Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2015 року

Азаров О. Д., Гарнага В. А., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів. Навчальний посібник, 2015, 135 c. Зам. № 2015-006.

Анотація

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання.

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Турчик П. М., Іщенко В. А., Петрук Р. В. Управління та поводження з відходами. Ч. 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-007.

Анотація

В посібнику проаналізовано стан організації управління та поводження з твердими побутовими відходами. Розглянуті характеристики та класифікація відходів. Проаналізовані сучасні системи збирання, транспортування, розташування твердих побутових відходів. Досліджені схеми та технології утилізації та повторного використання твердих побутових відходів.

Навчальний посібник розрахований на студентів екологічних та теплоенергетичних спеціальностей, спеціалістів житлово-комунального господарства, фахівців екологічної інспекції, департаментів екології та природних ресурсів.

Слободян Н. М., Волошин О. Б. Будівельна техніка. Навчальний посібник, 2015, 104 c. Зам. № 2015-009.

Анотація

У практикумі викладено шляхи раціонального застосування машин за технічними можливостями і оптимального їх використання за фактором часу. Приділено увагу визначенню і розрахунку експлуатаційних властивостей будівельних машин. Наведено вправи з експлуатації землерийних машин, методику їх розрахунку та довідковий матеріал.

Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент. Ч.1. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-013.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні положення про управління операційною діяльністю підприємства, а саме, висвітлено: сутність і значення операційного менеджменту на підприємстві, структуру операційної системи організації її вхід та вихід, побудову операційної стратегії, прийняття рішень в операційному менеджменті, сутність управління проектами.

Посібник містить також словник понять та термінів.

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закла-дів освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент. Ч.2 Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-014.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто загальні положення про управління операційною діяльністю підприємства, а саме: проектування промислового продукту, проектування послуг та вибір процесу обслуговування, сутність планування операційними системами, система управління матеріальними ресурсами і виробничи-ми запасами на підприємстві, особливості управління виробничою інфраструктурою на підприємстві, система управління якістю виробництва та послуг.

Посібник містить також словник понять та термінів.

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Малініна Н.М., Причепа І.В., Кавецький В.В. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник, 2015, 64 c. Зам. № 2015-016.

Анотація

У практикумі розкриті теоретичні та практичні аспекти формування та встановлення ціни на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи ринкового та планового ціноутворення, засади формування цінової політики та стратегії підприємств. Розроблені практичні завдання та наведено методику їх розв’язання. За кожною темою наведено питання для перевірки набутих знань та отриманих навичок.

Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.

Мороз О.О., Краєвська А.С., Романець І.В. Економіка природокористування. Навчальний посібник, 2015, 30 c. Зам. № 2015-017.

Анотація

Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування» для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У методичних вказівках визначається мета, завдання та послідовність виконан-ня курсових робіт, наводяться рекомендації щодо вибору теми і роботи з літературними джерелами, вимоги до структури, змісту і оформлення пояснювальної записки.

Савуляк В. І., Заболотний С. А. Зварювання. Вступ до фаху. Навчальний посібник, 2015, 136 c. Зам. № 2015-018.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Лагутін В. М., Лесько В. О., Тептя В. В. Експлуатація електричних машин. Ч. 2. Ремонт електричних машин та трансформаторів. Навчальний посібник, 2015, 116 c. Зам. № 2015-020.

Анотація

В посібнику розглядаються загальні питання ремонту електричних машин і трансформаторів.

Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

Дорощенков Г.Д., Кожем’яко В.П., Павлов С.В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник, 2015, 209 c. Зам. № 2015-021.

Анотація

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогового і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів напряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Абрамчук О. В., Цимбал О. А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей. Навчальний посібник, 2015, 96 c. Зам. № 2015-022.

Анотація

У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій в науково-професійній сфері спілкування. Завдання спрямовані на вивчення, повторення та закріплення навчального матеріалу та сприяють формуванню навичок самостійної пошуково-навчальної роботи з термінологічними словниками, словниками-довідниками з фахових дисциплін. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які навчаються на факультеті менеджменту, з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності.

Азарова Л. Є., Ковтун О. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей. Навчальний посібник, 2015, 180 c. Зам. № 2015-023.

