Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2013 року

Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2013, 85 c. Зам. № 2013-005.

Анотація

Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам покращити лексичний запас слів та граматичний рівень мови. Навчальний посібник сприятиме активізації мовної діяльності у сфері країнознавства слухачів-іноземців підготовчого відділення.

Крилик Л. В., Богач І. В., Прокопова М. О. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-014.

Анотація

Навчальний посібник поєднує класичну теорію інтерполяції та апроксимації з практичним розв’язанням типових задач. Програми для розв’язування задач написані мовою програмування С/С++ і для покращення їх розуміння складені відповідні схеми алгоритмів. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін «Обчислювальна математика» для студентів напрямів підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи» і «Обчислювальні методи та застосування комп’ютерів» для студентів напрямів підготовки «Системна інженерія» та інших напрямів підготовки, в навчальному плані яких є аналогічні дисципліни.

Прибельська М. В., Дода А. Ф., Федорчук Т. І. Завдання з математики. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 43 c. Зам. № 2013-017.

Бурдейний В. М., Остапенко П. Д. Тестові завдання з фізики. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 27 c. Зам. № 2013-018.

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. ТОЕ. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. Навчальний посібник, 2013, 72 c. Зам. № 2013-022.

Анотація

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Власенко А. М. Технологія металів та зварювання. Навчальний посібник, 2013, 204 c. Зам. № 2013-023.

Анотація

Навчальний посібник присвячений висвітленню основних відомостей про металургійне виробництво чорних і кольорових металів, кристалізацію і будову металів і сплавів. Розглянуті основи теорії термічної обробки сталі, виготовлення заготовок і деталей в ливарному виробництві, обробки металів тиском і різанням, електрофізичної обробки металів і зварного виробництва.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають інженерні спеціальності у будівництві, сільському господарстві та інших галузях, може бути корисний для студентів коледжів і технікумів, учнів професійно-технічних училищ, які опановують робітничі професії.

Кичак В. М., Рудик В. Д., Семенов А. О., Семенова О. О. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка. Навчальний посібник, 2013, 250 c. Зам. № 2013-024.

Анотація

У навчальному посібнику наведено матеріал теоретичних розділів курсу “Основи схемотехніки”, який охоплює частини аналогової та інтегральної схемотехніки.

Навчальний посібник призначений для студентів бакалаврського напряму 6.050903 – “Телекомунікації” усіх форм навчання і може бути корисним для студентів суміжних напрямів і спеціальностей.

Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник, 2013, 267 c. Зам. № 2013-025.

Анотація

У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення інформаційної безпеки організацій та установ. Окрему увагу приділено програмно-технічному захисту інформаційних систем.

Для студентів напрямків «Інформаційна безпека» всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку. Навчальний посібник, 2013, 224 c. Зам. № 2013-026.

Анотація

В посібнику дано аналіз конструкцій систем, агрегатів і механізмів різних типів автомобілів, їх робочі процеси та вимоги до них. На основі робочих процесів подані елементи розрахунку, необхідні для визначення навантажень, діючих в агрегатах і механізмах.

Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ напряму підготовки «Автомобільний транспорт» і може бути корисним інженерно-технічним працівникам автомобільного транспорту.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Навчальний посібник, 2013, 142 c. Зам. № 2013-027.

Анотація

У посібнику розкриваються питання психології управління в організації. Увага акцентується на висвітленні проблем психології управління працею, людьми та організацією в цілому. Розглянуто питання менеджменту професійного підбору, комунікації, мотивації, нововведень, психології реклами, іміджу та ін.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Месюра В. І., Лисак Н. В., Суприган О. І. Математичні основи логічного програмування. Навчальний посібник, 2013, 94 c. Зам. № 2013-029.

Анотація

В посібнику розглянуті математичні основи логічного програмування: основні поняття логіки висловлювань та числення предикатів першого порядку, закони логіки, відношення логічного висновку, метод резолюцій. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Функціональне та логічне програмування ".

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю., Цимбал О. А. Українська мова для іноземців. Професійна сфера спілкування. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-030.

Анотація

Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців економічних спеціальностей. Посібник містить різноманітні вправи, граматичний та лексичний матеріал, тексти економічного напряму, комунікативно-спрямовані завдання, що сприятимуть засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачуватимуть словниковий запас студентів. Мета посібника – удосконалення навичок читання, усного й писемного мовлення іноземних студентів у професійній сфері спілкування.

