Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

ВИДАННЯ 2014 року

Філинюк М. А., Багацький В. Ю., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник, 2014, 144 c. Зам. № 2014-004.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто питання побудови і застосування критеріїв ефективності і якості інформаційних пристроїв і систем.

Призначений для студентів старших курсів спеціальностей «Редіоелектронні апарати та засоби», «Технології та засоби телекомунікацій», «Електронні прилади та пристрої», «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» денної та заочної форм навчання, які можуть використовувати його при підготовці курсових і дипломних проектів, бакалаврських та магістерських робіт.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2014, 120 c. Зам. № 2014-005.

Анотація

Навчальний посібник призначений до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва» для студентів спеціальностей 7.05050201, 8.05050201 – «Технологія машинобудування», 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи» усіх форм навчання. В навчальному посібнику наведені практичні та самостійні роботи, орієнтовані на придбання студентами досвіду в побудові від простих геометричних моделей деталі до моделювання складних технологічних процесів з використанням програми ADEM CAD/CAM/CAPP.

Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум. Навчальний посібник, 2014, 84 c. Зам. № 2014-006.

Анотація

Лабораторний практикум призначений до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва» для студентів спеціальностей 7.05050201, 8.05050201 – «Технологія машинобудування», 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи» усіх форм навчання.

Вивчення даної дисципліни припускає набуття студентами досвіду побудови від простих геометричних моделей деталі до моделювання складних технологічних процесів з використанням програми ADEM CAD/CAM/CAPP.

Крилик Л. В., Селецька О. О. Матеріали електронної техніки. Самостійна робота. Навчальний посібник, 2014, 20 c. Зам. № 2014-007.

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Матеріали електронної техніки» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Матеріали електронної техніки».

Зянько В. В., Коваль Н. О., Журко Т. О. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник, 2014, 143 c. Зам. № 2014-008.

Анотація

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Основи науково-дослідної роботи», яку включено у навчальний план підготовки спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій». До посібника входять основні теоретичні розділи, які розкривають сутність курсу, запитання для перевірки знань, плани семінарських занять, навчальні завдання, а також словник основних термінів.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» /Уклад.: І. Ю. Єпіфанова, – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 30 с. Уклад.: Єпіфанова І. Ю., 2014, 30 c. Зам. № 2014-009.

Анотація

В методичних вказівках розглянуто вимоги до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів заочної форми навчання, зокрема, завдання, вимоги до виконання, методичні рекомендації щодо вирішення практичних задач, тести для самостійного контролю знань, питання, які виносяться на залік, а також рекомендовану літературу.

Призначені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Левицький С. М., Розводюк М. П. Елементи систем автоматизації та електроприводу. Навчальний посібник, 2014, 142 c. Зам. № 2014-011.

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено елементну структуру сучасних систем автоматизації та електроприводу від засобів збору інформації та виконавчих механізмів до людино-машинного інтерфейсу. Розглянуто основні прикладні функції перетворювачів частоти як виконавчої ланки систем автоматизації.

Навчальний посібник доповнено практикумом. Рекомендований для студентів, що навчаються за фахом „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, також може бути корисним фахівцям, що спеціалізуються на вдосконаленні типових схем регулювання технологічних параметрів та розробці людино-машинного інтерфейсу систем автоматизації.

Кутін В. М., Кутіна М. В., Ілюхін М. О. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник, 2014, 164 c. Зам. № 2014-012.

Анотація

У посібнику розглянуто: основи керування технічним станом електрообладнання; діагностичні системи перевірки технічного стану, методи визначення несправного елементу в об’єкті і прогнозування технічного стану об’єкта, а також показники ефективності технічного діагностування енергетичного обладнання. Посібник відповідає вимогам програми дисципліни “Діагностика електрообладнання” для студентів галузі знань 0507–“Електротехніка та електромеханіка”, напрям підготовки - 6.050701 - “Електротехніка та електротехнології”; спеціальності 7.05070101, 7.05070102.

Співак О. Ю. Сушильні процеси та установки. Приклади та задачі. Навчальний посібник, 2014, 115 c. Зам. № 2014-019.

