Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2018 року

Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць. Навчальний посібник, 2018, 114 с. Зам. № 2018-001. Ціна 67,4 ₴

Анотація

У посібнику подано класифікацію, основні елементи й характеристики транспортно-експлуатаційного стану доріг та вулиць, закономірності формування транспортних потоків, поняття про рівні завантаженості та зручності руху. Описані методи і способи дослідження технічного стану доріг і вулиць, збереження їхніх транспортно-експлуатаційних якостей у різні періоди року.

Розрахований на студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт», 275 – «Транспортні технології».

Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018, 118 с. Зам. № 2018-002. Ціна 68,8 ₴

Анотація

В посібнику розглядаються питання, що належать до галузі інформаційної безпеки; висвітлені основи організації захисту інформації, методи оцінювання захищеності та основні положення побудови комплексних систем захисту інформації.

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Ткачук Я. С. Елементна база електронних апаратів. Частина 5. Оптоелектронні компоненти. Навчальний посібник, 2018, 116 с. Зам. № 2018-003. Ціна 68,1 ₴

Анотація

Навчальний посібник присвячений ознайомленню студентів з принципом роботи, основними параметрами та характеристиками оптоелектронних компо-нентів при вивченні дисциплін «Елементна база радіоелектронних апаратів та електронні прилади», «Елементна база телекомунікаційних систем», «Технічна електроніка» студентами, що навчаються за напрямами підготовки «Телекомунікації», «Радіоелектронні апарати» та спеціальностями «Телекомунікації та радіотехніка», «Електроніка», «Мікро- та наносистемна техніка». Може бути кори-сним студентам інших спеціальностей, науковим співробітникам і аспірантам, які цікавляться проблемами елементної бази електронної апаратури

Кужель В. П., Кашканов А. А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті. Навчальний посібник, 2018, 121 с. Зам. № 2018-004. Ціна 89,1 ₴

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені питання державного регулювання та контролю діяльності автомобільного транспорту, організації пасажирських автоперевезень, стандартизації і оцінки відповідності, сертифікації на автомобільному транспорті. Наведені особливості ліцензування на транспорті, умови видачі ліцензії, ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, автобусах, положення про ліцензійну картку.

Розрахований на студентів спеціальностей «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

Булава Н. Ю. Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 152 с. Зам. № 2018-005. Ціна 109,25 ₴

Анотація

У навчальному посібнику подано тестові завдання з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Матеріал посібника, спрямований на перевірку фонетико-граматичних знань та комунікативних конструкцій у слухачів-іноземців, які оволодівають українською мовою на початковому етапі навчання.

Тестові завдання призначені для аудиторної роботи слухачів-іноземців підготовчого відділення.

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 1). Навчальний посібник, 2018, 122 с. Зам. № 2018-006. Ціна 88,2 ₴

Анотація

У посібнику розглянуто питання аналізу та синтезу радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів різного цільового призначення з використанням сучасних інформаційних технологій, визначено типові етапи проектування.

Призначений для студентів спеціальності «Радіотехніка» усіх кваліфікацій-них рівнів.

Кичак В. М., Воловик А. Ю., Шутило М. А., Червак О. П. Радіотехнічні системи (Основи проектування. Частина 2). Навчальний посібник, 2018, 100 с. Зам. № 2018-007. Ціна 73,5 ₴

Анотація

В посібнику розглянуто питання аналізу та синтезу радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів різного цільового призначення з використанням сучасних інформаційних технологій, визначено типові етапи проектування.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Радіотехніка» всіх кваліфікаційних рівнів.

Поліщук Л. К., Слабкий А. В. Підйомно-транспортні машини та механізми. Лабораторний практикум, 2018, 74 с. Зам. № 2018-008. Ціна 55,1 ₴

Анотація

Лабораторний практикум складено згідно з програмою дисципліни «Підйомно-транспортні машини та механізми». В практикумі наведено детальні описи лабораторного обладнання та устаткування, що розглядаються, а також інструкції з використання лабораторних робіт, зміст яких охоплює практичні питання основних розділів дисципліни. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості і запитання для самоконтролю, що дають змогу студентам самостійно перевірити набуті знання.

Рубаненко О. Є., Кравцов К. І., Рубаненко О. О. Мікропроцесорна техніка. Використання AVR мікроконтролерів ATmel. Лабораторний практикум, 2018, 115 с. Зам. № 2018-009. Ціна 84,5 ₴

Анотація

Лабораторний практикум присвячено питанням використання однокристальних мікроконтролерів сімейства Mega фірми «ATMEL». Розглянуто архітектуру, її особливості. Описано внутрішню будову мікроконтролера, систему команд, периферію, а також програмне забезпечення, потрібне для конструювання і програмування схем на основі цих мікроконтролерів та способи програмування з прикладами реалізації деяких алгоритмів для конкретних енергетичних задач.

Дудар І. Н., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. Технологія будівельного виробництва (курсове та дипломне проектування). Навчальний посібник, 2018, 74 с. Зам. № 2018-010. Ціна 55,95 ₴

Анотація

В навчальному посібнику міститься інформація, яка буде корисною при проектуванні монтажних робіт та для студентів денної і заочної форм навчання при виконанні курсових та дипломних проектів.

Посібник розроблений відповідно до змісту робочої та навчальної програми дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів вузів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво».

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Лабораторний практикум, 2018, 95 с. Зам. № 2018-012. Ціна 70,5 ₴

Анотація

В посібнику розглянуті усталені режими роботи лінійних електричних кіл постійного та змінного струму і методичні вказівки для їх практичного закріплення шляхом проведення лабораторних робіт, що належать до першої частини дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”.

Мадьяров В. Г., Коваль А. М., Говор І. К. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2. Лабораторний практикум, 2018, 120 с. Зам. № 2018-013. Ціна 87,25 ₴

Анотація

В посібнику розглянуто перехідні процеси в лінійних електричних колах, усталені режими роботи нелінійних кіл постійного та змінного струму, кіл з розподіленими параметрами та електромагнітне поле, а також подано методичні вказівки для їх практичного закріплення шляхом проведення лабораторних робіт, що відносяться до другої частини дисципліни «Теоретичні основи електротехніки».

Прадівлянний М. Г., Слободянюк А. А., Рудницька Т. Г. Термінознавство: радіотехніка і телекомунікації. Частина 2. Навчальний посібник, 2018, 56 с. Зам. № 2018-014. Ціна 41,3 ₴

Анотація

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь читання й усного мовлення, практичного засвоєння лексичного матеріалу. Рекомендується використання посібника для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі телекомунікацій, радіотехніки, електроніки та фахівців, які прагнуть удосконалити власні навички та вміння перекладу термінологічної лексики.

Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2. Конспект лекцій, 2018, 142 с. Зам. № 2018-015. Ціна 94,05 ₴

Анотація

В конспекті лекцій розглянуті питання перехідних процесів в лінійних колах та методи їх розрахунку, синтезу лінійних кіл, усталених і перехідних процесів в нелінійних колах, а також питання усталених і перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами. В кінці кожного розділу наведені задачі та питання для кращого засвоєння матеріалу та самоперевірки.

Прадівлянний М. Г., Рудницька Т. Г. Англійська мова за професійнім спрямуванням. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Контрольні роботи. Навчальний посібник, 2018, 64 с. Зам. № 2018-016. Ціна 46,65 ₴

Анотація

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок та умінь письмового перекладу та засвоєння термінології у галузях економіки та менеджменту. Контрольні роботи містять лексико-граматичні завдання та тексти на переклад для студентів I–IV курсів заочної форми навчання за спеціальністю 073 ‒ «Менеджмент».

Азарова Л. Є., Абрамчук О. В., Горчинська Л. В., Поздрань Ю. В. Українська мова для іноземних студентів технічних спеціальностей. 4-й курс. Навчальний посібник, 2018, 112 с. Зам. № 2018-017. Ціна 81,65 ₴

Анотація

Мета навчального посібника – сприяти розвитку й удосконаленню навичок писемного реферування наукової літератури з фаху студентів-іноземців технічних університетів.

Посібник містить матеріал для поетапного навчання реферуванню:теоретичний матеріал, зразки питального, номінативного та тезового планів, а також зразок реферату, укладені на матеріалі однієї наукової статті, та текстові матеріали для навчального та контрольного реферування з кожного напрямку підготовки студентів технічних університетів.

Призначено для роботи з іноземними студентами 4-х курсів на заняттях з української мови.

Савчук Т. О., Ольшанська О. В. Технологія комп’ютерного проектування. Лабораторний практикум, 2018, 122 с. Зам. № 2018-019. Ціна 89,1 ₴

Анотація

У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості за тематикою лабораторних досліджень та порядок їх проведення. Запропоновано варіанти використання різних систем автоматизованого проектування, проведення досліджень за тематикою кожної з лабораторних робіт, варіанти індивідуальних завдань, а також перелік питань для перевірки набутих при виконанні лабораторних робіт теоретичних знань та практичних навичок.