Для студентів-іноземців 2 курсу.

Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу. Навчальний посібник, 2013, 184 c. Зам. № 2013-031.

Анотація

В посібнику подано основні принципи побудови та функціонування сучасних комп’ютерно-інформаційних систем, які знаходять широке застосування в автомобільному сервісі транспортних засобів. Розглянуто варіанти реалізації комп’ютерно-інформаційних систем, дія яких направлена на поліпшення експлуатаційних властивостей автомобіля. Наведена класифікація та структура автосервісних підприємств, описані підбір та ефективність використання комп’ютерних інформаційних систем в автосервісі.

Розрахований на студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Михалевич В. М., Тютюнник О. І. Вища математика. Математичне про-грамування в Maple. Ч. 2. Двоїсті та цілочислові задачі лінійного програмування. Навчальний посібник, 2013, 80 c. Зам. № 2013-032.

Анотація

Подано теоретичні відомості з окремих тем: двоїстісті задачі лінійного програмування, двоїстий симплекс-метод, цілочислове програмування. Особливість посібника полягає в широкому використанні системи комп’ютерної математики Maple для висвітлення основних понять, ідей та методів, що розглядаються. Дано стислий опис пакетів розширення Maple для розв'язування задач лінійного програмування.

Розрахований на студентів технічних та економічних ВНЗ усіх форм навчання та спеціальностей.

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів. Навчальний посібник, 2013, 86 c. Зам. № 2013-033.

Анотація

У посібнику викладені основні аспекти виконання підрозділу «Охорона праці» розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у випускній кваліфікаційній роботі − в дипломній та магістерській кваліфікаційній роботі.

Розрахований на студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Кобилянський О. В., Заюков І. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація бакалаврів. Навчальний посібник, 2013, 76 c. Зам. № 2013-034.

Анотація

У посібнику викладені основні аспекти виконання розділу «Охорона праці» у випускній бакалаврській дипломній роботі.

Розрахований на студентів по напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Бондаренко Є. А., Сердюк А. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, 2013, 160 c. Зам. № 2013-035.

Анотація

У посібнику розглядаються теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Значну увагу приділено людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі «людина - життєве середовище», джерела небезпек та породжені ними фактори. Особлива увага приділяється надзвичайним ситуаціям, які є наслідком природних, техногенних та соціально-політичних небезпек. Наводяться практичні поради щодо дій та захисту населення у разі аварії на транспорті, пожежі, землетрусу, хімічного чи радіаційного забруднення тощо. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну «Безпека життєдіяльності» з використанням дистанційних технологій.

Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. Програмно-логічні моделі мікропро-цесорного пристрою захисту SPAC 801. Навчальний посібник, 2013, 132 c. Зам. № 2013-036.

Анотація

Лабораторний практикум містить відомості про програмно-логічну модель (симулятор) мікропроцесорного пристрою захисту і автоматики ліній 6–10 кВ SPAC 801-01 виробництва підприємства «АББ Реле-Чебоксари». Розглянуто опис симулятора і наведені методичні рекомендації щодо його практичного застосування.

Краєвський В. О. Функції комплексної змінної. Навчальний посібник, 2013, 144 c. Зам. № 2013-039.

Анотація

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії функції комплексної змінної. Також є значна кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам при розв'язанні практичних завдань. Підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання прикладів з кожної теми, надається 100 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт. Розглянута можливість застосування математичного додатка Maple для розв'язання відповідних задач.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина друга. Навчальний посібник, 2013, 134 c. Зам. № 2013-040.

Анотація

Матеріали посібника орієнтовані на засвоєння основ функціональної граматики, удосконалення мовної та мовленнєвої компетентності студентів-іноземців у навчально-науковій та соціально-побутовій сферах, що сприятиме збагаченню словникового запасу та формуванню комунікативних навичок. З цією метою у структурі занять послідовно подаються матеріали для повторення, засвоєння та контролю.

Вправи й завдання, граматичний матеріал у вигляді таблиць, зразки діалогічного мовлення, тексти для читання та багатомовні словнички сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу, спонукають до активного спілкування українською мовою.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво». Уклад.: Маєвська І. В., Попович М. М. , 2013, 67 c. Зам. № 2013-041..

