Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

Видання 2011 року

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання, 2011, 32 c. Зам. № 2010-005

Анотація

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового усного і писемного спілкування.

Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій , 2011, 72 c. Зам. № 2011-006

Анотація

Даний словник містить 447 термінів. В ньому представлені педагогічні та інформаційні терміни які подані в алфавітному порядку. Деякі терміни мають по два та більше тлумачень. Розрахований на студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Варчук В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування, 2011, 172 c. Зам. № 2011-007

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені питання формування тематики, структури, змісту, менеджменту дипломного проектування. Надані розширені критерії оцінок, порядок експертизи виконаних розробок. Наведено типовий зміст дипломного проекту з напрямку вдосконалення (реконструкція, технічне переозброєння, розширення) виробничотехнічної бази підприємства автомобільного транспорту.Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Рейда О. М., Романюк О. Н., Пєтух А. М. Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки , 2011, 86 c. Зам. № 2011-008

Анотація

Лабораторний практикум призначено для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки" і буде корисним студентам напряму "Програмне забезпечення автоматизованих систем".

Біліченко В. В., Крещенецький, Смирнов Є. В., Зелінський В. Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту, 2011, 98 c. Зам. № 2011-009

Анотація

В лабораторному практикумі наведені лабораторні роботи, розроблені ко-лективом кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ. Лаборато-рний практикум написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Ви-робничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту». В практикумі подано основні теоретичні відомості, які необхідні студентам при вивченні дисципліни та виконанні лабораторних робіт. Розрахований на студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне гос-подарство» всіх форм навчання.

Павлов С. М. Основи мікроелектроніки , 2011, 224 c. Зам. № 2011-010

Анотація

В навчальному посібнику викладені основні принципи і напрямки розвитку мікроелектроніки; проведена класифікація виробів мікроелектроніки і їх загальна характеристика; описані фізико-хімічні основи і технологія виготовлення напівпровідникових і гібридних ІМС

Біліченко В. В., Крещенецький В. Л. Проектування та експлуатація технологічного обладнання , 2011, 115 c. Зам. № 2011-012

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті методика виконання курсового проекта, приклади до виконання розробок з окремих розділів, послідовність формування завдання для кожного студента самостійно. Навчальний посібник стане в нагоді студентам при вивченні дисципліни, під час підготовки до виконання курсового проекту та лабораторних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Бевз О. М., Папінов В. М., Скидан Ю. А. Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об`єктно-орієнтованого проектування , 2011, 125 c. Зам. № 2011-014

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються сучасні об`єктно-орієнтовані методи програмного забезпечення систем управління. Кожний розділ містить контрольні запитання. Рекомендується для студентів, магістрів які здобувають освіту за спеціальністю ”Системи управління та автоматики”, а в подальшому за спеціальністю ” Системна інженерія ”.

Лагутін В. М., Зелінський В. Ц., Бурикін О. Б. Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах , 2011, 115 c. Зам. № 2011-016

Анотація

У посібнику розглядаються питання випробувань електричних машин і трансформаторів до 750 кВ. Наведено обсяг і норми випробувань. Описані методика й технологія окремих видів випробувань обладнання під час пусконалагоджувальних робіт. Розглянуті принципи побудови й особливості схем електричних випробувань обладнання високої напруги. Дано короткий опис конструкцій ряду приладів і пристроїв. Наведені відомості про основні апарати і прилади, що використовуються під час налагодження та експлуатації електричних машин і трансформаторів. Посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей "Електричні станції" і "Електричні системи та мережі".

Божко А. П., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи теорії кіл , 2011, 105 c. Зам. № 2011-017

Анотація

У лабораторному практикумі наведені шістнадцять лабораторних робіт першої та другої частин курсу “Основи теорії кіл”, який охоплює такі розділи: електричні кола гармонічного струму, частотні характеристики електричних кіл, радіотехнічні коливальні контури, лінійні автономні двополюсники і узгодження в електричних колах, перехідні процеси в простих і складних електричних колах, основи теорії чотириполюсників. Лабораторний практикум призначений для студентів бакалаврського напрямку 6.050901 – “Радіотехніка” усіх форм навчання і може бути корисним для студентів суміжних спеціальностей

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення, 2011, 85 c. Зам. № 2011-019

Анотація

Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам покращити лексичний запас слів та граматичний рівень мови. Навчальний посібник сприятиме активізації мовної діяльності у сфері країнознавства слухачів-іноземців підготовчого відділення.

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань , 2011, 121 c. Зам. № 2011-020

Анотація

В посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому етапі. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання комунікативних конструкцій і основ граматики української мови. Розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення.

Азарова Л. Є., П’яст Н. Й., Радомська Л. А. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації) , 2011, 90 c. Зам. № 2011-021

Анотація

Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови. Подано систему вправ, практичних рекомендацій, виконання яких допомагає уникнути помилок у писемному й усному мовленні та сприятиме засвоєнню нових рекомендацій щодо правильного вживання закінчень іменників у формі кличного відмінка, деяких сполучників і прийменників, ступенів порівняння прикметників, використання числівників, дієприкметників, пасивних конструкцій у текстах. Для викладачів, студентів, учителів, а також для тих, хто працює з українським словом.

Корженко В. Я., Азарова Л. Є. Основи економічної теорії на заняттях української мови , 2011, 79 c. Зам. № 2011-022

Анотація

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають основи економічної теорії. Матеріали посібника орієнтовані на активізацію мовленнєвої діяльності студентів-іноземців I курсу у навчально-професійній сфері. Комунікативно-спрямовані завдання сприяють засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачують словниковий запас студентів

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Вакуумні вимикачі, 2011, 137 c. Зам. № 2011-026

Анотація

В посібнику розглянуто основні способи гасіння електричної дуги в вакуумі, принципи виконання вакуумних дугогасильних камер, типи конструкцій вакуумних вимикачів розподільних установок напругою 6 - 35 кВ та генераторних вимикачів. Наведено основні технічні параметри та особливості конструкцій вимикачів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і програм дисциплін "Електричні апарати" та "Електрообладнання станцій та підстанцій", призначений для студентів бакалаврського напряму підготовки за спеціальністю 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей та інженерів-енергетиків.