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації «Комп’ютерні науки» Уклад.: Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Майданюк В. П., 2018, 41 c. Зам. № 2018-020. Ціна 30,35 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до контрольної роботи та типові розв’язування задач з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум, 2018, 132 с. Зам. № 2018-021. Ціна 95,35 ₴

Анотація

Лабораторний практикум складається з десяти лабораторних робіт. Описи робіт містять короткі теоретичні відомості та програми виконання дослідів, домашні завдання i контрольні запитання. Він розроблений згідно з планом кафедри та програмами дисципліни «Основи радіоелектроніки».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» Уклад.: Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д., 2018, 52 c. Зам. № 2018-022. Ціна 38,5 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання виконання студентами-теплоенергетиками самостійної роботи з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» на теми: грубодисперсні системи, гідродинаміка систем гідро- та пневмотранспортування частинок, характеристики двофазних газорідинних потоків в котлоагрегатах та випарних апаратах, особливості тепло- і масообміну в багатокомпонентних середовищах.

Карпов Ю. О., Магас Т. Є., Мадьяров В. Г. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Конспект лекцій, 2018, 154 с. Зам. № 2018-023. Ціна 101,5 ₴

Анотація

В конспекті лекцій розглядаються основні закони електричних кіл та методи їх розрахунку, проводиться аналіз індуктивно пов’язаних кіл, розглядаються резонансні явища в електричних колах, загальна теорія чотириполюсників, фільтрів та трифазних кіл, а також приведені ілюстративні приклади, контрольні питання та вправи

Абрамчук О. В., Кухарчук Г. В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник, 2018, 100 с. Зам. № 2018-024. Ціна 67,95 ₴

Анотація

Посібник призначений для удосконалення знань студентів, має практичне спрямування, сприяє виробленню стійких умінь і навичок професійного мовлення та ділового спілкування на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях.

Пропоновані завдання можна використовувати для самостійної роботи студентів як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І., 2018, 44 c. Зам. № 2018-025. Ціна 33,05 ₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт, підготовці до заліку студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни «Історія української культури».

Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник, 2018, 316 с. Зам. № 2018-026. Ціна 221,9 ₴

Анотація

У посібнику наводяться суть, підходи забезпечення та основні особливості інформаційної безпеки. Розглядаються основні поняття та положення інформаційної безпеки, концепції та моделі інформаційної безпеки, найпоширеніші загрози та методологія формування множини загроз інформації, критерії оцінювання безпеки інформації, політика інформаційної безпеки, основні поняття та етапи керування ризиками інформації, керування доступом до інформації та безпекою інформаційних технологій, основні програмні та технічні заходи забезпечення інформаційної безпеки.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають та займаються інформаційною безпекою.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2018, 33 c. Зам. № 2018-028. Ціна 24,9 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» і рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика».

Забезпечення екологічної безпеки. Курсове проектування. Методичні вказівки Уклад.: Петрук В. Г., Петрук Р. В., Безвозюк І. І., Турчик П. М., 2018, 57 c. Зам. № 2018-029. Ціна 42,25 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті особливості написання курсової роботи з дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки» студентами спеціальностей 101 – «Екологія» та 183 – «Технології захисту навколишнього середовища», а також вимоги до теоретичної і розрахункової частин проекту.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання Уклад.: Сідлецька Т. І., 2018, 18 c. Зам. № 2018-030. Ціна 14,9 ₴

Анотація

У цих методичних рекомендаціях наводяться основні вказівки до виконання контрольних робіт студентів з дисципліни «Історія української культури».

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми дисципліни «Історія української культури».

Крилик Л. В., Селецька О. О. Конструювання і технологія приладів електронної техніки. Практикум, 2018, 108 c. Зам. № 2018-031. Ціна 78,9 ₴

Анотація

У практикумі подано класичну теорію, практичне розв’язання типових за-дач та рекомендовану літературу. Практикум розроблено відповідно до навчальних програм дисципліни «Конструювання і технологія приладів електронної техніки» для студентів спеціальності «Електроніка» та інших спеціальностей, в навчальному плані яких є аналогічна дисципліна.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Білинський Й. Й., Кравченко Ю. С., 2018, 20 c. Зам. № 2018-032. Ціна 16,65 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні вимоги щодо організації підготовки магістерської кваліфікаційної роботи, структури МКР, її оформлення та захисту. Методичні вказівки рекомендовані студентам, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальностями «Електроніка» і «Мікро- та наносистемна техніка».

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2. Уклад.: Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Ранський А. П., 2018, 51 c. Зам. № 2018-035. Ціна 35,6 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять основні теоретичні питання та рекомендовану літературу, необхідну для їх опрацювання, а також приклади виконання типових завдань та контрольні завдання для перевірки знань студентів з чотирьох тем загальної хімії: розчини, розчини електролітів, хімія води і координаційні сполуки.

Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М. Менеджмент та маркетинг. Практикум, 2018, 120 с. Зам. № 2018-036. Ціна 80,5 ₴

Анотація

У навчальному посібнику викладено теорії і практики з менеджменту та маркетингу як основи управління підприємством в умовах ринкової економіки. Розроблено практичні завдання з актуальних питань менеджменту та маркетингу, наведені приклади їхнього розв’язання.

Навчальний посібник містить також словник понять і термінів. Рекомендується студентам з усіх спеціальностей під час вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг», аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» Уклад.: Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д., 2018, 107 c. Зам. № 2018-037. Ціна 66,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуті питання виконання студентами-теплоенергетиками самостійної роботи з дисципліни “Гідрогазодинаміка” на теми: фізичні властивості рідини, гідростатика, кінематика рідини, рівномірний рух рідини в трубах, гідравлічний опір і розподіл швидкостей по перерізу потоку, місцеві втрати напору (тиску) в трубах, рівняння Бернуллі, розрахунок простих трубопроводів, розрахунок складних трубопроводів, гідравлічний удар в трубах, витікання рідини із отворів і насадок, одновимірні течії газу, межовий шар нестисливої рідини, затоплені турбулентні струмини.

САПР в електроспоживанні. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» Уклад.: Шуллє Ю. А., 2018, 28 c. Зам. № 2018-038. Ціна 20,5 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни, перелік основної та додаткової літератури. Наведені методичні рекомендації для підготовки до іспиту, а також список запитань та задач для самоперевірки.

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» при вивченні дисципліни та підготовки до іспиту.

Основи науково-дослідної роботи. Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Уклад.: Шуллє Ю. А., 2018, 20 c. Зам. № 2018-039. Ціна 14,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання науково-дослідної роботи. Дані основні методичні вказівки щодо вибору теми, складання змісту і послідовності виконання науково-дослідної роботи та її оформлення.

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Горчинська Л. В., Солодар Л. В. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Словник, 2018, 105 с. Зам. № 2018-040. Ціна 32,45 ₴

Анотація

Словник містить понад 2 500 слів та усталених висловів, що складає лексичну основу вивчення української мови іноземними слухачами на підготовчому відділенні. Словник перекладений англійською, іспанською, португальською та китайською мовами і стане в пригоді при читанні та перекладі текстів, у позааудиторній роботі та спілкуванні, при веденні індивідуального словника

Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ. Курс лекцій, 2018, 84 с. Зам. № 2018-042. Ціна 57,7 ₴

Анотація

В навчальному посібнику наведено теоретичні відомості щодо основних стандартів оформлення графічних конструкторських документів, побудови технічних креслеників деталей, їх з’єднань та відповідних аксонометричних проекцій. Матеріал відповідає частині лекційного курса дисципліни «Інженерна графіка» для немашинобудівних напрямків. Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Енергозбереження в промисловості» для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетичний менеджмент» Уклад.: Головченко О. М., Нанака О. М., 2018, 48 c. Зам. № 2018-043. Ціна 33,05 ₴

Анотація

Наведено рекомендації до самостійної роботи студентів над виконанням курсового проекту; щодо процедури виконання курсового проекту, його складу й обсягу, правила оформлення проекту, вказівки щодо виконання окремих його розділів.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» Уклад.: Дубчак О. В., 2018, 39 c. Зам. № 2018-044. Ціна 28 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів екологічних спеціальностей та містять теоретичний та практичний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і адміністрування». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Охорона праці в галузі управління та адміністрування» Уклад.: Заюков І. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-045. Ціна 23,1 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Цивільний захист та охорона праці в галузі управління і адміністрування» (модуль «Охорона праці в галузі управління та адміністрування»). Основне завдання – допомогти студентам самостійно сформувати у себе як у майбутніх фахівців уміння та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці у конкретній галузі.