Анотація

В посібнику подано приклади розв’язування задач аналітичними та графіч-ними методами та сформовано задачі для самостійної роботи студентів заочної та очної форми навчання в процесі засвоєння дисципліни. Наведено розрахунки процесу сушіння для різних схем руху теплоносія та основи теплових розрахунків сушарок різних конструкцій. Наведені приклади графічних розрахунків процесу сушіння та всі необхідні довідкові матеріали для теплових розрахунків сушарок.

Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах. Навчальний посібник, 2014, 232 c. Зам. № 2014-021.

Анотація

Наведено питання теорії дискретних сигналів і лінійних систем, які є основою цифрової обробки сигналів. Описуються особливості обробки сигналів, пов’язані з обмеженою розрядністю цифрових засобів: кодування інформації, квантування та перетворення сигналів.

Розглянуто методи синтезу аналізаторів спектра, цифрових фільтрів і трансмультиплексорів для телекомунікаційних систем з імпульсно-кодовою модуляцією та дельта-модуляцією.

Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Визначення економічної ефективності проектних інновацій. Методичні вказівки. Уклад.: Лялюк О. Г., 2014, 41 c. Зам. № 2014-022.

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для визначення студентами в магістерській дисертації економічної та соціальної ефективності результатів прикладних науково-дослідних робіт за допомогою показників науково-технічного рівня.

Бабенко О. В. Енергетичний аудит. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2014, 72 c. Зам. № 2014-023.

Анотація

В навчальному посібнику викладено алгоритм проведення енергетичного аудиту промислових підприємств і цивільних споруд, в яких здійснюється використання паливно-енергетичних ресурсів. Наведено вказівки до пошуку інформації, що необхідна для здійснення ефективного дослідження під час виконання курсового проекту. Запропонований алгоритм проілюстровано у прикладі реалізації енергоаудиторського дослідження промислового підприємства, в якому паливно-енергетичні ресурси використовуються в системах електропостачання, опалення та освітлення. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за спеціальністю „Енергетичний менеджмент”.

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.1. Навчальний посібник, 2014, 134 c. Зам. № 2014-027.

Анотація

«Безпека життєдіяльності. Практикум» складається з двох частин. В першій частині практикуму наведено чотири практичні роботи: «Ризик-орієнтовне мислення в безпеці життєдіяльності», «Соціально-психологічні чинники ризику алкоголізму та наркоманії», «Пожежна безпека. Первинні засоби пожежогасіння та порядок їх використання», «Менеджмент безпеки. Правова та організаційно-технічна система захисту атмосфери від забруднень», які рекомендуються для закріплення знань та умінь при вивченні предмета «Безпека життєдіяльності».

Матеріал практикуму буде корисним для самостійної та аудиторної роботи студентів, що навчаються в вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, при вивченні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», а також для фахівців, які працюють в галузі знань «Безпека життєдіяльності».

Бондаренко Є. А. Безпека життєдіяльності. Практикум. ч.2. Навчальний посібник, 2014, 86 c. Зам. № 2014-028.

Анотація

Практикум «Безпека життєдіяльності. Практикум» складається з двох частин. У другій частині наведено чотири практичні роботи: Правова та організаційно-технічна система захисту атмосфери від забруднень; застосування ризикорієнтовного підходу до оцінювання надзвичайної ситуації при дії електромагнітного поля на людину; психологічні чинники надійності людини; надання першої долікарської допомоги в надзвичайних ситуаціях, які рекомендуються для закріплення знань та умінь при вивченні предмета «Безпека життєдіяльності».

Матеріал посібника буде корисним для самостійної та аудиторної роботи студентів, що навчаються в вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, при вивченні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Мізерний В. М., Северин Л. І., Тарасова О. М. Технологія пошуку роботи. Навчальний посібник, 2014, 263 c. Зам. № 2014-029.

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються основні питання процесу пошуку роботи на ринку праці в сучасних умовах становлення ринкової економіки, а саме: особливості працевлаштування, пошук та використання джерел вакансій, взаємодія з державною службою зайнятості та кадровими агентствами, складання резюме та оформлення документів, необхідних для підготовки та проведення співбесіди (інтерв’ю) з роботодавцем, поради щодо підготовки до першого робочого дня тощо.

Структура та зміст посібника відповідають програмі курсу „Техніка пошуку роботи” для студентів усіх напрямів підготовки.

