколишнього середовища. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів при підготовці бакалаврів.