Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ 2019 року

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 144 c. Зам. № 2019-001. Ціна 101,9₴

Анотація

У навчальному посібнику викладено теоретичні, навчально-методичні й практичні питання для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень». Розглянуто структуру курсу, інформаційне наповнення дисципліни, наведено навчально-методичні рекомендації з вивчення тем курсу та рекомендації з виконання індивідуального завдання.

Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», студентів економічних спеціальностей під час вивчення низки дисциплін, пов’язаних з організацією та управлінням інноваційною діяльністю підприємства.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2019, 32 c. Зам. № 2019-002. Ціна 25,05₴

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент». Запропоновано орієнтовний план виконання та оформлення пояснювальної записки.

Курсова робота включає вивчення та вдосконалення системи операційного менеджменту в організації за обраною тематикою. Сприяє закріпленню теоретичних знань в галузі менеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентами.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., 2019, 32 c. Зам. № 2019-003. Ціна 25,05₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до заліку, запропоновано тестові завдання, а також рекомендована література.

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О., 2019, 32 c. Зам. № 2019-004. Ціна 25,05₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, наведено теми індивідуальних завдань та питання для самоконтролю; базову тематику курсових робіт і вимоги до змісту, структури та оформлення курсової роботи; рекомендовану літературу.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. Практикум, 2019, 67 c. Зам. № 2019-006. Ціна 51,85₴

Анотація

Автори посібника виклали послідовність розрахунку та призначення режимів різання при проектуванні технологічних процесів виготовлення виробів машинобудування. Практикум призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування. Може використовуватись при виконанні курсових та дипломних проектів.

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. Курс лекцій, 2019, 150 c. Зам. № 2019-007. Ціна 112,85₴

Анотація

У курсі лекцій розкриваються загальні засади психології, педагогіки та методики викладання у вищій школі. Розглянуто філософсько-методологічні та психологічні основи трансформації педагогічного процесу в системі вищої освіти. Велика увага приділяється питанню методичних і технологічних засад викладання у вищій школі. Запропоновано питання та завдання для самоперевірки.

Курс лекцій розрахований на магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічних спеціальностей, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-014. Ціна 17,15₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-015. Ціна 23,70₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Мікропроцесорна техніка»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». Уклад.: Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю., 2019, 40 c. Зам. № 2019-016. Ціна 34,95₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто основи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання, подано зміст та структуру дисципліни, тематику практичних робіт, ситуаційні вправи і тестові завдання, а також рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Козловський В. О., 2019, 36 c. Зам. № 2019-020. Ціна 29,3 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках викладено основи теорії і практики організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Наведено методики розрахунку економічної ефективності ЗЕД та завдання студентам на виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 20 c. Зам. № 2019-021. Ціна 18,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 28 c. Зам. № 2019-022. Ціна 23,7 ₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І. Уклад.: Абрамович Г. В., 2019, 72 c. Зам. № 2019-024. Ціна 54,9 ₴

Анотація

У методичних вказівках пропонуються основні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу, організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)».

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ. Уклад.: Абрамович Г. В., 2019, 68 c. Зам. № 2019-025. Ціна 52,1 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках пропонуються основні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу, виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» та організації самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Уклад.: Несен Л. М., Вітюк А. В., 2019, 20 c. Зам. № 2019-026. Ціна 18,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках визначено: мету, завдання та предмет вивчення навчальної дисципліни «Соціальна економіка»; наведено загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи за варіантами; подано програмні питання, елементи тестового контролю; розроблено варіантні індивідуальні завдання. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка, 2019, 110 c. Зам. № 2019-027. Ціна 84,65 ₴

Анотація

В практикумі для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки (розділи «Динаміка» і «Аналітична механіка») наведені методики розв’язання задач на динаміку точки, принцип Лагранжа, загальні теореми динаміки, принцип Д’Аламбера, загальне рівняння динаміки (принцип Д’Аламбера-Лагранжа) та рівняння Лагранжа 2-го роду і сім комплектів завдань для індивідуальної практичної роботи та поточного контролю знань студентів на практичних заняттях з динаміки точки та тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач.

Практикум призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. 2019, 106 c. Зам. № 2019-028. Ціна 81,9 ₴

Анотація

В посібнику наведено задачі з автомобільної техніки та основні імовірнісно-статистичні методи, які можуть використовуватися при розв’язанні цих задач. Особливу увагу приділено послідовному визначенню понять і характеристик імовірнісних процесів, починаючи з найпростіших подій і величин, на прикладах, які зустрічаються при конструюванні, виготовленні та експлуатації автомобільної техніки.