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Бортник Г. Г., Кичак В. М., Пунченко Н. О., Стальченко О. В. Телекомунікаційні системи передачі. Навчальний посібник, 2015, 146 c. Зам. № 2015-024.

Анотація

Наведені методи передавання сигналів на основі частотного та часового роз-ділення каналів. Викладені особливості та принципи побудови аналогових та циф-рових систем передачі.

Розглянуті структури асинхронних та синхронних цифрових телекомунікаційних систем, радіорелейних і супутникових систем передачі.

Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Клочко В. І., Клочко Н. О., Коцюбівська К.І. Вища математика. Ряди (з комп’ютерною підтримкою). Навчальний посібник, 2015, 145 c. Зам. № 2015-026.

Анотація

В посібнику розглянуто основні поняття і теореми теорії рядів. Наведена достатня кількість прикладів та задач, в тому числі і прикладного характеру, які вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі і легко сприймаються. Істотною особливістю даного посібника є детальний розгляд комплексної форми ряду Фур’є, узагальненого ряду Фур’є та інтегралу Фур’є в комплексній формі.

Кожна тема містить завдання для самоконтролю.

Посібник рекомендується для студентів технічних спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» для студ. напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання. Уклад.: Васілевський О. М., Присяжнюк В. В., Ігнатенко О. Г., 2015, 37 c. Зам. № 2015-027.

Анотація

У методичних вказівках наведені завдання, короткі теоретичні відомості, детальні приклади розрахунку та оформлення різноманітних найважливіших електронних вузлів електроніки, які можуть бути використані при проектуванні більш складних засобів вимірювання та контролю. Для полегшення самостійного виконання курсового проекту наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів, всіх форм навчання, що вивчають електроніку та мікросхемотехніку і споріднені з нею дисципліни.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування систем автоматизації». Уклад.: Ковалюк О. О., 2015, 16 c. Зам. № 2015-028.

Анотація

У методичних вказівках наведено рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування систем автоматизації». Наведена структура курсового проекту, вимоги до оформлення, рекомендації щодо розробки основних розділів.

Петров О. В., Сухоруков С. І. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2015, 125 c. Зам. № 2015-029.

Анотація

Навчальний посібник містять теоретичний матеріал та приклади до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерне проектування технологічного оснащення» для студентів спеціальності «Технології машинобудування» всіх форм навчання. Матеріали посібника можуть використовуватись під час дипломного проектування зі спеціальностей галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка».

Навчальний посібник виконано згідно з програмою дисципліни «Комп’ютерне проектування технологічного оснащення» ВНТУ.

Остапенко О. П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси. Навчальний посібник, 2015, 124 c. Зам. № 2015-030.

Анотація

В посібнику наведено теоретичні основи енергоперетворень в теплових насосах, класифікацію теплових насосів, схеми теплонасосних установок; подано термодинамічні основи ексергетичного аналізу парокомпресійних теплонасосних установок та станцій. Подано приклади розрахунків термодинамічних циклів теплових насосів, ексергетичного аналізу циклів парокомпресійних теплонасосних установок та теплонасосних станцій. Навчальний посібник передбачає завдання для самостійної роботи студентів: тестові завдання для самоперевірки знань студентів за основними темами та варіанти практичних завдань для самостійної роботи з індивідуальними числовими даними.

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. Навчальний посібник, 2015, 116 c. Зам. № 2015-031.

Анотація

В навчальному посібнику висвітлені питання організації і методики навчання у вищій школі та професійні вимоги до фахівця автомобільного транспорту, розкриті особливості вибраної професії. Наведені основні положення технічної експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, особливості виробничої діяльності на автомобільному транспорті, а також класифікація підприємств автомобільного транспорту та їх характеристика.

Розрахований на студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М., Іщенко В. А., Турчик П. М, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище ( курсове проектування). Навчальний посібник, 2015, 112 c. Зам. № 2015-032.

Анотація

Навчальний посібник містить пояснення та вимоги до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище”. Наводяться загальні рекомендації до виконання курсової роботи, вимоги до оформлення пояснювальної записки, рекомендації до виконання еколого-технологічних розрахунків.