НIкiфoрoвa Л. O., Шиян A. a. Упрaвлiння прoцесaми прийняття iннoвaцiйниx рiшень в сферi high technologies. Навчальний посібник, 2018, 86 с. Зам. № 2018-046. Ціна 59,4 ₴

Анотація

Нaвчaльний пoсiбник рoзрoблений для вивчення oкремиx тем тaкиx дисциплiн як «Метoди прийняття упрaвлiнськиx рiшень», «Aдмiнiстрaтивний менеджмент», «Екoнoмiчне oбґрунтувaння iннoвaцiйниx рiшень», «Теxнoлoгiї прийняття упрaвлiнськиx рiшень», «Iннoвaцiйний менеджмент»; мiстить пoглибленi знaння з oкремиx тем курсу i тoму рекoмендoвaний для студентiв екoнoмiчнoгo нaпряму нaвчaння, якi вже мaють вiдпoвiднi теoретичнi знання; oрiєнтoвaний нa здoбуття студентaми неoбxiдниx в їxньому пoдaльшoму нaвчaнні тa рoбoтi кoмпетенцiй. Пoсiбник рекoмендoвaно для викoристaння в нaвчaльнoму прoцесi мaгiстрaми, aспiрaнтaми тa мoлoдими вченими, a тaкoж прaктикaми, якi зaцiкaвленi цією проблематикою.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Частина 2. «Охорона праці в галузі архітектури та будівництва» Уклад.: Лемешев М. С., Березюк О. В., Поліщук О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-047. Ціна 30,6 ₴

Анотація

У методичних вказівках викладено питання, які виносяться на самостійну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва». Розраховано на студентів вищих навчальних закладів при підготовці магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика» Частина 1 Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 45 c. Зам. № 2018-048. Ціна 30,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Містять теоретичні відомості, пояснення до виконання графічних завдань та зразки виконаних креслеників для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика».

Кутін В. М., Рубаненко О. Є. Релейний захист та системна автоматика. Лабораторний практикум, 2018, 130 с. Зам. № 2018-049. Ціна 87,25 ₴

Анотація

Лабораторний практикум є методичним забезпеченням лабораторних робіт з дослідження параметрів як різних електромеханічних, напівпровідникових, так і мікропроцесорних реле REJ 515 та схем їх підключення до вимірювальних трансформаторів. Розглянуто струмовий ступеневий захист, струмовий направлений захист, диференціальний поперечний захист, струмові захисти триобмоткового силового трансформатора. Лабораторні роботи покликані навчити студентів збирати, налаштовувати, визначати уставки пристроїв: автоматичного повторного увімкнення ліній електропередач (ЛЕП), автоматичного введення резерву на двотрансформаторній підстанції, автоматичного частотного розвантаження (АЧР) і АПВ після АЧР (АПВЧ) та автоматичної синхронізації на прикладі ЛЕП з двостроннім живленням.

Левицький С. М., Бальзан І. В., Шевчук Ю. В. Розрахунок і проектування трифазних трансформаторів. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2018, 127 с. Зам. № 2018-050. Ціна 85,3 ₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено методику розрахунку активної частини трифазних трансформаторів, наведено відомості, необхідні для вибору елементів пасивної частини силового трансформатора. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за спеціальністю «Електротехніка та електротехнології».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» Уклад.: Мороз О. О., Пілявоз Т. М., Шварц І. В., 2018, 21 c. Зам. № 2018-051. Ціна 15,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». У методичних вказівках визначається мета, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наводяться рекомендації щодо написання окремих розділів роботи, вимоги до структури, змісту та оформлення пояснювальної записки.

Васюра А. С., Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Основи електроніки. Навчальний посібник, 2018, 197 c. Зам. № 2018-052. Ціна 130 ₴

Анотація

Наведені фізичні основи і технології напівпровідникових приладів, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база електронних засобів та пристроїв.

Навчальний посібник розроблено згідно з планом кафедри лазерної та оптоелектронної техніки і програмою дисципліни «Основи електроніки» для студентів спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізація «Лазерна техніка та оптоінформатика».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 45 c. Зам. № 2018-055. Ціна 30,65 ₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться основні вимоги до написання курсового проекту з дисципліни «Мікропроцесорна техніка», а також його оформлення.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні установки» Уклад.: Боднар Л. А., Ткаченко С. Й., 2018, 57 c. Зам. № 2018-056. Ціна 38,75 ₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної роботи студентів наведено програму вивчення дисципліни “Теплотехнологічні установки” для студентів напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”. Подано теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, перелік контрольних питань для самоперевірки, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Методичні вказівки до практичних занять з української мови для іноземних студентів 4 курсу Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., 2018, 47 c. Зам. № 2018-058. Ціна 33,35 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний та практичний матеріал, що сприяє розвитку та удосконаленню навичок письмового анотування наукової літератури з фаху студентів-іноземців технічних університетів. Матеріалом для формування цих умінь та навичок є тексти технічного й економічного напрямків, тексти публіцистичного стилю, а також оригінальні статті з фахових журналів та інших видань за основними напрямками спеціалізації студентів технічних університетів. Призначено для роботи з іноземними студентами 4 курсів технічних спеціальностей.

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для іноземних студентів, а також студентів, що навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей Уклад.: Нікіфорова Л. О., Рибко Н. В., 2018, 41 c. Зам. № 2018-061. Ціна 28,6 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглядається процес організації та розрахунково-графічної роботи, її оформлення та підготовка до захисту студентами вказаних спеціальностей. Рекомендації щодо оформлення розрахунково-графічної роботи викладені відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані іноземними студентами та студентами, які навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей, а також екологічної спеціальності для підготовки й написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 57 с. Зам. № 2018-062. Ціна 39,9 ₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто: стан проблеми енергозбереження в Україні; основні фактори, що впливають на внутрішній тепловий комфорт в будівлях; проблеми, що виникають під час проектування та будівництва житлових будівель, з позиції енерговитрат; пріоритетні напрямки скорочення споживання енергоресурсів за рахунок використання альтернативних джерел енергії.

Дудар І. Н., Кучеренко Л. В., Швець В. В. Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2. Навчальний посібник, 2018, 71 с. Зам. № 2018-063. Ціна 50,2 ₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто стан проблеми енергозбереження в нашій країні; основні фактори, що впливають на внутрішній тепловий комфорт в будівлях; проблеми, що виникають під час проектування та будівництва житлових будівель, з позиції енерговитрат; пріоритетні напрямки скорочення споживання енергоресурсів за рахунок використання альтернативних джерел енергії.

Савуляк В. І., Бакалець Д. В., Поступайло О. В. Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів. Лабораторний практикум, 2018, 80 с. Зам. № 2018-065. Ціна 54,6 ₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено теоретичні відомості до лабораторних робіт, які застосовуються під час діагностики матеріалів, конструкцій та якості покриттів. Наведено порядок та організація виконання, контрольні питання, правила оформлення, зміст та порядок захисту лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика матеріалів, конструкцій та якості покриттів».

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» Уклад.: Сивак І. О., Козлов Л. Г., Савуляк В. В., Сердюк О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-066. Ціна 31,2 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для користування магістрантами при виконанні магістерської кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять основні положення та вимоги до виконання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. В додатках наведені зразки оформлення необхідних документів.

Кулик В. В., Тептя В. В., Бурикін О. Б., Сікорська О. В. Типові рішення при проектуванні електричних мереж напругою 110–330 кВ. Навчальний посібник, 2018, 110 с. Зам. № 2018-068. Ціна 74,1 ₴

Анотація

В посібнику подано основні положення проектування електричних мереж. Висвітлено питання, присвячені основним елементам електричних мереж 110–330 кВ, а саме лініям електропередач та підстанціям. Розглянуто основні головні схеми електричних з’єднань мереж та підстанцій та галузі їх застосування.

Посібник призначено для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають електричні системи та мережі. Може бути корисним експлуатаційному персоналу електричних мереж та підстанцій.

Кононов С. П., Макогон В. І. Основи радіомовлення та звукотехніки. Навчальний посібник, 2018, 122 с. Зам. № 2018-069. Ціна 81,65 ₴

Анотація

Навчальний посібник містить матеріал, який рекомендується для використання студентами спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізації «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» та буде корисним студентам спеціалізації «Радіотехніка», «Телекомунікаційні системи та мережі», а також фахівцям у області звукотехніки, електроакустики та радіомов-лення.

Клочко В. І., Коломієць А. А. Теорія ймовірностей. Частина 2. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Навчальний посібник, 2018, 72 с. Зам. № 2018-070. Ціна 48,1 ₴

Анотація

У посібнику розглянуто основні поняття й теореми теорії ймовірностей та статистики. Розглянуто достатню кількість прикладів, зокрема прикладного характеру. У нестандартній формі підібрано приклади для самостійної роботи студентів.

Посібник рекомендовано студентам та викладачам вищих навчальних закладів технічних спеціальностей.

Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Уклад.: Ранський А. П., Гордієнко О. А., Тітов Т. С., 2018, 30 c. Зам. № 2018-071. Ціна 23,5 ₴

Анотація

В методичних вказівках розглянуто теоретичні основи рефрактометрії, її практичне застосування в хімічному аналізі, будову та принцип дії рефрактометра, що широко використовується в аналітичній практиці, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контрольні тестові завдання для перевірки знань студентів.

Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент. Навчальний посібник, 2018, 126 с. Зам. № 2018-072. Ціна 84,9 ₴

Анотація

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Банківський менеджмент». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань, плани практичних занять, тестові завдання для самостійного контролю, а також словник основних термінів.

Посібник призначено для підготовки фахівців фінансової сфери.

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються в інституті ЕБМД ВНТУ Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2018, 42 c. Зам. № 2018-073. Ціна 29,4 ₴

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та розрахунково-графічної роботи, її оформлення та підготовка до захисту студентами інституту екології. Рекомендації щодо оформлення розрахунково-графічної роботи викладено відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки також можуть бути використані студентами технічних спеціальностей енергетичного, будівельного та інформаційного напрямів денної форми навчання для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., 2018, 16 c. Зам. № 2018-074. Ціна 13,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи»; подано рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Чисельні методи».