Особливістю посібника є великий обсяг розв’язків і пояснень задач, через що він займає проміжне положення між збірником задач та підручником.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів та робітників автомобільного транспорту.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О., 2019, 24 c. Зам. № 2019-029. Ціна 20,9 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем».

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Яровий А. А., Колесницький О. К., 2019, 52 c. Зам. № 2019-030. Ціна 40,8 ₴

Анотація

Викладено основні положення та вимоги до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 122 – „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання.

Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А., 2019, 24 c. Зам. № 2019-035. Ціна 20,90 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни та вказівки до самостійної роботи студентів, перелік літератури, а також список запитань та задач для самоперевірки.

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час вивчення дисципліни та підготовки до заліку.

Основи енергетичного менеджменту. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А., 2019, 20 c. Зам. № 2019-036. Ціна 19,05 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни та вказівки до самостійної роботи студентів, перелік літератури, а також список запитань для самоперевірки.

Методичні вказівки призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час вивчення дисципліни та підготовки до іспиту.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. Уклад.: Прищак М. Д., 2019, 56 c. Зам. № 2019-038. Ціна 44,6 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначено для використання в процесі самостійної та індивідуальної роботи магістрантів, підготовці до практичних занять.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей.

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. 2019, 74 c. Зам. № 2019-039. Ціна 56,9 ₴

Анотація

Навчальний посібник поєднує класичну теорію чисельного інтегрування з практичним розв’язанням типових задач. Програми для розв’язування задач написано мовою програмування С/С++ і для покращення їх розуміння складено відповідні схеми алгоритмів. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін «Чисельні методи» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», «Обчислювальні методи» для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Методи комп’ютерних обчислень» для спеціальності «Інформаційні системи та технології» та інших спеціальностей, в навчальному плані яких є аналогічна дисципліна.

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. 2019, 72 c. Зам. № 2019-040. Ціна 55,85 ₴

Анотація

В практикумі для самостійної та індивідуальної роботи студентів на практичних заняттях наведено шість комплектів завдань з кінематики точки та тіла: кінематика точки; рівняння руху точки плоского механізму; обертальний та поступальний рухи тіла; кінематика плоского руху тіла; складний рух точки; складний рух тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач з відповідями.

Практикум призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. 2019, 242 c. Зам. № 2019-041. Ціна 232,0 ₴

Анотація

У посібнику наведено основні положення та теоретичні засади технології інжекційного лиття порошків, принципи проектування заготовок, типові технологічні процеси та їх параметри, характеристики отримуваних виробів, перелік та опис характеристик технологічного обладнання, специфічних можливостей процесу, типового браку, причин та способів його уникнення.

Посібник буде корисним для студентів машинобудівних спеціальностей закладів вищої освіти, інженерів та аспірантів.

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. 2019, 52 c. Зам. № 2019-042. Ціна 43,95 ₴

Анотація

Словник містить основні терміни з програмування, інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, що дасть змогу іноземним-студентам оволодіти основами цих наук та поповнити словниковий запас професійною лексикою. Переклад українських термінів англійською, іспанською та арабською мовами робить процес вивчення слів студентами-іноземцями легким та ефективним.

Словник допоможе студентам краще сприймати новий матеріал, а також полегшить їхню самостійну роботу під час виконання контрольних завдань чи курсових проектів.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2019, 60 c. Зам. № 2019-043. Ціна 47,25 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки магістрами-заочниками матеріалу з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд». Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містять теоретичну та розрахунково-графічну частини. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила оформлення роботи і приклади розрахунку.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2019, 52 c. Зам. № 2019-044. Ціна 41,75 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації та завдання до практичних робіт з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів бакалаврату спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Наведено приклади виконання та розрахунку практичних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу. Уклад.: Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. 2019, 44 c. Зам. № 2019-045. Ціна 36,05₴

Анотація

Методичні вказівки містять адаптовані навчально-наукові тексти, передбачені програмою дисципліни «Українська мова для іноземців».

Наявність у текстах передтекстових і післятекстових різноманітних завдань, вправ, граматичний і лексичний матеріал сприяють актуалізації мовленнєвої діяльності студентів-іноземців, максимально повному й точному розумінню, осмисленню ними текстів науково-професійної сфери спілкування.

Методичні вказівки розраховані на студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей як для аудиторної, так і для самостійної роботи.

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи. Навчальний посібник, 2019, 124 c. Зам. № 2019-046. Ціна 95,45₴

Анотація

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних завдань з курсів «Матеріалознавство» і «Термічна обробка металів та сплавів». Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі, обирати та обгрунтовувати режим термічної обробки деталей машин для забезпечення надійної роботи в умовах експлуатації. Наведено приклади виконання контрольних питань і завдань. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри ГМ і програмами дисциплін «Матеріалознавство» та «Термічна обробка металів та сплавів».