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки студентами-заочниками післядипломної освіти матеріалу з курсу “Основи та фундаменти будівель і споруд”. Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містить теоретичну і розрахунково-графічну частину. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила офо рмлення роботи і приклади виконання та розрахунку.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом, спец. «Промислове та цивільне будівництво» Уклад.: Маєвська І. В., Ваганов І. І., Попович М. М. , 2013, 61 c. Зам. № 2013-042..

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки студентами-заочниками післядипломної освіти матеріалу з курсу “Механіка ґрунтів, підвалини та фундаменти”. Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містить теоретичну і розрахунково-графічну частину. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила оформлення роботи і приклади виконання та розрахунку.

Вертикальне планування та організація відведення поверхневого стоку з території групи житлових будинків. Методичні вказівки. Уклад.: Потапова Т. Е., Лівінський О. М., Прилипко Т. В. , 2013, 52 c. Зам. № 2013-043..

Анотація

В методичних вказівках викладено основні відомості та вирішення питань вертикального планування та організації відведення поверхневого стоку з території групи житлових будинків, розглянуті основні етапи виконання проектування території методом червоних горизонталей, наведені приклади розрахунків.

Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні та Комп’ютерна графіка в машинобудуванні. Методичні вказівки. Уклад.: Булига Ю. В., Сухоруков С. І. , 2013, 80 c. Зам. № 2013-044..

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний та лабораторний матеріал геометричних побудов, вправи та приклади їх виконання.

Призначені для студентів денної та заочної форми навчання.

Положення про підготовку робітничих професій. Методичні вказівки. Уклад.: Булига Ю. В., Власюк А. І., Ляховченко Н. В. , 2013, 16 c. Зам. № 2013-045..

Анотація

У Положенні визначені принципи та порядок організації підготовки з робітничих професії у ВНТУ, вимоги до методичного та інформаційного забезпечення, роль і завдання підрозділів університету в організації підготовки. У додатках наведені інформаційні матеріали.

Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О., Сухоруков С. І. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник, 2013, 284 c. Зам. № 2013-050.

Анотація

В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композиційним матеріалам – композиціям, в яких матриця зміцнена елементами ниткоподібної форми. Приведені методи отримання таких композиційних матеріалів та їх властивості. Розглянуті особливості процесів різання композиційних матеріалів.

Один із розділів присвячений результатам досліджень в області наноматеріалів та нанотехнологій. В посібнику приведено інформацію про найбільш відомі на даний час наноматеріали.

Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів машинобудівних спеціальностей.

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 115 c. Зам. № 2013-051.

Анотація

Посібник складається зі вступного фонетичного курсу, який структурно поділяється на сім уроків і передбачає інтенсивне засвоєння фонетики, та двох уроків основного курсу, які мають за мету оволодіння основами функціональної граматики, формування базисного словникового запасу та вдосконалення навичок усного і письмового спілкування у навчально-науковій та соціально-побутовій сферах.

У структурі занять пропонуються навчальні матеріали для повторення, засвоєння та контролю, граматичний матеріал у вигляді таблиць, зразки діалогічного мовлення, тексти для читання та багатомовні словнички.

Може бути використаний у будь-якій іншомовній аудиторії.

Корженко В. Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Ч. 3. Навчальний посібник, 2013, 123 c. Зам. № 2013-052.

Анотація

Навчальне видання є завершальною складовою частиною посібника для студентів-іноземців підготовчого відділення.

Запропонований посібник орієнтовано на формування необхідних умінь та навичок в усному та писемному мовленні, читанні та аудіюванні, засвоєння основ функціональної граматики, удосконалення мовної та мовленнєвої компетентності студентів-іноземців.

Комунікативна спрямованість навчальних завдань сприяє ефективному засвоєнню лексико-граматичних моделей, формуванню базисного словникового запасу, необхідних для активного спілкування українською мовою.

Рекомендується для роботи на підготовчому відділенні у будь-якій іншомовній аудиторії.

Колесницький О. К., Роїк О. М., Бокоцей І. В. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. Навчальний посібник, 2013, 143 c. Зам. № 2013-053.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії систем і системного аналізу, сутність і принципи системного підходу. Розглядається моделювання як метод системного аналізу, основні етапи та принципи математичного моделювання задач системного аналізу в умовах невизначеності, моделювання систем масового обслуговування, моделювання в ігрових ситуаціях та методи аналізу великих систем (планування експериментів, факторний аналіз). Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютеризації".