Костішин С. В., Штофель Д. Х., Белзецький Р. С. Інформатика. Частина 1. Лабораторний практикум, 2018, 113 с. Зам. № 2018-076. Ціна 77,5 ₴

Анотація

В лабораторному практикумі з дисципліни «Інформатика» наведено теоретичні відомості та запропоновано практичні рекомендації із формування навичок користування персональним комп’ютером та програмним забезпеченням, а також інформацію щодо створення програмних засобів в середовищі програмування Delphi. Видання розроблено відповідно до плану кафедри біомедичної інженерії та програми дисципліни «Інформатика» для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності «Біомедична інженерія» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр). Лабораторний практикум може бути використаний при підготовці студентів інших спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент Уклад.: Кавецький В. В., Козловський В. О., 2018, 61 c. Зам. № 2018-077. Ціна 41,3 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведено рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями». Розглянуто теоретичні та практичні питання розрахунків доцільності розробок інноваційних рішень. Викладено структуру і зміст курсової роботи, показники і методи визначення економічної доцільності розробки інновацій, наведено методику розрахунку витрат на розробку досліджень та виробництво інноваційних рішень. Подано рекомендації щодо розрахунку економічних показників результативності інноваційного проекту.

Методичні вказівки можуть використовуватись для виконання курсової роботи студентами технічних і економічних спеціальностей при вивченні дисциплін «Економіка і організація виробництва», «Організація і планування виробництва», «Економіка підприємства», «Управління інноваціями», «Інноваційний менеджмент» та «Виробничий менеджмент».

Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються на факультеті КСА ВНТУ Уклад.: Нікіфорова Л. О., 2018, 45 c. Зам. № 2018-079. Ціна 30,65 ₴

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та розрахунково-графічної роботи, її оформлення та підготовка до захисту студентами факультету КСА. Рекомендації щодо оформлення розрахунково-графічної роботи викладені відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами технічних спеціальностей енергетичного, будівельного та інформаційного напрямів денної форми навчання для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».

Методичні вказівки до вивчення теми «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» в дисципліні «Комп᾿ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія Уклад.: Біліченко Н. О., Теплицький М. Ю., Кисюк Д. В., 2018, 38 c. Зам. № 2018-081. Ціна 26,9 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Комп᾿ютерна логіка» для студентів спеціальності 123 – Комп᾿ютерна інженерія очної та заочної форм навчання. Вони призначені для підготовки та проведення практичних занять і самостійної роботи студентів при вивченні теми «Системи числення». Методичні вказівки містять теоретичні відомості, типові задачі, контрольні питання та практичні завдання з теми.

Петров О. В., Сухоруков С. І. Технологічна оснастка. Навчальний посібник, 2018, 123 с. Зам. № 2018-082. Ціна 83,8 ₴

Анотація

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал вивчення дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів спеціальностей «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» та «Матеріалознавство», а також суміжних спеціальностей усіх форм навчання. Матеріали посібника можуть використовуватись під час курсового проектування та виконання випусних кваліфікаційних робіт.

Навчальний посібник виконано згідно з програмою дисципліни «Технологічна оснастка» ВНТУ.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., 2018, 41 c. Зам. № 2018-083. Ціна 31,1 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведені завдання, короткі теоретичні відомості, детальні приклади розрахунку та оформлення різноманітних найважливіших електронних пристроїв випробувальних систем, які можуть бути використані при проектуванні більш складних засобів вимірювання та контролю. Для полегшення самостійного виконання курсового проекту наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів, всіх форм навчання, що вивчають електронні пристрої, електроніку, мікросхемотехніку та споріднені з нею дисципліни.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., Колодний В. В., 2018, 40 c. Зам. № 2018-084. Ціна 28,75 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсової роботи з дисципліни «Чисельні методи»; подано рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Чисельні методи».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування». «Дослідження динамічних характеристик, стійкості та якості лінійних систем автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електро-механіка» Уклад.: Паянок О. А., 2018, 54 c. Зам. № 2018-086. Ціна 38,75 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». У методичних вказівках визначено мету, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наведено рекомендації щодо написання окремих розділів роботи, вимоги до структури, змісту, обсягу та оформлення пояснювальної записки.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Частина 1 «Лінійні системи автоматичного керування» Уклад.: Паянок О. А., 2018, 34 c. Зам. № 2018-087. Ціна 26,05 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять вимоги та порядок проведення лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Метою методичних вказівок є закріплення основних понять теоретичного матеріалу та математичного апарату для аналізу лінійних систем автоматичного керування, отриманих під час лекційних занять, та отримання практичних навичок при виконанні лабораторних робіт.

Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Основи охорони праці» Уклад.: Кобилянський О. В., Заюков І. В., 2018, 36 c. Зам. № 2018-088. Ціна 26,55 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Основи охорони праці» та робочої і навчальної програм дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» (модуль «Основи охорони праці»). Основне завдання – допомогти студентам самостійно сформувати уміння та компетенції для забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров’я під час виконання трудових обов’язків.

Боровська Т. М. Теорія автоматичного управління. Курс лекцій, 2018, 256 с. Зам. № 2018-090. Ціна 137 ₴

Анотація

В курсі лекцій подано фундаментальні основи ТАУ і нові актуальні розділи – термінальне управління, асимптотичні ідентифікатори. Цінним є рішення задач економіки і фінансів методами ТАУ. Цей курс лекцій розрахований для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Наявність прикладів синтезу управління і моделювання в середовищі математичного пакета в курсі лекцій дає можливість його використання при виконанні курсових робіт і для самостійної роботи. Нові розділи відповідають сучасному рівню теорії автоматичного управління і практики програмно-апаратної реалізації систем автоматичного управління. Курс лекцій розроблено на базі наукових і практичних робіт автора.

Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень. Навчальний посібник, 2018, 104 с. Зам. № 2018-091. Ціна 75,25 ₴

Анотація

В посібнику розглянуто основні принципи паралельної обробки даних: паралельні комп’ютерні архітектури, види паралелізму, основні етапи розробки паралельних алгоритмів. Дано порівняльну характеристику багатозадачності та багатопотоковості. Розглянуто багатопотокове програмування мовою С# з використанням класів Thread, Task, Parallel. Велику увагу приділено методикам паралельного програмування мовою С++ з використанням технологій OpenMP, MPI, CUDA. Посібник призначений для студентів Посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» для вивчення дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення».

Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. ПЛІС та їх програмування. Лабораторний практикум, 2018, 57 с. Зам. № 2018-094. Ціна 39,7 ₴

Анотація

У практикумі подано теоретичні й фізичні принципи концепції будови запрограмованих схем, методи проектування програмованих схем у вигляді лабораторних робіт. Лабораторний практикум підготовлено відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Програмовані логічні інтегральні схеми».

Лабораторний практикум призначено для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» з курсу «Програмовані логічні інтегральні схеми».

Методичні вказівки до індивідуальних, контрольних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування механоскладальних цехів» Уклад.: Дусанюк Ж. П., Савуляк В. В., Сердюк О. В., 2018, 75 c. Зам. № 2018-096. Ціна 51,95 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Прикладна механіка». Вони містять варіанти завдань та приклад розрахунків для виконання контрольних, індивідуальних робіт при проектуванні механоскладальних цехів та окремих дільниць.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної та робочої навчальної програм дисципліни «Проектування механоскладальних цехів»

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») Уклад.: Кучерук В. Ю., Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г., Возняк О. М., 2018, 50 c. Зам. № 2018-097. Ціна 36,75 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для користування студентами-дипломниками, які навчаються за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація», а також керівниками бакалаврських дипломних робіт під час дипломного проектування. Подано рекомендації щодо тематики та змісту робіт, вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини. У методичних вказівках містяться також рекомендації та положення про організацію роботи над бакалаврськими дипломними роботами та їх захистом перед Екзаменаційною комісією.

Савуляк В. В., Семічаснова Н. С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2018, 127 с. Зам. № 2018-098. Ціна 84,15 ₴

Анотація

У посібнику викладені основні положення необхідні для виконання курсової роботи з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», розглянуті основні методи та алгоритми техніко-економічного обґрунтування призначення та вибору посадок для різних типів з’єднань – гладких з’єднань, зубчастих, шпонкових, шліцьових, підшипників кочення, із нормування шорсткості поверхонь, похибок форми та розташування поверхонь. Цей матеріал сприяє використанню посібника також для самостійної роботи при вивченні дисципліни.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» та призначений для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та захист розподілених інформаційних ресурсів» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека», (освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») Уклад.: Хошаба О. М., 2018, 27 c. Зам. № 2018-099. Ціна 21,55 ₴

Анотація

Дані методичні вказівки містять рекомендації з вивчення дисципліни «Організація та захист розподілених інформаційних ресурсів» та виконання курсової роботи для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека», освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Сердюк В. Р. Законодавчо-нормативна база в метрології медицини. Навчальний посібник, 2018, 170 с. Зам. № 2018-101. Ціна 40,9 ₴

Анотація

У навчально-практичному посібнику викладено основні нормативні документи та коментарі до них щодо метрологічної діяльності медичних закладів в умовах отримання чинності нових Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», та інших нормативних, пов’язаних з адаптацією нормативної бази України до вимог ЄС.