Розрахований для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Скорюкова Я. Г. Інженерна графіка. Ч. 1. Навчальний посібник, 2015, 102 c. Зам. № 2015-033.

Анотація

В курсі лекцій розглянуті основні теоретичні положення першої частини курсу «Інженерна графіка», надані методи побудови тривимірних об’єктів на площині, наведені приклади розв’язання метричних та позиційних задач. Матеріал викладено відповідно до існуючого плану лекцій. Конспект підготовлено для студентів бакалаврських напрямів підготовки 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.051004 – «Оптотехніка», 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 – «Електронні пристрої та системи».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". Уклад.: Савуляк В. І., Заболотний С. А., 2015, 22 c. Зам. № 2015-034.

Анотація

В методичних вказівках висвітлені питання організації виконання, правила оформлення, зміст та порядок захисту курсової роботи з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка».

Ковальчук Л. В., Яремчук Ю. Є. Прикладна алгебра. Ч.1. Основи абстрактної алгебри. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-037.

Анотація

У посібнику викладено основні положення та властивості алгебраїчних систем. Розглянуто основні поняття абстрактної алгебри, зокрема, групи, кільця та поля, з їх властивостями та різного роду взаємними відображеннями. Посібник є першою з трьох частин курсу "Прикладна алгебра" і є базовим при вивченні теорії чисел (друга частина курсу) та теорії скінченних полів (третя частина). Разом ці розділи алгебри утворюють так звану прикладну алгебру і є, зокрема, математичною базою для симетричної та асиметричної криптографії.

Посібник призначено для тих, хто цікавиться вивченням абстрактної алгебри, для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що вивчають та займаються інформаційною безпекою.

Осадчук В. С. Осадчук О. В. Фізична наноелектроніка. Навчальний посібник, 2015, 146 c. Зам. № 2015-039.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто фізичні явища у квантових структурах: квантове обмеження, балістичний транспорт носіїв заряду, тунелювання через потенціальні бар'єри квантових частинок, тунельно-резонансний ефект, кулонівська блокада, квантовий ефект Холла, електрооптичні явища в квантових структурах, спінові ефекти. Описані методи створення елементів наноструктур, принципи роботи інструментів для дослідження і побудови нанооб'єктів. Розглянуто принципи роботи і конструкції наноелектронних приладів і пристроїв. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фізичні основи мікро- та нано-технологій" для студентів і магістрів спеціальностей 7.05080101, 8.05080101 – "Мікро- та наноелектронні прилади".

Методичні вказівки та завдання до проведення самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 48 c. Зам. № 2015-041.

Анотація

методичних вказівках викладено перелік питань, винесених на самостійну роботу з 4 тем дисципліни «Економіка і організація виробництва». Наведені основні формули, необхідні для розв’язання задач, розроблено завдання для самостійного виконання та розв’язання, питання для самоконтролю та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. Методичні вказівки містять словник основних термінів та рекомендовану літературу.

Розраховано на студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч.2. Уклад.: Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 56 c. Зам. № 2015-042.

Анотація

В методичних вказівках викладено перелік питань, винесених на самостійну роботу з 4 тем дисципліни «Економіка і організація виробництва». Наведені основні формули, необхідні для розв’язання задач, розроблено завдання для самостійного виконання та розв’язання, питання для самоконтролю та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. Методичні вказівки містять словник основних термінів та рекомендовану літературу.

Розраховано на студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Методичні вказівки. Економіка і організація виробництва. Ч. 3. Уклад.: Глущенко Л. Д,, Пілявоз Т. М., Бальзан М. В., Мещерякова Т. М., 2015, 52 c. Зам. № 2015-043.

Анотація

В методичних вказівках викладено перелік питань, винесених на самостійну роботу питань з 5 тем дисципліни «Економіка і організація виробництва». Наведені основні формули, необхідні для розв’язання задач, розроблено завдання для самостійного виконання та розв’язання, питання для самоконтролю та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного та практичного матеріалу. Методичні вказівки містять словник основних термінів та рекомендовану літературу.

Розраховано на студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Осадчук В. С., Осадчук О. В., Жагловська О. М. Прилади з від'ємним опором. Навчальний посібник, 2015, 64 c. Зам. № 2015-044.