П'яст Н. Й., Стадній А. С., Радомська Л. А. Українська мова. Країнознавство. НП для студентів-іноземців. Навчальний посібник, 2013, 112 c. Зам. № 2013-054.

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями.

Навчальний посібник призначено для студентів -іноземців, які вивчають країнознавство на заняттях української мови.

Бурєнніков Ю. А., Немировський І. І., Козлов Л. Г. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Навчальний посібник, 2013, 158 c. Зам. № 2013-058.

Анотація

В навчальному посібнику наведені основні положення прикладної гідравліки та пневматики, на основі яких створюються сучасні гідравлічні та пневматичні приводи. Описана велика кількість пневматичних і гідравлічних агрегатів, та їх характеристики. Розглянуті методи та результати аналізу робочих процесів в гідравлічних приводах та синтез їх параметрів. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни „Гідравліка, гідро- та пневмоприводи‟ і може бути використаний для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування . Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 126 c. Зам. № 2013-059.

Анотація

Навчальний посібник відповідає програмі першої частини дисципліни «Основи технології машинобудування» і містить матеріали з технологічного забезпечення точності складання машин та механічної обробки заготовок деталей, а також застосування методів математичної статистики у машинобудуванні.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050502 — Інженерна механіка та 6.050503 — Машинобудування.

Квєтний Р. Н. , Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 191 c. Зам. № 2013-062.

Анотація

Перша частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Квєтний Р. Н. , Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О. М. Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 235 c. Зам. № 2013-063.

Анотація

Друга частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Технологія машинобудування. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2013, 123 c. Зам. № 2013-073.

Анотація

Посібник містить рекомендації до виконання та оформлення всіх розділів пояснювальної записки і графічної частини курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування». Докладно описано вимоги і методику виконання тих розділів проекту, які, на погляд авторів, недостатньо повно висвітлено у наявній літературі з проектування технологічних процесів механічної обробки. Повною мірою посібник може бути використаний також під час виконання бакалаврських дипломних робіт, а також технологічної частини дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050502 — Інженерна механіка.

Коцюбинський В. Ю., Кислиця Л. М. Основи моделювання ринкових ситуацій. Навчальний посібник, 2013, 99 c. Зам. № 2013-074.

Анотація

Навчальний посібник присвячений висвітленню сучасних принципів функціонування ринків титулів власності, аналізу існуючих методів прогнозування часових рядів, основних принципів портфельного інвестування та методів прогнозування дохідності фінансових активів. Посібник призначений для студентів спеціальностей "Комп’ютеризовані системи управління і автоматики", "Системи управління і автоматики, інформаційні технології в менеджменті та бізнесі", "Системи управління і автоматики, інформаційні технології в менеджменті (з поглибленим вивченням іноземної мови на рівні технічного перекладача)", а також буде корисним інженерам та науковим співробітникам у галузі комп’ютеризованих систем управління та студентам суміжних спеціальностей.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія України" та тематика контрольних робіт для студ. з.ф. н. всіх напрямів підготовки. Уклад.: Пономаренко А. Б., 2013, 58 c. Зам. № 2013-080..

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам отримати ґрунтовні знання з історії України.

Арсенюк І. Р., Яровий А. А., Івасюк І. Д. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2013, 272 c. Зам. № 2013-087.

Анотація

Навчальний посібник підготовлено згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами до підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Комп'ютерні науки". В посібнику дано систематичне викладення основ курсу "Комп’ютерні мережі". Розглянуто еволюцію, класифікацію, основи побудови комп’ютерних мереж та системні вимоги до них; мережеве апаратне забезпечення; модель OSI та стек протоколів ТСР/ІР; основи передавання даних на різних рівнях; питання адресації в ІР-мережах; основи роботи в Cisco IOS, а також протоколи маршрутизації RIP, EIGRP та OSPF.

Навчальний посібник буде корисний усім, хто займається створенням, настроюванням, використанням та моніторингом комп’ютерних мереж.

Вакуумна та плазмова електроніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Кравченко Ю. С., Кравченко С. Ю., 2013, 48 c. Зам. № 2013-089..