Прийняття Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» спричинило появу низки нових підзаконних актів для переходу від старої радянської системи управління якістю до нової європейської системи технічного регулювання.Посібник розроблений у відповідності до плану чергового підвищення кваліфікації інженерів-метрологів, керівників медичних закладів обласних департаментів охорони здоров’я. Посібник має розглядатись в якості додаткового матеріалу при черговому підвищення кваліфікації інженерів–метрологів.

Посібник охоплює сучасну нормативну базу метрології медицини та відповідних змін в системі охорони здоров’я станом на перше півріччя 2018 року.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика Уклад.: Ткаченко С. Й., Співак О. Ю., Степанов Д. В., 2018, 39 c. Зам. № 2018-103. Ціна 29,1 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто питання виконання студентами-теплоенергетиками бакалаврської дипломної роботи, подано правила оформлення текстової та графічної частин та рекомендації щодо її змісту, обсягу і виконання окремих розділів роботи.

Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів avr. Навчальний посібник, 2018, 112 с. Зам. № 2018-104. Ціна 76,2 ₴

Анотація

У навчальному посібнику комплексно розглянуто та актуалізовано апаратно-програмні засоби підтримки мікроконтролерів AVR, що має вагоме значення для розробників вбудованих систем.

Посібник призначено для студентів спеціальностей 123 – «Комп’ютерна інженерія» та 125 – «Кібербезпека» під час вивчення дисциплін «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна схемотехніка» та суміжних апаратних дисциплін.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., Войцеховська О. О., 2018, 32 c. Зам. № 2018-105. Ціна 23,8 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено теоретичні відомості та методику виконання чотирьох лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн». Для самостійного контролю знань студентів наведено контрольні запитання.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка» Уклад.: Лозінський Д. О., Козлов Л. Г., Петров О. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-116. Ціна 31,65 ₴

Анотація

Ці методичні вказівки призначені для користування студентами-дипломниками спеціальності 131 – «Прикладна механіка» денної та заочної форми навчання, а також керівниками бакалаврських дипломних робіт під час бакалаврського дипломного проектування. Подано рекомендації щодо тематики та змісту робіт, вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки і графічної частини. У методичних вказівках містяться також рекомендації та положення щодо організації роботи над бакалаврськими дипломними роботами та їх захистом в Державній екзаменаційній комісії.

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» Уклад.: Лозінський Д. О., Петров О. В., Мироненко О. М., 2018, 48 c. Зам. № 2018-117. Ціна 34,2 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний та лабораторний матеріал, а також приклади для розробки керувальних програм для верстатів з ЧПК за допомогою CAD/CAM-систем. Призначені для студентів спеціальності «Технології машинобудування» денної та заочної форми навчання. Матеріали вказівок можуть використовуватись під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «САП верстатів з ЧПК» та дипломного проектування зі спеціальностей галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка».

Матеріали методичних вказівок можуть використовуватись для виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання.

Методичні вказівки виконано згідно з програмою дисципліни «САП верстатів з ЧПК» ВНТУ.

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури. Народознавство» для студентів вищих технічних навчальних закладів Уклад.: Гречановська О. В., 2018, 52 c. Зам. № 2018-118. Ціна 36,8 ₴

Анотація

У даних методичних вказівках подаються основні теми для самостійної роботи студентів вищих технічних навчальних закладів з дисципліни «Історія української культури. Народознавство».

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2018, 48 c. Зам. № 2018-119. Ціна 34,2 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання, перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, основні вимоги до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання із дисципліни, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання та задачі, а також рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Уклад.: Лесько В. О., Нетребський В .В., Малогулко Ю. В., 2018, 48 c. Зам. № 2018-120. Ціна 34,2 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст та короткий опис лабораторних занять з дисципліни та контрольні питання до них. Призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Електричне обладнання станцій та підстанцій» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань у галузі електротехніки, а також оволодінню практичними навичками в роботі з високовольтним обладнанням студентами енергетичних спеціальностей.

Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник, 2018, 108 с. Зам. № 2018-122. Ціна 74,5 ₴

Анотація

У навчальному посібнику наведено загальні принципи побудови мікропроцесорів, мікроконтролерів та мікропроцесорних систем, розглянуто особливості архітектури і функціональні можливості процесорів, способи організації й побудови модулів пам’яті та пристроїв введення/виведення.

Метою навчального посібника є ознайомлення читача із сучасними принципами мікропроцесорної техніки.

Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» та розраховано для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка».

Азаров О. Д., Гарнага В. А, Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П. Комп’ютерна схемотехніка. Підручник, 2018, 230 с. Зам. № 2018-124. Ціна 60,1 ₴

Анотація

Підручник охоплює двосеместровий курс «Комп’ютерна схемотехніка», який передбачений освітніми стандартами і відповідним навчальними планами для студентів бакалаврського рівня освіти та спеціальності «Комп’ютерна інженерія» в ЗВО України.

Матеріали підручника охоплюють навчальну тематику від фізико-технологічних основ створення електронних комп’ютерних компонент до формально-логічних методів проектування функціонально завершених структурних одиниць обладнання сучасних комп’ютерних систем. Для посилення когнітивного аспекту підруник містить багато прикладів реальних мікроелектронних комп’ютерних засобів і контрольних завдань.

Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Лабораторний практикум, 2018, 72 с. Зам. № 2018-125. Ціна 51,55 ₴

Анотація

В лабораторному практикумі наведені матеріали для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технологія машинобудування». Виконання цієї роботи забезпечує надбання студентами практичних навичок при проектуванні технологічних процесів в серійному виробництві для машинобудівних підприємств різних типів іа форм організації, а також при виконанні дипломних проектів та магістерських дисертацій. Перелік та зміст лабораторних робіт відповідає програмі вищевказаної дисципліни. В кожній роботі передбачається проведення експериментальної частини.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання Уклад.: Тарасюк Н. М., Лесько О. Й., Адлер О. О., 2018, 44 c. Зам. № 2018-126. Ціна 31,7 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст та короткий опис лекційних занять з дисципліни, контрольні питання й тести до кожної теми, перелік тем рефератів та питань до заліку, а також критерії оцінювання знань та вмінь студентів.

Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Системи технологій (економічні аспекти)» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в галузі технологічних систем, а також оволодінню практичними навичками управління студентами економічних спеціальностей.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» Уклад.: Савуляк В. І., 2018, 46 c. Зам. № 2018-127. Ціна 32,6 ₴

Анотація

В методичних вказівках висвітлені питання організації виконання, зміст та правила оформлення технологічної документації, які входять до курсового проекту з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів».

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» Уклад.: Ратушняк О. Г., 2018, 48 c. Зам. № 2018-128. Ціна 34,2 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять зміст лекційних занять з дисципліни, задачі для самостійного розв’язування, теми рефератів, тести для самоперевірки знань та перелік питань до заліку. Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Самоменеджмент» та контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань з самоменеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів» для студентів спеціальності «Матеріалознавство» Уклад.: Шиліна О. П., 2018, 48 c. Зам. № 2018-129. Ціна 34,2 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації до вивчення, підготовки та проведення вищезгаданих лабораторних робіт з дисципліни «Розробка та дослідження технологій нанесення покриттів» для студентів галузі знань «Механічна інженерія» спеціальності «Матеріалознавство».

Азарова Л. Є., Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях та схемах. Навчальний посібник, 2018, 176 с. Зам. № 2018-130. Ціна 123,3 ₴

Анотація

Матеріали посібника укомплектовано згідно з програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Матеріали у легкій та доступній формі допоможуть студентові підготуватися до занять, заліку чи іспиту з дисципліни, оскільки передають зміст усіх тем, передбачених для аудиторного вив-чення та самостійної роботи.

Навчальний посібник призначено для студентів нефілологічних спеціальностей, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також охочих самостійно підвищити рівень знань з українського фахового мовлення.

Березюк О. В., Лемешев М. С. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для фахівців з інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Частина 1. Основи охорони праці. Навчальний посібник,2018, 76 c. Зам. № 2018-133. Ціна 52 ₴

Анотація

В посібнику викладені правові та організаційні основи охорони праці, фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Значну увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці.

Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об’єктів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» Уклад.: Джеджула В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-134. Ціна 31,65 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсового проекту з дисципліни «Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об’єктів» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема: зміст, структуру курсової роботи, оформлення, а також рекомендовану літературу.

Прадівлянний М. Г., Кравець Т. А., Рудницька Т. Г. Deutsche Autos und Autohersteller. Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник, 2018, 102 с. Зам. № 2018-135. Ціна 71,3 ₴

Анотація

Навчальний посібник містить оригінальні тексти, спрямовані на формування навичок читання та перекладу німецькомовної літератури з фаху.

Посібник складається з двох розділів, містить лексичний коментар до текстів, завдання на закріплення прочитаного матеріалу. Матеріал розробки складається з текстів різного ступеня складності і розрахований на диференційований підхід у навчанні професійно спрямованої німецької мови.