Гороховський О. І., Роптанов В. І. Автоматизація діловодства , 2011, 100 c. Зам. № 2011-027

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті історія виникнення та основні поняття організації та автоматизації діловодства. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Організація комп’ютерного супроводження сучасного діловодства”.

Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Технологія конструкційних матеріалів, 2011, 110 c. Зам. № 2011-028

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, переваги та недоліки способів лиття, параметри точності та шорсткості, що можуть бути досягнені. Посібник розроблений згідно з планом кафедри ТПЗ і програмами дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство ” і „Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів”.

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів, 2011, 129 c. Зам. № 2011-029

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності, метрологічної надійності та надійності програмного забезпечення, а також методи підвищення надійності технічних засобів. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри та програмою дисципліни "Нормування показників надійності технічних засобів" для студентів та спеціалістів напрямів підготовки «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» і аспірантів спеціальності 05.11.13, 05.13.05 та 05.11.08.

Абрамчук І. В., Сачанюк-Кавецька Н. В., Педорченко Л. І. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної, 2011, 152 c. Зам. № 2011-035

Анотація

В посібнику розглянуто основні поняття та теореми теорії функцій, теорії границь і диференціального числення функції однієї змінної. Наведена достатня кількість прикладів та задач, які вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі та легко сприймаються. Особливістю даного посібника є детальний розгляд техніки обчислення границь і дослідження параметричної функції. Розглянуто використання прикладного пакета MathCad при побудові графіків функцій та перевірці правильності обчислення границь. До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто 50 варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С. Медична апаратура спеціального призначення , 2011, 160 c. Зам. № 2011-036

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто новий клас медичної апаратури, а саме медична апаратура спеціального призначення, до складу якої входять: комп’ютерні томографічні системи, ультразвукова апаратура, тепловізійна діагностична апаратура, апаратура для КВЧ терапії, ГРВ діагностична апаратура, апаратура для нетрадиційної медицини. Посібник розроблений згідно з планом кафедри та програмою дисципліни «Медична апаратура спеціального призначення».

Злепко С. М., Тимчик І. С., Тимчик С. В. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності , 2011, 130 c. Зам. № 2011-037

Анотація

В навчально-методичному посібнику розглянуто роль інтелекту та інтелектуальної власності в наукових дослідженнях, а також практичні аспекти встановлення та збереження прав на інтелектуальну власність. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Інтелектуальна власність".

Бортник Г. Г., Бортник С. Г., Стальченко О. В. Основи теорії багатоканального зв’язку, 2011, 146 c. Зам. № 2011-038

Анотація

Наведено теоретичні основи побудови багатоканальних систем електрозв’язку. Розглянуто основні методи розділення каналів, а саме частотний, часовий та кодовий. Викладені особливості та характеристики цифрових телекомунікаційних систем. Розглянуто узагальнені структури систем та мереж зв’язку. Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі” і „Технології та засоби телекомунікацій”.

Зянько В. В., Журко Т. О., Коваль Н. О., Кулик І. М. Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» , 2011, 108 c. Зам. № 2011-039

Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлюються стрижневі питання підготовки студентів до складання державного іспиту з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін і організації написання та підготовки до захисту ними бакалаврської дипломної роботи, а також основні завдання науково-технічної та конструкторсько-технологічної практики.

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.1, 2011, 130 c. Зам. № 2011-040

Анотація

В практикумі розглянуто способи розв’язування прикладів і задач з алгебри як звичайним «ручним» способом, так і прийоми застосування системи Maple для покращення наочності та підвищення ефективності пізнавальної діяльності. Подано теоретичний мінімум, способи розв’язування типових завдань з наведених тем, завдання підвищеної складності, достатня кількість тренувальних вправ за рівнями, а також орієнтовні контрольні роботи до кожної з розглянутих тем. Ряд завдань було взято з типових тестових завдань, які відповідають програмі ЗНО з математики. Розрахований на слухачів 1-го курсу ЗФМШ, слухачів довузівської підготовки іноземних студентів та для абітурієнтів.

Михалевич В. М., Дода А. Ф. Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч.2 , 2011, 160 c. Зам. № 2011-041

Анотація

В практикумі розглянуто способи розв’язування прикладів і задач з алгебри як звичайним «ручним» способом, так і прийоми застосування системи Maple для покращення наочності та підвищення ефективності пізнавальної діяльності. Подано теоретичний мінімум, способи розв’язування типових завдань з наведених тем, завдання підвищеної складності, достатня кількість тренувальних вправ за рівнями, а також орієнтовні контрольні роботи до кожної з розглянутих тем. Ряд завдань було взято з типових тестових завдань, які відповідають програмі ЗНО з математики. Розрахований на слухачів 1-го курсу ЗФМШ, слухачів довузівської підготовки іноземних студентів та для абітурієнтів.

Нікольський О. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Тепломасообмін в радіоелектронній апаратурі телекомунікаційних систем”, напрям підготовки – “Електронні апарати”, освітньо- кваліфікаційний рівень- спеціаліст “Технології та засоби телекомунікацій” , 2011, 53 c. Зам. № 2011-045

Анотація

Розглянуті організаційні та методичні вимоги до виконання курсових робіт, наведена структура побудови пояснювальної записки та рекомендації до виконання графічної частини. Методичні вказівки призначені для студентів всіх форм навчання напряму підготовки – «Електронні апарати», освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст 7.091004 «Технології та засоби телекомунікацій».

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 2, 2011, 77 c. Зам. № 2011-046

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання розрахункової частини курсових та дипломних проектів з дисципліни «Механіка ґрунтів , основи та фундаменти» студентами всіх форм навчання спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Використовуючи дані методичні вказівки, можна визначити вид та конструктивне рішення пальового фундаменту, величину його осідання, а також виконати розрахунок міцності матеріалу фундаментів та їх конструювання.