Анотація

Наведено основні вимоги щодо організації та проведення лабораторних досліджень приладів вакуумної та плазмової електроніки, практичні рекомендації щодо забезпечення точності та достовірності таких досліджень.

Призначені для студентів електронних спеціальностей напряму ”Електронні пристрої та системи”.

Пристрої надвисоких частот та антени. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Крушевський Ю. В., Семенов А. О., Коваль К. О., 2013, 37 c. Зам. № 2013-090..

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки 6.050901 – "Радіотехніка". Основне завдання – допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технічних завдань з пристроїв надвисоких частот та антен.

Лагутін В. М., Бурикін О. Б., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 1. Технічне обслуговування електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник, 2013, 82 c. Зам. № 2013-100.

Анотація

В посібнику розглядаються загальні питання технічної експлуатації, монтажу, діагностики та експлуатації електричних машин і трансформаторів. Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Кучерук В. Ю., Севастьянов В. М., Дудатьєв І. А. Мікропроцесори в ІВТ. Лабораторний практикум в середовищі WinPLC7 з використанням ПЛК VIPA. Навчальний посібник, 2013, 124 c. Зам. № 2013-101.

Анотація

Лабораторний практикум призначений для організації лабораторних робіт з дисциплін ”Мікропроцесори в ІВТ”, ”Основи мікропроцесорної техніки”, ”Мікроконтролери та мікро-ЕОМ”, ”Цифрова та мікропроцесорна техніка” для студентів спеціальності 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Розглянуто принципи роботи у програмному пакеті WinPLC7 для програмування та діагностики програмованих логічних контролерів VIPA всіх серій.

Інформаційне моделювання бізнес-процесів. Методичні вказівки до виконання курсова роботи. Уклад.: Міронова Ю. В., Роїк О. М., 2013, 40 c. Зам. № 2013-103..

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання курсової роботи з дисципліни “Інформаційне моделювання бізнес-процесів”. Розкривається зміст та структура курсової роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика курсових робіт, оформлення та критерії оцінки і захисту курсової роботи.

Перехідні процеси. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Терешкевич Л.Б., Іванков В. О., 2013, 31 c. Зам. № 2013-104..

Анотація

Методичні вказівки мають за мету дати студентам навички розрахувань перехідних процесів в електричних мережах на комп’ютері шляхом виконання циклу робіт із дослідження характеру перехідного процесу та містять поетапний план аналізу складних явищ за отриманими результатами.

У викладеному матеріалі містяться детальні теоретичні відомості, ілюстрації, приклади та додатки.

Кужель В. П., Севостьянов С.М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. Навчальний посібник, 2013, 105 c. Зам. № 2013-117.

Анотація

В посібнику подані екологічні основи та принципи ресурсозбереження, ґрунтовно розглянуті: шкідливий вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище, шкідливий вплив відпрацьованих газів, шуму вібрації та електромагнітного випромінювання на організм людини. Розглянуто методи зменшення шкідливих викидів автомобілів, вимірювальна та газоаналізуюча апаратура. Наведено джерела утворення та шляхи утилізації виробничих відходів автотранспортних підприємств, висвітлені питання використання вторинних ресурсів.

Розрахований на студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 1. Навчальний посібник, 2013, 98 c. Зам. № 2013-118.

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми дисципліни “Психологія”. Посібник містить теоретичні матеріали із сучасної загальної психології, психології особистості та соціальної психології.

Може бути використаний студентами, які навчаються заочно при написанні контрольних робіт, підготовці до складання заліків; студентами стаціонарної форми навчання, для самоосвіти.

Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія. Ч. 2. Навчальний посібник, 2013, 91 c. Зам. № 2013-119.

Анотація

Посібник розроблений відповідно до програми дисципліни “Психологія”. Посібник містить матеріали до проведення практичних занять, теми контрольних робіт, тестові завдання для самоперевірки, список використаної та рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник.

Може бути використаний студентами, які навчаються заочно при проведенні практичних занять, написанні контрольних робіт, підготовці д

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства для студ. техн. спец. Навчальний посібник для курсового проектування., 2013, 40 c. Зам. № 2013-120.