Стадній А. С., Мошноріз М. М. Українська мова. Анотування та реферування (для іноземних студентів 3 курсу). Навчальний посібник, 2018, 72 с. Зам. № 2018-136. Ціна 49,45 ₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок у побудові висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для самостійної роботи студентів, так і для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів 3 курсу всіх спеціальностей, викладачів, методистів.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з української мови для студентів-іноземців 3-го курсу всіх спеціальностей Уклад.: Сташкевич І. А., Дубова І. О., 2018, 46 c. Зам. № 2018-138. Ціна 33,4 ₴

Анотація

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з української мови для студентів-іноземців 3-го курсу призначені для виконання домашніх завдань студентами-іноземцями всіх спеціальностей задля активного закріплення мовного матеріалу, вивченого під час аудиторних занять.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання Уклад.: Яровий А. А., Крилик Л. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-139. Ціна 24,1 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Технології створення експертних систем» та рекомендовано літературні джерела. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Технології створення експертних систем».

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит» Уклад.: Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., 2018, 60 c. Зам. № 2018-142. Ціна 43,5 ₴

Анотація

У методичних вказівках до виконання самостійної роботи студентів наведено методи і приклади розв’язання задач та завдання на самостійну й індивідуальну роботу, теми, що вивчаються в курсі "Енергоефективність та енергоаудит".

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів-менеджерів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 68 с. Зам. № 2018-143. Ціна 47 ₴

Анотація

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів, котрі вивчають менеджмент, підприємництво, маркетинг та економіку. Метою посібника є глибше вивчення фахових тем, знання яких необхідно для студентів усіх економічних спеціальностей – основи економічної теорії (типи економічних систем, теорія попиту та пропозиції, інфляція, гроші тощо).

Посібник містить завдання на переклад текстів з англійської мови на українську і навпаки та лексико-граматичні тести для перевірки знань студентів. Підбір завдань відкриває широкі можливості для використання навчального посібника як на заняттях, так і для самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 56 c. Зам. № 2018-144. Ціна 41,15 ₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні вимоги до написання курсового проекту з дисципліни «Проектування електронних приладів та пристроїв», а також їхнє оформлення.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Огородник К. В., Книш Б. П., 2018, 60 c. Зам. № 2018-145. Ціна 43,5 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні вимоги до написання курсового проекту з дисципліни «Проектування мікро- та наноелектронних приладів», а також їхнє оформлення.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» Уклад.: Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О., 2018, 32 c. Зам. № 2018-147. Ціна 25,1 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено приклади розв'язання інженерних задач з вибору місць секціонування розподільних електричних мереж з урахуванням пошкоджуваності обладнання, містяться варіанти контрольних запитань, завдань на самостійне виконання. Для полегшення самостійного виконання завдань наводяться приклади розв’язування задач, комп’ютерна програма та список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів електричних спеціальностей денної і заочної форми навчання.

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. Англійська мова для студентів-автомобілістів. Навчальний посібник, 2018, 75 с. Зам. № 2018-148. Ціна76,25 ₴

Анотація

Посібник призначено для розвитку практичних умінь і навичок іншомовного спілкування та розуміння фахово спрямованої літератури іноземною мовою.

Рекомендовано для підготовки студентів зі спеціальності «Автомобільний транспорт». Посібник містить навчальний матеріал, що відповідає програмі курсу англійської мови, яка вивчається у технічних закладах вищої освіти. Завданням рукопису є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузі транспорту та транспортної інфраструктури.

Зозуля І. Є., Мошноріз М. М. Розмовно-лексичний курс з української мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2018, 78 с. Зам. № 2018-149. Ціна 45,85 ₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок у побудові висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних якостей мовлення cтудентів-іноземців, інтонаційної виразності.

Посібник можна застосовувати як для самостійної роботи студентів, так і для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.

Навчальний посібник призначено для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян, викладачів, методистів.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладне програмування» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання Уклад.: Азаров О. Д., Черняк О. І., Савицька Л. А. , 2018, 36 c. Зам. № 2018-151. Ціна 27,65 ₴

Анотація

У методичних вказівках викладено вимоги до змісту розділів пояснювальної записки до курсової роботи та її оформлення. Наведено завдання до курсової роботи, зразки оформлення титульного аркуша та індивідуального завдання. Надано список літератури.

Методичні вказівки адаптовані для студентів заочної форми навчання.

Петрук В. А., Прозор О. П. Вища математика з прикладними задачами. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 172 с. Зам. № 2018-153. Ціна 120,7 ₴

Анотація

В навчальному посібнику наведено теоретичні відомості з тем вищої математики: елементи лінійної алгебри, векторна алгебра, елементи аналітичної геометрії, елементи математичного аналізу, функції багатьох змінних. Наводяться зразки виконання типових задач, надається 30 варіантів завдань для самостійної роботи студентів, подано варіанти прикладних задач для інтерактивних занять.

Розрахований на студентів технічних ВНЗ всіх форм навчання.

Медведєва С. О., Присяжна О. Д., Тульчак Л. В. Збірник текстів та вправ англійською мовою: лазерна та оптоелектронна техніка. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 112 с. Зам. № 2018-154. Ціна 79,1 ₴

Анотація

Посібник призначено для студентів, які вивчають оптоелектроніку, опто-інформатику, лазерно-оптичні технології та спеціалізуються в комп’ютеризованих оптико-інформаційних системах. Посібник містить десять розділів, які складаються з лексико-граматичних вправ, спеціалізованих текстів з фаху, а також стислого словника базових термінів з оптоелектроніки та оптоінформатики. Призначений для студентів І–ІІ курсів, що спеціалізуються в комп’ютеризованих оптико-інформаційних системах.

Прадівлянний М. Г., Рибко Н. В., Бойко Ю. В. Англійська мова для студентів машинобудівних спеціальностей. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 68 с. Зам. № 2018-155. Ціна 49 ₴

Анотація

Навчальний посібник призначено для студентів, які вивчають механічну інженерію, а саме: прикладну механіку, матеріалознавство та галузеве машинобудування.

Підбір завдань у навчальному посібнику дає можливість його використання як на заняттях, так і для самостійної роботи студентів.

Булава Н. Ю. Українська мова. Тестові завдання для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2018, 102 с. Зам. № 2018-156. Ціна 74,35 ₴

Анотація

У навчальному посібнику подано тестові завдання з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Матеріал посібника, спрямований на перевірку лексико-граматичних знань та комунікативних конструкцій у слухачів-іноземців, які оволодівають українською мовою на базовому та рубіжному етапах навчання.

Тестові завдання призначені для аудиторної та позааудиторної роботи слухачів-іноземців підготовчого відділення.

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація» Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-157. Ціна 33 ₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Консолідована інформація». Розкривається зміст та структура кваліфікаційної магістерської роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика магістерських кваліфікаційних робіт, вимоги до оформлення, а також організаційні аспекти підготовки та захисту роботи.

Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-158. Ціна 33 ₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем». Розкривається зміст та структура магістерської кваліфікаційної роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика магістерських кваліфікаційних робіт, вимоги до оформлення, а також організаційні аспекти підготовки та захисту роботи.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – «Теплоенергетика» Уклад.: Степанова Н. Д., 2018, 40 c. Зам. № 2018-159. Ціна 30,3 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто питання виконання студентами-теплоенергетиками лабораторних робіт з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств», наведено правила виконання і оформлення звіту, контрольні запитання до захисту лабораторних робіт, а також необхідний довідковий матеріал.

Лесько В. О., Нетребський В. В., Малогулко Ю. В. Електричне обладнання станцій та підстанцій. Навчальний посібник, 2018, 122 с. Зам. № 2018-162. Ціна 87,7 ₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань високовольтного обладнання електричних станцій та понижувальних підстанцій, а також готують студентів до вивчення спеціальних дисциплін. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електрообладнання станцій та підстанцій».

Буда А. Г., Гречанюк М. С. Креслення. Частина II. Елементи нарисної геометрії та проекційне креслення. Навчальний посібник, 2018, 112 с. Зам. № 2018-163. Ціна 80,35 ₴

Анотація

Навчальне видання призначено студентам технічних спеціальностей та містить базові поняття головних тем нарисної геометрії та проекційного креслення.

До розділів нарисної геометрії входять: точка, пряма, площина, поверхні, переріз поверхні січною площиною та деякі метричні задачі. Розділ інженерної графіки містить теми проекційного креслення, аксонометричні проекції та поняття технічного кресленика.

Крім того, навчальний посібник рекомендується до використання студентами-іноземцями всіх спеціальностей бакалаврату.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання» Уклад.: Джеджула В. В., 2018, 24 c. Зам. № 2018-164. Ціна 19,7 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання» для студентів денної форми навчання, перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання та задачі, а також рекомендована література.

Методичні вказівки «Перевірка знань німецької мови студентами 1 курсів усіх спеціальностей. Нульовий контроль» Уклад.: Степанова І. С., Варчук Л. В., 2018, 44 c. Зам. № 2018-165. Ціна 33 ₴

Анотація

Методичні вказівки сформовано відповідно до Програми з німецької мови з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов із використання тестів у навчальному процесі. Методичні вказівки охоплюють теоретичний і практичний матеріал усіх основних розділів курсу вивчення німецької мови і передбачають різні за функціональним призначенням завдання.