Анотація

У практикумі подано теоретичні і фізичні принципи роботи приладів з від’ємним опором, схемотехнічні методи створення транзисторних структур з від’ємним опором у вигляді лабораторних робіт. Лабораторний практикум підготовлено відповідно до плану кафедри та програми до дисципліни «Прилади з від’ємним опором».

Лабораторний практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» з курсу «Прилади з від’ємним опором».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм навчання. Уклад.: Коц І. В., Колісник О. П., 2015, 21 c. Зам. № 2015-047.

Анотація

Дані методичні вказівки до виконання курсової роботи розроблені відповідно до вимог, викладених в навчальній програмі з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” денної та заочної форм навчання. Основне завдання курсової роботи – допомогти студентам набути практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних технічних задач монтажу систем опалення, вентиляції, кондиціонування та газопостачання будівель різного призначення. Методичні вказівки містять також рекомендації щодо виконання завдань СРС.

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Менеджмент» Уклад.: Козловський В.О., Лесько О.Й., 2015, 48 c. Зам. № 2015-053.

Анотація

У методичних вказівках розглянуто теоретичні і практичні питання написання студентами, які навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент», бакалаврських ди-пломних робіт. Викладена методика розробки теоретичного, аналітичного та проектно-го розділів бакалаврської дипломної роботи. Наведені нормативні матеріали, необхідні для написання бакалаврських дипломних робіт.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бюджетна система України» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» Уклад.: Зянько В. В., Рудковська О. Л., Зянько В. В., 2015, 24 c. Зам. № 2015-054.

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання курсової роботи з дисципліни «Бюджетна система України». Розкривається зміст та структура курсової роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться орієнтовна тематика курсових робіт, оформлення та критерії оцінювання і захисту курсової роботи.

Методичні вказівки. Плани-конспекти занять з катання на ковзанах на заняттях з фізичного виховання Уклад.: Підлужняк О. І., Чхань А. А., Шимчак І. А., 2015, 48 c. Зам. № 2015-055.

Анотація

Дані методичні вказівки призначені студентам І–V курсів денної форми навчання всіх спеціальностей з метою надання допомоги в організації і проведенні самостійних занять.

Методичні вказівки. Політологія. Уклад.: Денисюк С. Г., Корнієнко В. О., Похило І. Д., 2015, 44 c. Зам. № 2015-057.

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Політологія», наводяться тематика та сітка годин курсу, вимоги щодо виконання контрольних робіт, містяться варіанти контрольних робіт. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт наводиться список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для студентів всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання.

Методичні вказівки. Матеріали електронної техніки. Уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О., 2015, 36 c. Зам. № 2015-058.

Анотація

Матеріал методичних вказівок поєднує класичну теорію з практичним розв’язанням типових задач та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Матеріали електронної техніки».

Зянько В. В., Крива С. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник, 2015, 176 c. Зам. № 2015-046.

Анотація

У посібнику на системній основі у стислій формі викладено основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного Плану рахунків згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Особливістю посібника є поєднання вимог національних стандартів бухгалтерського обліку і податкового та правочинного законодавства.

У посібнику наведено приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал.

Посібник розраховано на студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Навчальний посібни, 2015, 76 c. Зам. № 2015-068.

Анотація

У збірнику задач викладено порядок виконання, оформлення і захисту практи-чних робіт та приклади статичного розрахунку металевих конструкцій. До складу кожного прикладу включено графічне зображення розрахункової схеми. Наведено контрольні запитання та джерела інформації.

Для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання.

Васілевський О. М., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань. Підручник, 2015, 230 c. Зам. № 2015-086.

Анотація

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей вимірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Іскович-Лотоцький Р. Д,, Севостьянов І. В. Історія інженерної діяльності. Підручник, 2015, 266 c. Зам. № 2015-088.

Анотація

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

Квєтний Р. Н., Маслій Р. В., Гармаш В. В., Бойко О. Р. Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика. Навчальний посібник, 2015, 107 c. Зам. № 2015-090.

Анотація

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дос-лідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.