Анотація

В методичних вказівках розглядається процес організації та написання курсової роботи, її оформлення та підготовка до захисту. Рекомендації щодо оформлення курсо-вої роботи викладені відповідно до загальноприйнятих стандартів. Методичні вказівки можуть бути використані студентами технічних спеціальностей машино-, радіо-, при-ладобудівного, будівельного та інформаційного напрямів денної форми навчання для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства».

Лемешев М. С., Березюк О. В. «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в ДП і роботах для студ. будівельних спец. Навчальний посібник, 2013, 64 c. Зам. № 2013-121.

Анотація

У методичних вказівках викладені загальні вимоги до побудови підрозділу “Охорона праці” розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”, змісту його окремих структурних частин і наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Наведені діючі в Україні норми охорони праці станом на 2012 р. Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці спеціалістів і магістрів.

«Технології машинобудування», Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. Уклад.: Козлов Л. Г., Петров О. В., МулярЮ. І., Савуляк В. В., Пурдик В. П. , 2013, 45 c. Зам. № 2013-122..

Анотація

Методичні вказівки призначені для користування студентами -дипломниками спеціальності «Технології машинобудування» денної та заочної форми навчання, а також керівниками дипломних проектів під час дипломного проектування. Подано рекомендації щодо тематики та змісту проектів і робіт, вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки і графічної частини. У методичних вказівках містяться також рекомендації та положення щодо організації роботи над дипломними проектами та їх захистом в Державній екзаменаційній комісії.

Матеріали з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання слухачів ЗФМШ. Тести. Методичні вказівки до виконання. Уклад.: Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В., Олійник Л. І., Цвіркун О. М., 2013, 90 c. Зам. № 2013-123..

Анотація

У методичних вказівках викладено основні теоретичні питання фонетики, графіки, орфоепії, орфографії, будови слова і словотвору сучасної української мови, подано тестові завдання, спрямовані на формування практичних навичок володіння сучасною українською мовою. Ілюстративно-текстовий матеріал містить тестові завдання, граматичні таблиці та схеми.

Для слухачів ІнДП, для студентів вищих навчальних закладів, викладачів-словесників.

«Контроль якості покриття» для студ. напряму підгот. «Зварювання» всіх форм навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Уклад.: Архіпова Т. Ф., Патлатюк А. С., Шенфельд В. Й., 2013, 38 c. Зам. № 2013-124..

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені для студентів напряму підготовки “Зварювання”. Основне завдання – допомогти набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технологічних задач контролю якості покриття. Методичні вказівки містять необхідні теоретичні відомості для розробки змісту і порядку технологічних операцій контролю якості поверхонь.

«Комп’ютерна логіка» для студ. напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Уклад.: Біліченко Н. О., Кисюк Д. В., 2013, 52 c. Зам. № 2013-125..

Анотація

Дані методичні вказівки покликані допомогти студентам у написанні курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна логіка», а також у закріпленні теоретичного матеріалу з даної дисципліни та набутті практичних навичок синтезу операційних та керуючих автоматів, зокрема у розробці словесних алгоритмів та граф-схем виконання арифметичних операцій на суматорах заданого типу для чисел заданої розрядності та форми подання, а також у описах методики контролю заданої операції.

Методичні вказівки з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для студ. напряму підгот. «Будівництво», виконання графічної частини КП в програмі ArchiCAD 10. Уклад.: Очеретний В.П., Ковальський В.П., Смоляк В. В., 2013, 33 c. Зам. № 2013-126..

Анотація

Методичні вказівки створені для ознайомлення з функціональними можливостями програми ArchiCAD 10, а також щоб показати основні методи роботи та особливості створення об’єктів в програмі ArchiCAD10. Розглянуто більшість основних інструментів та функцій програми на практичних прикладах, детально показано всі етапи створення запропонованих прикладів.

«Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем» для студ. спец. «Радіоелектронні апарати та засоби». Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Уклад.: Філинюк М.А., Войцеховська О.В., Лазарєв О.О., Пастушенко О.Л., 2013, 54 c. Зам. № 2013-127..

Анотація

Методичні вказівки присвячено проведенню практичних занять з дисципліни “Конструювання електронно-обчислювальних засобів і систем”. Розглянуто питання компонування, конструювання пристроїв електронно-обчислювальних засобів, наведено теоретичний та довідниковий матеріал та приклади, необхідні для виконання завдань до практичних занять, а також приклади оформлення відповідної конструкторської документації.