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2. Лабораторний практикум, 2019, 122 c. Зам. № 2019-047. Ціна 94,45₴

Анотація

В лабораторному практикумі висвітлені методи ймовірнісно-статистичного моделювання, методи аналізу та розрахунку перехідних режимів, а також методи оптимізації електроенергетичних систем. Практикум призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. 2019, 48 c. Зам. № 2019-048. Ціна 38,90₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання, перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, основні вимоги до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання із дисципліни, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання та задачі, а також рекомендовану літературу.

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі. Навчальний посібник, 2019, 122 c. Зам. № 2019-050. Ціна 94,40₴

Анотація

У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичного моделювання відповідно до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій.

Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю.

Посібник призначений для студентів (магістрантів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами проведення досліджень з використанням оптимізаційних методів вирішення сучасних економічних задач.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-051. Ціна 44,60₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, типові задачі з розв’язком, завдання для самостійного розв'язування, тести, а також питання на залік та рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацьовування.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-052. Ціна 44,60₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, типові задачі з розв’язком, завдання для самостійного розв’язування, тести, а також питання на залік та рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацювання.

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2019, 104 c. Зам. № 2019-053. Ціна 81,20₴

Анотація

Метою посібника, який складається з двох частин, є формування у студентів вміння одержувати, шукати, фіксувати, подавати і застосовувати інформацію.

В першій частині систематизовано у вигляді схем і таблиць основний матеріал курсу вищої математики для студентів технічних спеціальностей, що містить такі теми: лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз.

Істотною особливістю цього посібника є систематизація та алгоритмізація теоретичного матеріалу. Така форма подання теоретичного матеріалу дозволяє студентам визначати структуру матеріалу, встановлювати зв’язок між його компонентами, сприяє формуванню вмінь працювати з навчальною літературою і застосовувати теоретичні знання на практиці.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які займаються самоосвітою.

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління. Лабораторний практикум, 2019, 120 c. Зам. № 2019-055. Ціна 92,80₴

Анотація

У лабораторному практикумі наводяться теоретичні відомості, завдання та приклади виконання 7 лабораторних робіт, які формують практичні навички проектування мікропроцесорних систем управління на мовах Асемблер і Сі з використанням програмних середовищ AVR Studio, Atmel Studio, Code Vision AVR, Proteus VSM та аппаратного відлагоджувача STK 500.

Педагогічний практикум: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. Уклад.: Залюбівська О. Б. 2019, 52 c. Зам. № 2019-056. Ціна 41,90₴

Анотація

Методичні вказівки передбачено використовувати в процесі підготовки до практичних занять, при виконанні навчальних завдань, які віднесено до самостійної роботи магістрантів, при підготовці до здачі заліку з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі». Методичні вказівки розроблено відповідно до програми цієї дисципліни.

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Практикум, 2019, 167 c. Зам. № 2019-057. Ціна 127.35₴

Анотація

Практикум сформовано відповідно до Програми з англійської мови з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов. Практикум охоплюює теоретичний і практичний матеріал усіх основних розділів курсу вивчення англійської мови за професійним спрямуванням і передбачає різні за функціональним призначенням завдання. Практикум має два розділи, де у першому подано граматичний матеріал з різними завданнями, а другий містить професійноорієнтовані тексти за спеціальностями, з яких готують фахівців у ВНТУ, із завданнями.

Призначено для студентів усіх курсів усіх спеціальностей, а також для використання їх викладачами під час занять зі студентами як денної, так і заочної форм навчання.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс. Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. 2019, 48 c. Зам. № 2019-059. Ціна 39,10₴

Анотація

Методичні вказівки містять навчальні матеріали для проведення самостійної роботи з української мови, адресовані студентам-іноземцям технічних університетів.

Запропонований теоретичний матеріал, орієнтовна основа практичної діяльності та система самоконтролю допоможуть виробити навички вправного користування граматичною базою мови у сфері навчально-професійної комунікації, а також сприятимуть розвитку та удосконаленню навичок реферування та анотування наукової літератури з фаху.

Призначено для іноземних студентів 4 курсів.

Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей. Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І. 2019, 48 c. Зам. № 2019-061. Ціна 38,95₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» з використанням експозицій культурно-мистецького і просвітницького центру ВНТУ. Є приклади творчих робіт студентів ВНТУ, присвячених мистецтву подільських художників.

Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. 2019, 36 c. Зам. № 2019-063. Ціна 30,40₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». Розкривається зміст та структура бакалаврської дипломної роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика бакалаврських дипломних робіт, вимоги до оформлення, а також організаційні аспекти підготовки та захисту роботи.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Причепа І. В. 2019, 48 c. Зам. № 2019-064. Ціна 38,95₴

Анотація

У методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами денної та заочної форм навчання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент». Курсова робота сприяє набуттю системи теоретичних знань, умінь і практичних навичок в галузі проектного менеджменту.

Методичні вказівки охоплюють порядок виконання, зміст і структуру курсової роботи, містять вимоги до оформлення пояснювальної записки та порядку захисту курсової роботи.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А. 2019, 30 c. Зам. № 2019-065. Ціна 25,85₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені для студентів пеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна економіка» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Уклад.: Вітюк А. В. 2019, 44 c. Зам. № 2019-068. Ціна 36,10₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Соціальна економіка», наводяться програмні питання, методичні вказівки щодо кожної теми відповідно до програми, розроблено завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання.

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт). Навчальний посібник, 2019, 122 c. Зам. № 2019-069. Ціна 94,65₴

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено питання організації і методики навчання у вищій школі та професійні вимоги до фахівця зі спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», розкрито особливості вибраної професії. Наведено основні положення організації пасажирських та вантажних перевезень, експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, особливості виробничої діяльності на автомобільному транспорті, а також класифікація підприємств автомобільного транспорту та їх характеристика.

Розрахований на студентів спеціальностей «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і «Автомобільний транспорт».

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з фізики. Частина 2. Хвильова оптика. Теплове випромінювання. Уклад.: Бурдейний В. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-070. Ціна 44,80₴

Анотація

У методичних вказівках подано загальні правила розв'язання текстових задач з фізики, з детальним поясненням наведено зразки розв'язування 20-ти задач з розділу «Хвильова оптика. Теплове випромінювання» другої частини курсу загальної фізики, запропоновано більше ніж 50 задач для самостійної роботи студентів.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-072. Ціна 78,50₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню в іноземних студентів мовної й мовленнєвої професійної компетенції. Запропоновано матеріали, які допоможуть студентам вивчити терміни, синтаксичні конструкції, розвиватимуть навички в побудові висловлювань наукового стилю. Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів 1–2 курсів інженерних спеціальностей, викладачів, методистів.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-082. Ціна 78,50₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню в іноземних студентів мовної й мовленнєвої професійної компетенції. Запропоновано фахові тексти і завдання різного рівня складності, які допоможуть студентам вивчити вузькоспеціальні та загальнонаукові терміни, синтаксичні конструкції, розвиватимуть навички в побудові висловлювань наукового стилю.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів 3–4 курсів інженерних спеціальностей, викладачів, методистів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Селецька О. О. 2019, 18 c. Зам. № 2019-083. Ціна 15,95₴

Анотація

Вказівки підготовлені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з електроніки спеціальності 171 «Електроніка» . Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структура курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка. Уклад.: Мартинюк В. В., Нікольський О. І. 2019, 20 c. Зам. № 2019-084. Ціна 17,75₴

Анотація

Вказівки підготовлено згідно з навчальним планом підготовки магістрів з автоматизації та приладобудування за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структуру курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В. 2019, 18 c. Зам. № 2019-085. Ціна 15,95₴

Анотація

Вказівки підготовлено згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з електроніки за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структуру курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Єпіфанова І. Ю. 2019, 30 c. Зам. № 2019-086. Ціна 25,85₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема: зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності). Уклад.: Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. 2019, 63 c. Зам. № 2019-087. Ціна 47,70₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій методичного характеру з організації і виконання магістерської кваліфікаційної роботи, яка є завершальним етапом підготовки магістра за освітньою програмою «Фінансово-кредитна діяльність». Розкривається зміст та структура магістерської кваліфікаційної роботи, порядок її виконання, оформлення та підготовки до захисту. Наводяться критерії оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи.

Призначені для магістрів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми – «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності».

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-088. Ціна 67,60₴

Анотація

В посібнику розглянуто поняття скалярного та векторного полів, їх основні характеристики; спеціальні типи полів. Наведена достатня кількість прикладів та задач також і прикладного характеру. Розглянуті приклади вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі і легко сприймаються.