У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроко-нтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів на-пряму підготовки «Системна інженерія».

Пустовіт Т. М., Клочко Н. І., Поздрань Ю. В. Русский язык для иностранных студентов. Навчальний посібник, 2015, 144 c. Зам. № 2015-091.

Анотація

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

Лагутін В. М., Остра Н. В., Нетребський В. В. Технічна експлуатація електричних станцій. Навчальний посібник, 2015, 96 c. Зам. № 2015-092.

Анотація

В посібнику розглядаються лабораторні роботи з дисципліни «Експлуатація електричних станцій».

Лабораторний практикум призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей.

Дерібо О. В. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний посібник, 2015, 112 c. Зам. № 2015-095.

Анотація

Навчальний посібник відповідає програмі другої частини дисципліни «Основи технології машинобудування». Розглядаються питання впливу технологічних факторів на якість деталей машин, властивості поверхневого шару механічно оброблених поверхонь і вплив цих властивостей на експлуатаційні характеристики деталей. Розглядаються також основи проектування технологічних процесів механічної обробки заготовок деталей та складання машин і питання технологічної підготовки виробництва.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування».

Моргун А. С., Андрухов В. М., Сорока М. М., Меть І. М. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник, 2015, 129 c. Зам. № 2015-098.

Анотація

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено принципи, методи та фундаментальні основи систем автоматизованого проектування в будівництві. Запропоновано конструктивні стратегії розробки скінченно-елементних моделей будівельних споруд, розглянуто особливості і стиль цього процесу, методи дослідження та шляхи їх удосконалення. Наведено приклад розрахунку поперечника промислової будівлі за допомогою ПК ЛІРА–САПР.

Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизовано-го проектування.

Васюра А. С., Павлов С. В., Прокопова М. О., Тужанський С. Є., Козловська Т. І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник, 2015, 284 c. Зам. № 2015-099.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

Семеренко В. П. Системне об'єктно-орієнтоване програмування С++. Навчальний посібник, 2015, 196 c. Зам. № 2015-100.

Анотація

В посібнику розглянута методика складання програм мовою С++ на основі бібліотеки класів MFC програмного пакета Mіcrosoft Vіsual Studіo. Детально викладені питання роботи з файлами, керування потоками, створення динамічно підключуваних бібліотек, розробці візуального інтерфейсу з використанням меню, панелі інструментів, діалогових вікон. Велику увагу приділено тривимірній графіці на основі бібліотеки OpenGL. Посібник призначений для студентів бакалаврського напрямку 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” для вивчення дисциплін “Системне програмне забезпечення”, а також може бути корисним при вивченні дисципліни “Системне програмування”.

Крушевський Ю. В. Шутило М. А. Семенов А. О. Коваль К. О. Настроювання, регулювання та обслуговування РЕА. Навчальний посібник, 2015, 160 c. Зам. № 2015-102.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання настроювання, регулювання та технічного обслуговування радіоелектронної апаратури. Наведено структурні схеми лабораторного обладнання та викладено методику проведення регулювальних робіт пристроїв електроживлення, підсилювальної, приймальної, передавальної, телевізійної та радіолокаційної апаратури. Систематизовано питання пошуку несправностей та особливості ремонту радіоапаратури.

Сіянов О. І. Металеві конструкції. Ч. 1. Конспект лекцій. Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-103.

Анотація

У конспекті лекцій викладено теоретичні положення статичного розрахунку металевих конструкцій будівель та споруд. Розглянуто послідовність вивчення матеріалу. Наведено контрольні запитання, джерела інформації, глосарій.

Для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання.

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування. Навчальний посібник, 2015, 128 c. Зам. № 2015-106.

Анотація

У запропонованому посібнику розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування. Увага акцентується на питаннях риторики та гендерних вимірів ділової комунікації.

Посібник може бути використаний при вивченні дисциплін “Ділове спілкування”, “Ділова етика та культура спілкування”, “Основи риторики”, “Етика та психологія ділових відносин”, “Психологія управління в організації”, “Ділова етика” та ін.

Розрахований насамперед для студентів вищих навчальних закладів освіти, усіх, хто прагне до підвищення культури спілкування.