Призначено для студентів перших курсів усіх спеціальностей, а також використан-ня їх викладачами, вчителями та учнями, особливо випускних класів, та абітурієнтами, що сприятиме актуалізації і систематизації знань на різних етапах контролю і перевірки знань.

Муляр Ю. І., Пурдик В. П., Репінський С. В., Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Брицький О. Л. Автоматизація виробництва в машинобудуванні. Практикум, 2018, 134 с. Зам. № 2018-166. Ціна 95,6 ₴

Анотація

В практикумі наведено матеріали для проведення лабораторних робіт, практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Автоматизація виробництва в машинобудуванні» студентами, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання.

Практикум призначений для отримання практичних навичок при автоматизації виробництва машинобудування різних типів та форм організації, а також при виконанні магістерських дисертацій. Перелік і зміст лабораторних робіт, тематика практичних занять та індивідуальних завдань відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» Уклад.: Лужецький В. А., Остапенко-Боженова А.В., 2018, 24 c. Зам. № 2018-167. Ціна 19,7 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни «Основи комп’ютерної техніки». Самостійна робота студентів розбита на змістовні модулі, які містять перелік відповідних тем та основних понять з кожної теми, а також методичні вказівки для самостійного опрацювання та список контрольних запитань і завдань. Особливо ці методичні вказівки можуть стати у нагоді для студентів заочної форми навчання.

Основи технічної підготовки з гандболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки Уклад.: Тихонов В. К., Тихонова С. В., 2018, 20 c. Зам. № 2018-168. Ціна 17,05 ₴

Анотація

Дані методичні рекомендації призначені для студентів, що займаються в секціях з гандболу на факультативних заняттях у ВНЗ та викладачів, що проводять дані заняття.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» Уклад.: Манжілевський О. Д., 2018, 28 c. Зам. № 2018-169. Ціна 22,35 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено необхідні теоретичні відомості, порядок виконання та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Мікропроцесорна техніка».

Призначені для студентів галузі знань «Механічна інженерія» усіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування оптико-цифрових систем» для студентів спеціальності 152 ‒ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (освітня програма «Лазерна техніка та оптоінформатика») Уклад.: Кожем’яко А. В., Безкревний О. С., 2018, 28 c. Зам. № 2018-170. Ціна 22,45 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено шість лабораторних робіт з дисципліни «Проектування оптико-цифрових систем», виконання яких ознайомить студентів з роботою у ППП Quartus II, створенням схеми згідно з індивідуальним завданням та її налаштуванням. У кожній лабораторній роботі наведено короткі теоретичні відомості та приклади виконання завдань.

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Напрямні телекомунікаційні системи. Навчальний посібник, 2018, 122 с. Зам. № 2018-171. Ціна 87,65 ₴

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основні види ліній передачі, які застосовуються при побудові сучасних ліній і мереж зв’язку. Подано короткий опис фізичної природи поширення сигналів цими лініями, наведено вирази для розрахунку первинних і вторинних параметрів різних типів ліній зв’язку. Викладені особливості та принципи побудови напрямних телекомунікаційних систем.

Призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка», що навчаються за освітньо-професійними програмами «Телекомунікації», «Інформаційно-телекомунікаційні технології» та «Радіотехніка».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту» для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання Уклад.: Колесницький О. К., 2018, 28 c. Зам. № 2018-172. Ціна 22,35 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсової роботи з дисципліни «Нейромережеві методи обчислювального інтелекту», а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсової роботи та при оформленні курсової роботи.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Операційні системи та системне програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Бевз О. М., Барабан М. В., Паламарчук Є. А., Гармаш В. В., 2018, 28 c. Зам. № 2018-173. Ціна 22,35 ₴

Анотація

У даних методичних вказівках розглянуті теоретичні відомості та практичні рекомендації для створення системних додатків керування ресурсами операційної системи Windows, завдання для лабораторних робіт та рекомендована література. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри та програми дисципліни «Операційні системи та системне програмування».

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник, 2018, 91 с. Зам. № 2018-174. Ціна 66,75 ₴

Анотація

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» студентами спеціальностей: 131 – Прикладна механіка; 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування; 255 – Озброєння та військова техніка факультету машинобудування та транспорту.

У навчальному посібнику викладено короткі теоретичні відомості курсу «Механіка матеріалів і конструкцій» і наведено приклади щодо виконання конт-рольних робіт та розрахунково-графічних завдань.

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для студентів першого курсу спеціальності 144 – «Теплоенергетика» заочної форми навчання Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 36 c. Зам. № 2018-176. Ціна 27,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні графічних робіт з інженерної графіки. Містять теоретичні відомості, пояснення до виконання графічних завдань та зразки виконаних креслеників для студентів першого курсу спеціальності «Теплоенергетика» заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної графіки для підготовки бакалаврів (на базі ОКР – «молодший спеціаліст») немашинобудівних спеціальностей Уклад.: Слободянюк О. В., Скорюкова Я. Г., Собчук Н. В., 2018, 64 c. Зам. № 2018-177. Ціна 46,2 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при виконанні графічних робіт з інженерної графіки студентів, що навчаються за скороченою програмою для бакалаврів на базі ОКР – «молодший спеціаліст». Містять теоретичні відомості, пояснення до виконання графічних завдань та зразки виконаних креслеників. Рекомендовано, насамперед, для студентів немашинобудівних спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів cпеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 – «Галузеве машинобудування» Уклад.: Руда Л. П., 2018, 28 c. Зам. № 2018-178. Ціна 22,35 ₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів денної форми навчання, перелік основних теоретичних питань, тем рефератів та доповідей, запропоновано тестові завдання та задачі, а також рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., 2018, 28 c. Зам. № 2018-179. Ціна 22,45 ₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації щодо процесу організації роботи над курсовим проектом, виконання його конкретних розділів, а також оформлення та захисту курсового проекту.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Сілагін О. В., 2018, 32 c. Зам. № 2018-180. Ціна 25,05 ₴

Анотація

У даних методичних вказівках наводяться основні рекомендації щодо процесу організації роботи над бакалаврською дипломною роботою, виконання її конкретних розділів, а також оформлення та захисту бакалаврської дипломної роботи.

Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Уклад.: Васiлевський О. М., Овчинников К. В., Присяжнюк В. В., 2018, 56 c. Зам. № 2018-181. Ціна 41 ₴

Анотація

Методичнi вказiвки мiстять загальнi вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисциплiни «Основи теорії невизначеності вимірювань» для студентiв магістратури усiх освітніх програм і форм навчання спецiальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». У методичних вказiвках визначається мета, завдання, вимоги до структури, змiсту i оформлення пояснювальної записки, а також необхібні теоретичні відомості та послiдовнiсть виконання курсової роботи, наводяться рекомендацiї щодо написання окремих роздiлiв роботи із наведенням конкретних прикладів розрахунку орієнтовних завдань.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Білинський Й. Й., Нікольський О. І., 2018, 54 c. Зам. № 2018-183. Ціна 40,1 ₴

Анотація

Вказівки підготовлені згідно з навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 153 – «Мікро- та наносистемна техніка».

Методичні вказівки лабораторного практикуму з дисципліни «Технології захисту інформації» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 24 c. Зам. № 2018-184. Ціна 19,75 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до лабораторних робіт з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Огородніков В. А., Грушко О. В., Архіпова Т. Ф. Механіка матеріалів і конструкцій. Лабораторний практикум, 2018, 67 с. Зам. № 2018-185. Ціна 50,55 ₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено теоретичні положення та лабораторні роботи з курсу «Механіка матеріалів і конструкцій». Розглянуто експериментальну перевірку теоретичних висновків і розрахункових формул, описано конструкцію й роботу випробувальних машин та приладів.

Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для студентів машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання, що навчаються за скороченим терміном підготовки Уклад.: Буда А. Г., Гречанюк М. С., 2018, 36 c. Зам. № 2018-186. Ціна 27,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для виконання розрахунково-графічної (для денної форми навчання) і контрольної роботи (для заочної форми навчання) та містять в собі методичні настанови й зразки до їхнього виконання для студентів машинобудівних спеціальностей факультету машинобудування та транспорту з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» для студентів спеціальності 171 – «Електроніка» Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В., 2018, 20 c. Зам. № 2018-187. Ціна 17,05 ₴

Анотація

Методичні вказівки підготовлено згідно з навчальним планом підготовки магістрів галузі знань 17 ‒ «Електроніка та телекомунікації» спеціальності 171 – «Електроніка». Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структура курсової роботи з дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» і необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика» для студентів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка» Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2018, 20 c. Зам. № 2018-188. Ціна 17,1 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури і захисту лабораторних робіт з дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика», рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін «Чисельні методи в мікро- та наносистемній техніці» та «Обчислювальна математика».

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Уклад.:  Терешкевич Л. Б., Демов О. Д., Шуллє Ю. А., 2018,  c. Зам. № 2018-189. Ціна 30,25 ₴

Анотація

Методичні вказівки є комплексом рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», які навчаються за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент». Розкривається зміст і структура магістерської кваліфікаційної роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика магістерських кваліфікаційних робіт, вимоги до оформлення, висвітлені організаційні аспекти захисту.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2018, 48 c. Зам. № 2018-192. Ціна 35,7 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» і рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів та систем» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 44 c. Зам. № 2018-193. Ціна 32,95 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до лабораторних робіт з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» Уклад.: Суприган О. І., 2018, 48 c. Зам. № 2018-194. Ціна 35,6 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації щодо вивчення дисципліни, завдання до лабораторних робіт з урахуванням вимог до оформлення результатів.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова (для іноземців)» 1 курсу Уклад.: Поздрань Ю. В., Азарова Л. Є., 2018, 36 c. Зам. № 2018-196. Ціна 27,8 ₴

Анотація

Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у повсякденному та професійному мовленні.

Пропоновані граматичні та тестові завдання можна використовувати як із навчальною метою, так й для здійснення контролю за рівнем та якістю засвоєння програмового матеріалу.

Поліщук Л. К. Верстатні комплекси. Проектування роботів та маніпуляторів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 240 с. Зам. № 2018-197. Ціна 175 ₴

Анотація

У посібнику розглянуто загальні відомості про роботи та маніпулятори, методи зниження інтенсивності механічних коливань, особливості розрахунку захватних пристроїв, механічних передач, кулачкових і важільних механізмів та застосування зрівноважувальних механізмів. Наведено аналіз механізмів роботів на точність та методи її підвищення.

Посібник призначено для студентів машинобудівних спеціальностей, які вивчають дисципліни «Металорізальні верстати, проектування роботів та обладнання автоматизованого виробництва» та «Проектування роботів та маніпуляторів».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Уклад.: Месюра В. І., Лисак Н. В., Ваховська Л. М., 2018, 40 c. Зам. № 2018-198. Ціна 30,3 ₴

Анотація

У методичних вказівках наводяться основні рекомендації щодо процесу написання курсової роботи, виконання її конкретних розділів, а також оформлення і захисту курсової роботи.

Основи технічної підготовки з баскетболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. Уклад.: Підлужняк О. І., Колос О. А., Горбатий А. Ю., 2018, 32 c. Зам. № 2018-199. Ціна 25,15 ₴

Анотація

Ці методичні рекомендації призначені для студентів, що займаються в секціях з баскетболу на факультативних заняттях у ВНЗ та викладачів, що проводять заняття.

Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Телекомунікації») для студентів денної та заочної форм навчання Уклад.: Бортник Г. Г., Васильківський М. В., 2018, 48 c. Зам. № 2018-200. Ціна 35,7 ₴

Анотація

У методичних вказівках висвітлено питання організації, тематики, змісту та захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». Методичні вказівки розроблено відповідно до освітньо-професійної програми «Телекомунікації».

Бондаренко Є. А., Кутін В. М., Лежнюк П. Д. Навчальний посібник до розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Навчальний посібник, 2018, 120 c. Зам. № 2018-201. Ціна 85,50 ₴

Анотація

У даному навчальному посібнику викладені загальні вимоги до побудови розділу охорони праці в магістерських кваліфікаційних роботах, зміст його окремих підрозділів. Наведені методики розрахунків технічних засобів з охорони праці для енергетичної галузі та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні.

Посібник розрахований на студентів закладів вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка при підготовці магістрів.

Васілевський О. М., Присяжнюк В. В. Основи аналогової техніки. Лабораторний практикум, 2018, 140 с. Зам. № 2018-203. Ціна 99,05 ₴

Анотація

Лабораторний практикум призначений для використання при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки» та першої частини дисципліни «Основи аналогової та цифрової техніки» для студентів спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». В практикумі подано теоретичний матеріал, послідовність виконання робіт із застосуванням лабораторних стендів, наведено приклади моделювання базових електронних схем на основі застосування Electronics Workbench та Multisim. Для полегшення самостійного виконання курсового проекту подано список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів всіх форм навчання нерадіотехнічних спеціальностей, що вивчають електроніку та мікросхемотехніку і споріднені з нею дисципліни.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрізи» з дисципліни «Інженерна графіка» Уклад.: Шевченко А. В., 2018, 43 c. Зам. № 2018-206. Ціна 32,5 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічної роботи «Розрізи» на першому курсі у другому семестрі під час вивчення дисципліни «Інженерна графіка». Містять загальні відомості для виконання розрахунково-графічної роботи, приклад виконання та варіанти індивідуальних завдань до розрахунково-графічної роботи. Можуть бути використані студентами всіх напрямків підготовки для виконання відповідних графічних та розрахунково-графічних робіт.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи автоматизації теплотехнічних установок» Уклад.: Резидент Н. В., 2018, 38 c. Зам. № 2018-207. Ціна 28,55 ₴

Анотація

Викладено відомості про мету, задачі та структуру курсової роботи. Наведені методичні рекомендації для розробки розділів пояснювальної записки та вказівки для виконання графічної частини курсової роботи студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика. Показано типові функціональні схеми автоматизації теплотехнічних установок.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів технічних спеціальностей. Практикум, 2018, 52 с. Зам. № 2018-208. Ціна 38,35 ₴

Анотація

Практикум з дисципліни «Економіка і бізнес» містить теоретичні та практичні засади з основних тем дисципліни, необхідні для якісного засвоєння матеріалу та виконання практичних завдань. В практикумі також наведені запитання для самоконтролю, словник основних термінів та рекомендована література.

Розраховано на студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія електричних кіл і сигналів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» Уклад.: Барабан С. В., Звягін О. С., Коваль К. О., 2018, 48 c. Зам. № 2018-209. Ціна 35,65 ₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено для студентів спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» денної та заочної форм навчання і будуть корисними для студентів суміжних спеціальностей. Основне завдання: допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технічних завдань з теорії електричних кіл.

Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво. Навчальний посібник, 2018, 154 с. Зам. № 2018-210. Ціна 108,0 ₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено основи теорії та практики організації виробничого й комерційного підприємництва як провідної форми господарювання в Україні.

Може бути використаний студентами спеціальності «Менеджмент» при вивченні навчальної дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво».

Крилик Л. В., СелецькаО. О., Сухоцька І. В. Засоби відображення інформації. Частина 1. Навчальний посібник, 2018, 82 с. Зам. № 2018-211. Ціна 60,75 ₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються актуальні питання аналізу та класифікації засобів відображення інформації, трактуються основні терміни та визначення, які відносяться до відображення інформації, розглядаються основні конструктивні і фізичні особливості засобів, аналізуються принципи їх роботи та параметри, якими вони характеризуються. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Засоби відображення інформації в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» та інших спеціальностей, в навчальному плані яких є аналогічна дисципліна.

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. Лабораторний практикум, 2018, 36 c. Зам. № 2018-212. Ціна 27,65 ₴

Анотація

У лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань низьковольтного обладнання електричних станцій та понижувальних підстанцій, а також готують студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні апарати», «Електрообладнання електричних станцій та підстанцій», «Електричні станції та підстанції».

Азарова Л. Є., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи). Навчальний посібник, 2018, 94 c. Зам. № 2018-213. Ціна 68,90 ₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, містять завдання для контрольної роботи з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання, передбачають перевірку знань із теорії курсу, документознавства, орфографії та пунктуації. Варіанти контрольної роботи структуровані за логічним принципом і містять завдання, які допоможуть викладачеві якнайточніше оцінити знання студентів із дисципліни: тести з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та завдання відкритого типу.

Навчальний посібник призначено для студентів нефілологічних спеціальностей, викладачів, а також охочих самостійно перевірити рівень знань із фахової української мови.

Лесько В. О., Комар В. О., Кравчук С. В., Сікорська О. В. Електричні апарати. Навчальний посібник, 2018, 102 c. Зам. № 2018-214. Ціна 74,25 ₴

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються матеріали, які знайомлять студентів з конструкцією і методами випробувань низьковольтного обладнання електричних станцій та понижувальних підстанцій, а також готують їх до вивчення спеціальних дисциплін. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курси «Електричні апарати», «Електрообладнання електричних станцій та підстанцій», «Електричні станції та підстанції».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»215 Уклад.: Прищак М. Д., Мацко Л. А., 2018, 54 c. Зам. № 2018-215. Ціна 39,25 ₴

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати в процесі самостійної та індивідуальної роботи студентів, підготовці до практичних занять.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент».

Розводюк М. П., Левицький C. М., Бомбик В. С. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування, 2018, 135 c. Зам. № 2018-216. Ціна 95,95 ₴

Анотація

В навчальному посібнику викладено послідовність розрахунку й конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Приведено вихідні дані та завдання для курсового проектування, а також приклад розрахунку в математичному пакеті прикладних програм MathCAD. Навчальний посібник рекомендовано для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми Електричні системи і комплекси транспортних засобів та Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Митна справа» для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Уклад.: Вітюк А. В., 2018, 34 c. Зам. № 2018-217. Ціна 26,00 ₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета та завдання курсу «Митна справа», наводяться програмні питання, методичні вказівки щодо кожної теми відповідно до програми, розроблено завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Частина 1. Основи охорони праці» Уклад.: Березюк О. В., Лемешев М. С. , 2018, 48 c. Зам. № 2018-220. Ціна 35,65 ₴

Анотація

У методичних вказівках викладені питання, які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці бакалаврів спеціальностей : 171 – «Електроніка», 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».