Каплун В. А., Войтович О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Захист програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” , 2011, 57 c. Зам. № 2011-047

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання допомоги при виконанні курсового проекту з дисципліни "Захист програмного забезпечення". Тема курсового проектування стосується сучасних технологій захисту програмних продуктів від нелегального копіювання і доступу та можливостей запобігання несанкціонованому статичному і динамічному дослідженню. Розділ з короткими теоретичними відомостями містить класифікацію засобів і методів захисту програм за різними категоріями. Особливий акцент у методичних вказівках зроблено на оформленні супроводжувальної документації згідно з діючими вимогами до оформлення конструкторської документації, на виконанні схем, графіків, рисунків, таблиць та формул. Наведено приклади коректного подання складових текстової та графічної частин пояснювальної записки. Методичні вказівки призначені для студентів бакалаврського напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчання.

Іванков В. О. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Системи електропостачання електрорухомого складу" для студентів напряму підготовки 0922, 2011, 47 c. Зам. № 2011-048

Анотація

Методичні вказівки розроблені з метою дати студентам методику розрахунків електричних систем електропостачання електрифікованого транспорту та можливість отримання відповідних навиків шляхом виконання курсової роботи, в якій здійснюється вибір пристроїв живлення трамвайного і тролейбусного транспорту з встановленням для системи його електропостачання основних параметрів, що забезпечують нормальні умови експлуатації силового і допоміжного обладнання підстанцій, мережі та рухомого складу при русі з потрібною швидкістю і заданим обсягом перевезень. У викладеному матеріалі містяться достатні теоретичні відомості, ілюстрації та додатки.

Коц І. В., Джеджула В. В., Бауман К. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація” для студентів напряму підготовки “Будівництво” всіх форм навчання , 2011, 52 c. Зам. № 2011-049

Анотація

У методичних вказівках наведені лабораторні роботи з дисципліни «Водопостачання і каналізація», що читається для студентів напряму підготовки «Будівництво» всіх форм навчання. Кожна лабораторна робота містить мету; коротко викладені загальні відомості – теоретичний матеріал, який необхідно засвоїти перед виконанням роботи; опис обладнання, необхідного для виконання даної лабораторної роботи та хід роботи. Для самоконтролю в кінці лабораторних робіт наведені контрольні запитання.

Суприган О. І. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерах, системах та мережах» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Комп’ютерні науки»/, 2011, 28 c. Зам. № 2011-050

Анотація

У виданні наведено методичні вказівки до вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування її задач з урахуванням вимог до оформлення результатів, а також методику виконання лабораторного практикуму.

Юхимчук С. В., Савчук Т. О., Хазін М. Б., Ваховська Л. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Математичні методи наукових досліджень” для студентів напряму підготовки „Комп’ютерні науки” спеціальності „Інтелектуальні системи прийняття рішень” , 2011, 44 c. Зам. № 2011-051

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсової роботи з дисципліни „Математичні методи наукових досліджень”, а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсової роботи, при визначенні розділів спеціальної частини роботи, яким чином оформляти курсову роботу. Використовуючи дані методичні вказівки до виконання курсової роботи можна визначитися з питанням, яке стосується дослідження властивостей математичної моделі, що обрана для роботи.

Дудар І. Н., Смоляк О. М., Козинюк Н. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Планування та благоустрій міст" для студентів всіх форм навчання за спеціальністю "Міське будівництво та господарство" , 2011, 42 c. Зам. № 2011-052

Анотація

У методичних вказівках викладено алгоритм виконання курсового проекту. На водяться схеми планувальних структур міст, схеми побудови вуличних мереж, схеми аналізу території, нормативні дані щодо проектування інженерно-планувальної організації міст. Призначені для студенів всіх форм навчання.

Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво” на тему: «Розв’язування задач з оцінювання точності вимірювання і призначення допусків». , 2011, 27 c. Зам. № 2011-053

Анотація

У методичних вказівках наведено приклади розв’язання інженерно-геодезичних задач з оцінювання точності вимірювання і призначення допусків, містяться варіанти контрольних запитань, завдань на самостійне виконання. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури. Призначений для студентів будівельних спеціальностей денної і заочної форми навчання.

Кутін В. М., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум, 2011, 148 c. Зам. № 2011-054

Анотація

У посібнику наведено типові задачі, теоретичні положення і приклади розв’язання поставлених задач, лабораторний практикум. Зокрема: побудова діагностичної моделі елемента системи діагностування і визначення функції передачі, визначення передачі, найбільш чутливої до зміни параметрів елементів; визначення умов роботоздатності об’єкта, побудова програми пошуку пошкодженого елемента за параметрами надійності, на основі інформаційного алгоритму, за методом “віток та границь”, комбінованим методом. Лабораторний практикум пропонує дистанційний метод вимірювання температури нагрітих тіл, визначення ізоляційних характеристик високовольтного обладнання, хроматографічний аналіз розчинених в оливі газів. Посібник відповідає вимогам програми дисципліни “Діагностика електрообладнання” для студентів напряму підготовки 0906 –“Електротехніка”, спеціальність інженерії 7.090601, 7.090602

Кобилянський О. В., Лемешев М. С., Березюк О. В. Основи охорони праці , 2011, 188 c. Зам. № 2011-056

Анотація

В посібнику викладені правові та організаційні основи охорони праці, фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Значну увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Основи охорони праці".

Тичинська Л. М., Черепащук А. А. Теорія ймовірностей. ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості , 2011, 112 c. Зам. № 2011-058

Анотація

Навчальний посібник з теорії ймовірностей з елементами історії її розвитку. У посібнику розглянуто основні поняття і теореми теорії ймовірностей та статистики. З метою підвищення рівня мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності до змісту посібника включено матеріал розвитку окремих понять, розділів науки, деякі біографічні дані вчених, які займалися розвитком теорії ймовірностей. Посібник рекомендований студентам та викладачам вищих навчальних закладів технічних спеціальностей.

Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі , 2011, 86 c. Зам. № 2011-063

Анотація

В посібнику розглянуто основні способи гасіння електричної дуги в оливі, принципи виконання дугогасильних камер, типи конструкцій бакових оливних та малооливових вимикачів, генераторних і підстанційних вимикачів. Наведено основні технічні параметри та особливості конструкцій оливних вимикачів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і програм дисциплін "Електричні апарати" і "Електрообладнання станцій та підстанцій", призначений для студентів бакалаврського напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей та інженерів-електриків.