Посібник може бути корисним для студентів усіх форм навчання, працівників державної служби зайнятості та кадрових агентств, усім, хто шукає гідну роботу та створює вакансії на ринку праці.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.1. Навчальний посібник, 2014, 100 c. Зам. № 2014-030.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто геодезичну підготовку перенесення проекту будівництва в натуру, проектування вертикального розпланування будівельного майданчика, інженерно-геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд та загальні принципи виконання геодезичних робіт при розмічуванні споруд.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Електронний варіант посібника розміщений на сайті кафедри теплогазопостачання ВНТУ, електронна адреса http://tgp.vntu.edu.ua/metod_ukr.html.

Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Бікс Ю. С., Вовк Т. Ю. Геодезичне забезпечення будівництва. Ч.2. Навчальний посібник, 2014, 100 c. Зам. № 2014-031.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті геодезичні роботи при нульовому циклі будівництва, принципи виконання геодезичних робіт при розмічуванні споруд, геодезичне обслуговування монтажу споруд і технологічного обладнання, загальні відомості про деформації інженерних споруд та виконавчі геодезичні зйомки.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Електронний варіант посібника розміщений на сайті кафедри теплогазопостачання ВНТУ, електронна адреса http://tgp.vntu.edu.ua/.

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом. Навчальний посібник, 2014, 188 c. Зам. № 2014-032.

Анотація

У посібнику викладено основні аспекти управлінської діяльності. Аналізуються взаємовідносини керівника та персоналу, принципи організації роботи з персоналом, способи продуктивного співробітництва, методи мотиваційного впливу та вирішення конфліктних ситуацій. Розглядаються протиріччя та парадокси, що внутрішньо притаманні сучасному управлінню.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають та займаються інформаційною безпекою.

Бухгалтерський облік, курсова робота. Методичні вказівки. Уклад.: Причепа І. В., 2014, 44 c. Зам. № 2014-035.

Анотація

У методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Методичні вказівки охоплюють перелік тем, структуру і орієнтовний план виконання курсової роботи, містять вимоги до оформлення пояснювальної записки та порядку захисту курсової роботи.

Курсова робота сприяє закріпленню теоретичних знань в галузі бухгалтерського обліку, а також оволодінню студентами практичними навичками ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2014, 144 c. Зам. № 2014-037.

Анотація

Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства».

У посібнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.

Кожна тема містить короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, а також матеріал для самостійного контролю здобутих знань у вигляді контрольних питань, задач і тестів.

Штовба О. В. Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті. Навчальний посібник, 2014, 92 c. Зам. № 2014-040.

Анотація

У навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал та практичні знання з історії та термінології брендингу, створення вдалих назв товарних знаків та їх юридичного захисту. Наведена класифікація товарних брендів за 9-ма ознаками. Проаналізовано переваги та недоліки товарних брендів різних профілів. Розглянуто нові підходи до рекламування брендів. Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”, що вивчають дисципліни “Комунікативний менеджмент”, “Маркетинг” та “Основи міжнародного менеджменту та маркетингу”.

Методичні вказівки до вивчення поняття функціональної залежності в його історичному розвитку Уклад.: Клочко В. І., Коломієць А. А., 2014, 40 c. Зам. № 2014-041.

Анотація

У методичних вказівках висвітлено розвиток поняття “функції”, наведено основні визначення цього поняття, що були сформульовані вченими у різний час, наведено сучасне означення цього поняття, наводяться типові приклади обчислення границь функцій. Також розкрито поняття інтегралу, диференціалу функції та їх історичний розвиток.

Призначені для студентів усіх спеціальностей.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів технічних спеціальностей Уклад.: Ратушняк О. Г., Тарасюк Н. М., 2014, 40 c. Зам. № 2014-042.

Анотація

Методичні вказівки містять зміст лекційних занять з дисципліни, задачі для самостійного розв’язання, теми рефератів, тести для самоперевірки знань та перелік питань до заліку.

Методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Менеджмент та маркетинг» і контролю знань студентів. Сприяють закріпленню теоретичних знань в галузі менеджменту та маркетингу, а також оволодінню практичними навичками управління студентами технічних спеціальностей

Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» Уклад.: Карачина Н. П., Несен Л. М., Штовба О. В., 2014, 44 c. Зам. № 2014-043.