До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто вправи для самостійної роботи. Перевірити рівень засвоєння знань можна за допомогою розроблених тестів та кросвордів.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А. 2019, 36 c. Зам. № 2019-089. Ціна 28,80₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено для здобувачів спеціальності 073 ‒ «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Основне завдання – допомогти студентам закріпити й узагальнити знання, одержані під час навчання з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та набути практичні навички застосування теоретичних знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Основи технічної підготовки з футболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. Уклад.: Кулик Д. Г., Тихонов В. К. 2019, 40 c. Зам. № 2019-090. Ціна 31,55₴

Анотація

Методичні вказівки призначено для студентів, які займаються в секціях з футболу на факультативних заняттях у ЗВО, та викладачів, що проводять заняття.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Уклад.: Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. 2019, 62 c. Зам. № 2019-091. Ціна 41,30₴

Анотація

У методичних вказівках наведено лабораторні роботи, розроблені колективом кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ. Методичні вказівки складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Транспортні засоби».

У методичних вказівках подано основні теоретичні відомості, які необхідні студентам при виконанні лабораторних робіт та вивченні основ конструкції та експлуатаційних властивостей транспортних засобів.

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи. Лабораторний практикум, 2019, 139 c. Зам. № 2019-092. Ціна 91,90₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено основні принципи побудови та використання волоконно-оптичних цифрових систем передавання з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Розглянуто структури, параметри та характеристики основних вузлів та блоків інфокомунікаційних систем передачі на основі волоконної оптики. Детально розглянуто особливості налаштування та керування роботою оптичних мультиплексорів PDH-ієрархії. Практикум призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання. Уклад.: Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. 2019, 35 c. Зам. № 2019-093. Ціна 28,30₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» та рекомендовані літературні джерела. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри та робочої програми дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. Уклад.: Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. 2019, 56 c. Зам. № 2019-094. Ціна 42,80₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто теоретичні відомості та практичні рекомендації, які дають можливість майбутнім фахівцям раціонально використовувати паралельні та розподілені комп’ютерні системи та технології; наведено завдання для лабораторних робіт та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та робочої програми дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень».

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси. Лабораторний практикум, 2019, 45 c. Зам. № 2019-101. Ціна 36,25₴

Анотація

Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Перехідні процеси» і може бути корисним для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної та заочної форм навчання.

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення. Навчальний посібник, 2019, 183 c. Зам. № 2019-102. 135,50₴

Анотація

Посібник містить основні закони і рівняння гідравліки, які охоплюють розділи властивостей рідин, гідростатики, кінематики та динаміки рідин, гідродинамічної подібності й особливих випадків течії. Викладено основні питання, спрямовані на набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування основ процесів, які протікають в рідких середовищах, в основному, з орієнтацією на гідравлічні приводи технологічного обладнання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів усіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. 2019, 59 c. Зам. № 2019-103. Ціна 44,90₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсового проекту, яким чином оформляти курсовий проект.

Буда А. Г. , Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи. Навчальний посібник, 2019, c. Зам. № 2019-105. 79,65₴

Анотація

Навчальне видання призначено студентам машинобудівних спеціальностей та містить головні теми, які відносять до розділів «Складальні одиниці», «Складальні кресленики» й «Виконання та читання складальних креслеників» з використанням державних стандартів.

Посібник містить розділ виконання тривимірних креслеників в CAD-системах, а саме: приклади побудови просторових моделей за робочими креслениками деталей та етапи складання 3D моделей вузла.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3. Уклад.: Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. , Ранський А. П. 2019, 36 c. Зам. № 2019-106. Ціна 29,05₴

Анотація

Методичні вказівки містять основні теоретичні питання та рекомендовану літературу, необхідну для їх опрацювання, а також приклади виконання типових завдань та контрольні завдання для перевірки знань студентів з двох тем загальної хімії: хімічні джерела електричного струму та електроліз.

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Уклад.: Манжілевський О. Д. 2019, 20 c. Зам. № 2019-111. Ціна 17,90₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики; вони призначені допомогти студентам спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Уклад.: Манжілевський О. Д. 2019, 24 c. Зам. № 2019-112. Ціна 20,70₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики; вони призначені допомогти студентам спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 116 c. Зам. № 2019-113. Ціна 88,05₴

Анотація

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, завдання для виконання індивідуальних домашніх робіт студентами денної форми навчання та контрольних робіт студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролю знань, питання і тестові завдання для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач.

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента. Навчальний посібник, 2019, 92 c. Зам. № 2019-114. Ціна 71,2 ₴

Анотація

У навчальному посібнику у таблично-графічному вигляді висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства. Розкрито питання аналізу діяльності підприємства в системі управління, видів аналізу господарської діяльності, інформаційного забезпечення та методичних прийомів аналізу господарської діяльності. Значну увагу в посібнику приділено висвітленню питань аналізу конкурентоспроможності виробничого підприємства, аналізу привабливості інвестиційної діяльності, а також аналізу показників результативності бізнесу. Запропоновано тестові та теоретичні завдання для самоконтролю.