Біліченко В. В., Бурєнніков Ю. Ю., Добровольський О. Л., Ребедайло В. М. Основи логістики, 2011, 64 c. Зам. № 2011-064

Анотація

В лабораторному практикумі розглянуто розв’язування основних задач логістики з використанням методів лінійного програмування. Лабораторний практикум призначений для студентів ВНЗ спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” і може бути корисним інженерно-технічним працівникам автомобільного транспорту.

Грабко В. В., Левицький С. М. Електропривод підприємств агропромислового комплексу , 2011, 198 c. Зам. № 2011-081

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено роль автоматизованого електропривода в сучасному агропромисловому комплексі України. Розглянуто питання розрахунків потужності та вибору схем управління електроприводами основних технологічних агрегатів сільськогосподарського виробництва, в тому числі з використанням програмованих логічних контролерів. Навчальний посібник доповнено лабораторним практикумом. Рекомендований для студентів, що навчаються за фахом „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, також може бути корисним фахівцям, що спеціалізуються на вдосконаленні типових схем управління електроприводами.

Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. Основи психології та педагогіки. Психологія , 2011, 139 c. Зам. № 2011-082

Анотація

Лабораторний практикум містить методики дослідження з психології, теоретичні та інструктивні матеріали до проведення лабораторного практикуму, теми домашніх завдань, додаткові методики для дослідження, список рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник. Може бути використаний студентами в процесі виконання лабораторного практикуму, самостійної роботи, самопізнання та пізнання інших людей, для самоосвіти. Лабораторний практикум розроблений у відповідності з програмою дисципліни “Основи психології та педагогіки”.

Білинський Й. Й. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни „Цифрова схемотехніка” для студентів напрямів підготовки „Мікро- та наноелектроніка” та «Електронні пристрої та системи», 2011, 46 c. Зам. № 2011-089

Анотація

Вказівки до курсового проектування підготовлені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з електроніки. Для отримання студентом практичних навичок прийняття схемотехнічних рішень і розробки цифрових схем та правильної організації роботи при виконанні курсового проекту наведено вимоги, структура, приклади структурних і електричних принципових схем, довідкові дані, список рекомендованої літератури.

Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз та звітність” для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджент організацій” , 2011, 34 c. Зам. № 2011-090

Анотація

В методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз та звітність” для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу. Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Собчук В. С., Собчук Н. В., Бурикін О. Б. Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах, 2011, 145 c. Зам. № 2011-096

Анотація

В посібнику розглянуті комутаційні перенапруги в електричних системах в нормальних режимах малих навантажень і холостого ходу, в аварійних несиметричних режимах з комутаціями в циклах успішних та неуспішних автоматичних повторних включень. Аналіз блискавкозахисту наведено тільки для повітряних ліній та підстанцій. Посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей "Електричні станції" і "Електричні системи та мережі".

Березюк О. В., Лемешев М. С. Безпека життєдіяльності , 2011, 204 c. Зам. № 2011-097

Анотація

В навчальному посібнику викладені загальні питання безпеки життєдіяльності. В ньому визначено предмет, мету і завдання дисципліни, викладено теоретичні основи БЖД, проведено її системний аналіз. Розглянуто основні питання стосовно аспектів взаємодії в системі “людина – життєве середовище” в цілому та в її підсистемах. Значна увага приділена ролі людського чинника у вирішенні питань БЖД. Подано сучасні дані з законодавства в галузі захисту населення та території від надзвичайних ситуацій. Для студентів вищих закладів освіти. Може бути корисним викладачам, спеціалістам з охорони праці та цивільної оборони.

Смоляк В. В., Очеретний В. П., Ковальський В. П., Козинюк Н. В. Архітектура будівель і споруд. (спецкурс, курсове проектування, А149 основи світлофізики) , 2011, 84 c. Зам. № 2011-098

Анотація

В посібнику розглянуті основні положення проектування промислових будівель та їх адміністративно-допоміжних приміщень. Даються розгорнуті рекомендації для виконання курсового проекту № 2 з предмета „Архітектура будівель і споруд. Спецкурс”. Викладені положення світлотехнічного проектування. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програмою дисципліни „Архітектура будівель і споруд. Спецкурс”.

Приятельчук В. О., Риндюк В. І., Федотов В. О. Теоретична механіка. Аналітична механіка. Розрахунково – графічні та контрольні завдання , 2011, 71 c. Зам. № 2011-099

Анотація

В посібнику наведені п’ять завдань з розділу теоретичної механіки: Аналітична механіка. Кожне із завдань розв’язується відповідно за допомогою методу кінетостатики, принципу можливих переміщень, загального рівняння динаміки та рівняння Лагранжа другого роду. Кожне завдання має триста варіантів з прикладом виконання. Рекомендується для студентів денної та заочної форм навчання.

Чепурний М. М., Резидент Н. В. Тепломасообмін в прикладах і задачах, 2011, 128 c. Зам. № 2011-100

Анотація

В посібнику розглянуто теоретичні основи з теорії тепломасообміну, наведено конкретні приклади розв’язування задач, сформовано контрольні запитання і набір задач для самостійної роботи студентів очної та заочної форми навчання.

Білинський Й. Й., Гикавий В. А., Мельничук А. О. Цифрова схемотехніка. Частина 1. Базові поняття цифрової схемо-техніки , 2011, 133 c. Зам. № 2011-101

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основи теорії цифрової схемотехніки. Зокрема розглядаються питання: основи теорії сигналів та кодування інформації, елементна база цифрової схемотехніки, методи синтезу та розрахунку цифрових елементів, основні параметри та характеристики цифрових інтегральних мікросхем. Метою навчального посібника є познайомити читача з основами цифрової схемо-техніки, принципами проектування цифрових елементів, сучасною елементною базою цифрових мікросхем. Велика увага приділяється прикладам синтезу та розрахунку ци- фрових логічних елементів. Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Цифрова схемотехніка».