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання бакалаврської дипломної роботи. Розкривається зміст та структура дипломної роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика дипломних робіт, оформлення та критерії оцінювання, організаційні аспекти захисту бакалаврської дипломної роботи.

Машинобудування. Переддипломна практика. Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 16 c. Зам. № 2014-044.

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики, вони призначені допомогти студентам напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-045.

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики, вони призначені допомогти студентам спеціальності 7.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Металорізальні верстати та системи. Переддипломна практика. (Магістри). Методичні вказівки. Уклад.: Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-046.

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики, вони призначені допомогти студентам спеціальності 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Сердюк В. Р. Метрологічна діяльність в закладах охорони здоров'я. Навчальний посібник, 2014, 92 c. Зам. № 2014-056.

Анотація

Викладено нормативні документи щодо діяльності медичних закладів, акцетована увага та коментарі що до діяльності медичних закладів, у зваязку з прийняттям з 01.01.2016 року нового закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативних актів та адаптацією нормативної бази до вимог ЄС. Розмежування регулюючих, наглядових і господарських функцій у сфері метрології потребує перегляду та прийняття нових підзаконних актів для переходу до нової європейської системи технічного регулювання.

Навчально-методичні матеріали розроблені у відповідності до плану чергового підвищення кваліфікації інженерів-метрологів, керівників медичних закладів обласних департаментів охорони здоров’я.

Методичні вказівки до виконання к. р. з дисципліни "Технологічна автоматика електричних станцій", г.з. "Електротехніка та електромеханіка" Уклад.: Рубаненко О. Є., Кузьмірук О. І., 2014, 40 c. Зам. № 2014-062.

Анотація

У методичних вказівках наведено приклади розв'язання інженерних задач з оці-нювання стійкості системи збудження електричного генератора, містяться варіанти ко-нтрольних запитань, завдань на самостійне виконання. Для полегшення самостійного виконання завдань наводяться приклади розв’язування задач, комп’ютерна програма та список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" ден-ної і заочної форми навчання.

Методичні вказівки для ср виконання к.р. з дисципліни "Підприємницьке право", для ст. напрямку підготовки "Менеджмент" Уклад.: Довбиш В. А., 2014, 46 c. Зам. № 2014-066.

Анотація

Сформульовані варіанти завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання і тести для самоконтролю знань.

Економічний аналіз для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. Уклад.: Грабовецький Б.Є., 2014, 60 c. Зам. № 2014-073.

Анотація

Методичні вказівки складено згідно з навчальною програмою дисципліни «Економічний аналіз». Подано і детально описано методичні прийоми економічного аналізу. Наведено приклади розв’язання типових задач до кожної теми дисципліни.

Методичні вказівки орієнтовано насамперед для слухачів, що опановують другу вищу освіту.

Водночас вони можуть бути також використані студентами вищих навчальних закладів, де має місце економічне фахове спрямування.

Економічне прогнозування і планування для слухачів Центру післядипломної освіти. Методичні вказівки. Уклад.: Грабовецький Б.Є., 2014, 44 c. Зам. № 2014-074.

Анотація

Методичні вказівки складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економічне прогнозування і планування». Подано і детально описано методичні прийоми економічного планування. Наведено приклади розв’язання типових задач до кожної теми дисципліни.

Методичні вказівки орієнтовано насамперед для слухачів, що опановують другу вищу освіту. Водночас вони можуть бути також використані студентами вищих навчальних закладів, де має місце економічне фахове спрямування.

Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Пурдик В. П., Репінський С. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2014, 237 c. Зам. № 2014-079.

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто інженерні розрахунки параметрів і вибір гідроагрегатів виконавчого контуру (ВК) та опис режимів роботи вихідної принципової схеми гідроприводу відповідно до призначення і циклу роботи гідроприводу.

Посібник призначений для студентів бакалаврських напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування», а також корисний для студентів напряму підготовки «Зварювання» денної та заочної форм навчання при виконанні курсових і контрольних робіт з дисциплін «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Гідравліка і гідропневмоавтоматика», може використовуватися під час дипломного проектування.

Грабко В. В., Розводюк М. П., Левицький С. М., Грабенко І. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Ч. 5. Синхронні машини. Навчальний посібник, 2014, 136 c. Зам. № 2014-080.