Адлер О. О. , Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник, 2019, 115 c. Зам. № 2019-115. Ціна 87,45 ₴

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства. Розкриваються питання аналізу діяльності підприємства в системі управління, видів аналізу господарської діяльності, інформаційного забезпечення та методичних прийомів аналізу господарської діяльності. Значна увага в посібнику приділяється висвітленню питань аналізу конкурентоспроможності виробничого підприємства, аналізу привабливості інвестиційної діяльності, а також аналізу показників результативності бізнесу.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності». Уклад.: Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. 2019, 39 c. Зам. № 2019-117. Ціна 31,35₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Безпека життєдіяльності» та робочої і навчальної програм дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» (модуль «Безпека життєдіяльності»). Основне завдання – допомогти студентам самостійно сформувати у майбутніх фахівців уміння та компетенції для забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров’я під час впливу на них побутових, виробничих та інших видів ризику.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки». Уклад.: Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. 2019, 55 c. Зам. № 2019-118. Ціна 42,65 ₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної роботи студентів наведено програму вивчення дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напряму підготовки 144 «Теплоенергетика». Подано теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, перелік контрольних запитань для самоперевірки, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Найко Д. А., Краєвський В. О., Коломієць А. А. Вища математика: лінійна алгебра. Навчальний посібник, 2019, 111 c. Зам. № 2019-119. Ціна 84,60 ₴

Анотація

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії лінійної алгебри. Також є значна кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам при розв'язанні практичних завдань. Підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання прикладів з кожної теми, надається 100 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і мережі». Уклад.: Нетребський В. В., Лесько В. О., Нанака О. М., Ситник А. В. 2019, 55 c. Зам. № 2019-120. Ціна 42,85 ₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені з метою ознайомлення студентів зі складанням плану відпуску електроенергії споживачам та з практичними методами розрахунку основних техніко-економічних показників роботи підприємства електричних мереж (ПЕМ).

У викладеному матеріалі містяться достатні теоретичні відомості, ілюстрації та додатки.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Уклад.: Квєтний Р. Н., Бевз О. М., Бісікало О. В. 2019, 26 c. Зам. № 2019-121. Ціна 21,70 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто організаційні та методичні рекомендації до формування та оформлення бакалаврських дипломних робіт (проектів) на кафедрі автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Web-технології» для студентів спеціальностей 124 – «Системний аналіз», 126 – «Інформаційні системи та технології», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Уклад.: Барабан М. В., Барабан С. В., Бевз О. М. 2019, 67 c. Зам. № 2019-122. Ціна 50,95 ₴

Анотація

У даних методичних вказівках розглянуті теоретичні відомості та практичні рекомендації для створення сучасних веб-сторінок, сайтів і веб-додатків, завдання для лабораторних робіт та вказана рекомендована література. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Web-технології».

Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні» для студентів денної форми навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент». Уклад.: Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Поплавський А. В. 2019, 24 c. Зам. № 2019-123. Ціна 20,70₴

Анотація

У методичних вказівках визначено мету і завдання курсу «Моделювання та прогнозування в публічному управлінні та адмініструванні», наведено програмні питання, методичні вказівки, питання та завдання до самоконтролю, дистанційного навчання та індивідуальної роботи студентів щодо кожної теми. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни подано список рекомендованої літератури та електронні ресурси.

Призначено для студентів спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» і 073 ‒ «Менеджмент» денної форми навчання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання. Уклад.: Азарова А. О., Міронова Ю. В., Ткачук Л. М. 2019, 34 c. Зам. № 2019-128. Ціна 28,40₴

Анотація

Методичні вказівки є комплексом рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання самостійної та індивідуальної роботи студента з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» студентам спеціальності «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання. Надається зміст та структура індивідуальної та самостійної роботи студента, рекомендовані літературні джерела. У вказівках подано завдання різнопланового характеру для самостійного виконання (реферат, кросворд, задача тощо), а також рекомендації щодо перебігу виконання цих завдань.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання. Уклад.: Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. 2019, 39 c. Зам. № 2019-129. Ціна 31,55₴

Анотація

Методичні вказівки містять опис навчального навантаження дисципліни «Публічне управління та адміністрування», зміст дисципліни в розрізі тем лекцій та практичних занять. Наводяться кросворди для самостійного виконання, питання для самоконтролю.

Методичні вказівки призначені для студентів управлінського фахового спрямування, представників місцевих органів влади та самоврядування, широкого кола зацікавлених осіб.

Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування. Навчальний посібник, 2019, 181 c. Зам. № 2019-130. Ціна 134,40₴

Анотація

Посібник розрахований на студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» і 073 – «Менеджмент». В цьому посібнику наведено основні теоретико-методологічні та наукові підходи до публічного управління та адміністрування. Матеріал посібника відповідає галузевому стандарту спеціальності 281. Особливістю навчального посібника є акценти, зроблені авторами на ролі і значенні публічного управління та адміністрування в забезпеченні національної безпеки та збалансованого суспільного розвитку в процеси євроінтеграції.

Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2019, 144 c. Зам. № 2019-131. Ціна 107,75₴

Анотація

В посібнику розглянуті питання розрахунку та проектування основ за допомогою ПК для широкого класу задач. Наведені теоретичні основи розрахунку, порядок підготовки вихідних даних та довідковий матеріал, алгоритми програм, приклади розрахунків, а також рекомендації до розрахунку міцності матеріалу фундаментів і конструктивні вимоги. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програм дисциплін «Механіка ґрунтів», «Основи та фундаменти», «Основи та фундаменти будівель і споруд».

Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання. Уклад.: Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. 2019, 58 c. Зам. № 2019-132. Ціна 00 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст дисципліни в розрізі тем лекцій та практичних занять. Наводяться тести для самостійного виконання, рекомендована література.

Методичні вказівки призначені для студентів управлінського фахового спрямування, представників місцевих органів влади та самоврядування, широкого кола зацікавлених осіб.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка промислового обладнання» для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти . Уклад.: Манжілевський О. Д. 2019, 83 c. Зам. № 2019-134. Ціна 62,00₴

Анотація

У методичних вказівках подано роз’яснення щодо виконання восьми лабораторних робіт. Кожна із лабораторних робіт містить теоретичну частину, в якій подано зміст роботи і пояснення щодо виконання практичної частини роботи, а також приклади виконання окремих етапів.

Смоляк В. В., Ковальський В. П., Козинюк Н. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Архітектура будівель і споруд. Багатоповерхові каркасні будинки. Навчальний посібник, 2019, 76 c. Зам. № 2019-135. Ціна 57,15₴

Анотація

В посібнику розглянуті конструктивні особливості промислових каркасних багатоповерхових будівель. Висвітлені основні положення уніфікації та типізації таких об’єктів, прив’язки конструктивних елементів. Даються рекомендації щодо проектування окремих вузлів та деталей. Посібник може бути корисним при вивченні теоретичного курсу та виконанні курсового проекту з дисципліни «Архітектура будівель та споруд».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 2. Безпека життєдіяльності». Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С. 2019, 64 c. Зам. № 2019-136. Ціна 48,70₴

Анотація

У методичних вказівках викладені питання, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Розраховані на студентів вищих навчальних закладів під час підготовки бакалаврів спеціальностей: 171 – «Електроніка», 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».

Манжілевський О. Д. Розрахунок та конструювання металообробного обладнання. Лабораторний практикум, 2019, 104 c. Зам. № 2019-142. Ціна 78,95₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено необхідні теоретичні відомості, порядок виконання та завдання до кожної лабораторної роботи з дисципліни «Розрахунок та конструювання металообробного обладнання».

Призначений для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання.

Кутін В. М., Лесько В. О., Півнюк Ю. Ю. Теорія автоматичного керування. ЛП, 2019, 106 c. Зам. № 2019-143. Ціна 81,00₴

Анотація

Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» і може бути корисним для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання.

Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 1. Основи охорони праці. Навчальний посібник, 2019, 76 c. Зам. № 2019-145. Ціна 57,15₴

Анотація

В посібнику викладені правові та організаційні основи охорони праці, фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Значну увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці.

Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності».

Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності. Навчальний посібник, 2019, 131 c. Зам. № 2019-151. Ціна 98,45₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання розвитку світового ринку, ринку інновацій та біржової діяльності в умовах глобалізації. Розкрито основні теоретичні концепції світової торгівлі, наведено методики розрахунку ефективності виставкової діяльності підприємств на світовому ринку, розглянуто інші актуальні питання діяльності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках.

Посібник може бути використаний студентами-магістрантами, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», а також студентами технічних спеціальностей при вивченні окремих тем дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика». Уклад.: Степанов Д. В. 2019, 24 c. Зам. № 2019-155. Ціна 20,65₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання виконання студентами-теплоенергетиками лабораторних робіт з дисципліни «Джерела теплопостачання в промислових підприємств», наведені правила виконання та оформлення звіту, контрольні запитання до захисту лабораторних робіт, а також необхідний довідковий матеріал.

Муляр Ю. І., Репінський С. В. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Частина І. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-156. Ціна 76,60₴

Анотація

Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» для студентів, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання.