Кулик В. В., Писклярова А. В., Пискляров Д. С. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ , 2011, 180 c. Зам. № 2011-103

Анотація

В посібнику розглянута структура технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах 10-0,38 кВ, методи розрахунку їх навантажувальної складової та заходи зі зменшення втрат електроенергії. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програмам дисциплін «Електроощадні режими та технології» і призначений для студентів спеціальності «Електричні системи та мережі», «Електричні станції», також може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей

Шабатура Ю. В., Присяжнюк В. В. Основи науково-дослідної роботи. Сучасні інформаційні технології в методах аналізу проблем і пошуках рішень творчих задач, 2011, 100 c. Зам. № 2011-104

Анотація

В посібнику розглянуто основні методи і форми наукового пізнання, сучасні інтелектуальні методи і комп’ютеризовані засоби творчого пошуку і розвитку рішень технічних проблем і задач. Метою даного посібника є подання чітких і систематизованих знань про принципи, методи і стратегії пошуку нових ідей і технічних рішень наукових проблем і практичних задач. У ньому приведені приклади застосування різних методів і науково-технічних ефектів для вирішення технічних проблем і задач. Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів та молодих науковців, які прагнуть сказати своє вагоме слово в науці і техніці.

Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я., Компанець М. М., Хомчук А. Ф. Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління, 2011, 185 c. Зам. № 2011-105

Анотація

Посібник присвячений розгляду принципів побудови модулів різноманітного функціонального призначення для систем автоматики і управління. Призначений для однойменного курсу та аналогічних вищих навчальних закладів технічного напрямку.

Перейти до   часткового перегляду

Біліченко В. В., Варчук В. В., Цимбал С. В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті , 2011, 128 c. Зам. № 2011-106

Анотація

В навчальному посібнику наведені основні відомості та методика визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті при різних джерелах фінансування. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” всіх форм навчання і може використовуватись при виконанні курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства“, при підготовці бакалаврських дипломних робіт і в розробках окремих частин дипломних проектів.

Розводюк М. П., Казак М. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження асинхронного конденсаторного двигуна" з дисципліни "Спеціальні електричні машини", 2011, 29 c. Зам. № 2011-107

Анотація

У методичних вказівках викладено підходи до експериментальних досліджень асинхронних конденсаторних двигунів. Наведено основні теоретичні відомості. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотільна електроніка» для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи”, 2011, 27 c. Зам. № 2011-108

Анотація

Наведено основні вимоги щодо організації та проведення лабораторних досліджень приладів твердотільної електроніки, практичні рекомендації щодо забезпечення точності та достовірності таких досліджень. Призначені для студентів електронних спеціальностей “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи”.

Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. Етика ділових відносин : навчальний посібник , 2011, 309 c. Зам. № 2011-109

Анотація

У посібнику розкриваються етичні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики та правила ділового етикету. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію прийомів. Визначено чинники формування іміджу ділової людини. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Перейти до   часткового перегляду

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Функціональне та логічне програмування. Частина 1. Логічне програмування мовою Пролог : лабораторний практикум, 2011, 106 c. Зам. № 2011-110

Анотація

В практикумі розглянуті основні теоретичні відомості та практичні прийоми програмування мовою логічного програмування Турбо-Пролог (версії 2.0), приклади створення логічних програм, завдання для лабораторних робіт та рекомендована література. Лабораторний практикум розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Функціональне та логічне програмування".

Бондаренко Є. А., Дрончак В. О. Освітлення виробничих приміщень: довідник. , 2011, 62 c. Зам. № 2011-113

Анотація

У довіднику наведені нормовані значення, порядок і приклади розрахунку природного та штучного освітлення виробничих приміщень. Даний довідник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів при підготовці молодших спеціалістів і бакалаврів з дисципліни "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі".

Петрук В. Г., Турчик П. М., Бобко О. О. Екологія людини. Ч.1: навчальний посібник. , 2011, 148 c. Зам. № 2011-115

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто наукові основи екології людини, проаналізована фізична цілісність людини, екотрофологія та раціональне харчування людини, негативні фактори впливу на людину, екологічні фактори здоров’я людини, сучасна демографічна ситуація та стан здоров’я населення України і світу. Посібник призначений для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної, заочної та дистанційної форм навчання, фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Перейти до   часткового перегляду

Розводюк М. П., Казак М. О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів напряму підготовки "Електромеханіка" на тему: "Дослідження крокового двигуна"., 2011, 37 c. Зам. № 2011-117

Анотація

У методичних вказівках викладено підходи до експериментальних досліджень крокових двигунів. Наведено основні теоретичні відомості. Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Крилик Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна математика” для студентів напрямів підготовки “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи ”. , 2011, 30 c. Зам. № 2011-119

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна математика” та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни “Обчислювальна математика”.

Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Пішенін В. О. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму "Теплоенергетика" , 2011, 39 c. Зам. № 2011-128

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання виконання студентами-теплоенергетиками бакалаврської дипломної роботи, наведені правила оформлення та рекомендації щодо її змісту, обсягу і виконання окремих розділів роботи.

Білинський Й. Й., Огороднік К. В., Юкиш М. Й. Електронні cистеми: навчальний посібник. , 2011, 208 c. Зам. № 2011-129

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основи теорії електронних систем. Зокрема розглядаються питання: інформаційних оцінок електронних систем, моделювання сигналів та завад, передачі, прийому та реєстрації інформації у електронних системах. Метою навчального посібника є познайомити читача з сучасними електронних системами та принципами їх побудови. Значна увага приділяється обробці та поданню інформаційних сигналів у електронних системах. Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Електронні системи» та розраховано для студентів спеціальностей 7.05080101 – «Мікро- та наноелектроніка», 7.05080201 – «Електронні прилади та пристрої».

Сіянов О. І. Побудова плоского та просторового зображення будівельного об’єкта за допомогою “ArchiCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання , 2011, 57 c. Зам. № 2011-141

Анотація

В методичних вказівках наводиться методика виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування». Наводиться наскрізний приклад побудови плоского та просторового зображення будівельного об’єкта за допомогою “ArchiCAD”.

Сіянов О. І. Побудова просторової стержневої системи за допомогою “AutoCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання. , 2011, 25 c. Зам. № 2011-142

Анотація

В методичних вказівках наводиться методика виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування». Наводиться наскрізний приклад побудови просторової стержневої системи за допомогою “AutoCAD”.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Кириця І. Ю. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 2 : навчальний посібник., 2011, 146 c. Зам. № 2011-149

Анотація

В посібнику наведені такі розділи: складний опір (позацентровий стиск, згин з крученням), енергетичні методи визначення переміщень, статично невизначувані системи, поздовжня стійкість, ударні та повторно-змінні навантаження. Посібник містить короткі теоретичні відомості, завдання до виконання розрахунково-графічних робіт, приклади виконання завдань, необхідні довідникові матеріали. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають опір матеріалів.

Осадчук В. С., Ільченко О. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади» для студентів напряму «Мікро- та наноелектроніка». , 2011, 19 c. Зам. № 2011-153

Анотація

Вказівки підготовлені згідно з навчальним планом підготовки інженерів електронної техніки за напрямом «Мікро- та наноелектроніка». Курсова робота має за мету задачу поглибленого вивчення окремих розділів базового курсу, а також засвоєння основних навиків аналізу стану справ в галузі сучасних напівпровідникових та мікроелектронних приладів. Наведено основні вимоги до виконання курсової роботи, її захисту та структури.

Сіянов О. І. Моделювання і розрахунок стержневих та суцільних систем за допомогою програмного комплексу “ЛИРА”. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання , 2011, 44c. Зам. № 2011-154

Анотація

В методичних вказівках наводиться порядок виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Металеві конструкції». Наводяться приклади розрахункових схем і таблиці вхідних даних.

Малярчук А. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни напряму підготовки "Інженерна механіка", спеціальності "Технологія машинобудування" , 2011, 27 c. Зам. № 2011-155

Анотація

У методичних вказівках подано зміст, тематику, обсяг графічної та текстової частин курсового проекту. Викладені вимоги до виконання креслень та пояснювальної записки, а також наведені приклади оформлення технічного завдання, титульного аркуша та інших обов’язкових елементів.

Нікіфорова Л. О., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання , 2011, 77 c. Зам. № 2011-156

Анотація

В методичних вказівках викладено основи теорії і практики економіки підприємства за умов ринкової економіки. Розроблені багатоваріантні практичні завдання з основних питань економіки підприємства, розроблені питання для самоконтролю студентів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами технічних спеціальностей машино-, радіо-, приладобудівного, будівельного та інформаційного напрямів навчання при вивченні дисципліни «Економіка підприємства» та при вивченні окремих тем курсу «Економіка та організація виробництва», а також студентами спеціальності «Менеджмент організації» при вивченні окремих тем курсів «Економіка підприємства» та «Організація виробництва».

Гулак Г. М., Мухачов В. А., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є. Основи криптографічного захисту інформації, 2011, 200 c. Зам. № 2011-157

Анотація

У підручнику розглядаються питання організації та функціонування надійних систем криптографічного захисту інформації. Наведено методику генерації та оцінювання якості псевдовипадкових послідовностей, а також методи генерації псевдовипадкових простих чисел. Наводяться характеристики стійкості розповсюджених блокових шифрів та асиметричних криптоалгоритмів, описані криптографічно стійкі генератори псевдовипадкових чисел, викладено принципи організації, функціонування та забезпечення надійності інфраструктури відкритих ключів. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також фахівців, які займаються криптографією.

Перейти до   часткового перегляду

Павлов С. В., Тимчик Г. С., Кожем’яко В. П., Готра З. Ю., Колісник П. Ф., Козловська Т. І. Оптоелектронні медичні системи : навчальний посібник. , 2011, 156 c. Зам. № 2011-160

Анотація

У навчальному посібнику проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики та застосування її у біології і медицині для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. Навчальний посібник розрахований на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка”, “Біотехнічні та медичні апарати та системи”.

Перейти до   часткового перегляду

Буда А. Г., Король О. В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу машинобудівних спеціальностей заочної форми навчання , 2011, 55 c. Зам. № 2011-166

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи № 2 з інженерної графіки студентами заочної форми навчання. Містять в собі теоретичні відомості, пояснення до виконання графічних завдань та зразки виконаних креслень для студентів машинобудівних спеціальностей з дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”.

Лялюк О. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів спеціальності “Будівництво” , 2011, 53 c. Зам. № 2011-167

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни “Економіка будівництва”. Запропоновано орієнтований план оформлення пояснювальної записки. Курсова робота включає вивчення інвесторської кошторисної документації та оцінку вкладання інвестицій в будівництво.

Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” , 2011, 24 c. Зам. № 2011-174

Анотація

У методичних вказівках наведено загальні відомості про виробництво біогазу, а також розрахунок основних технологічних параметрів біогазових установок, що містить теоретичні положення розрахунку та приклади розрахунку біогазових установок. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури. Призначені для студентів будівельних спеціальностей денної і заочної форми навчання.

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Розрахунок поперечної рами одноповерхової виробничої будівлі за допомогою програмного комплексу “ЛИРА” : навчальний посібник. , 2011, 205 c. Зам. № 2011-175

Анотація

У навчальному посібнику викладено приклад статичного розрахунку конструкцій поперечної рами одноповерхової виробничої будівлі за допомогою програмного комплексу “ЛИРА”. Розглянуто послідовність комп’ютерного моделювання. Зроблено підбір перерізів елементів і виконані перевірки за граничними станами. Показано можливість візуалізації та виведення на друк графічних і табличних результатів. Для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання та працівників проектних і виробничих організацій.

Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум : навчальний посібник., 2011, 210 c. Зам. № 2011-176

Анотація

В посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

Перейти до   часткового перегляду

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. І : навч. посібник. , 2011, 122 c. Зам. № 2011-180

Анотація

Посібник створений відповідно до програми дисципліни «Практична культурологія». В ньому розглядаються основні питання теорії та історії народно-оркестрового виконавства України. Є глосарій, контрольні запитання, тестові завдання, список використаної та рекомендованої літератури. Може бути використаний для виконання самостійної роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти. Посібник стане корисним також викладачам навчальних мистецьких закладів та широкому колу читачів.

Сідлецька Т. І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч. II : навч. посібник., 2011, 73 c. Зам. № 2011-181

Анотація

Посібник створений відповідно до програми дисципліни «Практична культурологія». В ньому розглядаються основні питання теорії та історії народно-оркестрового виконавства України. Є контрольні запитання, тестові завдання, список використаної та рекомендованої літератури. Може бути використаний для виконання самостійної роботи, підготовки до заліків та іспитів, для самоосвіти. Посібник стане корисним також викладачам навчальних мистецьких закладів та широкому колу читачів.

Степанов Д. В., Корженко Є. С., Боднар Л. А. Котельні установки промислових підприємств : навчальний посібник. , 2011, 120 c. Зам. № 2011-182

Анотація

В посібнику розглянуто принцип дії, побудову та методи розрахунку котлоагрегатів, конструкції топкових пристроїв та теплообмінних поверхонь котла, гідро- та аеродинаміка котла, екологічні показники котлів, питання їх автомати- зації та експлуатації. В посібнику наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи, вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування.

Грабко В. В., Бабій С. М., Мошноріз М. М., Шевчук Ю. В. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв : навчальний посібник., 2011, 137 c. Зам. № 2011-183

Анотація

Навчальний посібник призначений для організації вивчення теоретичного курсу з дисципліни «Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв» і буде корисним студентам електротехнічних спеціальностей.

Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” , 2011, 70 c. Зам. № 2011-184

Анотація

В методичних вказівках наведено теоретичні відомості до лабораторних робіт, які допомагають студентам вивчати фізичні явища, що відбуваються в процесі різання металів. Подано порядок та організація виконання, контрольні питання, правила оформлення, зміст та порядок захисту лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів»

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник. , 2011, 377 c. Зам. № 2011-190

Анотація

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

Перейти до   часткового перегляду

Поліщук Л. К. Прикладна механіка та матеріалознавство: навчальний посібник., 2011, 209 c. Зам. № 2011-192

Анотація

В навчальному посібнику викладено основні поняття та означення з опору матеріалів, теорії механізмів і машин, триботехніки та матеріалознавства. Розглянуто основи розрахунків деформацій, напружень, на міцність та жорсткість елементів конструкцій механізмів і машин, проблеми їх функціонування, що пов’язані з тертям та зношуванням. Наведено відомості про сучасні конструкційні матеріали та основні механічні передачі, а також приклади розрахунків. Останній розділ посібника містить лабораторний практикум з дисципліни. Зміст посібника відповідає програмі дисципліни "Прикладна механіка та матеріалознавство" для студентів напрямку підготовки "Менеджмент (організації)", спеціалізація – "Менеджмент машинобудування". Для студентів немашинобудівних спеціальностей.

Абакумов В. Г., Готра З. Ю., Злепко С. М., Павлов С. В., Василенко В. Б., Рибін О. І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів : навчальний посібник , 2011, 352 c. Зам. № 2011-193

Анотація

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

Перейти до   часткового перегляду

Карпов Ю. О., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник, 2011, 530 c. Зам. № 2011-194

Анотація

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Перейти до   часткового перегляду

Небава М. І. Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи : навчально-методичний посібник, 2011, 77 c. Зам. № 2011-196

Анотація

В посібнику викладено основні вимоги, які висуваються до змісту курсової роботи, порядку її написання та захисту. Наведено орієнтовну тематику курсових робіт і приклади написання наукового тексту вступу та висновків до курсової роботи. Наведені роз’яснення щодо розуміння Закону України «Про акціонерні товариства» та поданий словник термінів у світлі нового закону. Навчально-методичний посібник призначений для магістрантів спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації – «Менеджмент організацій з корпоративного управління».

Степанов Д. В., Ткаченко С. Й. Теплоенергетика. Вступ до спеціальності : навчальний посібник , 2011, 100 c. Зам. № 2011-197

Анотація

В посібнику розглянуто гуманітарні, методичні та організаційні особливості підготовки теплоенергетиків. Згідно з навчальним планом наведено відомості з основних дисциплін: гідрогазодинаміка; технічна термодинаміка; тепломасообмін; котельні установки промислових підприємств; теплотехнологічні процеси і установки; нагнітачі та теплові двигуни; нетрадиційні джерела енергії; моделювання, оптимізація та автоматичне керування теплоенергетичними процесами. Наведено основи енергоменеджменту та методи зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. В посібнику наведений конспект лекцій, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.

Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський В. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник, 2011, 522 c. Зам. № 2011-198

Анотація

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

Перейти до   часткового перегляду

Кирилов О. А., Степанова І. С., Яковець О. Р. Англо-український словник будівельних термінів : словник, 2011, 130 c. Зам. № 2011-200

Анотація

Словник містить термінологію з будівництва та інших споріднених галузей техніки та науки, а також таблиці для переведення англійських та американських величин у метричні. Він розрахований на студентів старших курсів, бакалаврів, магістрів і всіх, хто цікавиться проблемами архітектури, будівництва, теплоенергетики та теплогазопостачання.

Степанова І. С., Плиненко В. О., Науменко В. В., Багнюк Л. М., Габрійчук Л. Е., Никипорець С. С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професіональним спрямуванням" для студентів всіх напрямів підготовки всіх спеціальностей., 2011, 130 c. Зам. № 2011-201

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей інститутів ІнІТКІ, ІнРТЗП, ІнАЕКСУ, ІнЕЕЕМ та ІнБТЕГП. Дане видання містить контрольні роботи, що складаються з вправ та текстів, а також граматичний довідник та зразки виконання.

Бальзан М. В., Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів всіх спеціальностей, 2011, 109 c. Зам. № 2011-202

Анотація

В методичних вказівках викладено основи теорії та практики з 10 тем економіки підприємства. Наведені основні теоретичні положення та формули, необхідні для розв’язання задач, розроблено практичні завдання для самостійного виконання та самостійного розв’язання, питання для самоконтролю та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Методичні вказівки містять також словник основних термінів та рекомендовану літературу. Розраховано на студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів, які набувають другу економічну освіту, центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 1 : навчальний посібник , 2011, 154 c. Зам. № 2011-203

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти фінансового аналізу та роботи з фінансовою звітністю. Для кращого засвоєння курсу до кожного розділу додаються контрольні запитання, тести та практичні завдання для самоконтролю знань. Рекомендується для студентів, магістрів, аспірантів, слухачів, які набувають другу економічну освіту за спеціальністю „Менеджмент організацій”, центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств і організацій.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність. Частина 2 : навчальний посібник, 2011, 161 c. Зам. № 2011-204

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти фінансового аналізу та роботи з фінансовою звітністю. Для кращого засвоєння курсу до кожного розділу додаються контрольні запитання, тести та практичні завдання для самоконтролю знань. Рекомендується для студентів, магістрів, аспірантів, слухачів, які набувають другу економічну освіту за спеціальністю „Менеджмент організацій”, центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств і організацій.

Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу : навчальний посібник , 2011, 109 c. Зам. № 2011-205

Анотація

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної лексики та лексико-граматичних конструкцій в навчальній та науково-професійній сферах спілкування. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру сприяє формуванню навичок самостійної пошуково-навчальної роботи зі спеціальною довідково-інформаційною літературою, термінологічними словниками фахових дисциплін. Навчальний посібник актуалізує словниковий запас студентів з метою поліпшення мовної компетенції у сфері професійної діяльності.

Роїк О. М., Міронова Ю. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Математичні методи дослідження економіки” для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” , 2011, 78 c. Зам. № 2011-206

Анотація

В методичних вказівках до виконання практичних робіт наведено практичне використання математичних методів дослідження економіки, зокрема аналізу економічної діяльності підприємства, дослідження впливу факторів виробництва на прибутковість підприємства, а також побудови прогнозів. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та програми дисципліни “Математичні методи дослідження економіки” для виконання практичних робіт студентами напрямку підготовки “Менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр). Призначені для студентів економічних спеціальностей.

Кучерук В. Ю., Поджаренко В. О., Васілевський О. М., Цирульник С. М., Севастьянов В. М. Основи мікропроцесорної техніки: лабораторний практикум , 2011, 183 c. Зам. № 2011-207

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи сучасної мікропроцесорної техніки, наведено теоретичні відомості та хід виконання лабораторних робіт. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри і відповідає навчальній програмі дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки".

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 1 : навчальний посібник, 2011, 97 c. Зам. № 2011-208

Анотація

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні економічні ситуації на базі сучасних методів системного та економетричного аналізу і комп’ютерних технологій, які застосовують для дослідження реальних економічних об’єктів, процесів, явищ. Автори посібника намагалися показати, що економетричне моделювання суттєво розширює можливості економічного аналізу, дає змогу отримати якісно нові результати дослідження соціально-економічних систем та дозволяє прогнозувати майбутню поведінку економічних суб’єктів. Посібник розроблено згідно з планом кафедри та навчальною програмою дисципліни "Економетрія".

Азарова А. О., Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Економетрія. Частина 2 : навчальний посібник, 2011, 118 c. Зам. № 2011-209

Анотація

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання. Викладено основи теорії економетричного моделювання за умов кризових явищ в економіці України; наведено основні принципи та методи проведення економетричного дослідження з використанням сучасних інформаційних технологій; викладено методологічні основи до побудови економетричних моделей, що аналізують економічні процеси та явища та дозволяють прогнозувати майбутню поведінку суб’єктів господарювання. Посібник розроблено згідно з планом кафедри та навчальною програмою дисципліни “Економетрія”.

Кормановський С. І., Корчевський Б. Б. Інженерна графіка : курс лекцій, 2011, 133 c. Зам. № 2011-211

Анотація

В курсі лекцій розглянуто основні теоретичні положення курсу, викладенометоди побудови зображень геометричних образів на площині, наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Кожна тема містить питання для самоконтролю. Курс лекцій підготовлено для студентів напряму підготовки «Будівництво».

Арсенюк І. Р., Яровий А. А. Комп’ютерні мережі. Ч. 2 : навчальний посібник , 2011, 145 c. Зам. № 2011-212

Анотація

В другій частині посібника розглянуто питання адресації в ІР-мережах, протоколи міжмережевого і транспортного рівнів ТСР/ІР, основні пристрої комп’ютерних мереж, основи роботи CISCO IOS, а також детально розглянуто протоколи маршрутизації RIP, EIGRP та OSPF. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни „Комп’ютерні мережі”, а також може бути використаний під час вивчення дисциплін „Корпоративні і глобальні комп’ютерні мережі” та „Корпоративні мережі”.

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.1. Економіка підприємства : навчальний посібник , 2011, 117 c. Зам. № 2011-213

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи економіки та підприємства. Розкриваються питання управління підприємством, його підприємницькою діяльністю, якістю та конкурентоспроможністю продукції, основними та оборотними фондами, кадровим потенціалом, продуктивністю та оплатою праці. Значна увага в посібнику приділяється висвітленню таких видів діяльності підприємства як: цінова, інноваційна та інвестиційна, маркетингова, зовнішньоекономічна. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.

Небава М. І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2. Організація виробництва : навчальний посібник , 2011, 131 c. Зам. № 2011-214

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи організації виробничої діяльності підприємства. Розкриваються питання організації виробництва, витрат виробництва та собівартості продукції, цінової, інвестиційно та інноваційної політики підприємства, а також фінансово-економічним показникам виробництва, маркетинговій, зовнішньоекономічній діяльності. Значна увага в посібнику приділяється висвітленню таких видів діяльності підприємства як: цінова, інноваційна та інвестиційна, маркетингова, зовнішньоекономічна. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.

Філинюк М. А., Войцеховська О. В. Технічна електроніка. Курсове проектування : навчальний посібник. , 2011, 90 c. Зам. № 2011-215

Анотація

Навчальний посібник присвячений курсовому проектуванню з дисципліни “Технічна електроніка”. Розглянуто питання проектування гібридних інтегральних схем, наведено приклади необхідних при виконання курсового проекту розрахунків, а також приклади оформлення відповідної конструкторської документації. Призначений для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.