Методичні вказівки. Гідравліка та гідропневмопривод. Самостійна робота. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., 2015, 66 c. Зам. № 2015-107.

Анотація

У методичних вказівках "Гідравліка та гідропневмопривод" наводяться вимоги щодо виконання лабораторних робіт, типові розрахунки гідроприводів, задачі для самостійного розв’язування, варіанти контрольних запитань, задач та перелік запитань на іспит. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 – "Автомобільний транспорт" усіх форм навчання.

Месюра В. І., Ваховська Л. М., Колодний В. В. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. ЛП. Ч.1. Математичні основи нечіткої логіки. Навчальний посібник, 2015, 124 c. Зам. № 2015-112.

Анотація

Лабораторний практикум містить теоретичний матеріал і велику кількість прикладів формалізації та розв’язування задач за допомогою математичного апарату нечітких множин, необхідних для набуття студентами практичних навичок у створенні програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою, переліки контрольних запитань та вимоги до знань студентів, необхідні для виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни «Системи прийняття рішень з нечіткою логікою».

Філинюк М. А., Лазарєв О. О., Войцеховська О. В., Фурса С. Є., Пастушенко О. Л., Ткачук Я. С., Чехместрук Р. Ю. Елементна база електронних апаратів. Ч. 1. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник, 2015, 100 c. Зам. № 2015-117.

Анотація

Навчальний посібник призначений для вивчення фізичних основ елементної бази дисциплін «Елементна база радіоелектронних апаратів та електронні прилади», «Елементна база телекомунікаційних систем», «Технічна електроніка» студентами напряму підготовки «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації». Може бути корисним студентам інших спеціальностей, науковим співробітникам і аспірантам, які цікавляться проблемами фізичних основ елементної бази електронної апаратури.

Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М., Бальзан М. В. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний практикум, 2015, 64 c. Зам. № 2015-118.

Анотація

У частині 1 практикуму з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» викладено основні теоретичні положення та формули, необхідні для розв’язання задач, наведені приклади для розв’язання задач, практичні завдання для самостійного розв’язання та основні питання для самоконтролю. Практикум містить також словник основних термінів та рекомендовану літературу.

Розраховано на студентів та слухачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Ч. 2. Навчальний практикум, 2015, 116 c. Зам. № 2015-119.

Анотація

Практикум відповідає програмі другої частини дисципліни «Основи технології машинобудування». Розглядаються практичні питання застосування математичної статистики для аналізу точності механічної обробки, а також рекомендації до розв’язання основних задач, які виникають під час проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин. Практикум містить також приклади розв’язання цих задач.

Призначений для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування».

Кожем’яко В. П., Бєлік Н. В., Лисенко Г. Л., Мялківська І. В., Просоловська В. В. Наука і технічна творчість в навчальному процесі. Навчальний посібник., 2015, 313 c. Зам. № 2015-128.

Анотація

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

Аввакумов В. Г., Терешкевич Л. Б., Лисенко Г. Л. Перехідні процеси в системах електро-постачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації. Навчальний посібник, 2015, 245 c. Зам. № 2015-129.

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного електропостачання народного господарства.

Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних методів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.

Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

Коцюбинський В. Ю., Софина О. Ю., Мельник Л. М. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник, 2015, 152 c. Зам. № 2015-132.

Анотація

Навчальний посібник присвячений вивченню теоретичних основ комп’ютерної графіки, принципів створення і оброблення різноманітних графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення, розглянуто методи та алгоритми сучасної комп’ютерної графіки.

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки «Системна інженерія» та «Комп’ютерна інженерія», для використання при вивченні курсів «Комп’ютерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», а також буде корисний широкому колу фахівців та науковців у галузі інформаційної техніки.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д. Обладнання автоматизованих виробництв. Ч. 2. Автоматичні лінії. гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої. Навчальний посібник, 2015, 129 c. Зам. № 2015-135.

Анотація

Посібник містить основні поняття про автоматизацію процесів обробки на машинобудівних підприємствах. В посібнику наведено класифікацію агрегатних верстатів, а також викладені основні відомості про основні види та класифікацію автоматичних ліній та гнучких виробничих систем. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.