Мета посібника – надати студентам можливість більш детально вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу, і підготуватися до іспиту, а також застосувати отримані знання для подальшої фахової роботи.

Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Методичні вказівки до формування положення про структурний підрозділ та розробку посадової інструкції працівника підприємства при виконанні практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент». Уклад.: Лесько О. Й., Кавецький В. В. 2019, 56 c. Зам. № 2019-159. Ціна 43,40₴

Анотація

У методичних вказівках наведено рекомендації до виконання окремих практичних робіт з дисципліни «Кадровий менеджмент». Викладено структуру і зміст відповідних положень та інструкцій, наведено методику їх формування.

Методичні вказівки можуть використовуватись для виконання практичних робіт студентами економічних спеціальностей при вивченні дисциплін «Кадровий менеджмент», «Управління персоналом», «Адміністративний менеджмент», «Основи менеджменту», «Інноваційний менеджмент» та при виконанні окремих частин кваліфікаційних робіт і в практичній діяльності управлінських підрозділів організацій і підприємств.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. 2019, 16 c. Зам. № 2019-160. Ціна 15,00₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, які містять варіанти контрольних робіт для самостійного виконання контрольної роботи, контрольні запитання для самостійної перевірки знань та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Природні кам’яні матеріали» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Уклад.: Ковальський В. П., Очеретний В. П., Бондар А. В. 2019, 30 c. Зам. № 2019-161. Ціна 24,50₴

Анотація

У методичних вказівках подано хід лабораторної роботи, мету, правила організації робочого місця студента, короткі теоретичні відомості, прилади, матеріали, обладнання, які необхідні для проведення досліджень.

Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання студентів з дисципліни «Технології та методи соціологічних досліджень» спеціальностей 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 073 – «Менеджмент». Уклад.: Поплавський А. В., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. 2019, 35 c. Зам. № 2019-163. Ціна 28,50₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Технології та методи соціологічних досліджень», наводяться програмні питання, методичні вказівки, питання і завдання до самоконтролю та індивідуальної роботи, дистанційного навчання студентів щодо кожної теми. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури та електронні ресурси.

Призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Грабко В. В., Мошноріз М. М., Бабій С. М. САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів. Частина 2. Розробка конструкторської документації. Навчальний посібник, 2019, 140 c. Зам. № 2019-165. Ціна 104,70₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті питання підготовки теоретичної бази для автоматизації процесу проектування електропривода або системи автоматизації, а також основні питання побудови конструкторської документації для автоматизованого електропривода та систем автоматизації. У посібник зведено всі основні вимоги до побудови конструкторської документації на систему автоматизації; виконано огляд існуючих засобів для автоматизації процесу проектування. Навчальний посібник може бути використаний студентами вищих навчальних закладів напряму підготовки 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вивченні дисципліни «САПР» та під час курсового і дипломного проектування.

Заюков І. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Охорона праці в галузі управління та адміністрування. Навчальний посібник, 2019, 91 c. Зам. № 2019-166. Ціна 68,00₴

Анотація

У посібнику викладені основні аспекти вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління та адміністрування» (модуль «Охорона праці в галузі управління та адміністрування») майбутніми фахівцями в галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Розрахований на магістрів спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент та ін.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Кашканов В. А., Севостьянов С. М. 2019, 46 c. Зам. № 2019-168. Ціна 35,65₴

Анотація

Методичні вказівки призначені допомогти студентам спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» у самостійній роботі при підготовці та виконанні практичних робіт з курсу «Організація автомобільних перевезень».

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник, 2019, 150 c. Зам. № 2019-169. Ціна 112,20₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні і практичні питання управління зовнішньоекономічною діяльнiстю на вітчизняних підприємствах, наведено методику обґрунтування вибору зовнішньоекономічної стратегії підприємства та розробки стратегічного плану зовнішньоекономічної діяльності, застосування міжнародного маркетингу та управління ним, пошуку партнерів по бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності та інші актуальні питання.

Навчальний посібник може бути використаний студентами магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» а також студентами інших спеціальності при вивченні економічних та управлінських дисциплін.

Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум, 2019, 138 c. Зам. № 2019-170. Ціна 103,60₴

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто практичні питання управління зовнішньоекономічною діяльністю на вітчизняних підприємствах, наведено методику розрахунку експортних та імпортних контрактній цін, правила застосування «Імкотерм-2000», особливості застосування у міжнародних розрахунках документарного акредитива та інкасо, порядок розробки зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу товарів, застосування валютних застережень, розрахунок митних платежів тощо.

Навчальний посібник може бути використаний студентами магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» а також студентами інших спеціальності при вивченні економічних та управлінських дисциплін