Призначені для студентів, що навчаються за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» спеціальності “Радіоелектронні апарати та засоби”.

«Основи науково-дослідної роботи» для студ. напрямів підготовки «Менеджмент» та «Управління інформаційною безпекою», ПЗ, виконання самостійної й індивідуальної роботи. Методичні вказівки. Уклад.: Азарова А. О., Карпінець В. В., 2013, 44 c. Зам. № 2013-128..

Анотація

У методичних вказівках висвітлено методичні основи вивчення курсу ОНДР, розкрито методичні прийоми ведення практичних занять, запропоновано питання для самостійної роботи студентів, а також індивідуальних занять, викладено принципи та вимоги написання звіту з НДР, розглянуто його скорочений приклад.

Призначено для студентів напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.170103 – «Управління інформаційною безпекою».

Органічна хімія. Методичні вказівки . Уклад.: Ранський А. П., Прокопчук С. П., Тітов Т. С., 2013, 99 c. Зам. № 2013-130..

Анотація

В збірнику задач викладені завдання для самостійної та контрольної робіт студентам денної і заочної форми навчання з дисципліни «Органічна хімія в технологічних процесах». Збірник задач складається з трьох розділів, в яких розглянуто завдання з номенклатури хімічних сполук, розв’язання схем хімічних перетворень органічних речовин і розрахункових задач. В кожному з наведених розділів подано приклади для виконання даних завдань

Азарова Л.Є., Іванець Т. Ю. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. Навчальний посібник, 2013, 130 c. Зам. № 2013-132.

Анотація

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

Петров О. В., Козлов Л. Г., Лозінський Д. О. «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва». Навчальний посібник для курсового проектування., 2013, 60 c. Зам. № 2013-133.

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал та приклади до виконання ку-рсової роботи з дисципліни «САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва» для студентів спеціальності «Технології машинобудування» всіх форм навчання. Матеріали вказівок можуть використовуватись під час дипломного проектування зі спеціальностей галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка».

Методичні вказівки виконано згідно з програмою дисципліни «САПР технологі-чної підготовки машинобудівного виробництва» ВНТУ.

Петров О. В., Сухоруков С. І., Савуляк В. В. Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, самостійна та індивідуальна робота. Навчальний посібник, 2013, 47 c. Зам. № 2013-134.

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал до самостійної та індивідуальної роботи, а також до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв» для студентів спеціальності «Технології машинобудування» та суміжних спеціальностей галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки виконано згідно з програмою дисципліни «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв», яка викладається у ВНТУ.

Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник, 2013, 160 c. Зам. № 2013-136.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності, метрологічної надійності та надійності програмного забезпечення, а також методи підвищення надійності технічних засобів. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ та програмою дисципліни “Нормування показників надійності технічних засобів” для студентів спеціальності 7.05100101, 8.05100101 - "Метрологія та вимірювальна техніка".

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисц. "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 Уклад.: Азарова Л. Є. Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В., 2013, 42 c. Зам. № 2013-148..

Анотація

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного спілкування.

Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум Уклад.: Леонтьєв В. О., Бевз С. В., Видмиш В. А. , 2013, 96 c. Зам. № 2013-155..

Анотація

Лабораторний практикум призначений для організації виконання лабораторних робіт з дисциплін “Електротехнічні матеріали” та “Електроматеріалознавство” і може бути корисним для студентів електротехнічних спеціальностей.

Леонтьєв В. О. , Бевз С. В., Видмиш В. А. Електротехнічні матеріали. Навчальний посібник, 2013, 122 c. Зам. № 2013-156.

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються основи фізичних явищ в діелектричних, напівпровідникових і магнітних матеріалах. Приводиться класифікація матеріалів і їх електричні, фізико-хімічні та механічні властивості. Розглядаються питання виготовлення матеріалів і області їх застосування. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програм дисциплін “Електротехнічні матеріали” та “Електроматеріалознавство”.

Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник, 2013, 371 c. Зам. № 2013-159.

Анотація

Навчальний посібник складається з дев’яти теоретичних розділів та лабораторного практикуму. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з посібником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050102 — «комп’ютерна інженерія» та 6.050103 — «програмна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі».