Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 

 

На цьому сайті подана інформація про всі друковані навчальні видання ВНТУ, починаючи з 2002 року. Усі ці видання ви можете замовити на виготовлення за системою «друкування за запитом» будь-яким накладом, починаючи з 1 (одного) примірника. Для видань останніх двох років на сайті вказані ціни, вони лишаються дійсними, якщо відповідні книжки ще є в наявності на складі. Якщо ж наклад закінчився, ви можете замовити виготовлення цих видань «друкуванням за запитом», при цьому ціна може змінитися. Читати далі...

 

 

 

 

Видання 2019 року

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки». Уклад.: Ткаченко С. Й., Боднар Л. А., Резидент Н. В. 2019, 55 c. Зам. № 2019-118. Ціна ₴

Анотація

В методичних вказівках до виконання самостійної роботи студентів наведено програму вивчення дисципліни «Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напряму підготовки 144 «Теплоенергетика». Подано теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, перелік контрольних запитань для самоперевірки, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – «Менеджмент». Модуль «Безпека життєдіяльності». Уклад.: Кобилянський О. В., Заюков І. В., Пугач С. С. 2019, 39 c. Зам. № 2019-117. Ціна 31,35₴

Анотація

Дані методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми з курсу «Безпека життєдіяльності» та робочої і навчальної програм дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» (модуль «Безпека життєдіяльності»). Основне завдання – допомогти студентам самостійно сформувати у майбутніх фахівців уміння та компетенції для забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров’я під час впливу на них побутових, виробничих та інших видів ризику.

Адлер О. О. , Лесько О. Й. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник, 2019, 115 c. Зам. № 2019-115. Ціна ₴

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства. Розкриваються питання аналізу діяльності підприємства в системі управління, видів аналізу господарської діяльності, інформаційного забезпечення та методичних прийомів аналізу господарської діяльності. Значна увага в посібнику приділяється висвітленню питань аналізу конкурентоспроможності виробничого підприємства, аналізу привабливості інвестиційної діяльності, а також аналізу показників результативності бізнесу.

Адлер О. О., Руда Л. П., Мацкевічус С. С. Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента. Навчальний посібник, 2019, 92 c. Зам. № 2019-114. Ціна ₴

Анотація

У навчальному посібнику у таблично-графічному вигляді висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства. Розкрито питання аналізу діяльності підприємства в системі управління, видів аналізу господарської діяльності, інформаційного забезпечення та методичних прийомів аналізу господарської діяльності. Значну увагу в посібнику приділено висвітленню питань аналізу конкурентоспроможності виробничого підприємства, аналізу привабливості інвестиційної діяльності, а також аналізу показників результативності бізнесу. Запропоновано тестові та теоретичні завдання для самоконтролю.

Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Сухоруков С. І. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 116 c. Зам. № 2019-113. Ціна 88,05₴

Анотація

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, завдання для виконання індивідуальних домашніх робіт студентами денної форми навчання та контрольних робіт студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролю знань, питання і тестові завдання для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач.

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Уклад.: Манжілевський О. Д. 2019, 24 c. Зам. № 2019-112. Ціна 20,70₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики; вони призначені допомогти студентам спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Уклад.: Манжілевський О. Д. 2019, 20 c. Зам. № 2019-111. Ціна 17,90₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто мету і задачі переддипломної практики; вони призначені допомогти студентам спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у самостійній роботі при проходженні практики та оформленні звіту.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3. Уклад.: Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. , Ранський А. П. 2019, 36 c. Зам. № 2019-106. Ціна 29,05₴

Анотація

Методичні вказівки містять основні теоретичні питання та рекомендовану літературу, необхідну для їх опрацювання, а також приклади виконання типових завдань та контрольні завдання для перевірки знань студентів з двох тем загальної хімії: хімічні джерела електричного струму та електроліз.

Буда А. Г. , Петров О. В. Виконання креслеників та тривимірних моделей машинобудівних виробів за допомогою CAD-системи. Навчальний посібник, 2019, c. Зам. № 2019-105. Ціна ₴

Анотація

Навчальне видання призначено студентам машинобудівних спеціальностей та містить головні теми, які відносять до розділів «Складальні одиниці», «Складальні кресленики» й «Виконання та читання складальних креслеників» з використанням державних стандартів.

Посібник містить розділ виконання тривимірних креслеників в CAD-системах, а саме: приклади побудови просторових моделей за робочими креслениками деталей та етапи складання 3D моделей вузла.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Ваховська Л. М., Озеранський В. С., Крилик Л. В. 2019, 59 c. Зам. № 2019-103. Ціна 44,90₴

Анотація

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсового проекту з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсового проекту, яким чином оформляти курсовий проект.

Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Частина 1. Основні закони, рівняння та визначення. Навчальний посібник, 2019, 183 c. Зам. № 2019-102. Ціна 00,00₴

Анотація

Посібник містить основні закони і рівняння гідравліки, які охоплюють розділи властивостей рідин, гідростатики, кінематики та динаміки рідин, гідродинамічної подібності й особливих випадків течії. Викладено основні питання, спрямовані на набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування основ процесів, які протікають в рідких середовищах, в основному, з орієнтацією на гідравлічні приводи технологічного обладнання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів усіх форм навчання.

Свиридов М. П., Гунько І. О., Півнюк Ю. Ю., Собчук Н. В. Перехідні процеси. Лабораторний практикум, 2019, 45 c. Зам. № 2019-101. Ціна 00,00₴

Анотація

Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Перехідні процеси» і може бути корисним для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. Уклад.: Яровий А. А., Барабан С. В., Озеранський В. С., Шемет Є. О. 2019, 56 c. Зам. № 2019-094. Ціна 42,80₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто теоретичні відомості та практичні рекомендації, які дають можливість майбутнім фахівцям раціонально використовувати паралельні та розподілені комп’ютерні системи та технології; наведено завдання для лабораторних робіт та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та робочої програми дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень».

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання. Уклад.: Яровий А. А., Барабан С. В., Перевозніков С. І., Шемет Є. О. 2019, 35 c. Зам. № 2019-093. Ціна 28,30₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту курсового проекту з дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень» та рекомендовані літературні джерела. Методичні вказівки розроблені відповідно до плану кафедри та робочої програми дисципліни «Технології розподілених систем і паралельних обчислень».

Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Транспортні інфокомунікаційні системи. Лабораторний практикум, 2019, 139 c. Зам. № 2019-092. Ціна 91,90₴

Анотація

У лабораторному практикумі наведено основні принципи побудови та використання волоконно-оптичних цифрових систем передавання з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Розглянуто структури, параметри та характеристики основних вузлів та блоків інфокомунікаційних систем передачі на основі волоконної оптики. Детально розглянуто особливості налаштування та керування роботою оптичних мультиплексорів PDH-ієрархії. Практикум призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату cпеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Уклад.: Біліченко В. В., Смирнов Є. В., Огневий В. О., Зелінський В. Й. 2019, 62 c. Зам. № 2019-091. Ціна 41,30₴

Анотація

У методичних вказівках наведено лабораторні роботи, розроблені колективом кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ. Методичні вказівки складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Транспортні засоби».

У методичних вказівках подано основні теоретичні відомості, які необхідні студентам при виконанні лабораторних робіт та вивченні основ конструкції та експлуатаційних властивостей транспортних засобів.

Основи технічної підготовки з футболу на факультативних заняттях. Методичні вказівки. Уклад.: Кулик Д. Г., Тихонов В. К. 2019, 40 c. Зам. № 2019-090. Ціна 31,55₴

Анотація

Методичні вказівки призначено для студентів, які займаються в секціях з футболу на факультативних заняттях у ЗВО, та викладачів, що проводять заняття.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А. 2019, 36 c. Зам. № 2019-089. Ціна 28,80₴

Анотація

Методичні вказівки розроблено для здобувачів спеціальності 073 ‒ «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Основне завдання – допомогти студентам закріпити й узагальнити знання, одержані під час навчання з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та набути практичні навички застосування теоретичних знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б. Вища математика. Елементи теорії поля. Основні поняття, формули та алгоритми для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-088. Ціна 67,60₴

Анотація

В посібнику розглянуто поняття скалярного та векторного полів, їх основні характеристики; спеціальні типи полів. Наведена достатня кількість прикладів та задач також і прикладного характеру. Розглянуті приклади вдало доповнюють текстовий матеріал, зрозумілі і легко сприймаються.

До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто вправи для самостійної роботи. Перевірити рівень засвоєння знань можна за допомогою розроблених тестів та кросвордів.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів.

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності). Уклад.: Зянько В. В., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Ткачук Л. М. 2019, 63 c. Зам. № 2019-087. Ціна 47,70₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій методичного характеру з організації і виконання магістерської кваліфікаційної роботи, яка є завершальним етапом підготовки магістра за освітньою програмою «Фінансово-кредитна діяльність». Розкривається зміст та структура магістерської кваліфікаційної роботи, порядок її виконання, оформлення та підготовки до захисту. Наводяться критерії оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи.

Призначені для магістрів спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми – «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів спеціальності «Менеджмент». Уклад.: Єпіфанова І. Ю. 2019, 30 c. Зам. № 2019-086. Ціна 25,85₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до курсової роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема: зміст, структуру курсової роботи, оформлення, базову тематику, а також рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Уклад.: Мартинюк В. В., Огородник К. В. 2019, 18 c. Зам. № 2019-085. Ціна 15,95₴

Анотація

Вказівки підготовлено згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з електроніки за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структуру курсової роботи з дисципліни «Фізичні основи електронної техніки», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології» для студентів спеціальності 153 – Мікро та наносистемна техніка. Уклад.: Мартинюк В. В., Нікольський О. І. 2019, 20 c. Зам. № 2019-084. Ціна 17,75₴

Анотація

Вказівки підготовлено згідно з навчальним планом підготовки магістрів з автоматизації та приладобудування за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка. Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структуру курсової роботи з дисципліни «Мікро- та нанотехнології», необхідні довідкові дані.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників» для студентів спеціальності 171 «Електроніка». Уклад.: Мартинюк В. В., Селецька О. О. 2019, 18 c. Зам. № 2019-083. Ціна 15,95₴

Анотація

Вказівки підготовлені згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з електроніки спеціальності 171 «Електроніка» . Наведено основні вимоги щодо організаційних питань підготовки курсової роботи, її оформлення та захисту, а також структура курсової роботи з дисципліни «Фізика напівпровідників», необхідні довідкові дані.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-082. Ціна 78,50₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню в іноземних студентів мовної й мовленнєвої професійної компетенції. Запропоновано фахові тексти і завдання різного рівня складності, які допоможуть студентам вивчити вузькоспеціальні та загальнонаукові терміни, синтаксичні конструкції, розвиватимуть навички в побудові висловлювань наукового стилю.

Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів 3–4 курсів інженерних спеціальностей, викладачів, методистів.

Зозуля І. Є., Стадній А. С., Мошноріз М. М. Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 1. Навчальний посібник, 2019, 100 c. Зам. № 2019-072. Ціна 78,50₴

Анотація

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню в іноземних студентів мовної й мовленнєвої професійної компетенції. Запропоновано матеріали, які допоможуть студентам вивчити терміни, синтаксичні конструкції, розвиватимуть навички в побудові висловлювань наукового стилю. Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник призначено для іноземних студентів 1–2 курсів інженерних спеціальностей, викладачів, методистів.

Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з фізики. Частина 2. Хвильова оптика. Теплове випромінювання. Уклад.: Бурдейний В. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-070. Ціна 44,80₴

Анотація

У методичних вказівках подано загальні правила розв'язання текстових задач з фізики, з детальним поясненням наведено зразки розв'язування 20-ти задач з розділу «Хвильова оптика. Теплове випромінювання» другої частини курсу загальної фізики, запропоновано більше ніж 50 задач для самостійної роботи студентів.

Біліченко В. В., Кужель В. П., Кашканов А. А., Романюк С. О. Вступ до фаху. Транспортні технології (автомобільний транспорт). Навчальний посібник, 2019, 122 c. Зам. № 2019-069. Ціна 94,65₴

Анотація

В навчальному посібнику висвітлено питання організації і методики навчання у вищій школі та професійні вимоги до фахівця зі спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», розкрито особливості вибраної професії. Наведено основні положення організації пасажирських та вантажних перевезень, експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, особливості виробничої діяльності на автомобільному транспорті, а також класифікація підприємств автомобільного транспорту та їх характеристика.

Розрахований на студентів спеціальностей «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і «Автомобільний транспорт».

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна економіка» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Уклад.: Вітюк А. В. 2019, 44 c. Зам. № 2019-068. Ціна 36,10₴

Анотація

У методичних вказівках визначається мета і завдання курсу «Соціальна економіка», наводяться програмні питання, методичні вказівки щодо кожної теми відповідно до програми, розроблено завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Уклад.: Сметанюк О. А. 2019, 30 c. Зам. № 2019-065. Ціна 25,85₴

Анотація

Методичні вказівки розроблені для студентів пеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент та управління персоналом» за час навчання, та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання.

Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Причепа І. В. 2019, 48 c. Зам. № 2019-064. Ціна 38,95₴

Анотація

У методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами денної та заочної форм навчання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент». Курсова робота сприяє набуттю системи теоретичних знань, умінь і практичних навичок в галузі проектного менеджменту.

Методичні вказівки охоплюють порядок виконання, зміст і структуру курсової роботи, містять вимоги до оформлення пояснювальної записки та порядку захисту курсової роботи.

Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». Уклад.: Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. 2019, 36 c. Зам. № 2019-063. Ціна 30,40₴

Анотація

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Управління інформаційною безпекою» та «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» спеціальності 125 «Кібербезпека». Розкривається зміст та структура бакалаврської дипломної роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика бакалаврських дипломних робіт, вимоги до оформлення, а також організаційні аспекти підготовки та захисту роботи.

Методичні вказівки до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей. Уклад.: Зінько О. В., Сідлецька Т. І. 2019, 48 c. Зам. № 2019-061. Ціна 38,95₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні рекомендації до написання творчих робіт з дисципліни «Історія української культури» з використанням експозицій культурно-мистецького і просвітницького центру ВНТУ. Є приклади творчих робіт студентів ВНТУ, присвячених мистецтву подільських художників.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з української мови для студентів-іноземців. 4 курс. Уклад.: Азарова Л. Є., Горчинська Л. В. 2019, 48 c. Зам. № 2019-059. Ціна 39,10₴

Анотація

Методичні вказівки містять навчальні матеріали для проведення самостійної роботи з української мови, адресовані студентам-іноземцям технічних університетів.

Запропонований теоретичний матеріал, орієнтовна основа практичної діяльності та система самоконтролю допоможуть виробити навички вправного користування граматичною базою мови у сфері навчально-професійної комунікації, а також сприятимуть розвитку та удосконаленню навичок реферування та анотування наукової літератури з фаху.

Призначено для іноземних студентів 4 курсів.

Присяжна О. Д., Медведєва С. О. Лексично-граматичний практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Практикум, 2019, 167 c. Зам. № 2019-057. Ціна 127.35₴

Анотація

Практикум сформовано відповідно до Програми з англійської мови з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов. Практикум охоплюює теоретичний і практичний матеріал усіх основних розділів курсу вивчення англійської мови за професійним спрямуванням і передбачає різні за функціональним призначенням завдання. Практикум має два розділи, де у першому подано граматичний матеріал з різними завданнями, а другий містить професійноорієнтовані тексти за спеціальностями, з яких готують фахівців у ВНТУ, із завданнями.

Призначено для студентів усіх курсів усіх спеціальностей, а також для використання їх викладачами під час занять зі студентами як денної, так і заочної форм навчання.

Педагогічний практикум: методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. Уклад.: Залюбівська О. Б. 2019, 52 c. Зам. № 2019-056. Ціна 41,90₴

Анотація

Методичні вказівки передбачено використовувати в процесі підготовки до практичних занять, при виконанні навчальних завдань, які віднесено до самостійної роботи магістрантів, при підготовці до здачі заліку з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі». Методичні вказівки розроблено відповідно до програми цієї дисципліни.

Биков М. М., Грищук Т. В., Ковтун В. В. Мікропроцесорні засоби систем управління. Лабораторний практикум, 2019, 120 c. Зам. № 2019-055. Ціна 92,80₴

Анотація

У лабораторному практикумі наводяться теоретичні відомості, завдання та приклади виконання 7 лабораторних робіт, які формують практичні навички проектування мікропроцесорних систем управління на мовах Асемблер і Сі з використанням програмних середовищ AVR Studio, Atmel Studio, Code Vision AVR, Proteus VSM та аппаратного відлагоджувача STK 500.

Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2019, 104 c. Зам. № 2019-053. Ціна 81,20₴

Анотація

Метою посібника, який складається з двох частин, є формування у студентів вміння одержувати, шукати, фіксувати, подавати і застосовувати інформацію.

В першій частині систематизовано у вигляді схем і таблиць основний матеріал курсу вищої математики для студентів технічних спеціальностей, що містить такі теми: лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз.

Істотною особливістю цього посібника є систематизація та алгоритмізація теоретичного матеріалу. Така форма подання теоретичного матеріалу дозволяє студентам визначати структуру матеріалу, встановлювати зв’язок між його компонентами, сприяє формуванню вмінь працювати з навчальною літературою і застосовувати теоретичні знання на практиці.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які займаються самоосвітою.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 2. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-052. Ціна 44,60₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, типові задачі з розв’язком, завдання для самостійного розв’язування, тести, а також питання на залік та рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацювання.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економічна теорія». Частина 1. Уклад.: Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. 2019, 56 c. Зам. № 2019-051. Ціна 44,60₴

Анотація

Наведений в методичних вказівках комплекс містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання, типові задачі з розв’язком, завдання для самостійного розв'язування, тести, а також питання на залік та рекомендовану літературу і сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами та надає можливість його самостійного опрацьовування.

Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Оптимізаційні методи та моделі. Навчальний посібник, 2019, 122 c. Зам. № 2019-050. Ціна 94,40₴

Анотація

У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичного моделювання відповідно до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій.

Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю.

Посібник призначений для студентів (магістрантів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами проведення досліджень з використанням оптимізаційних методів вирішення сучасних економічних задач.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. 2019, 48 c. Зам. № 2019-048. Ціна 38,90₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання, перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, основні вимоги до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання із дисципліни, питання до іспиту, запропоновано тестові завдання та задачі, а також рекомендовану літературу.

Бурбело М. Й., Левицький С. М. Математичні задачі електроенергетики. Частина 2. Лабораторний практикум, 2019, 122 c. Зам. № 2019-047. Ціна 94,45₴

Анотація

В лабораторному практикумі висвітлені методи ймовірнісно-статистичного моделювання, методи аналізу та розрахунку перехідних режимів, а також методи оптимізації електроенергетичних систем. Практикум призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Савуляк В. І., Шиліна О. П., Шенфельд В. Й. Матеріалознавство. Організація самостійної та практичної роботи. Навчальний посібник, 2019, 124 c. Зам. № 2019-046. Ціна 95,45₴

Анотація

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних завдань з курсів «Матеріалознавство» і «Термічна обробка металів та сплавів». Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі, обирати та обгрунтовувати режим термічної обробки деталей машин для забезпечення надійної роботи в умовах експлуатації. Наведено приклади виконання контрольних питань і завдань. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри ГМ і програмами дисциплін «Матеріалознавство» та «Термічна обробка металів та сплавів».

Методичні вказівки до проведення практичних занять з української мови для студентів-іноземців 2 курсу. Уклад.: Азарова Л. Є., Пустовіт Т. М. 2019, 44 c. Зам. № 2019-045. Ціна 36,05₴

Анотація

Методичні вказівки містять адаптовані навчально-наукові тексти, передбачені програмою дисципліни «Українська мова для іноземців».

Наявність у текстах передтекстових і післятекстових різноманітних завдань, вправ, граматичний і лексичний матеріал сприяють актуалізації мовленнєвої діяльності студентів-іноземців, максимально повному й точному розумінню, осмисленню ними текстів науково-професійної сфери спілкування.

Методичні вказівки розраховані на студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей як для аудиторної, так і для самостійної роботи.

Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2019, 52 c. Зам. № 2019-044. Ціна 41,75 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації та завдання до практичних робіт з дисципліни «Основи і фундаменти» для студентів бакалаврату спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Наведено приклади виконання та розрахунку практичних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела.

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд» для магістрів заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Уклад.: Маєвська І. В., Блащук Н. В., 2019, 60 c. Зам. № 2019-043. Ціна 47,25 ₴

Анотація

В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної проробки магістрами-заочниками матеріалу з дисципліни «Основи та фундаменти будівель і споруд». Наводяться контрольні завдання для виконання контрольної роботи, що містять теоретичну та розрахунково-графічну частини. Наведений порядок виконання контрольних завдань з посиланням на необхідні літературні джерела, правила оформлення роботи і приклади розрахунку.

Азарова Л. Є., Поздрань Ю. В., Сташкевич І. А. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців. 2019, 52 c. Зам. № 2019-042. Ціна 43,95 ₴

Анотація

Словник містить основні терміни з програмування, інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, що дасть змогу іноземним-студентам оволодіти основами цих наук та поповнити словниковий запас професійною лексикою. Переклад українських термінів англійською, іспанською та арабською мовами робить процес вивчення слів студентами-іноземцями легким та ефективним.

Словник допоможе студентам краще сприймати новий матеріал, а також полегшить їхню самостійну роботу під час виконання контрольних завдань чи курсових проектів.

Писаренко В. Г., Савуляк В. В., Боковий Є. Ф., Завадюк С. В. Сучасні технології в машинобудуванні. Інжекційне лиття порошку. 2019, 242 c. Зам. № 2019-041. Ціна 232,0 ₴

Анотація

У посібнику наведено основні положення та теоретичні засади технології інжекційного лиття порошків, принципи проектування заготовок, типові технологічні процеси та їх параметри, характеристики отримуваних виробів, перелік та опис характеристик технологічного обладнання, специфічних можливостей процесу, типового браку, причин та способів його уникнення.

Посібник буде корисним для студентів машинобудівних спеціальностей закладів вищої освіти, інженерів та аспірантів.

Федотов В. О., Віштак І. В., Кириця І. Ю. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Кінематика. 2019, 72 c. Зам. № 2019-040. Ціна 55,85 ₴

Анотація

В практикумі для самостійної та індивідуальної роботи студентів на практичних заняттях наведено шість комплектів завдань з кінематики точки та тіла: кінематика точки; рівняння руху точки плоского механізму; обертальний та поступальний рухи тіла; кінематика плоского руху тіла; складний рух точки; складний рух тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач з відповідями.

Практикум призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Крилик Л. В., Богач І. В., Лісовенко А. І. Чисельні методи. Чисельне інтегрування функцій. 2019, 74 c. Зам. № 2019-039. Ціна 56,9 ₴

Анотація

Навчальний посібник поєднує класичну теорію чисельного інтегрування з практичним розв’язанням типових задач. Програми для розв’язування задач написано мовою програмування С/С++ і для покращення їх розуміння складено відповідні схеми алгоритмів. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм дисциплін «Чисельні методи» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», «Обчислювальні методи» для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Методи комп’ютерних обчислень» для спеціальності «Інформаційні системи та технології» та інших спеціальностей, в навчальному плані яких є аналогічна дисципліна.

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей. Уклад.: Прищак М. Д., 2019, 56 c. Зам. № 2019-038. Ціна 44,6 ₴

Анотація

Методичні вказівки призначено для використання в процесі самостійної та індивідуальної роботи магістрантів, підготовці до практичних занять.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» усіх спеціальностей.

Основи енергетичного менеджменту. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А., 2019, 20 c. Зам. № 2019-036. Ціна 19,05 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни та вказівки до самостійної роботи студентів, перелік літератури, а також список запитань для самоперевірки.

Методичні вказівки призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час вивчення дисципліни та підготовки до іспиту.

Основи енергетичного аудиту Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Уклад.: Шуллє Ю. А., 2019, 24 c. Зам. № 2019-035. Ціна 20,90 ₴

Анотація

Методичні вказівки містять програму дисципліни та вказівки до самостійної роботи студентів, перелік літератури, а також список запитань та задач для самоперевірки.

Методичні вказівки призначаються для самостійної роботи студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час вивчення дисципліни та підготовки до заліку.

Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів магістерської підготовки спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання. Уклад.: Яровий А. А., Колесницький О. К., 2019, 52 c. Зам. № 2019-030. Ціна 40,8 ₴

Анотація

Викладено основні положення та вимоги до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 122 – „Комп’ютерні науки” усіх форм навчання.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Уклад.: Крилик Л. В., Яровий А. А., Шемет Є. О., 2019, 24 c. Зам. № 2019-029. Ціна 20,9 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані, вимоги до структури та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем» та рекомендована література. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Математичні методи дослідження об’єктів і систем».

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки. 2019, 106 c. Зам. № 2019-028. Ціна 81,9 ₴

Анотація

В посібнику наведено задачі з автомобільної техніки та основні імовірнісно-статистичні методи, які можуть використовуватися при розв’язанні цих задач. Особливу увагу приділено послідовному визначенню понять і характеристик імовірнісних процесів, починаючи з найпростіших подій і величин, на прикладах, які зустрічаються при конструюванні, виготовленні та експлуатації автомобільної техніки.

Особливістю посібника є великий обсяг розв’язків і пояснень задач, через що він займає проміжне положення між збірником задач та підручником.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів та робітників автомобільного транспорту.

Федотов В. О., Віштак І. В. Практикум для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Динаміка. Аналітична механіка, 2019, 110 c. Зам. № 2019-027. Ціна 84,65 ₴

Анотація

В практикумі для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки (розділи «Динаміка» і «Аналітична механіка») наведені методики розв’язання задач на динаміку точки, принцип Лагранжа, загальні теореми динаміки, принцип Д’Аламбера, загальне рівняння динаміки (принцип Д’Аламбера-Лагранжа) та рівняння Лагранжа 2-го роду і сім комплектів завдань для індивідуальної практичної роботи та поточного контролю знань студентів на практичних заняттях з динаміки точки та тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач.

Практикум призначений для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна економіка» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг». Уклад.: Несен Л. М., Вітюк А. В., 2019, 20 c. Зам. № 2019-026. Ціна 18,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках визначено: мету, завдання та предмет вивчення навчальної дисципліни «Соціальна економіка»; наведено загальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи за варіантами; подано програмні питання, елементи тестового контролю; розроблено варіантні індивідуальні завдання. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина ІІ. Уклад.: Абрамович Г. В., 2019, 68 c. Зам. № 2019-025. Ціна 52,1 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках пропонуються основні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу, виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» та організації самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів магістратури усіх спеціальностей. Частина І. Уклад.: Абрамович Г. В., 2019, 72 c. Зам. № 2019-024. Ціна 54,9 ₴

Анотація

У методичних вказівках пропонуються основні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу, організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)».

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 28 c. Зам. № 2019-022. Ціна 23,7 ₴

Анотація

В методичних вказівках наводяться теоретичні відомості за темами дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка», а також порядок виконання лабораторних робіт та оформлення звітів.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 20 c. Зам. № 2019-021. Ціна 18,05 ₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Сучасні інформаційні технології в мікро- та наносистемній техніці»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Козловський В. О., 2019, 36 c. Зам. № 2019-020. Ціна 29,3 ₴

Анотація

У цих методичних вказівках викладено основи теорії і практики організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Наведено методики розрахунку економічної ефективності ЗЕД та завдання студентам на виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг». Уклад.: Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю., 2019, 40 c. Зам. № 2019-016. Ціна 34,95₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто основи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання, подано зміст та структуру дисципліни, тематику практичних робіт, ситуаційні вправи і тестові завдання, а також рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-015. Ціна 23,70₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Мікропроцесорна техніка»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» для студентів спеціальності 153 – «Мікро- та наносистемна техніка». Уклад.: Книш Б. П., 2019, 40 c. Зам. № 2019-014. Ціна 17,15₴

Анотація

У методичних вказівках наведено основні теоретичні дані до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка» та рекомендовану літературу. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Мікро- та наносистемна техніка»

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі. Курс лекцій, 2019, 150 c. Зам. № 2019-007. Ціна 112,85₴

Анотація

У курсі лекцій розкриваються загальні засади психології, педагогіки та методики викладання у вищій школі. Розглянуто філософсько-методологічні та психологічні основи трансформації педагогічного процесу в системі вищої освіти. Велика увага приділяється питанню методичних і технологічних засад викладання у вищій школі. Запропоновано питання та завдання для самоперевірки.

Курс лекцій розрахований на магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічних спеціальностей, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

Булига Ю. В., Веселовська Н. Р., Міськов В. П. Теорія різання. Розрахунок режимів різання. Практикум, 2019, 67 c. Зам. № 2019-006. Ціна 51,85₴

Анотація

Автори посібника виклали послідовність розрахунку та призначення режимів різання при проектуванні технологічних процесів виготовлення виробів машинобудування. Практикум призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування. Може використовуватись при виконанні курсових та дипломних проектів.

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності». Уклад.: Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О., 2019, 32 c. Зам. № 2019-004. Ціна 25,05₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто вимоги до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів денної та заочної форм навчання, зокрема, наведено теми індивідуальних завдань та питання для самоконтролю; базову тематику курсових робіт і вимоги до змісту, структури та оформлення курсової роботи; рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху». Уклад.: Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., 2019, 32 c. Зам. № 2019-003. Ціна 25,05₴

Анотація

У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до заліку, запропоновано тестові завдання, а також рекомендована література.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Уклад.: Ратушняк О. Г., 2019, 32 c. Зам. № 2019-002. Ціна 25,05₴

Анотація

В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент». Запропоновано орієнтовний план виконання та оформлення пояснювальної записки.

Курсова робота включає вивчення та вдосконалення системи операційного менеджменту в організації за обраною тематикою. Сприяє закріпленню теоретичних знань в галузі менеджменту, а також оволодінню практичними навичками менеджерської підготовки студентами.

Кавецький В. В., Причепа І. В., Нікіфорова Л. О. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник, 2019, 144 c. Зам. № 2019-001. Ціна 101,9₴

Анотація

У навчальному посібнику викладено теоретичні, навчально-методичні й практичні питання для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень». Розглянуто структуру курсу, інформаційне наповнення дисципліни, наведено навчально-методичні рекомендації з вивчення тем курсу та рекомендації з виконання індивідуального завдання.

Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей під час вивчення курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», студентів економічних спеціальностей під час вивчення низки дисциплін, пов’язаних з організацією та управлінням інноваційною діяльністю підприємства.