Анотація

В навчальному посібнику викладено підходи до експериментальних досліджень синхронних машин. Для кожного виду дослідження відведено відповідне лабораторне заняття, наведено основні теоретичні відомості, задачі для самостійного розв’язування, програмі лабораторних робіт і методичним вказівкам для їх виконання. Запропоновані способи досліджень дозволяють охопити основні питання для закріплення теоретичних знань з відповідного розділу дисципліни «Електричні машини». Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямками 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології».

Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник, 2014, 268 c. Зам. № 2014-081.

Анотація

Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно-вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. У викладі навчального матеріалу містяться теоретичні відомості, практичні рекомендації щодо визначення мінералів, гірських порід та виконання розрахунково-графічних робіт.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей та спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Севостьянов І. В. Теорія технічних систем. Підручник., 2014, 181 c. Зам. № 2014-082.

Анотація

У підручнику наведено основні поняття, пов’язані із технічними системами, їх класифікації, структура, елементи, параметри, етапи створення і використання, методи оцінювання технічних систем та їх еволюцію. Також наводяться методика постановки задач інженерної творчості і найбільш відомі методи їх розв’язання, в тому числі із застосуванням комп’ютерів. Для одержання практичних навичок з постановки і розв’язання творчих задач студентам пропонуються контрольні завдання.

Дорощенков Г. Д., Кожем’яко В. П., Павлов С. В. Системи телебачення та технічного зору. Навчальний посібник, 2014, 209 c. Зам. № 2014-083.

Анотація

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогового і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів напряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Москвіна С. М., Грищук Т. В. Комп’ютерні технології та програмування. Елементи професійного програмування. Навчальний посібник, 2014, 195 c. Зам. № 2014-089.

Анотація

В начальному посібнику розглянуто основи розробки професійних програмних продуктів на мові С. Весь матеріал викладено у формі прикладів, що супроводжуються якісними зрозумілими коментарями. Призначений для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050202 - “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, 2014, 98 c. Зам. № 2014-090.

Анотація

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня. Приділено увагу питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних для всіх спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр».

Механіка грунтів, підвалини та фундаменти. Методичні вказівки. Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2014, 60 c. Зам. № 2014-091.

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки студентами-заочниками матеріалу з курсу “Механіка ґрунтів”. Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містить теоретичну і розрахунково-графічну частину. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила оформлення роботи і приклади розрахунку.

Прищак М. Д. Психологія управління в організації. Навчальний посібник, 2014, 20 c. Зам. № 2014-093.

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання. У вказівках наводяться варіанти контрольних робіт, рекомендації до їх виконання та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Психологія управління в організації”.

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Основи риторики. Навчальний посібник, 2014, 16 c. Зам. № 2014-094.

Анотація

Методичні вказівки передбачається використовувати при виконанні контрольних робіт студентами заочної форми навчання. У вказівках наводяться варіанти контрольних робіт, рекомендації до їх виконання та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Основи риторики”.

Еколого-географічний аналіз і оціню-вання стану території. Методичні вказівки. Уклад.: Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., 2014, 20 c. Зам. № 2014-097.

Анотація

У методичних вказівках визначені картографічні методи дослідження території, методика виконання еколого-географічного аналізу і оцінювання території, містяться варіанти завдань до виконання практичної роботи, наведено приклад виконання завдання і запитання для самоконтролю студентів.

Призначені для студентів всіх форм навчання.

Спеціальні електричні машини. Лабораторні роботи. Методичні вказівки. Уклад.: Розводюк М. П., Грабко В. В., Казак М. О., 2014, 34 c. Зам. № 2014-098.

Анотація

У методичних вказівках викладено підходи до експериментальних досліджень перетворювача струму. Наведено основні теоретичні відомості.

Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. Підвищення ефективності спалювання палива та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник, 2014, 60 c. Зам. № 2014-101.

Анотація

В посібнику розглянуто основні напрямки підвищення ефективності спалювання палива в енергетичних котлах та методи захисту навколишнього середовища.

Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів. Підручник., 2014, 171 c. Зам. № 2014-104.

Анотація

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

Азарова А. О., Мороз О. О., Лесько О. Й., Романець І. В. Управління персоналом. Навчальний посібник, 2014, 282 c. Зам. № 2014-106.

Анотація

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".